Компетенције наставника

Наставничке компетенције су капацитет појединаца који се исказује у вршењу сложених активности у васпитно – образовном раду. Компетенције представљају скуп потребних знања, вјештина и вриједносних ставова наставника. Централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на учење и развој ученика.

Наставничке компетенције односе се на компетенције за:

  • наставну област, предмете и методику наставе:
  • поучавање и учење;
  • подршку развоју личности ученика;
  • комуникацију и сарадњу.

До потребних знања, вјештина и способности наставници и стручни сарадници ове установе дошли су и долазе путем цјеложивотног учења, стручног усавршавања, присуствовања семинарима, стручним скуповима, те разним конференцијама и округлим столовима.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Циљ стручног усавршавања наставника је оспособљавање наставника за нову улогу у наставном процесу , улогу којом ће он ученика учити учење, оспосoбити га за одабир, брзу обраду и употребу информација, учити ученика да демократски и парламентарно брани и мијења своје ставове.

Програм стручног усавршавња наставника представља анекс Годишњег програма рада школе. На почетку сваке школске године дефинишу се видови и облици, али и области стручног усавршавања наставника:

  • Индивидуално стручно усавршавање – проучавање литературе, писане обраде појединих тема, упознавање и примјена савремене наставне технологије, публиковање радова.

Наставник

Тема

Радмила Басарић Мотивациона и емоционална клима у одјељењу
Бранкица Љепојевић Учење читања и писања
Ранка Грубешић Анализа  и синтеза у обради књижевног текста
Јанко Бошковић Иновације у настави техничког образовања
Маја Бошњак Структуралистичка теорија Џерома Брунера
Биљана Сладојевић Улога Орфовог   инстументаија у настави музичке културе
Емина Чатак Дидактичке   компоненте-етапе у настави
Александра Којић Унутрашња мотивација
Мирослава Васић Утицај брзине читања и разумијевања О крсној слави- постанак и значај обичаја
Лука Кнежић Читање и програм читања
Мирјана Тривић Учење учења
Сања Марић Развојне карактеристике шестогодишњака
Драгица Вергић Наставник: предавач, организатор, координатор
Далибор Харамбашић Текстуални задаци у почетној настави математике
Душица Косовић Људска права
Јована Трнинић Континуитет српког романа
Цвијо Симић Наставник као разредник
Милка Ћурчија Оцјењивање ученика у настави математике
Чедо Савановић Игре у настави математике
Јосипа Савновић Припремање наставника за оцјењивање ученика
Љиљана Рапић Језичке игре у настави почетног читања и писања
Огњен Тенџерић О крсној слави- постанак и   значај обичаја

 

  • Групно стручно усавршавање – теме реализоване на Наставничком  вијећу, стручним активима, радионице.
  • Колективно стручно усавршавање – конгреси, симпозиј, семинари, савјетовања, округли сто, јавне трибине.

 

СЕМИНАРИ

НАЗИВ/ТЕМА

ОРГАНИЗАТОР

УЧЕСНИЦИ

Образовање за мир

РПЗ Бања Лука

Јована Трнинић  Радмила Басарић

Далибор Харамбашић

Сузана Ћелић

Душица Косовић

Александра Којић

„Интеркултурализам“

РПЗ Бањалука

Педагошки завод Унско-санског кантона

Сви наставници стручни сарадници и директор   школе

Зелени пакет за БиХ

Регионални центар за животну средину за   централну и источну Европу

Мирјана Тривић

Симпозијум еколога

Природно математички факултет Бањалука

Мирјана Тривић

Иновирање рада у разредној настави

НОБИН-НЕИ

Далибор Харамбашић

Злостављање и вршњачко насиље

Друштво педагога РС

Сузана Ћелић Индира Алијевић

Превенција вршњачког насиља

РПЗ Бањалука

Индира Алијевић

Милка Ћурчија

Сузана Ћелић

Тајне читања лектире

Нова школа плус

Јована Трнинић

Националне мањине у школском курикулуму

ОСЦЕ Бањалука

Индира Алијевић

Сузана Ћелић

 

УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

НАЗИВ

ОРГАНИЗАТОР

УЧЕСНИЦИ

 

Индекс   инкулзивности

ОСЦЕ, РПЗ

Индира Алијевић

Сузана Ћелић

Националне мањине у   школском курикулуму

ОСЦЕ

Индира Алијевић

Сузана Ћелић

Конференција о   интеркултуралности и интеркултуралном образовању у БиХ

УНДПИ

УНИЦЕФ

УНЕСЦО

Индира Алијевић

Сузана Ћелић

Зора Малешевић