САВЈЕТ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  УЧЕНИКА

ШКОЛСКА ГОДИНА 2012/13

 

Савјет ученика као удружење свих ученика школе омогућава:

–          Промовисање интереса заједнице на чијем подручју се школа налази

–          Презентовање ставова ученика школском одбору

–          Подстицање ангажованости ученика у раду школе

 

Мјесец Врста активности Носиоци активности
Септембар/Октобар Конституирајућа сједница Савјета ученика у шк;2012/13 години.

Избор предсједника, замијеника и записничара.

Усвајање Пословника о раду савјета ученика.

Израда плана активности

 

Педагог

 

Предсједника Савјета ученика

 

Чланови Савјета ученика

Новембар/Децембар Помоћ ученицима који слабије савлађују градиво.

Размијена искустава са другим школама.

Презентација едукативних тема.

Обавјештавање ученика о раду савјета.

Судјеловање у актуленим школским активностима и акцијама

 

 

Педагог

 

Предсједник и замијеник Савјета ученика

Фебруар Анализа успијеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта.

Приједлози за побољшање

 

Педагог и чланови Савјета ученика

Март/Април Актуелна проблематика.

Акција прољетног уређења дворишта

 

Предсједник Савјета ученика

Април/Мај Судјеловање на фестивалу Мост Мира и Кампу дјечијег осмијеха на Бенковцу

Рад на упознавању ученика са Правилником о кућном реду школе

 

Педагог

Психолог

Чланови Савјета ученика

Јун Анализа остварених резлутата Педагог

Предсједник

Чланови

 

Савјет ученика