УПИТНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

УПИТНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

РАзматарано на сједници Наставничког вијећа 2011/2012,18.11.2011; дјел, број : 01-1176/2011.

2010/2011.

 

Средња школа „28. јуни“, Источно Ново Сарајево

Назив школе

 

Шта је смисао овог упитника?

Овај упитник је први корак у процесу самовредновање школе. Он помаже директору, педагогу и помоћнику да стекну иницијлни увид у дјеловање школе. Он омогућује плодну расправу о квалитету рада школе.

 

Ко попуњава упитник?

Овај упитник попуњава директор са својим стручним тимом (помоћником и стручним сарадницима). Испуњава се као Word документ и доставља се електронском поштом Републичком педагогшком заводу Републике Српске. Упитник се попуњава два пута. Први пут у јуну мјесецу, а попуњавање се односи на завршену школску годину и други пут се у августу мјесецу врши ново попуњавање, али се претходно врше анализе прикупљених података из упитника попуњених од стране наставника, ученика и родитеља. Први попуњени упитник се доставља Заводу до краја јуна мјесеца, а други попуњени упитник се доставља Заводу до краја августа мјесеца.

Како се попуњава овај упитник?

  • На приложеним скалама означите број који најбоље одражава вашу процјену (побришите остале бројеве, ‘болдирајте’ одабрану вриједност).
  • Молимо да дајете своје вриједносне процјене. Усредсредите се на положај ученика и на исходе рада с ученицима.
  • Будите јако кратки (нпр. користите навођење по тачкама). Ваше мишљење аргументује провјерљивим чињеницама.

 

 

1. Шта је посебност ваше школе, по чему се разликујете од других школа?
–          Велика  флуктуација кадрова стручно теоријских предмета свих занимања

–          Константна активност менаџмената у покретању иницијатива за побољшање услова рада школе, посебно наставних средсатава

–          Учешће ученика и наставника у великом броју пројеката  са жељом за афирмацијом ученика и школе, те побољшањем услова за рад ученика, кроз  материјална средства у оквиру пројеката.

–          Постоји одређен број ученика са тешкоћама у развоју, па је сваке године  присутно покретање процеса категортизације, а затим и  организације инклузивног  рада  у одјељењима

–          Социјална ситуација породица ученика је тешка

– незапослена оба  родитеља су 70 ученика, а један родитељ ради код 130 ученика, што укупно чини око 1/3  ученика школе

– образовна структура породице:око 500 породица ученика  има средњу школу

–     Школа нема  салу за извођење наставе физичког васпитања, настава  се изводи у    малој сали од 90 м2, са великим ограничењима

2. Како ваши ученици напредују у учењу?

слабо

1 2 3 4 5 6 7 изврсно
Како то знате? Аргументујте вашу процјену!
О томе говоре показатељи о средњој оцјени општег успјеха – анализе успјеха у учењу и владању сваког полугодишта, односно школске године. У протеклим годинама је присутно благо повећање ових параметара, уз наше опредјељење да се  пооштравају критерији оцјењивања знања, те развијају компетенције ученика.
У којим предметима су ученици најбољи и зашто?
Ученици су најбољи у стручно теоријским предметима, у образовним профилима: електротехника, саобраћај, личне услуге – због личне мотивације, компетенција и мотивације највећег броја наставника да користе и активне и интерактивне облике и методе рада уз оне традиционалне, као и због добре опремљености кабинета.
У којим предметима је потребно побољшање и шта се предузима да би се оно остварило?
Побољшање је потребно у настави

1. Математике, из које је највећи број поправних испита; ученика који похађају допунску наставу и са средњом оцјеном испод 2,50.

У циљу побољшања подузето је слиједеће:

1. Уз редовно извођење допунске наставе, након прве провјере претходног знања из математике потребног за рад на програму, Стручни актив је припремио посебан програм и  организовао је „посебну“ допунску наставу за све идентификоване  ученике првог разреда.

2. Дијана Марковић, проф математике је организовала самоевалуацију – евалуацију од стране  ученика, а резултати су презентовани на Стручном активу и Наставничком вијећу.

3. Уведена је пракса Стручног актива математике да наставници математике (са одјељенским старјешином)  разговарају са родитељима ученика који и поред допунске наставе не раде, како би се и родитељи у већој мјери укључили у рјешавање проблема у настави математике.

4. Милица Поповић, проф. математике, у оквиру свог стручног усавршавцања, прати  напредовање ученика кроз истраживачки рад „Упоредни резултати напредовања ученика првог разреда у односу на предходно знање по доласку у школу“.

5. Педагошка служба школе  је провела анонимну евалуацију рада наставника у настави математике, 2010/2011., а анализа и разматрање у Стручног актива и Наставничког вијећа је планирана у 11/12.

Побољшања су неопходна и у настави:

–          српског језика, гдје је средња оцјена  испод 2,50

–          енглеског језика гдје је средња оцјена такође  испод 2,50

–          основе електротехнике, гдје је у неким одјељењима средња оцјена 2,17

–          механика, са средњом оцјеном  испод  2,50; конструисање, испод 2,50;

–          хемија; информатика, средња оцјена испод 2,50

–          психологија, саобраћајна психологија, испод 2,50

 У наведеним и другим предметима стручни активи и наставници су добили задатак утврђивања мјера за нове позитивне искораке.

 

3. Какав је лични развој ученика? (развој личности, осјећаја компетентности, ставова, вриједности…)

слабо

1 2 3 4 5 6 7 изврсно

Како то знате? На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?

У настави и изван ње се много улаже и постиже на плану развоја кључних компетенција ученика,посебно  вјештина комуникације, способности истраживања, аргументвања, одупирања притиску вршањака. Значајан је утицај и седам програма додатне наставе, те деветнаест  програма секција и организација ученика. Ученици су укључени  и у већи број пројеката  невладиних организација и институција у којима вриједно раде задовољавајући своја интересовања, стичући додатне информације и  знања, као основу за изградњу властитих ставова и опредјељења – вриједности, као и својих способности и вјештина.

