OKRUGLI STO

MEĐUETNIČKA RAZMJENA UČENIKA KROZ  ŠKOLE

Srednja stručna škola u Janji i  Srednja mješovita škola u Kalesiji ( kao partnerske škole) aplicirale su na konkurs za međuetničke školske programe razmjene u BiH u organizaciji Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD.

Projekt pod nazivom Međuetnička razmjena učenika kroz škole je odobren i njegova realizacija je počela sa prvom radionicom koja je održana 02.11.2012. godine.

Dana, 31. 10. 2012. godine u Srednjoj mješovitoj školi u Kalesiji, održan je Okrugli sto povodom realizacije projekta Međuetnička razmjena učenika kroz škole. Sastanku su prisustvovali predstavnici Srednje stručne škole u Janji: direktor, pedagog, predsjednik Savjeta roditelja i predsjednik Savjeta učenika i predstavnici Srednje mješovite škole u Kalesiji: direktor, pedagog, predsjednik Vijeća roditelja i predsjednik Vijeća učenika.

Na sastanku je predstavljen navedeni projekat koji bi se realizovo kroz sljedeće aktivnosti:

Projekt ima za cilj  obezbijediti obuku učenika iz nenasilne komunikacije koja bi se odvijala kroz četiri jednodnevne radionice čiji bi učesnici bili 10 učenika iz Mješovite srednje škole Kalesija (FBiH) i 10 učenika iz Srednje stručne škole Janja (Bijeljina,RS), sa ravnomjernom polnom zastupljenošću i koji su članovi vijeća učenika

Dvije radionice bi bile održane u Janji, a dvije u Kalesiji.

Na četvrtoj radionici učenici bi se obučili za izradu portfolija i dobili bi konkretnu temu-  Vršnjačko nasilje u školi. Nakon toga u obje škole formirala bi se po 4  podtima (jedan podtim-5 učenika) kojeg bi činili učenici koji su prošli obuku i ravnomjerno raspoređeni u njima i uključili bi još u svakoj školi po 10 učenika (ukupno 20 učenika u jednoj i 20 u drugoj školi ). Nakon toga bi se održala jedna jednodnevna radionica u Janji (članovi podtimova Janje), a jedna u Kalesiji članovi podtimova Kalesije, gdje bi se završili portfolio radovi. Radove bi prezentovao ekspertni timovi u 5 odjeljenja na časovima odjeljenske zajednice gdje bi prisustvovali učenici i razrednici. Radova bi se prezentovali i Savjetu roditelja i nastavničkom vijeću.

Zatim je planirana razmjena učenika po školama na taj način da bi učenici iz Janje članovi podtimova (20 učenika) došli  u Kalesiju i prezentovali rezultate iztraživanja iz svoje škole učenicima iz škole Kalesija predstavnicima roditelja, predstavnicima lokalne zajednice, gostima. Učenici iz Kalesije članovi podtimova  posjetili bi školu u Janji i prezentovali rezultate istraživanja iz svoje škole učenicima iz Janje, predstavnicima roditelja ,  predstavnicima lokalne zajednice i gostima.

Na tim prezentacijama predstavnici sekcija bi predstavili svoje radove. Prezentaciju bi vršio 1 ekspertni tim.

Nakon toga bi se održao okrugli sto na kojem bi učestvovali predstavnici obje škole (direktori, predstavnici učenika, predstavnici roditelja, treneri) na kojem bi se govorilo o rezultatima sprovedenih aktivnosti.