Aktivnosti na poboljsanju uocenih nedostataka

 

 

Aktivnosti na poboljšanju uočenih nedostataka

 

A)     PROCES UPRAVLJANJA vodi direktorica škole, a pomažu mu  u radu pomoćnik i pedagogog škole, dok procesom podrške upravljaju  sekretar i bibliotekar škole. Direktor škole formira timove koji vode određene aktivnosti.

Tim za stručno usavršavanje:

–          Predlaže teme za stručno usavršavanje nastavnika/ca

–          Izrađuje plan realizacije tema za usavršavanje nastavnika/ca

–          Izrađuje plan realizacije učeničkih projekata (generacijski projekti)

–          Formiranje timova za realizaciju projekata sa zajednicom:

 • Školski tim za inkluziju
 • Tim za projekat razvoja inkluzivne prakse:„Redefiniranje kulture, politike i prakse u školama Kantona Sarajevo“
 • Tim za  projekat unapređenja demokratskih odnosa u školi: „Izbor najdemokratičnije škole“
 • Tim za projekat međuentitetske saradnje: “Moja porodica, moje ogledalo“

Tim za upravljanje:

–          Izrađuje vremenski plan realizacije oglednih sati

–          Pomaže i prati realizaciju aktivnosti

–          Priprema materijale za prvi roditeljski sastanak

–          Priprema materijale za prvi čas odjeljenske zajednice

–          Saziva  prve sjednice Vijeća učenika

–          Saziva prve sjednice Vijeća roditelja

–          Izrađuje plan informativnih sastanaka na prijedlog voditelja/ica odjeljenja

–          Izrađuje plan konsultacija za sve nastavnike/ce, a to je sedmični termin kada roditelji mogu posjetiti nastavnika/cu i dobiti sve informacije o svom djetetu i upute za rad

–          Plan pomoći novim nastavnicima/ama da se prilagode novom radnom mjestu i školskoj klimi

–          Izrađuje i provodi anketa za roditelje: za jezik, vjeronauku/društvo/religija/kultura, sigurnost učenika

Formiran je tim za izradu internih dokumenata na čijem čelu je pomoćnik te su izrađeni:

 • Obrazac – Moje viđenje događaja koji popunjava učenik/ca ili  nastavnik/ca ukoliko se desi neki problem,  popunjava ga odmah nakon događaja i ovjeravaju svojim potpisom
 • List za dežurne učenike/ce i  dežurne nastavnike/ce
 • List za prijavu kvara ili štete koji popunjava nastavnik/ca u slučaju kvara/štete na školskom inventaru kako bi se blagovremeno djelovalo i ustanovilo ko je odgovoran
 • Potvrda o kupljenom proizvodu (prilikom prigodnih prodajnih izložbi svaki kupac dobije potvrdu sa datumom, vrstom kupljenog proizvoda, cijenom, te potpisom ovlaštene osobe/voditelja koji vrši prodaju)
 • Obrazac pripreme za čas
 • Evidentni list o posjeti nastavnim satima direktorice/pomoćnice direktorice/pedagogice
 • Formular za dnevne zabilješke asistenta u nastavi
 • Protokol razgovora sa roditeljima/nastavnicima/učenicima/drugim osobama
 • Opis ponašanja djeteta u produženom boravku ako učenik  ispoljava specifične oblike ponašanja
 • Prijedlog aktiva nastavnika za raspored u 40-satnoj strukturi nastavnika
 • Obrazac za obavijesti
 • Čestitka za roditelje učenika koji su postigli rezultate u predstavljanju škole

Direktor škole zajedno sa sekretarom:

–          Pravi plan nabavke nastavnih sredstava i materijala na osnovu potreba nastavnika koje iskažu i predaju sekretaru škole

–          Na početku školske godine nastavnicima podijeli potrebna nastavna sredstva i pomagala:  papir za pripreme, papir u boji,  folije, košuljice, makaze, ljepila, registratore

–          Pravi plan opremanja škole sa informatičkom opremom i  tehničkim sredstvima

–          Na kraju i početku školske godine procjenjuje  i planira renoviranje školskog objekta

–          Aplicira na projekte za opremanje škole

–          Planira aktivnosti  Vijeća roditelja/Vijeća učenika/Nastavničkog vijeća kao što su: zajedničko čišćenju, farbanje, ozelenjavanje, uređenju školskog dvorišta

–          Šalju roditeljima  na kućnu adresu čestitku za uspjeh koje je njihovo dijete ostvarilo  na takmičenju ili prezentiranju škole