У прилог  томе говоре  и ставови ученика и родитеља:

А) Ставови ученика:

– У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различим животним ситуацијама, 65 %

– У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати са  другим људима, 74%

– У овој школи ученици могу научити добро сарађивати са дргим људима, 75%

– Школа ме подстиче на размишљање и стварање нових идеја, 68%

– У школи дајем све од себе, 64%

– Задовољан сам са својим животом,  90%

– Желим што више научити, 78%

Б) Ставови родитеља:

– Школа помаже мом дјетету да постане зрело и одговорно, 93%

– Школа пружа низ занимљивих ваннаставних и ваншколских активности, 72%

– Школа подстиче развој самопоштовања, одговрности и осјећај властите ефикасности код ученика, 82%

– Школа подстиче ученике на самосталан рад, 84%

– Овој школи ученици  добро  развијају своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама, 73%

– У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати са другим људима, 84%

– У овој школи ученици могу научити добро сарађивати са другим људима, 78%

Који су најјачи аспекти развоја и зашто?
Уз наставу, стицање знања и компетенција за занимања за која су се опредијелили и у којој напредују према властитим способностима и улагањима, најјачи аспекти развоја ученика су  и у обуци, кроз програме  васпитно рада одјељенских заједница на емоционалном развоју, развоју слике о себи, те  у секцијама у слободном времену.
Шта тражи побољшање и шта се предузима?
Побољшање захтијева ангажовање, интензивнија и континуирана обука ученика на стицању компетенција „учења учења“. Да би то остварили, неопходна  је снажнија  едукација  наставног кадра, посебно нових наставника, приправника и наставника стручно теоријских предмета.

Предавање – обука наставника од стране стручњака Биљане Сладоје-Бошњак, са Филозофског факултета у Источном Сарајеву, која се бави овом проблематиком, планирано за 2010/11. одржаће се у 2011/12. години.

 

4. Колико је у вашој школи ефикасна настава, подучавање и подстицање ученика?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

Како то знате? На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
 

Врло високом оцјеном (углавном да и у потпуности да) родитељи, ученици и наставници су оцијенили ово подручје:

А) Родитељи:

– Наставници омогућују мом дјетету да марљиво ради, и постиже максималан успјех, 80%

– Настава је добра, 79% родитеља

– Моје дијете добија одговрајућу количину домаћих задатака, 70%

– Наставни садржаји су примјерени узрасту, индивидуалним потребама ученика и њиховом живиотном искуству, 90%

– Оцјењивање ученика је праведно и добро је разрађено, 68%

– Наставници похваљују ученике, истичу њихове успјехе и позитивно их вреднују, 69%

– Наставници редовно прате  и биљеже напредовање ученика, 67%

Б) Ученици:

– Школско градиво ми нико послије не треба објашњавати, 61%

– У школи научим многе корисне ствари,74%

– Садржај већине предмета ми је занимљив,71%

– Предавање наставника и упутства за рад су јасна, 77%

– Ученици на настави учествују у обради нових садржаја, 69%

– Школа ме подстиче на размишљање и стварање нових идеја, 68%

– На настави не радим нешто друго, него оно што наставнци траже, 71%

– На настави радим тимски и у групама, 59%

– Оцјењивање је праведно и добро разрађено, 64%

В) Наставници:

– Настава је добра, 93%

– Ученицима дајем одговарјућу количину домаћих задатака, 77%

– Наставни садржаји које обрађујем са ученицима су примјерени узрасту, индивидуалним потребама ученика, 100%

– Оцјењујем праведно и ученицима су познати моји критеријуми, 100%

– Наставници редовно провјеравају знање ученика, 80%

Која су најбоља обиљежја подучавања, и зашто?
Најбоља обиљежја подучавања у нашој школи су:

–          Практиковање  у настави облика и метода активног и интерактивног учења уз традиционалне начине подучавања учење,

–          Редовност  праћења рада и оцјењивања ученика

–          Усмјеравање ученика на истраживање, стварање нових идеја

–          Омогућавање марљивог рада  ученика

–          Увођење пројектне наставе у појединим предметима

–          Учешће ученика  у тимском и групном раду на часу,

зато што ученика доводе  и у позицију  самоучења, праћења и процјена властитог напредовања,  развоја вјештина….

Шта тражи побољшање и шта се предузима?
Побољшања траже:

– компетенције  наставника, посебно наставника стручно теоријске наставе у области васпитних  аспеката  наставе

– подизању компетенција у подучавања у вјештинама „учења учења“.

У оквиру редовног индивидуалног стручног усавршавања  наставника, наставници се усмјеравају на изучавање  ове области.

 

5. Колико је наставни план и програм усклађен с потребама свих ученика?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

Како то знате? На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
Аргументи – на тврдње о овој проблематици ученици су одговорили:

– 53% ученика је углавном сагласно са тврдњом да су наставни садржаји примјерени  њиховом узрасту, док се 15 %  слаже са тврдњом да су садржаји  у потпуности примјерени  узрасту и искуству.

– 81% ученика износи да им је садржај већине предмета занимљив,  у односу на 26% да  садржај углавном или у потпуности није занимљив

– 50% ученика наводи да  има превише часова наставе, у односу на  41% се не слажу са тврдњом да је часова превише

– 65% ученика са лакоћом обавља  школске задатке

– 58% ученика се (углавном или у потпуности)  не слаже са тврдњом да им градиво које уче у школи никада неће требати, у односу на 38 % ученика који се слажу – углавном 31%, односно у потпуности  (7%) да у школи уче градиво које им (углавном или потпуно) никада неће требати

– родитељи (90%) су  изнијели ставове да  су наставни садржаји примјерени узрасту (65% углавном да  и 25% у потпуности  да)

Која су најбоља обиљежја наставног плана и зашто?
Најбоља обиљежја наставног плана јесу у томе што је:

– Могуће идентификовати и радити на веома великом броју компетенција за ученике за 21 вијек.

