AKTUELNOSTI 1

OKTOBAR – MJESEC KNJIGE

Prigodnim plakatima čiji sadržaji su ukazali na važnost knjige, zatim sjećanjem na književnika i nobelovca Ivu Andrića, njegov lik i djelo sa osvrtom na 120 godina od rođenja, učenici su obilježili Mjesec knjige. U holu škole, pored nekoliko istaknutih Andrićevih knjiga i Zbirke poezije naših učenika, izložena je i knjiga utisaka „o knjizi“ pored koje su učenici i nastavnici rado zastajali i davali svoj osvrt.

 

PILOT PROJEKAT – PONOS (Pomoć Odgojno – Nastavnom i Obrazovnom Sistemu)

U nastavku projekta u kojem su naši nastavnici već ranije uzeli učešće u okviru istraživačkih odnosno anketnih  aktivnosti, naši nastavnici Aida Kulenović, Jasna Halvadžija i pedagog škole Meliha Fazlić su uzele učešće u radu na radionici PONOS 2012 (o indikatorima statusa nastavnika u Kantonu Sarajevo). Projekat u organizaciji NVO MANIFESTA, je podržan od strane Fonda otvoreno društvo i federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke BiH, a za cilj ima utvrditi stanje diginiteta nastavničke profesije u osnovnim školama u KS.

 

REGIONALNI SEMINAR SSP (Sport Škola Policija)

SSP= SPORT + ŠKOLA +  POLICIJA, s ciljem: „radeći zajedno uticati preventivno na pojavu maloljetničke delikvencije“

SSP= Nova inicijativa koju predlaže CCPA – OFFS u Sarajevu, u saradnji sa lokalnim partnerima, s ciljem preventivnog djelovanja devijacija u ponašanju, nasilja i drugih problema kod djece, koristeći savremene  demokratske metode drugih evropskih zemalja.

 

Od 17. do 20. 10. 2012. godine u Banja Koviljača – Srbija, održan je regionalni seminar s ciljem pronalaženja načina i mogućnosti za što većim brojem uključivanja djece u sport. Na seminaru su učestvovali nastavnik tjelesnog i zdrvstvenog odgoja Muhamed Čović i socijlana radnica škole Lejla Fejzić. Projekat će se nastaviti realizacijom Olimpijskih igara za osnovce Općina Hadžići, Ilijaš i Vogošća sa jednim finalanim danom.

PROJEKAT „SIGURNOST DJECE  U VIRTUELNOM OKRUŽENJU“

U okviru pomenutog projekta, kontinuirano su nastavljene različite aktivnosti. U mjesecu novembru smo učestvovali i dali podršku voditeljima projekta – „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“,  u izradi zajedničkog plakata/letka tako što su naši učenici sa pedagoškom službom dali konkretne prijedloge poruka/pravila.

PROJEKAT MAPA PUTA

Naša škola, kao jedna od osam škola u Kantonu Sarajevo, od mjeseca novembra, učesnica je projekta „Mapa puta“, čiji je nosilac Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade , a ima za cilj prevencija najčešćih grešaka djece učesnika u saobraćaju, edukacija o istim i dolaženje do sadržaja koji će biti integrirani u Nastavni plan i program za učenike VIII i IX razreda osnovnih škola. Osim direktora i nastavnika u projekat su uključeni još i  policajci iz zajednice, roditelji, mediji.

KONFERENCIJA „STANDARDI – PUT KA KVALITETNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU“

Na dvodnevnoj konferenciji „Standardi – put ka kvalitetnom odgoju i obrazovanju“, odnosno „Standardi – postignuća učenika u devetogodišnjem obrazovanju“, koja se održalavala od 21. – 22. 03. 2012. godine, je aktivno učešće uzela direktorica naše škole.

SARADNJA OPĆINE I ŠKOLE

Naša škola i ove kao i prethodnih godina ima dobru i koninuiranu saradnju sa Općinom Hadžići. Saradnja se ogleda u planiranju, organizaciji i realizaciji različitih projekata kao što su „Škola plivanja“, „zapošljavanje i realizacija prakse volonetera – pripravnika“, podrška štampe, npr. podrška u štampanju Monografije škole i sl.

 

VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika je i ove školske godine formirano na osnovu prijedloga svih učenika preko odjeljenskih zajednica. Na prvoj konstituirajućoj sjednici, za  Predsjednika Vijeća učenika je izabran Fazlibašić Vildan, učenik IX3 razreda, a za zamjenika predsjednika Vijeća učenika Čović Benjamin VIII4 razreda. Učenici su odmah, kroz izradu plakata i poruka, motivirano počeli raditi na obilježavanju važnijih datuma, posebno naglašavajući sadržaje vezane za datume kojim se obilježavaju Dječija nedjelja i Dan djeteta i Dan ljudskih prava, te se aktivno uključili u akcije solidarnosti. Na drugom održanom sastanku, kojem je pored pedagoga prisustvovala i direktorica škole, učenici su pokazali da su potpunosti shvatili i prepoznali svrhu Vijeća učenika, a to je ostvarivanje bolje saradnje učenika i njihovo lakše i direktnije komuniciranje s nastavnicima, Nastavničkim vijećem, Odjeljenskim vijećem, Vijećem roditelja, Upravom škole i općenito drugim institucijama i pravnim osobama. Ili ukratko, učenici su pokazali da su shvatili svoju ulogu, a to je  poboljšanje života i rada u školi i zajednici.

 

VIJEĆE RODITELJA

Prijedlozima iz odjeljenskih zajednica i ove godine je konstituisano Vijeće roditelja. Predsjednik Vijeća roditelja u ovoj školskoj godini je g-din mr. Đenan Rizvo, a  njegov zamjenik g-din Bećirović Adis. Već na prvoj sjednici primjetio se veliki odziv roditelja, zainteresiranost za rad u Vijeću te motiviranost da se vlastitim angažmanom  pridonose poboljšanju uslova života i rada učenika u školi. Vijeće roditelja je već na prvoj sjednici pokazalo senzibilnost za neke od zadataka Vijeća roditelja kao što  su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole,  davanje mišljenja i prijedloga u vezi sa različitim aktuelnostima, sa vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje, unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, vanškolskim i vannastavnim aktivnostima, organizacijom izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja, kulturnih manifestacija itd.