SARADNJA I POSJEĆENOST RODITELJA RODITELJSKIM SASTANCIMA

Saradnja sa roditeljima naših učenika je veoma dobra. Nastavnici, odjeljenjske starješine, stručni saradnici i Uprava škole svakodnevno razgovaraju sa roditeljima pružajući im podršku i razumijevanje u prevazilaženju svakodnevnih problema.

Ukoliko odjeljenjske starješine ili drugi radnici škole posumnjaju na bilo koji oblik međuvršnjačkog nasilja u našoj školi se poštuje procedura koja je detaljno opisana u Protokolu o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja naše škole.

Ističemo jako dobru saradnju sa ustanovama i institucijama sa kojima svakodnevno sarađujemo (Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi RS, Opština Laktaši, Centar za socijalni rad Laktaši, Policija, Dom zdravlja…).

Ukoliko postoji sumnja na bilo koji oblik zanemarivanja i zlostavljanja djeteta ili ukoliko se posumnja da su ugrožena prava djetata roditelji se pozivaju na saradnju i u zavisnosti od potrebe u rad sa porodicom se uključuju i stručnjaci drugih profila i nadležne ustanove.

O sadanji sa roditeljima i zainteresovanosti roditelja za rad najbolje govori evidencija o posjećenosti roditelja roditeljskim sastancima.

Uvidom u odjeljenske knjige i zapisnike sa roditeljskih sastanaka možemo biti zadovoljni posjećenošću roditelja roditeljskim sastancima u školskoj 2011/2012. g. Naime, ukupan broj učenika koji je pohađao našu školu i koji je obuhvaćen ovom analizom je 1155 učenika raspoređenih u 41 odjeljenje.

Roditelji učenika prvog razreda najviše su posjećivali roditeljske sastanke i to 86,7% roditelja je bilo prisutno na roditeljskim sastancima u prvom razredu u Centralnoj školi, dok je u Područnom odjeljenju u Glamočanima 95,8 % roditelja prisustvovalo roditeljskim sastancima  četvrtog razreda.

Najmanja posjećenost roditelja roditeljskim sastancima u školskoj 2011/2012. g. zabilježena je u devetom razredu i iznosi 62,7%.

 

  • U ŠKOLSKOJ 2011/2012. G. POSJEĆENOST RODITELJA RODITELJSKIM SASTANCIMA IZNOSILA JE 72,6% NA NIVOU ŠKOLE

*Tabelarni pregled posjećenosti roditeljskim sastancima po odjeljenjima za školsku 2011/2012. godinu*

Razred i odjelj.

Ukupan broj učenika u odjeljenju

1. roditeljski sastanak –broj prisutnih

2. roditeljski sastanak –broj prisutnih

3. roditeljski sastanak –broj prisutnih

4. roditeljski sastanak –broj prisutnih

Ukupan broj prisutnih tokom šk.godine

Postotak prisutnih

1-1

28

25

25

23

25

98/4

87,5%

1-2

26

23

22

23

23

91/4

87,5%

1-3

30

27

26

25

25

103/4

85,8%

1-4

29

26

26

25

23

100/4

86,2%

2-1

33

26

28

30

20

104/4

78,8%

2-2

32

30

24

29

23

106/4

82,8%

2-3

32

26

19

28

21

94/4

73,4%

2-4

31

24

28

25

22

99/4

79,8%

3-1

26

20

20

19

15

74/4

71,1%

3-2

26

26

19

22

17

84/4

80,8%

3-3

25

20

20

14

11

65/4

65%

3-4

27

25

25

24

17

91/4

84,3%

3-5

26

22

23

18

13

76/4

73,1%

4-1

31

25

27

24

20

96/4

77,4%

4-2

33

31

28

25

18

102/4

77,3%

4-3

28

22

23

19

13

77/4

68,8%

4-4

30

23

28

23

22

96/4

80%

5-1

33

20

19

12

22

73/4

55,3%

5-2

32

22

23

21

23

89/4

69,5%

5-3

32

27

22

25

25

99/4

77,3%

5-4

31

28

25

22

23

98/4

79%

6-1

32

19

23

22

16

80/4

62,5%

6-2

32

22

19

23

20

84/4

65,6%

6-3

33

22

24

22

15

83/4

62,9%

6-4

32

27

23

24

12

86/4

67,2%

7-1

28

15

18

17

18

68/4

60,7%

7-2

28

21

18

22

14

75/4

67%

7-3

29

19

22

25

15

81/4

69,8%

7-4

28

22

23

23

15

83/4

74,1%

7-5

28

20

15

19

20

74/4

66,1%

8-1

23

15

17

14

20

66/4

71,7%

8-2

25

15

15

22

20

72/4

72%

8-3

23

21

20

17

19

77/4

83,7%

8-4

25

15

14

13

16

58/4

58%

8-5

23

18

18

16

15

67/4

72,8%

9-1

31

17

16

15

16

64/4

51,6%

9-2

30

17

23

21

17

78/4

65%

9-3

30

16

18

19

14

67/4

55,8%

9-4

29

21

25

27

19

92/4

79,3%

PO 1

PO 2

8

4

5

4

6

4

8

3

6

1

25/4

12/4

78,1%

75%

PO 3

PO 4

7

6

6

5

6

6

6

6

7

6

25/4

24/4

89,3%

95,8%