– Значајно и да наставници имају могућност да уносе нове садржаје – програм уз сагласност Стручног актива и Наставничког вијећа, што су  у плану и програму идентификовани очекивани исходи учења.

Који аспекти наставног плана и програма траже побољшање и шта предузимате?
 Побољшање траже  поједини садржаји који су анахрони, а превазилазе се уношењем  актуелних  садржаја.

 

6. Како су организоване изван наставне, школске активности ученика?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
На основу:

– Анализа рада секција и организација ученика, која се врши сваке године у школи са приједлогом мјера за унапређење

– На основу веома добрих резултата које изван школе у локалној заједници и шире, до нивоа регије, Републике Српске и БИХ постижу чланови појединих секција: Редакција листа „Изазов“, друго мјесто на Смотри школских листова у РС; секција за аутоматику – седмо мјесто на Сименс такмичењу у БИХ; признања филмској секцији; секција „Туристички потрошач“- три  пута је побједник на конкурсу које  објављује ЕУФОР са – наградним  путовањима у Турску, Словенију, Хрватску. Од стране организатора препознати су као једна од најуспјешнијих школа у БИХ, и добили су, уз сва путовања, наградни лаптоп. Ова секција је са представницима општине  била један од партнера у припреми за добијање БИКОН статуса општине. Њихов рад је презентован Комисији за додјелу овог статуса и у Теслићу, те су ушли у ужи избор

Рад спортских секција, иако у  неадекватним условима (без сале за физичко васпитање) даје добре резултате. У рукомету су ученици освојили  два пута  прво мјесто(регионално такмичење)  и једном су освојили друго мјесто на републичком такмичењу.У фудбалу су освојили треће мјесто  на регионалном такмичењу.У атлетици су освојили једно друго , затим  два трећа мјеста на регионалном такмичењу .

ставови   родитеља: (углавним и у потпуности да )

–  Школа  пружа низ занимљивих ваннаставних и ваншколских активности, 72%

Која су најбоља обиљежја изван наставног програма, и зашто?
Најбоља обиљежја су:

– Да сваки изваннаставни програм има дио нових и другачијих сазнања у области, потребне обуке, те да након овог ученици самостално раде исказујући своје потенцијале, креативост, стичући нове вјештине, компетенције, способности

– Да омогућава и личну афирмацију, афирмацију – кроз јавне наступе, доказивање, доживљај личног успјеха и емоција радости, увид у властито напредовање

Шта највише тражи побољшање и шта предузимате?,
Неопходни су  услови за рад  у настави и секцијама физичког васпитања, што  се може  обезбиједити једино изградњом нове сале , или новог балона  за балон салу .

Према анализама рада секција побољшање је потребно:

– У  још масовнијем ангажовању ученика  у секција  рад, посебно идентификованих ученика са ризицима у понашању.

За друго полугодиште 2011/12. треба  планирати рад на мјерама унапређења, а провести и  истраживање – идентификацији  питања  слободног времена ученика, у циљу подузимања додатних мјера у складу са потребама ученика.

 

7. Како је организована подршка ученика? (савјетовање, помоћ при учењу, емоционална подршка, помоћ у рјешавању проблема…)

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих  аргумената (података) сте тако процијенили?
У овој области ученици су навели:

– Ученици процјењују да могу добро научити сарађивати са другим људима (75% углавном да и у потпуности да)

– Школа их подстиче на самосталност у раду (67% изјавило: углавном да и употпуности да)

– Учествовање у обради нових садржаја (сагласни у потпуности и углавном – 69%)

– На почетку школске године наставници објасне шта ћемо учити и како ћемо учити (сагласно углавном  и у потпуности – 86% ученика)

– 61% ученика се слаже у потпуности или дјелимично да им нико осим наставника не треба објашњавати градиво да би га разумјели

Која су најбоља савјетовања и подршке и зашто?
Најбоља савјетовања и подршка, помоћ у рјешавању проблема  пружа се ученицима са идентификованим ризицима у понашању. Већ је традиција да се  групно, кроз посебан петнаесточасовни Програм развоја вјештина комуникације, контроле емоција и смањења ризичних понашања, овим ученицима   првог разреда пружа стручна подршка. Уз овај програм веома је велики број ученика са којима се примјењује  процес анализе конфликта и медијације у неспоразуму; затим индивидуални савјетодавни рад  педагога и психолога школе .

Ставови ученика: (углавном да, у потпуности да)

– Наставници су ми спремни помоћи када ми је то потребно, 70%

– Када сам због нечег забринут разговарам са наставником, 35%

– Наставници се труде да ме разумију, 70%

Ставови  родитеља:

На проблеме ученика реагује се правовремно и на одговарајући начин, 52%

– Ученици који имају личне проблеме у школи  добијају добру стручну помоћ, 44%

– Школа свим ученицима  пружа једнаке могућности  и подстиче осјећај праведности, 81%

– Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима, 74%

Ставови  наставника:

– На проблеме ученика  реагује се правовремно  и на одговарајући начин, 100%

– Ученици који имају личне проблеме у школи добијају моју добру и правовремену  стручну подршку, 100%

– Ученици ми се желе повјерити и радо примају моје савјете, 93%

Шта највише тражи побољшање и шта предузимате?
Побољшање траже знања и вјештине наставника (младих и изван просвјетне струке) у области васпитног дјеловања у редовној настави.

Такође, увијек актуелно  је  веће ангажовање стручне службе, али и  већа укључености  предметних наставника у унапређење односа  у настави.

На сједницама Наставничког вијећа разматрају се стручне теме којима је циљ подизање компетенција наставника у области васпитних аспеката наставног рада – комуникација, адолесценција, креативност, контроверзне теме у настави – часу…

На плану обуке ових наставника имамо опредјељење – активност њиховог укључивања у пројекте  различитих обука, различите тематике, у циљу личне обуке и подизања компетенција на плану подршке, савјетовања и помоћи ученицима, тј. њихово учешће у припреми, реализацији  и евалуацији ових програмски активности и процеса.