–          Daju nastavnicima/ama škole čestitku za rođendan i mali poklon koji se za svaku godinu posebno bira  (a koji ima školski logo), recimo ove godine je ceker izrađen od platna s logom škole i ujedno promoviranje ekoloških vrijednosti

–          Nagrađuje nastavnike/ce za svaki projekat i uspjeh

–          Na Nastavničkom vijeću se javno pohvaljuju nastavnici koji su postigli visoke rezultate

–          Aplicira na projekte na raznim nivoima  iz oblasti obrazovanja s ciljem  edukacije nastavnog  kadra  i jačanja  kvalitete škole

 

B)      NASTAVNI PROCES je glavni proces u školi kojem se poklanja posebna pažnja. Realizatori nastavnog procesa su nastavnici koji:

–          Predlažu  teme za stručno usavršavanje i biraju iz ponuđenih tema, temu koju će realizirati u timu sa svojim kolegama

–           Određuju vremenski okvir za realizaciju  tema na Nastavničkom vijeću

–          Uključuju se  u tim nastavnika/ca za rad u projektima

–          Izrađuju vremenski  plana realizacije pismenih provjera znanja učenika/ca za svako odjeljenje kako bi se izbalansirala opterećenost učenika i poštovao Pravilnik o ocjenjivanju

–          Izrađuju mjesečne planove koje izlažu na oglasnu ploču u svom razredu da bi učenik bio informisan o temama koje se realiziraju u tom mjesecu

–          Izrađuju plan lektira i stavljaju na vidno mjesto-oglasnu ploču u razredu i na web stranicu i to: nastavnici razredne nastave i bosanskog/hrvatskog/ srpskog  jezika i književnosti

–          Izrađuju dva puta godišnje  IPP sa kojim upoznaju Odjeljensko vijeće, roditelja i učenika

–          Sa  odjeljenjem na početku školske godine izrađuju Pravila ponašanja, koja su izložena u razredu i zalijepljena u odjeljenskog knjizi.

–          Proučavaju, analiziraju i primjenjuju Konvenciju o pravima djeteta, a koja je izložena u svim razredima i u holu škole

–          U svim razredima je izložen grb BiH

–          U svim razredima je izložen Pravilnik o ocjenjivanju

–          Na početku školske godine voditelji/ce odjeljenja zajedno s roditeljima popunjavaju socijalne kartone u kojima evidentiraju socijalne elemente porodice, te kratak osvrt na zdravstveno stanje i potrebe učenika

–          Voditelji odjeljenja na početku školske godine formiraju mail-listu za vanredne potrebe učenja na daljinu

–          Voditelji odjeljenja formiraju resursnu listu roditelja, koji mogu na razne načine pomoći školi i koje angažiramo u realizaciji raznih školskih aktivnosti

–          Voditelji odjeljenja upoznaju roditelje sa kriterijima  izbora predstavnika roditelja  za Vijeće roditelja na osnovu koje biraju svog predstavnika

–          „Proces poučavanja i učenja, udžbenici“   je segment koji je centralna aktivnost nastavnog procesa, a procjenjen  je najnižom ocjenom u samoevaluaciji. Da bismo unaprijedili taj segment uradili smo sljedeće:

–          Godišnjim planom i programom Škole  isplanirati stručno usavršavanje nastavnika/ca tako da su timovi nastavnika istraživali i prezentirali na Nastavničkim vijećima teme:  kooperativno učenje, tolerancija, interaktivna nastava, razvoj komunikacijskih  vještina, socijalno učenje i projektna nastava

–          Timovi nastavnika/ca realiziraju  „generacijske  projekte“ s ciljem unapređenja problemske, projektne i istraživačke nastave. U školskoj 2011/12.  realizirano osam generacijskih projekata, a u ovoj školskoj 2012/13.  godini planirana je realizacija devet projekata

–          Tokom projektne sedmice učenici istražuju i pripremaju , te na kraju sedmice realiziraju svoje projekte.

–          Izrađena  shema pismene pripreme za nastavnike na nivou škole. U izradi učestvovali svi nastavnici. Shema pripreme usklađena sa misijom i vizijom škole da je učenik u centru nastavnog procesa i da je aktivan.

 

C)      ŠKOLSKA KULTURA je  način na koji mi radimo u školi, a koja se manifestira kroz misiju, viziju, logo, školsku klimu … Vrijednosti naše škole su definirane ciljevima Razvojnog  plana škole, a to su: visoka akademska postignuća naših učenika, dobri rezultati na takmičenjima, ostvariti saradnju sa više škola u svojoj sredini, regiji i svijetu, imati educirane i visoko motivirane nastavnike, snažno Vijeće učenika i Vijeće roditelja, opremiti školu sa savremenim nastavnim sredstvima, uvesti pravila procedure za dobijanje certifikata ISO 9001:2008 koji vode poboljšanju kvaliteta škole.

