Uloga Vijeća roditelja u našoj školi

 Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela Škole.
Svaki razredni odjel bira svog predstavnika u Vijeće roditelja na skupu roditelja većinom glasova (tijekom mjeseca rujna).
Vijeće roditelja konstituira se na prvoj sjednici izborom predsjednika Vijeća roditelja (tijekom mjeseca listopada).
Mandat člana Vijeća roditelja traje do kraja školske godine .

Vijeće roditelja u sklopu svojih ovlasti:

  • bira predsjednika i zamjenika na rok od dvije godine,
  • imenuje i razrješuje jednog člana u Školski odbor,
  • upućuje prijedloge, mišljenja i slične predstavke Školskom odboru i ravnatelju vezane uz unapređivanje i ostvarivanje ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti,
  • razmatra prijedloge, mišljenja i slične predstavke skupova roditelja pojedinog razrednog odjela,
  • odlučuje o pitanjima koji poboljšavaju suradnju Škole i roditelja odnosno skrbnika,
  • prati odgojno-obrazovni proces,
  • raspravlja o uspjehu učenika, o organizaciji izleta i ekskurzija, športskih natjecanja, kulturnih manifestacija, problemima u tijeku nastavnog procesa,
  • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i ostalim zakonskim ili podzakonskim propisima.

Vijeće roditelja odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a vodi i priprema ih predsjednik kojega u slučaju eventualne spriječenosti mijenja zamjenik.
Sjednicu Vijeća roditelja pored predsjednika može sazvati i ravnatelj Škole.
Vijeće roditelja kada odlučuje mora biti prisutna najmanje polovica članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih roditelja. Sjednici Vijeća roditelja mogu biti nazočni ravnatelj i pedagog, a po potrebi i druge stručne osobe, ovisno o dnevnom redu.