JU TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BIH

Jedna od 15 osnovnih škola na prostoru Brčko distrikta BiH je i JU Treća osnovna škola.Sagrađena je 1961 godine, nekoliko puta je dograđivana. Današnji izgled dobila je 1997. godine, kada je sredstvima međunarodnih organizacija obnovljena, a od uspostavljanja Distrikta konstantno je rađeno na unapređenju uslova za rad. Do 2000. godine u njenom sastavu bila su četverorazredna područna odjeljenja u Krepšiću i Brodu. Od školske 2011/2012 godine počela je sa radom i Područna škola u naselju Grbavica.

Iako još uvijek skromno opremljena nastavnim sredstvima, od ove školske godine svih 599 učenika, raspoređeni u 16 odjeljenja razredne i 16 predmetne nastave, kao i 2 odjeljenja učenika sa posebnim potrebama  pohađaju  nastavu prema Zakonu o osnovnom obrazovanju Brčko distrikta BiH, čiji je Nastavni plan i program usaglašen sa zajedničkim jezgrima usklađenim na nivou BiH.

Svoja znanja i umijeća svakodnevno kroz rad na učenike prenosi multietnički nastavni kadar. Učenici ove škole predano rade u dvadesetak  sekcija.Rezultati tog rada su diplome i priznanja osvojenih sa mnogih školskih i međuškolskih takmičenja u nastavnim i  vannastavnim aktivnostima.Vrijedni pažnje su i susreti učenika osnovnih škola na području distrikta u organizaciji Vijeća učenika ove škole.

Dosadašnja saradnja sa predstavnicima EUFOR-a koji su nekoliko puta posjetili ovu školu, rezultirala je prigodnim programom učenika kojima su za uzvrat poklonjeni školski pribor i oprema. Sve ovo sasvim sigurno doprinosi boljem, kvalitetnijem i savremenijem obrazovanju i vaspitanju učenika ove škole. U ovoj školi smještena je i Pedagoška institucija, čija blizina daje mogućnost nastavnicima upotrebe stručne literature, nastavnih sredstava, rada na računaru, upotrebe interneta.

Međudržavna i prekogranična saradnja sa osnovnom školom Branko Radičević iz Odžaka (Republika Srbija) traje već sedam godina, a u okviru potpisanog sporazuna o međudržavnoj i prekograničnoj saradnji 4 susjedne države (Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te Brčko distrikta kao potpisnika.

JU Treća osnovna škola bila je domaćin velikom broju seminara, stručnih predavanja i radionica organizovanih za nastavni kadar Brčko distrikta BiH.

Trenutno je u ovoj školi zaposleno 57 radnika.