Historijat i djelatnost škole

       

    

Osnovna škola “Skender Kulenović” je osnovana 29.08.1978. godine pod nazivom  “Zenički partizanski odred“. 1994.godine utvrđen je novi naziv škole: OŠ „Skender Kulenović“ Preregistraciju je obavio Kantonalni sud Zenica Rješenjem o upisu u registar ustanova br: U/I-50/98 od 28.01.1998.godine. Osnovna škola kroz odgojnu i opće-obrazovnu funkciju djeci od 6 do 15 godina, od I do IX razreda, daje osnovu svakog daljeg obrazovanja. Škola postoji da bi služila humanosti, razvijala uzajamno razumijevanje za svu djecu, podučavala poštovanje života i ljudskih bića, podučavala toleranciju i prihvatanje stavova i ponašanja koji se razlikuju od naših sopstvenih, razvijala osjećaj uzajamne odgovornosti, učila djecu da prevladaju egoizam, pomagala djeci da razumiju da humanost jedino može napredovati uz pomoć ličnog napora i aktivne saradnje. Efikasnost i kvalitet odgojno-obrazovnog rada zavisi prije svega od kvaliteta obrazovanja, časova redovne nastave kao najorganizovanijeg vida rada sa učenicima. Prilikom organizovanja časova redovne nastave neophodno je primijeniti savremene metode, oblike i načine rada. Pored toga, ne smije se zaboraviti na provođenje inkluzije. Ona podrazumijeva maksimalno individualizirano prilagođavanje sadržaja i metoda rada svakom učeniku.  U tome i jest njena vrijednost, jer kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava i razvoj čovječnosti. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti. Ona uključuje kreativnost i različitost didaktičkog materijala i pristupa i učenje kroz saradnju. Time se omogućava inventivno i efikasnije učenje pojedinca. Suština promjena kojima se teži u školi „Skender Kulenović“ je da učitelji i obrazovni programi dolaze u drugi plan, dok sam učenik postaje središte nastavnog procesa. U tom procesu bitan je koordinirani rad i komunikacija učitelja, stručnog osoblja, roditelja i samih učenika. Učeniku se tako, uz obrazovanje, osigurava razvoj osobnosti te sticanje znanja, vještina i iskustava potrebnih za svakodnevni život i socijalnu integraciju. Ovakvim pristupom radu omogućuje se aktivno učešće učenika čime učenik zaista postaje subjekat u radu. Pored organizacije časova redovne nastave efikasnosti znatno doprinose i časovi dopunske i dodatne nastave. U cilju postizanja boljih rezultata neophodno je organizovati časove vannastavnih aktivnosti čime se postiže razvijanje sklonosti stvaralačkih sposobnosti učenika, proširivanje njihovog znanaja iz oblasti nauke, tehnike i umjetnosti, rekreacije, zabave, kao i razvijanje smisla za društveni život i rad. Organizovanjem društvene i kulturne djelatnosti škole učenici se osposobljavaju za društveni život u užoj zajednici. Ova djelatnost će se realizovati putem kulturno-umjetničkih priredbi, sportskih takmičenja, izložbi, obilježavanjem značajnih datuma, posjeta, ekskurzija. Uspješnom saradnjom škole i porodice također se značajno doprinosi kvalitetnoj i efikasnoj realizaciji odgojno-obrazovnog procesa. Osnovni vidovi ove saradnje su međusobno informisanje kao i konsultativni rad (učešće roditelja u raznim vidovima aktivnosti škole). Pedagoška služba škole svojim programima treba da doprinese što racionalnijem i kvalitetnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka.

Naziv škole JU OŠ «Skender Kulenović»  Zenica
Adresa Prof. Mustafe Čauševića,1   Novo Radakovo    Zenica
Akt o osnivanju Škola je osnovana 29.08.1978. godine odlukom br. 418 pod nazivom “Zenički partizanski odred“.
Akt o upisu u registar Ministarstva Odlukom Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport škola je osnovana kao Javna ustanova i upisana u Registar osnovnih škola pod brojem 166.
Direktor Amra Babić Telefon Telefon: 032/426-920
Pomoćnik direktora Šećan Mujčinović Telefon Telefon: 032/426-920
Pedagog Mediha Hajdarević-Baručija Telefon Telefon: 032/426-920
Sekretar Alma Bešić Telefon Telefon: 032/426-920
Fax 032/426-921
E-mail skenderkulenovic@ bih.net.ba
Web site www.os-skenderkulenovic.com.ba
Broj učenika

817

Broj odjeljenja

34

Broj nastavnog osoblja

52

Broj nenastavnog osoblja

16

Broj područnih škola 1 (jedna)