Превенција насилног понашања у нашој школи

Основна школа Вук Караџић у Омарској, у сарадњи са РПЗ-ом, се од школске 2011/12 године активно укључила у пројекат који се проводи у циљу смањена вршњачког насиља. У сам пројекат су укључени сви актери школског живота а ми смо пратили следеће кораке …

 „ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ“

 

 

Бр.

Задатак

Носиоци активности

Рок за извршење

Одговорно тијело

Напомена

1.Полугодиште 

1. Упознати НВ са пројектом ПНП Директор, стру.служба до 28.10.11.

Директор школе

2. Донијети одлуку о формирању ПНП вијећа и изабрати предсједника, на сјед.ШО Директор до 28.10.11.

Директор школе

до 01.11.11. – одлуку ШО и списак чланова доставити задуженом савјетнику
3. Усвојити Програм рада Вијећа Чланови Вијећа до 28.10.11. Предсједник Вијећа ПНП и директор школе до 01.11.11. – Програм рада доставити савјетнику
4. Усвојити Пословник о раду Вијећа Чланови Вијећа до 28.10.11. Предсједник Вијећа ПНП и директор школе до 01.11.11. – Пословник о раду доставити савјетнику
5. Провести 1.анкету, направити квалитативну и квантитативну анализу проведене 1.анкете Стручна служба школе до 28.10.11. Стручна служба школе

 

 

 

до 15.11.2011. – Квалитативну и квантитативну анализу доставити савјетнику
7. План-Мјере које предузима Вијеће ПНП Вијеће ПНП До 1.12.11. Вијеће ПНП до 15.12. – Извјештај о раду Вијећа (реализација, проведене активн., проблеми у раду) за 1.полугодиште
8. Реализовати програм рада, водити активности, одржавати састанке, водити свеску записника и активности Чланови Вијећа и стручна служба школе у току школске године Вијеће ПНП

2. Полугодиште

9. Реализовати програм рада, водити активности, одржавати састанке, водити свеску записника и активности Чланови Вијећа и стручна служба школе у току школске године Вијеће ПНП до 20.05.12. – Извјештај о раду Вијећа (реализација програма, проведене активности, проблеми у раду) за 2.полугодиште
10. Провести 2.анкету, направити квал.и квант.анализу проведене 2. анкете Стручна служба школе до 10.05.12. Стручна служба школе

 

 

 

 

до 20.05.2012. – Квалитативну и квантитативну анализу доставити савјетнику
11. Израда коначног Извјештаја о раду Вијећа за школску 2011/12.годину Чланови Вијећа и стручна служба школе до 20.05.2012. Стручна служба школе и Вијеће ПНП

 

 

до 20.05.12. – Извјештај о раду вијећа доставити савјетнику
12. Израда програма рада за наредну школску годину

 

Чланови Вијећа до 31.5.12. Вијеће ПНП Програм рада за наредну годину доставити савјетнику

 

 

 

1. У припреми за сједницу ШО, директор и радници стручне службе треба да припреме списак  кандидата за Вијеће ПНП и размисле ко би од предложених био најпогоднији за предсједника Вијећа, те са приједлогом изађу пред ШО.

2. Анкету одштампати у потребном броју примјерака, реализовати и направити квантитативну и квалитативну анализу. Анализе доставити савјетнику, који ће пратити имплементацију ПНП пројекта.

а)Анкета за наставнике (сви наставници у школи)

б)Анкета за ученике  – 1/3 одјељења (7, 8, 9 разреда ОШ) и (2, 3 разреда у ССШ)

в) Анкета за родитеље анкетираних ученика

3. О свакој реализованој активности у свесци рада Вијећа водити евиденцију са назначеним датумом, носиоцем активности и кратким описом.

Са савјетницима задуженим за праћење реализације пројекта одржавати контакте