Накнадно смо планирали  интерну обуку  једног броја наставника  у  подизању знања и вјежбања компетенција комуникације, у области превенције насиља  у школи, тј. процеса који ће обезбиједити даље  искораке   и процесе демократизације односа у школи.

 

8. Колико добро школа сарађује с родитељима?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
На темељу:

А) изражених позитивних ставова (углавном да и у потпуности да) родитеља

– Добро сам информиосан о понашању и напредовању мог дјетета, 93% родитеља

– Родитељски састанци су редовни и добро организовани, 84% родитеља

– Осјећам да могу слободно постављати питања и изностити проблеме особљу школе, 77% родитеља

– Директор школе одржава добре односе са ученицима, родитељима и радницима, 77% родитеља

– Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима,74%

– Школа је у сталном контакту са мном као родитељем, 74% родитеља

– Родитељи се подстичу и на сарадњу са другим родитељима са циљем праћења напредовања  ученика, 67% родитеља

– Доступне су ми информације о свим активностиума школе, 65%

– Школа уважава моје мишљење о темама важним за развој и напредовање мог дјетета

Б) изражених позитивних ставова наставника:

Родитељи у овој школи могу слободно поставњати питања и износити проблеме о раду особља школе (100%)

Школа уважава мишљење родитеља о темама важним за развој и напредовање њихове дјеце, 100% наставника

– Родитељи су добро информисани о понашању и напредовању свог дјетета, 97% наставника

– Школа уважава мишљење родитеља о темама важним за школу, 97% наставника

– У овој школи родитељи се подстичу на сарадњу са наставницима с циљем праћења напредовања ученика, 97%

– У овој школи родитељски састанци су редовни и добро органозовани, 97% наставника

– Родитељи од школе добијају јасна упутства о томе како најбоље могу помоћи свом дјетету при учењу, 94%  наставника

– Ова школа укључује родитеље и различите активности, 89%  наставника

Која су најквалитетнија обиљежја сарадње и зашто?
Уз наведене ставове  родитеља и наставника, оне који су у високој корелацији, једно од квалитетнијих обиљежја је процес педагошко-психолошког образовања родитеља, у оквиру којег се уз предавања, презентације и радионице користи  и педагошки кутак за информисање и иницрање промјена код родитеља.

Као квалитетно обиљежје ове сарадње је и облик савјетодавног рада и договора са родитељима група дјеце са ризичним понашањима, које организује директор у сарадњи са наставницима и стручниом службом (број слабих оцјена или  неоправданих часова) која угрожавају останак у школи или успјешан завршетак разреда који похађа.

Шта највише тражи побољшање и шта подузимате?
Према  резултатима анкете  биће потребно.

– Повећати информисаност о  активностима  школе

– Позвати родитеље преко Савјета  родитеља на неке од облика сарадње:

– Волонтерска помоћ ученицима  у учењу

– Учешће у хуманитарним акцијама Савјета ученика  и  школе, секција

– Волонтерско учешће  родитеља у активностима  еко секције, Црвеног крста….

 

 

9. Колико добро школа сарађује с локалном заједницом?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
На основу подржаних активности од стране  институција и организација  локалне заједнице. Учествујемо у раду комисија за борбу против насиља у породици ; равноправност полова,одбора за питања безбједности…Школа, ученици и наставници  учествују  у обиљежавању вјерских и традиционалних  догађаја у локалној заједници, хуманитарних,спортских и других манифестација.

Ученици школе учествују и у активностима  других субјаката у локалној заједници – укључују се у прољећне акције уређења Града; Видовданске свечаности; Спасовданске свечаности , литургије , уличне трке…Подржавамо и учествујемо у активностима Невладине организације, Савјета младих општине  и др.

Која су најквалитетнија обиљежја сарадње и зашто?
Посебно значајна квалитетна обиљежја сарадње у локалној заједници су , осим стварног  материјалног хуманитарног доприноса, да веома велики број ученика, учесника у овим активностима  стиче нова искуства, вјештине и способности унапређења живота у локалној заједници, њених грађана, а посебно својих вјештина и способности. За квалитетну сарадњу  школа је добила признање  и од Републичког Џендер центра  Владе РС за равноправност полова (обиљежавање Дана равноправности жена на селу – 15. октобар). Одржана је мирна шетња ученика  у поводу 1. децембра – Дана против насиља у породици, а овај дан је у школи обиљежен кроз  радионице, у којима су учествовали ученици и професориучествовањем.

Хуманитарне акције: активисти Црвеног крста школе – ученици су даровали крв, продајом маркица прикупљали новац. Ученици традиционално организују хуманитарни концерт у циљу прикупљања новца за помоћ обољелим, сиромашним, социјално угроженим ученицима и грађанима општине. Сваке године се организују акције „Један слаткиш, једно дијете“ за дјецу са посебним потребама, чланове удружења „Вратите нам осмјех“. Савјет ученика реализовао је волонтерски пројекат „Млади за старе“ за помоћ старим и болесним лицима.

Шта највише тражи побољшање и шта подузимате?
Недостак школског простора

Преко Савјета ученика, Савјета родитеља, Школског одбора и  личним ангажовањем директора, упућен је захтјев  локалној заједници и Граду за изградњу нове зграде Школе.

 

10. Колико су добри услови простора, смјештаја и опремљености за сврху васпитања и образовања коју школа треба нудити?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
Услови просторија и смјештаја су неадекватни, према нормативима простора, јер  је Школа смјештена у згради бивше касарне, а учионице  су просјечно 42м.

Школа нема салу за физичко васпитање.

