GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE

Ovdje možete pogledati godisnji program rada škole…

godisnji program rada skole

Na početku školske 2011/2012.godine, donešena je odluka na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i škole i Vijeću učenika da apliciramo na projekat CIVITAS-a „ Izbor najdemokratičnije škole“, jer smatramo da smo škola koja  svojim dosadašnjim radom, kao i vizijom , misijom i konkretnim ciljevima i zadacima  koje je sebi postavila,  nastoji da zadovolji sve kriterije koje bi jedno demokratsko društvo moglo postaviti pred obrazovnu ustanovu . Učešćem u projektu želimo da  utvrdimo da li smo zaista demokratična škola koja ispunjava sve kriterije neopnodne za jednu demokratsku školu.
Cilj ovog novog i jedinstvenog edukativnog modula je osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Prema ovom modulu, demokratične škole se odlikuju aktivnim učešćem nastavnika,  pedagoga, učenika  i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te poticanjem samosvijesti, kritičkog razmišljanja, cjeloživotnog učenja, slobode izbora, interkulturalnog dijaloga, poštivanja različitosti i inkluzivnosti, te kulture mira. Nakon aplikacije, uslijedila je edukacija.
Dva predstavnika Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća  prošli su edukaciju 17. i 18. marta 2012., a 19. marta 2012. godine održana je i orijentaciona sesija za direktore škola gdje su upoznati sa projektnim aktivnostima.
Jedan od koraka u ovom projektu je samoevaluacija demokratičnosti škole iz ugla nastavnika, predstavnika Vijeća roditelja i predstavnika Vijeća učenika.
Školski tim čine :(tehnička podrška – nastavnik Edin Ravnjak, dva učenika – Lejla Golubić i  Ammar Lavić,  dva roditelja – Muamer Lavić i  Omer Kozić,  dva  nastavnika  – Sada Korić i Edna Delalić,a nosioc projekta- Sanela Talović ) su proveli početnu  evaluaciju  prema  „Instrumentu za samovrednovanje demokratske škole“. Učenici,  članovi tima, evaluaciju su proveli na sastanku Vijeća učenika, predstavnici nastavnika na Nastavničkom vijeću, a predstavnici roditelja na sjednici Vijeća roditelja.