Iz misije i vizije naše škole da nam je  „DIJETE U CENTRU SVIH AKTIVNOSTI“ su određeni:

–          Logo, maskota, boje škole

–          Smjene naše škole  su prilagođene uzrastu učenika, optimalnom najboljem periodu za proces učenja  i one su stalne. Raspored smjena u školi smo odredili na zajedničkoj radionici učenika, roditelja i nastavnika te uz stručnu preporuku psihologa sa Odsjeka za psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Organizirali smo radionicu na kojoj su učestvovali članovi Vijeća roditelja, Vijeća učenika, Nastavničkog vijeća i zajednički donijeli odluku o rasporedu smjena

–          Raspored sati gdje su planirani blok sati u predmetnoj nastavi s ciljem rasterećenja učenika i to rasterećenje torbe jer nose manje udžbenika i manji broj predmeta moraju pripremiti za jedan školski dan

–          Svake školske godine izrađujemo kalendare:

Važnih datuma, državnih, religijskih, ekoloških, historijskih, zdravstvenih, školskih  kako bi naše učenike potakli na uvažavanje, prihvatanje, poštovanje različitosti, razvijanje humanosti, interkulturalnosti i tolerancije prema drugom i drugačijem

–          Kroz rasprave, okrugle stolove, prezentacije, uređivanje školskog prostora, panoe, oglase obilježavamo značajne datume kao što smo kroz književno djelo „Robinson Kruso“ vodili raspravu o poštivanju prava  i na taj način obilježili Dan ljudskih prava; Kroz film koji govori o položaju žena u društvu raspravljali smo o položaju i romske žene i obilježili Dan Roma.

–          Koristimo pogodnosti resursne liste roditelja

–          U školskom prostoru, u školskim materijalima, oglasima, panoima u holu škole zastupljena su oba pisma (latinica i ćirilica), te se vodi računa o gender aspektu. Naš svaki oglas, obraćanje roditeljima, dopisivanju koristimo muški i ženski rod

–          Svaki član školske uprave ima svoju dnevnu dežuru kako bi bili i tokom druge smjene dostupni učenicima, nastavnicima i roditeljima

–          Svakodnevno uprava škole, pedagoško-psihološka služba i  voditelji odjeljenja od I do IV razreda dočekuju na ulaznim vratima učenike i roditelje radi razmjene pozdrava i informacija, a nakon nastave djecu izvode ispred škole u školsko dvorište i predaju roditeljima

–          Dežurni nastavnici/ice  zajedno s dežurnim učenicima/icama vode računa o redu i radu, te zajednički evidentiraju dnevne aktivnosti u školi u zato namijenjenom formularu

–          Svakog prvog u mjesecu je ponuđen jelovnik za učenike/ice koji koriste usluge produženog boravka, a koji je dostupan  roditeljima da bi mogli dati sugestije

–          Kao rezultat realizacije učeničkog projekta „Zdrava hrana“ i zahtjeva Vijeća roditelja promijenjen je jelovnik i ponuda za kupovinu hrane i napitaka u školskoj kuhinji. Prodajemo samo zdrave napitke oranžade i limunadu i zdrave sendviče. U određivanju jelovnika i cijeni učestvovali su roditelji. Ponuda za prodaju, te cijene su istaknute na školskoj kuhinji.

–          Zajedno sa roditeljima utvrdili smo protokol u slučaju povređivanja djeteta ili razbolijevanju tokom nastave. Na zahtjev roditelja odmah ih pozivamo,  osim ako je nešto urgentno pozivamo prvo hitnu pomoć.

–          Prilikom odsustvovanja s nastave u dužem periodu od 7 dana, nastavnici pripremaju materijal koji učenik/ca dobije da radi putem e-maila ili preko roditelja,   pravi se plan rada i ispitivanja učenika/ce koji se dostavlja roditelju i stoji u dnevniku. Ove godine ćemo intezivirati učenje na daljinu.

–          U slučaju zdravstvenih poteškoća učenika/ca u odjeljensku knjigu se stavlja podsjetnik nastavnicima za razumijevanje u određenom periodu, odnosno način pomoći učeniku/ci koji smo dobili od roditelja ili zdravstvenog radnika.

–          Odlukom Nastavničkog vijeća,  a na prijedlog  Vijeća roditelja učenici/ce za vrijeme trajanja nastave ne mogu napustiti školsko dvorište bez odobrenja. Tokom odmora u školskom dvorištu i holu škole dežura četiri do šest nastavnika/ca i dežurni iz uprave kao mjera pojačane sigurnosti naših učenika.  Prema analizi očekivanja roditelja od škole,  to je jedan od zahtjeva roditelja – sigurnost djece. Učenici, roditelji i uposlenici škole su zadovoljni općom slikom sigurnosti naše škole.

