Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Javna rasprava za područje BPK-Goražde od strane koordinatora izrade strategije je Gender Centar Federacije BiH.

Raspravi su prisustvovali predstavnici CZSR, predstavnici osnovnog i srednjeg obrazovanja, MUP-a, PPZ-a, Ministarstva za socijalnu politiku, NVO-a Kuća “Seka”, Predstavnici Općine Goražde, Općina Pale Prača, Centar za mentalno zdravlje Kantonalne bolnice goražde.

Prisutni su davali prijedloge i sugestije na datu temu.