“Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama”-stručno usavršavanje nastavnika

U populaciji djece u osnovnoj školi je 20 do 25% djece sa posebnim odgojnim i

obrazovnim potrebama. Njihove posebne odgojno obrazovne potrebe su

raspoređene od lakših do jako izraženih, te od kratkotrajnih do doživotnih. Među

djecu sa posebnim odgojno obrazovnim potrebama ubrajamo djecu sa

poremećajima u mentalnom razvoju, slijepu i slabovidnu djecu, gluhu i nagluhu djecu,

djecu sa poremećajima u govoru, djecu sa poremećajima u kretanju, dugotrajno

bolesnu djecu, djecu sa semtnajama u ponašanju, djecu sa problemima u učenju, te

nadarenu djecu. Najviše djece ima opšte i specifične probleme u učenju.

Djeca sa izražajnijim (težim) posebnim potrebama su neuspješna u školi, ukoliko ne

uzmemo u obzir njihove posebne odgojno obrazovne potrebe (npr. više vremena za

pisanje, prilagođavanje kurikuluma, više pomagala za učenje, usmeno provjeravanje

znanja, itd). Svoje potencijale optimalno razvijaju samo uz pomoć intenzivnijih oblika

stručne pomoći i sa većim prilagođavanjem u procesu učenja. Djeci sa izražajnim

posebnim potrebama (npr slijepima, gluhima, nepokretnoj djeci, mentalno

poremećenoj djeci, itd) je obezbijeđen intenzivniji oblik pomoći u specijaliziranim

institucijama.

Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama