РАЗВОЈНИ ПЛАН НАШЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13 ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН  ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ  2012/2013.ГОДИНЕ

 

 

 

 

Омарска, септембар 2012. године

 

За текућу школску годину опредјељујемо се за следеће приоритете заједничке васпитно-образовне задатке:

 1. Развијање способности, формирање учења и навика за самостално, рационално и перманентно образовање и самообразовање ученика.
 2. Уређење школске и животне средине и развијање еколошке свијести код ученика.

У одабиру и прихватању приоритетних задатака а посебно у њиховој реализацији мора се посветити пажња и мора се полазити од:

а) Шта ученик стварно јесте (његове могућности и потребе) ?

б) Шта може и шта треба да постигне (његове потенцијале и

његове развојне потребе) ?

в) шта ће радити кад одрасте (професионално опредељење) ?

Све то треба исказати кроз:

 1. Програмске основе васпитног рада школе.
 2. Примарни задаци на основу анализа и извјештаја о раду школе.
 3. Развијање способности, учења и навика за самостално, рационално образовање.
 4. Развијање еколошке свијести ученика.

 

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

 

А) Циљ васпитног рада

 

Циљ  основног образовања и васпитања је стицање општег

образовања и васпитања, складан развој личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање.

Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање

за примјену стеченог знања, умења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свијести о потреби чувања здравља и заштите природе и човјекове средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности, васпитања за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, вјеру, националност и лично увјерење, његовање и потребе за културом и очувањем културног наслађа и стицање основног сазнања о лијепом понашању у свим приликама.

Б) Програмски задаци и садржаји васпитног рада

 

 1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима,
 2. Подстицање личног развоја,
 3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа,
 4. Развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног разрјешавања сукоба,
 5. Неговање активности за рјешавање индивидуалних проблема,
 6. Формирање и изграђивање моралних и других вриједности.

 

В) Остваривање програма васпитног рада

 

Програм васпитног рада реализоваће се кроз следеће садржаје:

 

 1. Доношење Правилника о понашању свих учесника васпитно-образовног процеса у школи (кодекс понашања),
 2. Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних предмета,
 3. Остваривање циља и задатака васпитања у раду Одјељенске заједнице,
 4. Остваривање циљева и задатака кроз слободне активности и ученике организације,
 5. Остваривање циљева и задатака кроз производни и други друштвено-користан рад.

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ

ЕВАЛУЦИЈЕ ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ

 

У одабиру и прихватању приоритетног задатка, а посебно у његовој реализацији мора се полазити од:

– шта ученик стварно јесте- његове могућности и потребе,

– шта може и шта треба да постигне – његов потенцијал и развојне потребе,

– шта ће радити кад одрасте – професионално опредјељење.

Дошло је вријеме када, једном за свагда морамо схватити (па се у том смислу и понашати), да није само задатак школе да ученици стичу што већу количину знања (макар оно било и најмодерније), већ ученике ваља оспособити –  научити их како да уче, како да долазе до потребних знања, како да се њима користе у свакодневном животу и раду. Отуда је важно, ученике у току школовања, систематски и стручно учити како да уче, развијати и формирати код њих умења и навике да систематски, перманентно и ефикасно уче и рационално користе знања, умења и навике. Значи ученике треба оспособити да се знају и умеју успјешно користити методама, техникама и средствима учења. То подразумјева да код ученика треба васпитавати трајну интелектуалну и сазнају радозналост, једном речју: да знају, хоће и умеју перманентно да уче, образују се и самообразују.

 

За текућу школску годину опредјељујемо се за слједећи приоритетни заједнички васпитни задатак:

 

–         Оспособљавање и навикавање на примјену метода и техника ефикасног учења као и рационалног учења,

–         Развијање способности и формирање умјења и учвршћивања навика на правилно и циљано планирање и организовање, обима, структуре и ритма активности у вези са учењем, друштвеним активностима, игром и забавом у слободно вријеме,

–         Развијање способности организовања умјења за самоеволуцију резултата у свим фазамаучења

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И

РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВИЈЕСТИ КОД УЧЕНИКА

 

Поред наведених активности раопоређених по тријадама у развојном плану школе везаном за уређење школске и животне средине  налазе се и следећи задаци за школску 2012/13 годину:

 

 1. Адаптација и санација Подручне школе у Јелићкој
 2. Адапатација и санација школске топловодне мреже.
 3. Освјетљавање школског игралишта за мали фудбал, кошаркуи рукомет.
 4. Копање бунара који би ријешио проблем са водоснабдијевањем централне школе.
 5. Развијање информатичких капацитета школе ( један ученик – један рачунар).
 6. Рад на унапријеђењу техничке опремљености школе ( наставна средства).

