SARADNJA SA RODITELJIMA-Program rada SAVJETA RODITELJA

7. ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX X XI XII I II III IV V VI VII
Извјештај о резултатима рада у школској 2011/12 години X
Доношење годишњег програма рада Савјета родитеља за школску 2012/13 годину X
Упознавање са годишњим програмом рада школе X
Текућа питања X X X X X X X X X
Разматрање реализације екскурзије за девети разред. X
Разматрање реализације екскурзије за девети разред. X
Укључивање родитеља у дјелатност школе( у реалзацији програмских задатака школе и у неким облицима  ваннаставних активности). X
Анализа успјеха у учењу и владање ученика за прво полугодиште. X
Упознавање са организовањем школе у природи X
Опремљеност школе , услови рада и окружење  у којим се проводе програмске активности. X
Разматрање правила понашања у школи. X
Анализа ретултата рада школе на крају школске године. X
Прједлози  за побољшање услова за наредну школску годину. X