Што се тиче опремљености, ангажовањем локалне заједнице, саме Школе – менаџмента, ученика и наставника (кроз  пројектна финасијска средства) унапријеђени су физички услови смјештаја, а посебно наставна средства у кабинетима стручно теоријске наставе, информатике и практичне наставе  електротехнике. Ангажовањем Министарства просвјете Републике Српске, у оквиру пројеката са ОСЦЕ и др. у потпуности је опремљен кабинет практичне наставе за занимање козметички техничар. Набављен је одређен број рачунара, 2 лаптопа, пројектор,видео БИМ (платно за пројектор), два ТВ и плотер. Наставници ова средства користе у учионицама – интерактивној и активној настави .

Који дијелови школе нуде најбоље услове за рад с ученицима и за учење?
То су кабинети информатике, тј. стручно теоријских предмета за занимање техничара рачунарства, практичне наставе, за занимање козметички техничар, угоститељско кулинарски техничар, практичне наставе занимања електротехнике, те фризер.
Која подручја требају највише побољшања и какви су ваши планови да их остварите?
Највише побољшања треба стручно теоријска и  практична настава  за  струку саобраћај.

У практичној настави остзварена је сарадња са локалним и градским организацијама  које имају у свом програму  и активностима, могућности  давања  стручне помоћи нашим ученицима.

 

11. Колико је ефикасна општа организација управљања школом? (размотрите и службе изван школе)

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

 

За школу: 6  
На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
На основу  изнесених позитивних ставова ( углавном да, у потпуности да)

А) Ученика:

– У школи се примјењују јасна правила , 62%

– У мојој школи и ученици учествују у доношењу одлука важних за школу, 50%

– Директор школе одржава добре односе са ученицима, 74%

– Између наставника и ученика владају добри односи, 66%

– Наставници се  једнако односе према свим ученицима, 56%

Б) Родитеља:

– Задовољан сам управљањем и организацијом школе,75%

– Између радника школе и ученика владају добри односи, 67%

– Директор школе одржава добре односе  са ученицима, родитељима и радницима, 77%

– Директор школе је компетентан, стручан и предан раду, 78%

– У школи се константно примјењују јасна правила понашања, 82%

– Школа свим ученицима пружаједанке могућности и подстиче осјјећај праведности, 81%

– Школа штити ученике од насиља, злостављања и дроге, 71%

Школа промовише здрав начин живота, 75%

– Особље школе уважава и поштује све ученике, 62%

– Стручни сарадници  дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима, 74%

– Национална- етничка, вјерска, културна и језичка различитост се препознају, уважавају и његују,74%

В) Наставника:

Задовољан/а  сам управњањем и организацијом школе, 96%

– Између радника школе и ученика владају добри односи, 96%

– Односи између радника школе су добри, 96 %

– Директор школе одржава добре односе  са ученицима,родитељима и радницима, 96%

– У школи се константно примјењују јасна правила понашања, 100%

– Школа свим ученицима пружа једнаке могућности и подстиче осјећај праведности, 100%

– Поштован /а сам и уважен од стране радника школе, 93%

– Поштован /а сам и уважен/а од стране директора школе, 93%

– Школа штити ученике  од насиља, злостављања и дроге, 100%

– Школа промовише здрав начин живота, 97%

– Особље школе уважава и поштује све ученике, 96%

– Директор школе  је компетентан, стручан и предан раду, 96%

– Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима, 96%

– У овој школи национална-етничка, вјерска, културна, језичка различитост се препознају, уважавају и његују, 100%

Који су кључни елементи који одређују квалитативни ниво управљање вашом школом?

То су:

–          Директор школе одржава добре односе са ученицима, родитељима и радницима

–           У школи се константно примјењују јасна правила понашања

–          Школа свим ученицима пружа једнаке могућности и подстиче осјећај праведности

–          Национална-етничка, вјерска, културна, језичка различитост се препознају, уважавају и његују

–          Школа штити ученике од насиља,злостављања и дроге

–          У мојој школи и ученици учествују  у доношењу одлука важних за школу

–          Имеђу радника школе и ученика владају добри односи

–          Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима

Шта би се по вама требало мијењати и како?
–          Учешће ученика у доношењу важних одлука, истражити и провести процес разјашњавања и обуке  ученика (ставови, схватање).

–          Истражити прецизније ставове ученика, анализирати и видјети гдје овај процес не функционише и зашто?

–          Радити на даљем интерном  оспобљавању особља (наставници и радници) и школе  за адекватну комуникацију са ученицима и родитељима.

СЛУЖБЕ ИЗВАН ШКОЛЕ: (ефикасност)    6
Министарство просвјете и културе:
На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
Имамо осјећај да Министарство, са којим имамо веома добру сарадњу у погледу одговора на нама сва отворена питања, школама оставља веома мало времена  за укључивање наставног особља – стручних актива за учешће, давање доприноса у веома значајним и квалитетним програмским задацима, активностима Минстарства. Давањем већег временског оквира за активност наставника на програмским задацима Министарства, они би, не само били информисани о току процеса у образовању, него и укључени, што им даје могућност  да могу  утицати  на ове процесе и укупан процес  реформе образовања.
Шта би се по вама требало мијењати и како?
Требали би на вријеме (на почетку -до краја школске године) у овом Министартву–одјељењу за средње образовање сачинити ходограм обавеза, информација… које ће Министарство и друга Владина тијела тражити средњих школа. Познато је да су у законским и подзаконским актима регулисане бројне активности и обавезе школа у односима са већим бројем субјеката на нивоу РС .Ово је неопходно и поред  отвореног  сајт  Министарства  и других Владиних  тијела.Тиме би била бржа и ефикаснија сарадња школе са Министарством.

 

Предалажемо да се мијења уведе посебно свједочанство  за ученике са посебним потребама. У складу са Законом  се ови ученици  образују у  редовним средњим школама,  обично у занимањима трећег степена. Могуће је размишљати  да се на неки други начин назначи да су наведени ученици средњу школу занимање завршили по  посебном програму.

