Pravilnik o pravdanju izostanaka učenika JU OŠ “Ivo Andrić” u Banjoj Luci

ПРАВИЛНИК О ПРАВДАЊУ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ЈУ ОШ «ИВО АНДРИЋ» У БАЊОЈ ЛУЦИ

Hа основу члана 167. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број:74/08, 71/09, 104/11.) и члана 45. Статута ЈУ Основне школе „Иво Андрић“ Бања Лука, Школски одбор на сједници одржаној 12.02.2014. године, донио је

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВДАЊУ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“ БАЊА ЛУКА

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим се правилником одређује начин праћења и правдања изостанака ученика ЈУ ОШ «Иво Андрић» у Бањој Луци (у даљем тексту: Школа).

 

Члан 2.

 Сврха овог правилника је уједначавање критеријума правдања изостанака ученика Школе.

 

Члан 3.

У складу са одредбама овог правилника, под праћењем ученика подразумијева се систематско биљежење изостанака ученика од стране наставника на сваком наставном часу.

 • Под правдањем ученичких изостанака се подразумијева утврђивање разлога изостанка ученика и биљежење (не)оправданости изостанака.
 • Евиденција ученичких изостанака води се у одјељењској књизи и у електронском дневнику.

 

Члан 4.

Ученик је обавезан похађати обавезни дио програма и друге облике образовног рада које је изабрао. Ако ученик не долази редовно на наставу, одјељењски старјешина ће затражити од родитеља или старатеља објашњење о разлозима изостанка.

 

Члан 5.

Родитељи односно старатељи одговорни су за учениково редовно похађање наставе и дужни су обавијестити одјељењског старјешину о разлозима изостанака ученика најкасније други дан након изостанка те су дужни лично оправдати изостанак ученика најкасније осам дана од повратка ученика у Школу.

 

Члан 6.

Све изостанке /вјерски празници, спортска такмичења клубова, обавезе у музичкој школи, плесној школи, културно-умјетничком друштву…/, осим болести ученика и других непредвиђених околности, родитељ мора најавити унапријед. Тако ученик може изостати с наставе према одобрењу:

 1. наставника с његовог часа;

б)   одјељењског старјешине до 2 радна дана у току школске године;

в)   комисије за правдање изостанака (коју чине одјељењски старјешина, педагог/психолог и помоћник директора) од 3 до 15 радних дана у току школске године;

г)   одјељењског вијећа за период дужи од 16 радних дана у току школске године.

 

Члан 7.

Правдање изостанака након повратка ученика са боловања у Школу, у току школског полугодишта, обавља:

 1. одјељењски старјешина до 30 часова /до пет радних дана/

б)   комисија за правдање изостанака од 31 до 90 часова /од шест до петнаест радних дана/

в)   одјељењско вијеће од 91 час /више од петнаест радних дана/.

 

Члан 8.

 •  Родитељ изостанке лично правда доласком у школу, одговарајућом потврдом љекара, спортског удружења, музичке школе, плесне школе, културно-умјетничког друштва и сл.
 • У току школског полугодишта одјељењски старјешина може правдати, у договору с родитељем и према властитој процјени (без писменог оправдања), укупно до три дана (18 часова) изостанка ученика.

 

 II – ПОДСТИЦАЈНЕ МЈЕРЕ

Члан 9.

 • Ученици с малим бројем изостанака или без изостанака могу бити похваљени и награђени. Наставничко вијеће писмено ће похвалити и наградити све ученике који у току школске године не изостану ниједан час, укључујући и ученике који су изостали ради активности везаних за промоцију школе (такмичења, смотре, школске манифестације и слично)
 • Наставничко вијеће усмено ће похвалити ученике који изостану до 3 дана (18 часова).

 

Члан 10.

 Похвале су:

 1. усмене похвале;

б)   писане похвале.

Члан 11.

 Награде су:

 1. књиге,

б)   плаћени излети, Школа у природи и екскурзије;

  

III – ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 12.