I – III

– Развијање смисла и потребе да се лични живот околине испуне здрављем и љепотом,

– Чување и одржавање естетског изгледа учионица и ходника, као и његовање цвијећа,

– Чување и одржавање књига и школског прибора,

– Развијање свијети о значају здраве средине за живот и рад појединца,

– Изграђивање навика код ученика да не нарушавају изглед паркова, да не ломе гране, украсно шибље, да не газе травњак,

– Навикавање ученика на активно укључивање у рад на уређењу школе и околине,

– Развијање навика и потребе очувања хигијене сале за физичко васпитање и санитарних чворова,

– Навикавање на чување чистоће подова, зидова, намјештаја, коришћење корпе за отпатке,

– Навикавање на остављање уредне учионице послије наставе.

IV – VI

 

– Учвршћивање усвојених навика код ученика за уређење школе и животне средине,

– Формирање навика за очување чистоте природе-здрава средина,

– Ангажовање ученика у супростављању онима који загађују природну средину,

– Активно учешће у отклањању појава бацања хартија и осталих отпадака у учионици, ходнику, дворишту, травњацима и улици,

– Уређивање школског дворишта, улице,

– Уређивање матичне учионице,

– Учвршћивање хигијенских навика код ученика,

– Развијање навика и тежњи за уношење лијепог у животу и рад појединаца и колектива.

 

VII – IX

 

– Задржавање и учвршћивање навика усвојених у прве двије фазе развоја ученика,

– Формирање негативног става према нарушиоцима хигијене у школи и шире,

– Усвајање ставова о значају екологије за здрав живот у породици, школи и околини,

– Развијање свијести о неопходности служења личним примјером млађим ученицима.

 

 

РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ, ФОРМИРАЊЕ УЧЕЊА И НАВИКА ЗА САМОСТАЛНО, РАЦИОНАЛНО И ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ И САМООБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА

Васпитни задаци

(узраст I-III)

 

 

– Развијање персоналне потребе и интересовања према сатнању и учењу образовно-васпитног садржаја,

– Оспособљавање ученика за систематско посматрање, уочавање и разумјевање појава и процеса у свом окружењу,

– Савладавање основних вјештина учења, читања са разумјевањем, наглас и у себи,

– Навикавање ученика да читају и да се изражавају правилно, јасно, чисто, тачно и израњжајно,

– Формирање елем, појава о потреби, могућностима и условима правилне организације радаи учења,

– Навикавање на самостално рационално и перманентно учење,

– Оспособљавање ученика да се почну користити изворима знања (уџбеником, књигом, дјечијим листовима, ТВ и радио емисијама),

– Развијање језичке мотивације.

 

Васпитни задаци

(узраст IV-VI)

– Изграђивање и учвршћеивање позетивних ставова и интересовања према активном и продуктивном усвајању знања, умења и навика за ефикасно и перманентно учење,

– Подизање степена свјесности о значеају и улози квантитета и квалитета знања и способности за његово коришћење у разумјевању, мјењању и унапрјеђивању квалитета живљења и рада,

– Унапређивање технике читања са различитим циљем (откривање главне идеје, реализација чињеница, одвајање битног од небитног…),

– Развијање језичке и стилске мотивације (лексичке, граматичке,стилске),

– Развијање способности идентификације разноврсних извора информација и ефикасно налажење потребних података у њима,

– оспособљавање и изграђивање правилних навика за циљно планирање, организовање и др.битних услова и перманентно учење,

– Оспособљавање и навикавање на сарадничке односе и рад у групи при обављању интелектуалних активности.

 

Васпитни задаци

(узраст VII-IX)

 

– Задовољење постојећих и подстицање нових читалачких и сазнајних интереса,

– Развој способности, интересовања и потреба да се знања примјењују у пракси,

– Јачање интересовања и оспособљавања ученика у трагању за новим истинама и за успјешно коришћење књигом, енциклопедијом, библиографијом, различитим типовима невербалних порука (разумјевање језика, цртежа, графикона, слока,…),

– Упућивање у технике продуктивног понављања и систематизовања обрађеног садржаја,

– Формирање упорности и навика за самостално, систематско и перманентно учење.

 

Директор школе:

Бранко Бабић