У нашој школи  има  таквих ученика.

Имамо проблем са издавањем  свједочанства да су наведени ученици  оспособљени за занимања – електричар, фризер, бравар, а такође  и  свијест  о томе да  им  рад у овом занимању може угрозити  живот, односно да они могу угрозити живот других. То је  некоректно и према будућим  евентуалним послодавцима.

Такође предлажемо да  се за ученике  са посебним потребама уведу занимања  другог степена, односно занимање са назнаком  помоћни  радник (некада је ово постојало).

Републички педагошки завод:  6
На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
Због доступности стручног рада савјетника на њиховим сајтовима у РППЗ. Веома је ријетка  посјета  стручних савјетника  нашој школи, као савјетодавна помоћ и подршка наставницима
Шта би се по вама требало мијењати и како?
Неопходна је  посјета стручних савјетника за  наставне предмете .

Долазак  савјетника интензивирати.

Предалажемо да се мијења уведе посебно свједочанство  за ученике са посебним потребама. У складу са Законом  се ови ученици  образују у  редовним средњим школама,  обично у занимањима трећег степена.  Могуће је размишљати  да се на неки други начин назначи да су средњу школу – занимање завршили по  посебном програму.

У нашој школи  има  таквих ученика.

Имамо проблем са издавањем  свједочанства, нпр.  да су наведени ученици  оспособљени за занимања – електричар, фризер, бравар, а такође и свијест  о томе да им  рад у овом занимању може угрозити  живот, односно да они могу угрозити живот других. То је  некоректно и према будућим  евентуалним послодавцима.

Такође предлажемо да  се за ученике  са посебним потребама уведу занимања  другог степена, односно занимање са назнаком  помоћни  радник (што је раније постојало).

Општина и други субјекти (навести који):   7
На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
Подршка ученицима у свим активностима, прихватање пројеката ученика, укључивање ученика у све значајне обиљежавања  догађаја и датума, пријем ученика  матураната, спортиста  који су остварили значајне резултате.
Шта би се по вама требало мијењати и како?
Финансијска подршка би требала бити боља.

 

12. Како ваши ученици напредују у учењу?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу којих аргумената (података) сте тако процијенили?
На основу индикатора успјеха учења,  резултата постигнућа у 2010/11., у којој је пролазност  98,15 %; а средња оцјена општег успјеха ученика Школе: 3,38.

Неки од најуспјешнијих предмета су: Основе туризма и уготитељатва, 1. разред-4,35; Практична настава техничар рачунарства – 4,41;Хигијена  и прва помоћ 4,37; Дерматологија, други разред – фризер 4,05; Примјена рачунара, Електричар, други разред, 3,94;  Демократија и људска права 4,18, Техничар рачунарства, Практична настава, Техничар рачунарства 4,06. итд.

Најбољи општи успјех је био у занимању Туристички техниачр, први разред, СО општег успјеха  3,96.

Процјена се изводи и на основу показатеља – ставова  родитеља, ученика и наставника  као индикатора напредовања, развоја компетенција ученика:

А) Родитељи:

– Школа помаже мом дјетету да постане зрело и одговорно, 93%

– Поново се обрађују дијелови градива које ученици нису савладали, 59%

– Школа подстиче ученике на самосталан рад, 84%

– Настава је добра, 79%

– Моје дијете добија одговарајућу количину домаћих задатака, 70%

– Оцјењивање ученика је праведно и добро је разрађено, 68%

– Наставни садржаји су примјерени узрасту, индивидуалним потребама ученика и њиховом животном искуству, 90%

– У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама,73%

– У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комунициратзи са другим људима, 84%

– У овој школи ученици могу научити добро сарађивати са другим људима,78%

– Наставници  редовно прате и биљеже напредовање ученика, 67%

Б) Ученици:

– Садржај већине предмета ми је занимљив, 71%

– У школи научим много корисних ствари,  94%

– Домаће задаће су корисне, 66%

– Предавање наставника и упутства за рад су јасна, 77%

Настава је добра, 69%

– Добијамо одговарајућу количину домаћих задатака, 69%

– Школа ме подстиче на самосталност у раду, 67%

– На настави ученици учествују у обради нових садржаја, 69%

– Наставни садржаји су примјерени узрасту и нашем животном искуству, 68%

В) Наставници:

– Настава је добра, 93%

– Наставни садржаји које обрађујем са ученицима су примјерени узрасту, индувидуалним потребама ученика и њиховим животном искуству, 100%

– Наставници редовно прате и биљеже напредовање ученика, 86%

– У овој школи наставници омогућују да ученици марљиво раде и постижу максималан успјех, 96%

– Наставници похваљују ученике, истичу њихове успјехе и позитивно их вреднују, 92%

– У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама, 96%

– У овој школи ученици могу научити добро сарађивати са другим људима, 91%

–  У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати са другим људима, 96%

– У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама, 96%

Које аспекте помоћи ученицима у учењу би требало мијењати, како треба мијењати и што се предузима?
– У већој мјери, у настави користити различите облике и методе рада, мотивације  у настави, индивидуализациују задатака и обавеза за ученике према мотивацији и способности… посебно оних ученика  који не постижу одговарајући успјех.

– У допунској настави се више оријентисати на потпуну (што већу) индивидуализацију програма рада допунске наставе, флексибилно мијењати и примјерити стварним потребама-тешкоћама ученика  у раду.

– Више користити вршњачко помагање при помоћи  појединим ученицима у различитим предметима.