 Због неоправданог изостајања с наставе изриче се васпитно-дисциплинска мјера:

 1. опомена одјељењског старјешине због неоправданог изостајања од 5 до 7 школских часова;

б)   укор одјељењског старјешине због неоправданог изостајања од 8 до 12 школских часова;

в)   укор одјељењског вијећа због неоправданог изостајања од 13 до 24 школска часа;

г)   укор Наставничког вијећа због неоправданог изостајања од 25 до 30 часова у току школске године и

д)   премјештај у другу школу због неоправданог изостајања више од  30 часова у току школске године.

 

Члан 13.

Код изрицања васпитно-дисциплинских  мјера због неоправданог изостајања с наставе нужна је поступност у изрицању мјера.

 

Члан 14.

 Васпитно-дисциплинска мјера изриче се само за школску годину у којој је ученик начинио прекршај.

 

 Члан 15.

Орган који је изрекао васпитно-дисциплинску  мјеру, ако оцијени да је донесена мјера остварила позитиван ефекат на ученика и постигла жељени циљ, може укинути или ублажити изречену мјеру током школске године.

 

Члан 16.

Оцјена из владања се на крају другог полугодишта може поправити ученику којем је у првом полугодишту снижена због неоправданих изостанака, ако је у другом полугодишту његово понашање било примјерено и није имао неоправданих изостанака.

 

IV – РАЗРЕДНИ ИСПИТ

Члан 17.

 • Ученик који из оправданих разлога није похађао наставу више од трећине годишњег броја часова предвиђених наставним планом и програмом, а оцјењивањем се утврди да није савладао програмом утврђене садржаје, или није оцијењен из једног или више предмета, упућује се на полагање разредног испита.
 • Разредни испит полаже се, по правилу, у јунском или августовском испитном року.
 • У изузетним случајевима, уколико је то у интересу ученика, школа може донијети одлуку о полагању разредног испита у року другачијем од рока прописаног у ставу 2. овог Члана.
 • Родитељ/старатељ или ученик упућују захтјев за полагање разредног испита одјељењском вијећу најкасније 14 дана прије краја наставне године.

 

V – ОДГОВАРАЊЕ ПО ДОГОВОРУ

Члан 18.

Ученику који је оправдано изостао у континуитету пола или више од пола мјесечног фонда часова предметни наставник може дозволити одговарање по договору. Ученик којем је омогућено одговарање по договору сам мора водити бригу о договарању термина за одговарање с предметним наставником. Наставник уписује термин у одјељењску књигу. Ако ученик изостане у вријеме договореног термина, наставник може провести испитивање било који сљедећи наставни час.

 

 VI – КАШЊЕЊЕ НА ЧАС

Члан 19.

Наставник је дужан на почетку часа уписати све ученике који нису присутни на настави. На први час у дану ученик може ући са закашњењем до десет минута једном у току полугодишта. Кашњења на час током наставе нису дозвољена.

 

Члан 20.

О разлозима кашњења ученик не расправља с предметним наставником, него касније с одјељењским старјешином.

 

 VIIСПЕЦИФИЧНИ ИЗОСТАНЦИ

Члан 21.

Родитељи, ученика који одлазе на специјалистичке љекарске прегледе,  дужни су водити рачуна да термине тих прегледа договарају у вријеме ван наставе. У случају када термин није могуће договорити у вријеме ван наставе, ученик је дужан изостанак унапријед најавити одјељењском старјешини и након прегледа, у пратњи родитеља, приложити оправдање љекара.

 

Члан 22.

Ученици спортисти, полазници музичке или плесне школе, културно-умјетничког друштва и др.,  унапријед морају најавити изостанак, а родитељ мора донијети потврду клуба или школе о изостанку.

 

Члан 23.

Ученик, за којег постоји оправдана сумња да избјегава најављену провјеру знања, биће усмено или писмено испитан, без најаве, на часу који одреди предметни наставник.

 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Одјељењски старјешина је дужан на почетку сваке школске године обавијестити ученике о одредбама овог правилника, а родитеље ученика на првом родитељском састанку, док је директор дужан по један примјерак доставити одјељењским старјешинама.

 

Члан 25.

За тумачење одредби овог правилника надлежан је Школски одбор.

 

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу од 01.03.2014. године и може се допуњавати, мијењати или укинути на исти начин на који је и донешен.

Број: _______________________

Датум: 12. фебруар 2014. године

Предсједник Школског одбора,

_______________________

Александар Стојановић