–          Roditelje, predstavnike iz PPZ-a pozivamo na ogledne sate, prezentacije projekata, Dan škole i druge značajne aktivnosti u radu škole

–          Obaveza učitelja, posebno prvih razreda, je da pripreme jedan skraćeni nastavni dan i pokažuga pred roditeljima da bi oni imali uvid u postignuća svog djeteta i odjeljenja u cjelini.

–          Vrijednosti naše škole su red, rad i etičko djelovanje.  Nastavničko vijeće škole je izradilo Etički kodeks  uposlenika, Protokol saradnje sa roditeljima, Pravila odijevanja nastavnika u školi. Vijeće učenika je izradilo Pravila odijevanja učenika. Vijeće roditelja izradilo kriterij za izbor roditelja kao predstavnika svojih odjeljenja u Vijeće roditelja, te sudjelovalo u izradi Pravila odjevanja

–          U cilju jačanja demokratskih vrijednosti u školi realiziramo više preventivnih programa/projekata:

 • Mirotvorci – formiranje mirovnog vijeća i promoviranje vršnjačke medijacije kao alata rješavanja sukoba.
 • Biramo „Najtolerantnijeg učenika“ za školsku godinu iz svakog odjeljenja na osnovu kriterija koje smo zajednički izradili
 • Realiziramo radionice prevencije za učenike i to: Radionica biblioterapije-uspješno nošenje sa stresom, Radionice psihološke podrške, Radionice prevencije maloljetničke delikvencije

–          Škola sarađuje sa:

 • Lokalnom zajednicom, (učešće u svim  aktivnostima građana od edukacije do eko akcija, održavanje izbora-glasačka mjesta..)
 • Predstavnicima mjesnih zajednica, Općinom
 • Udruženjima i humanitarnim aktivistima ustupa prostor za aktivnosti tipa promocije zdravlja npr. Zdravstveni pregledi žena i djece  romske populacije, prostor za edukaciju ili recimo edukacija psihologa NVO „Wings of Hope“
 • Sa vrtićima, drugim osnovnim školama, srednjim školama i fakultetima za koje smo i određeni za sve vrste metodičke prakse
 • Predstavnicima MUP-a
 • Zdravstvenim institucijama
 • Svim institucijama čiji rad promovira i unapređuje napredak naših učenika i uposlenika/ca škole

–          Škola izvještava i informiše o svojim aktivnostima zainteresirane strane preko oglasnih ploča,  web-stranice, lista „Osnovac“, brošura o školi na našem i engleskom jeziku, brošura o produženom boravku, brošura o školskom horu dječaka „Sarajevski dječaci“,   Informativnog lista za prvačiće, savjeta za roditelje učenika/ica koji završavaju četvrti razred, Informatora za upis u srednje škole koji je namijenjen roditeljima svakog učenika/ice završnog razreda

–          Na oglasnoj ploči u zbornici škole postavljamo sva obavještenja za nastavnike – o sjednicama, sastancima, oglednim satima, projektnim  aktivnostima, zaključcima Vijeća roditelja i Vijeća učenika…

–          Na oglasnoj ploči za Vijeće roditelja  u holu škole postavljamo obavještenja za roditelje kao što su: termini informativnih sastanaka, konsultacija, zaključci sjednica Vijeća roditelja…

–          Na oglasnoj ploči za Vijeće učenika postavljamo obavještenja za učenike, kao što su: akcije učenika, školska ishrana, termini sekcija…

–          Roditeljski sastanak za buduće prvačiće realiziramo tokom mjeseca juna kako bi roditelji dobili početne informacije koje su bitne za polazak djeteta u školu u septembru

–          Nastavnici/ce predmetne nastave imaju konsultacije na koje dolaze roditelji koji žele da saznaju više o postignućima djeteta iz  predmeta koji nastavnik predaje. Konsultacije su isplanirane i termin je stalan za svakog nastavnika/cu, recimo svakog petka od 16:00 do 16:45

–          Svake godine analiziramo koliko je naših učenika upisalo željene škole i na osnovu dobivenih rezultata, planiramo  svoje usluge da bi svi naši učenici mogli upisati u željenu školu.

–          Kroz rad naših sekcija učestvujemo u svim aktivnostima: festivalima, priredbama, otvaranju ili zatvaranju kulturnih manifestacija, svim lokalnim i općinskim manifestacijama…