Требало би мијењати, према негативним ставовима:

Родитељи – ставови (не слажем се потпуно, не слажем се углавном):

–          Оцјењивање ученика је праведно и добро је разрађено, 22%

–          Моје дијете добија одговарајућу количину домаћих задатака, 20%

–          У овој школи ученици (не)развијају добро своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама, 18%

–          Наставници похваљују ученике и  истичу њихове успјехе, 16%

–          Наставници прате и биљеже напредовање ученика, 16%

–          Не дајем одговарајућу количину домаћих задатака (под задацима сматрамо обавезе истраживања…. самообразовања  путем интернета…), 26 %

Који су најквалитетнији аспекти вођења ученика у процесу учења и зашто?
Ставови наставника (углавном да и у потпуности да):

–          У овој школи наставници омогућују да ученици марљиво раде и постижу максималан успјех, 96%

–          У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различитим животним ситуацијама, 96%

–          У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати с другим људима, 96%

Ставови ученика (углавном да и у потпуности да):

–          На почетку школске године наставници нам објасне шта ћемо и како учити, 86%

–          Предавања наставника и упуства за рад су јасна, 77%

–          На настави ученици учествују у обради нових садржаја, 69%

–          Наставници поново обрађују дијелове градива које нисмо добро разумјели, 68%

–          Домаће задаће су корисне, 66%

Које аспекте вођења ученика у процесу учења треба побољшати и шта се предузима?
Ставови ученика (углавном да и у потпуности да):

–          Досадан ми је начин на који већина наставника предаје, 32%

 

13. Какво мишљење о школи имају ученици?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу чега тако процијењујете?
На темељу:

а) Изражених позитивних ставова ученика (углавном да и у потпуности да):

     –    У школи научим много корисних ствари ,74

–    Волим се јављати и одговарати на постављена питања, 68% ученика

–          У школи се добро понашам, 77% ученика

–          Школа ме подстиче на размишљање и стварање нових идеја, 68% ученика

–          Осјећам се сигурно у школи, 66% ученика

–          С лакоћом обављам школске задатке, 65% ученика

–          Волим ићи у школу, 54% ученика

–          Национална/етничка, вјерска, културна и језичка различитост се препознају, уважавају и његују, 74% родитеља

–          Школа штити ученике од насиља, злостављања и дроге, 71% родитеља

–          Особље школе уважава и поштују све ученике, 62% родитеља

Шта највише воле у својој школи?
Ученици су  изразили став:

–     У школи научим много корисних ствари ,74%

–          Волим се јављати и одговарати на постављена питања, 68% ученика

–          Школа ме подстиче на  самосталност у раду ,67%

–          Осјећам се сигурно у школи, 66% ученика

–          Волим ићи у школу, 54% ученика

Шта треба побољшати и шта се предузима?
–          Не воли ићи у школу, 26%

–          Кад год је могуће избјегавам долазити на наставу, 39%

–          Кад сам забринут разговарам са наставницима (уопште не и углавном не, 57%)

–          Наставници ме оцјењују с обзиром на предходне оцјене (углавном да, потпуно да), 56% ученика

–          Бојим се неуспјеха у школи , углавном и у потпуности да, 46 % ученика

–          У школи углавном или у потпуности учимо ствари које нам никада неће требати, 42% ученика

–          Ученици углавном немају одговарајући простор  у школи за дружење, 40%

–          Досадан ми је начин на који већина наставника предаје, 38%

–          Ученици не учествују у доношењу одлика важних за школу, 37%

–          Наставници у мени изазивају страх, 35%

Побољшати треба:                                                         

–          Избјегавање наставе –побољшавати континуиран  рад на унапређењу  и корштењу облика и метода рада који ће ученицима бити интересантнији и  подстицати их на рад и напредовање.

–          Повећање  осјетљивости наставника за препознавање  показатеља  појаве тешкоћа  и проблема  код ученика (у школи, породици), те отворености  и мотивације  за  могућност да ученик подијели тешкоће и са наставником

–          Повећање  вјештина наставника за поштивање дискрециониних права ученика

 

14. Какво мишљење о школи имају родитељи?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу чега тако процјењујете?
На темељу: Родитељи су задовољни ( углавном да и у потпуности да ):

–          Да  помаже дјетету да постане зрело  и одговорно, 93%

–          Да дијете напредује у школи, 88%

–          Да  дијете воли школу, 89% родитеља

–          У школи се константно примјењују јасна правила понашања, 82% родитеља

–          Да је настава добра, 70% родитеља

–          Да школа пружа низ занимљивиг ваннаставних и ваншколских активности , 72%

–          Школа подстиче развој самопоштовња, одговорности  и осјећаја властите  ефиксности код ученика, 82% родитеља

–          Школа свим ученицима пружа једнаке могућности и подстиче осјећај праведности, 81% родитеља

–          Школа промовише здрав начин живота, 75% родитеља

–          Задовољан/на сам управљањем и организацијом школе, 75% родитеља

–          Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима,74%

Шта им се највише свиђа у вашој школи?
Највише им се свиђа:

–          Добро сам информисан о понашању и напредовању мог дјетета, 93%

–          Да  помаже дјетету да постане зрело  и одговорно, 93%

–          Да дијете напредује у школи, 88%

–          Школа подстиче развој самопоштовња, одговорности  и осјећаја властите  ефиксности код ученика, 82% родитеља

Шта треба побољшати и шта се предузима?
Побољшати треба :

–   Доступност информација  о свим активностима школе (26 %  нису у потпуности и дјелимично)

– Укљученост родитеља у неке од облика активности, осим Савјета родитеља (65 % не, углавном не)

Договорено је :

–  Наставити  одржавање заједничких  обавезних родитељских састанака на почетку школске годсине ; родитељских састанака  за родитеље ученика са три и више негативних оцјена: као и са родитељима  ученика са изреченим  васпитно-дисциплинским мјерама Одјељенског вијећа.

– Информисаност повећати  давањем информација  о дешавањима у школи  између два родитељска састанка,упућивањем родитеља да прате презентације на портфолијима у ходниоцима школе. За то задужити одјељенске старјешине, а  информације би  на основу љетописа сачињавали  одјељенске старјешине, односно педагог приправник, ако  га буде .

-У функцији  боље  информисаности о раду у школи су и  ученички портфолији  у ходницима: – из  предмета редовне наставе; рада у одјељенским заједницама; рада секција; рада на пројектима и другим активностима  у школи.

