Rezultati anketiranih roditelja na osnovu instrumenta demokratske škole

Utorak, 25 decembar 2012 |

Instrument za samovrednovanje demokratske škole


СЕГМЕНТИ
Које сегменте посматрати?

ИНДИКАТОРИ
Шта вредновати?

ОЦЈЕНА
Како вредновати?
(1 = минимална, 5 = максимална оцјена)

1. Приоритети и развојни план школе

Демократија и људска права су експлицитно укључени у циљеве образовања школског статута

0,00%

6,66%

26,66%

40,00%

26,66%

Школски статут, правила, кућни ред школе и остали школски документи јасно дефинишу права и обавезе ученика, наставника и осталог школског особља, као и родитеља

0,00%

6,66%

20,00%

40,00%

33,33%

Рад школе је вођен приоритетима који су дефинисани школским планом развоја

0,00%

10,00%

20,00%

36,66%

33,33%

Демократија и људска права су експлицитно наведени као приоритет у школском развојном плану

0,00%

0,00%

33,33%

30,00%

36,66%

Принципи демократије и људских права су проткани кроз све дијелове рада школе

0,00%

10,00%

36,66%

33,33%

20,00%

2. Наставни планови и програми

Демократија и људска права су уврштени у генералне циљеве наставног плана и програма

0,00%

0,00%

26,66%

40,00%

33,33%

Демократске вриједности и људска права су један од задатака дефинисаних за сваки школски предмет

10,00%

3,33%

30,00%

33,33%

23,33%

Демократија и људска права су један од задатака ваннаставних активности

6,66%

3,33%

23,33%

33,33%

33,33%

3. Процес поучавања и учења, уџбеници

Теме и садржаји сваког школског предмета рефлектују темељне принципе демократске школе

0,00%

16,66%

6,66%

43,33%

33,33%

Методе поучавања промовишу учење које је активно, експериментално, кооперативно и усмјерено на рјешавање проблема и истраживање

0,00%

6,66%

33,33%

33,33%

26,66%

Ученици учествују у дефинисању садржаја и метода наставног и ваннаставног рада

6,66%

3,33%

10,00%

43,33%

36,66%

4. Праћење, вредновање и извјештавање

Постигнућа циљева и задатака демократске школе се прате и вреднују у свим аспектима школског живота

6,66%

3,33%

36,66%

33,33%

20,00%

Процедуре за праћење и вредновање демократске школе су развијене, разноврсне и транспарентне

10,00%

6,66%

26,66%

23,33%

33,33%

Ученици учествују у дефинисању и имплементацији процедура за праћење и вредновање демократске школе

6,66%

6,66%

20,00%

36,66%

30,00%

Резултати праћења и вредновања су јавно обзнањени на школској интернет страници и користе се као основа за унапређење демократске школе

10,00%

10,00%

26,66%

30,00%

23,33%

5. Култура у разреду и школи

Школа промовише вриједности демократије и људских права и одговорности, праведност, једнакост, културну различитост, сарадњу, солидарност и ненасиље

3,33%

16,66%

16,66%

30,00%

40,00%

У школи је видљив висок ниво индивидуалне и колективне одговорности за индивидуални и колективни успјех

0,00%

23,33%

30,00%

26,66%

20,00%

Односе међу наставницима, ученицима и другим школским особљем карактерише отвореност, међусобно поштовање, демократска култура и сарадња

10,00%

10,00%

26,66%

30,00%

23,33%

Школа његује различитост и експлицитно забрањује било какву форму обезвређивања и дискриминације ученика по основу пола, нације или етничке припадности, религије, језика, расне припадности или способности

6,66%

10,00%

23,33%

30,00%

30,00%

Ученици прате и учествују у рјешавању случајева искључивања, маргинализације и дискриминације

10,00%

13,33%

16,66%

33,33%

26,66%

У школи се отворено разговара о контроверзним темама

6,66%

10,00%

23,33%

40,00%

20,00%

Школа има мјере и процедуре за мирно рјешавање сукоба са којима су сви добро упознати и које се редовно примјењују на свим нивоима

0,00%

6,66%

16,66%

43,33%

33,33%

У школи влада атмосфера сигурности; насиље, злоупотреба наркотика, конзумација алкохола и цигарета се контролишу и санкционишу

3,33%

3,33%

10,00%

40,00%

43,33%

6. Руководство и менаџмент школе

Школа функционише као увезан тим; менаџмент школе његује сарадњу са свима

3,33%

3,33%

16,66%

33,33%

43,33%

Директор школе и школски одбор активно подржавају развој демократске школе у свим димензијама школског живота

6,66%

0,00%

16,66%

33,33%

43,33%

Ученици директно или преко својих представника учествују у процесу доношења одлука

6,66%

3,33%

6,66%

46,66%

36,66%

7. Компетенције и мотивираност наставника

Наставници редовно надограђују своје знање и вјештине у области демократске школе тако што учествују на стручним састанцима и семинарима и користе информацијске технологије

0,00%

0,00%

10,00%

50,00%

40,00%

Постоји концензус и висок ниво мотивације међу наставницима за постигнуће циљева и задатака демократске школе

0,00%

10,00%

23,33%

43,33%

23,33%

Наставници сарађују током укључења елемената демократске школе у свој редовни рад

0,00%

10,00%

6,66%

46,66%

36,66%

8. Ресурси

Школа посједује адекватне ресурсе за демократизацију школе, укључујући уџбенике и часописе, опрему и нове информационе технологије; набавка истих је извршена према критерију различитости садржаја и метода

6,66%

6,66%

20,00%

36,66%

30,00%

Сви ресурси су доступни свима под једнаким условима

6,66%

10,00%

6,66%

43,33%

33,33%

Школа годишње осигурава адекватне ресурсе за унапређење наставника и осталог школског особља у области демократске културе школе

6,66%

6,66%

20,00%

26,66%

40,00%

9. Сарадња са родитељима и локалном заједницом

Родитељи и представници локалне заједнице су укључени у све димензије школског живота

0,00%

6,66%

20,00%

40,00%

33,33%

Школа сарађује са родитељима, представницима локалне заједнице и цивилног друштва

0,00%

10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

Школа организује семинаре и обуке за стручно усавршавање наставника, у сарадњи са локалним НВО

0,00%

13,33%

16,66%

36,66%

33,33%

Ученици су охрабрени да користе ресурсе локалне заједнице како би унаприједили знање, вјештине и способности везане за демократију и људска права

13,33%

0,00%

10,00%

43,33%

33,33%

Ученици су охрабрени да учествују у добротворним активностима у школи и локалној заједници

0,00%

0,00%

23,33%

23,33%

53,33%

Школа редовно извјештава родитеље и локалну заједницу о својим резултатима у области демократске културе школе, директно или путем своје интернет странице

6,66%

6,66%

6,66%

43,33%

36,66%

Родитељи су упознати са улогом и активностима Савјета родитеља

6,66%

3,33%

26,66%

16,66%

46,66%

10. Сарадња са стручним организацијама и истраживачким институцијама

Школа његује оригиналност, иновативност и истраживање

6,66%

3,33%

0,00%

43,33%

46,66%

Школа сарађује са стручним организацијама, факултетима и истраживачким институцијама у области демократске школе

6,66%

3,33%

13,33%

30,00%

46,66%