15. Како процјењујете опште напредовање школе у посљедње три године?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

На темељу чега тако процјењујете?
Процјена се заснивана на благом порасту успјеха у учењу, те на резултатима анализе  ставова које су  ученици, родитељи и наставници  изнијели  2010/2011., а који су у значајној мјери позитивно повећани у односу на 2006/07.
У чему је остварен највећи непредак и зашто?
Значајан напредак је остварен је у највећем броју подручја која су оцјењивана.
Шта и надаље тражи побољшање и шта се предузима?
Побољшања  су потребна у настави – примјена разноврсних активних и иктерактивних облика и метода рада , истраживања, пројектна настава и др. као и других начина    превазилажења  досаде  на часу; затим у области праћења рада  и оцјењивања; стручног усавршавања наставника , посебно у области мотивације , комуникације  и емпатичнмог односа  према ученицима.

Интензивирати облике и начине подршке ученицима , прво у области техника учења, а затим и савјетодавог рада,ненасилне комуникације.

Сва питања и негативни ставови ученика, родитеља и наставника  са  процентом изнад или  око 20% негативних  ставова, биће, у циљу унапређења и превазилажења ових тешкоћа, разматрани у стручним активима наставника; предложене и  утврђене мјере превазилажења, од индивидуалних  мјера наставника, стручних сарадника  и руководних органа, до мјера на нивоу стручних актива, стручне службе до Наставничког вијећа.

 

16. Колико је ваша школа добра?

слабо

1 2 3 4 5 6 7

изврсно

 

Како то знате? Чиме поткрепљујете вашу тврдњу?
Осим резултата  о пролазности и средњој оцјени успјеха, индикатори да је школа  добра су  и ставови изнесени на упитницима о квалиутету рада школе .

Ставови наставника (углавном да и у потпуности да):

–          Школа свим ученицима пружа једнаке могућности и подстиче осјећај праведности, 100%

–          Школа штити ученике од насиља, злостављања и дроге, 100%

–          У овој школи национална/етничка, вјерска, културна и језичка различитост се препознају, уважавају и његују, 100%

–          Родитељи у овој школи могу слободно постављати питања и износити проблеме о раду особља школе, 100%

–          Школа уважава мишљење родитеља о темама важним за развој и напредовање њихове дјеце, 100%

–          Оцјењујем праведно и ученицима су познати моји критерији оцјењивања, 100%

–          Наставни садржаји које обрађујем са ученицима су примјерени узрасту, индивидуалним потребама ученика и њиховом животном искуству, 100%

–          Школа промовише здрав начин живота, 97%

–          У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати с другим људима, 96%

–          У овој школи ученици добро развијају своје вјештине сналажења у различитим ситуацијама, 96%

–          У овој школи наставници омогућују да ученици марљиво раде и постижу максималан успјех, 96%

–          Стручни сарадници дају квалитетну подршку наставницима, ученицима и родитељима, 96%

–          Настава је добра, 93%

–          Наставници похваљују ученике, истичу њихове успјехе и позитивно их вреднују, 92%

Ставови ученика (углавном да и у потпуности да):

–          Предавања наставника и упуства за рад су јасна, 77%

–          У овој школи ученици могу научити добро сарађивати с другим људима, 75%

–          У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати с другим људима, 74%

–          У школи научим много корисних ствари, 74%

–          Наставници ме упућују на који начин могу побољшати свој рад, 72%

–          Наставници су ми спремни помоћи када ми је то потребно, 70%

–          Настава је добра, 69%

–          Школа ме подстиче на размишљање и стварање нових идеја, 68%

–          Школа ме подстиче на самосталност у раду, 67%

–          Оцјењивање је праведно и добро разрађено, 64%

Ставови родитеља (углавном да и у потпуности да):

–          Школа помаже мом дјетету да постане зрело и одговорно, 93%

–          Моје дијете воли школу, 89%

–          Моје дијете добро напредује у школи, 88%

–          Школа подстиче ученике на самосталан рад, 84%

–          У овој школи ученици уче како квалитетно и културно комуницирати с другим људима, 84%

–          Родитељски састанци су редовни и добро организовани, 84%

–          Школа свим ученицима пружа једнаке могућности и подстиче осјећај праведности, 81%

–          Наставници омогућују мом дјетету да марљиво ради и постиже максималан успјех, 80%

–          Настава је добра, 79%

–          У овој школи ученици могу научити добро сарађивати с другим људима, 78%

–          Осјећам да могу слободно постављати питања и износити проблеме особљу школе, 77%

–          Школа промовише здрав начин живота, 75%

–          Задовољан сам управљањем и организацијом школе, 75%

–          Школа је у сталном контакту са мном као родитељу, 74%

–          Родитељи се подстичу на сарадњу с наставницима с циљем праћења напредовања ученика, 67%

Шта чините и требате чинити да она буде још боља?
Наставити са  сталним праћењем, анализом и унапређењем  активности  у настави, ваннаставним активностима, сарадњи са родитељима, свеукупном демократизацијом процеса образовања  и васпитања. То подразумијева стално  индивидуално  стручно усавршавање наставника  и свих служби школе, те посебно усмјерено стручно  разматрање тема у областима на које су учесници  указали као мање задовољавајуће.
Шта и надаље тражи побољшање и шта се предузима?
 
Молимо коментришите колико је испуњавање овог упитника за вас било корисно и како се он може учинити још потстицајнијим и бољим!
Веома корисно, јер је, осим позитивних искорака, што је значајно, показао и слабости  на којима  убудуће континуирано треба радити.
УПИТНИК ПОПУНИЛИ (навести ко је учествовао у попуњавању):
Радмила Циглер, проф. педагог; Млађенка Пандуревић, проф. директор;
ДИРЕКТОР: (потпис и печат)
 
Млађенка Пандуревић, проф.
 

 

ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ!