Pravilnik o izricanju disciplinskih mjera

Ha основу Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС “, бр. 74/08, 71/09 и 104/11), Статута Основне школе „Иво Андрић“ Бања Лука, Правилника о оцјењивању ученика у основној школи (“Службени гласник РС бр. 44/12),  Школски одбор ове школе је на сједници одржаној дана 19.09.2012. године, донио

 

ПРАВИЛНИК

 О НАГРАЂИВАЊУ И ИЗРИЦАЊУ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЈЕРА УЧЕНИКА ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником регулишу/утврђују се: обавезе и одговорности ученика, дисциплинска одговорност ученика, врсте повреда обавеза ученика и дисциплинске мјере, поступак утврђивања дисциплинске одговорности ученика и изрицање васпитно-дисциплинске мјере, органи за изрицање мјера, поступак за укидање и ублажавање изречених васпитно-дисциплинских мјера, поступак утврђивања материјалне одговорности, врсте похвала и награда које се додјељују ученицима   ЈУ Основне школе „Иво Андрић“, (у даљем тексту: Школа), као и остала питања везана за предмет овог правилника.

 

II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

 Члан 2.

 •  Сви ученици имају једнако право у основном образовању и васпитању – без дискриминације по било којем основу.
 • У школи се штите вјерске слободе, толеранција и култура дијалога.

 

Члан 3.

 • Ученици су дужни:
 1. да редовно похађају наставу

б)   да поштују норме понашања утврђене Законом о основном образовању и васпитању и правилницима који регулишу област ученичких права, обавеза и одговорности,

в)   да његују толеранцију и солидарнoст.

 

Члан 4.

 • Сви ученици су дужни да обављају посао редара према распореду који одреди одјељењски старјешина.
 • Дужности редара су:
 • први улазе у просторију (учионицу, кабинет, итд..) и прегледају је да виде  је  ли све на свом мјесту и спремно за наставу,
 • пријављују штету коју установе приликом доласка и која је настала у току наставе,
 • пријављују одсутне ученике,
 • провјетравају учионицу за вријеме одмора и чувају ствари осталих ученика,
 • брину се о одржавању реда у учионици,
 • посљедњи напуштају просторију, купе заборављене ствари и предају их неком од присутних помоћних радника да се врате власнику.

 

Члан 5.

 •  Ученици осмог и деветог разреда у току школске године обављају дужност дежурног ученика Школе.
 • Списак дежурних ученика саставља одјељењски старјешина те је тај списак дужан предати члановима стручне службе сваки пут када су ученици из његовог одјељења дежурни.
 • Ученик може бити дежурни само једном у току мјесеца.
 • Ученик који има снижено владање не може да обавља дужност дежурног ученика.
 • Уколико дежурни наставник или помоћно особље примјети недозвољено понашање дежурног ученика (слушање музике било којег облика, необављање дужности, организовање дружења са другим ученицима који су чланови Школе или не) дужни су обавијестити чланове Управе школе (директор, помоћник директора, педагог или психолог) који имају право разрјешити дужности дежурног ученика, обавијестити разредног старјешину који ће обезбједити адекватну замјену.

 

III  ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 Члан 6.

 •  Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
 • Ученик може у току школовања да добије диплому за изузетан општи успјех, односно диплому за изузетан успјех у савладавању наставног програма из појединих наставних области или предмета.

 

Члан 7.

 Циљ додјељивања похвала и награда јесте васпитно дјеловање на ученике, истицање позитивног примјера, подстицање ученика на што боље учење, владање и постизање што бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима.

 • Похвале се могу додјељивати појединим ученицима, групама ученика, одјељењима, секцијама и организацијама ученика.

 

Члан 8.

Наставничко вијеће утврђује врсте похвала и награда, као и услове за њихово додјељивање.

 

 Члан 9.

Додјела диплома „Вук Караџић“ и диплома за изузетан успјех из појединих наставних предмета врши се под условима и на начин утврђен Правилником о врсти диплома у основној школи и начину и условима за њихово додјељивање.

 • Избор и проглашење Ученика генерације врши се на начин утврђен Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи.

 

Члан 10.

 • Ученике који се истичу у учењу и имају примјерно владање школа похваљује
 • Ученици се похваљују :

а) за одличан успјех и примјерно владање,

б) за посебно ангажовање у активностима које спроводи одјељењска заједница

в) за посебно ангажовање  у ваннаставним активностима.

 • Ученика може похвалити:

а) одјељењски старјешина,

б) одјељењско вијеће и

в) Наставничко вијеће.

 • Похвале се уписују у ђачку књижицу, свједочанство, одјељењску и матичну књигу.

 

Члан 11.

 • На крају првог и другог полугодишта, ученике који су постигли одличан успјех, а нису из свих предмета постигли одличан успјех, похваљује Одјељењско вијеће.
 • Ученике који су из свих предмета постигли одличан успјех, похваљује и награђује Наставничко вијеће Школе.
 • Одлуку о похваљивању ученика за резултате у ваннаставним активностима доноси Наставничко вијеће на приједлог одјељењског вијећа или директора школе.
 • За посебно ангажовање у активностима које спроводи одјељењска заједница одлуку о похваљивању ученика доноси одјељењски старјешина или одјељењско вијеће.

 

Члан 12.

 • Признања ученицима се додјељују :

а)  за резултате на такмичењима ученика и

б)  за посебан допринос у афирмисању солидарности, толерантности и других позитивних карактеристика као и за допринос промовисању угледа школе.

 • Признања се могу додијелити појединим ученицима, групи ученика (екипи) или oдјељењској заједници за резултате наведене у  1. ставу овог члана.
 • Одлуку о додјели признања појединим ученицима, екипи ученика или одјељењској заједници доноси директор школе.

Члан 13.

 1. За резултате наведене у 2. ставу 7. члана овог правилника ученици могу бити награђени.
 1. Школа награђује ученика генерације, ученике којим је додијељена диплома „Вук Караџић“и ученике који су освојили једно од прва три мјеста  на региналном или републичком такмичењу уколико се обезбиједе средства за награђивање ученика.
 1. Одлуку о награђивању ученика књигама или другим пригодним наградама у вриједности до 25,00 КМ за једног ученика доноси директор школе, а одлуку о награђивању ученика пригодним наградама чија је вриједност изнад 25,00 КМ за једног ученика доноси Школски одбор на приједлог директора школе.

 

IV  ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 14.

 • У остваривању својих права ученик не смије да угрожава друге у остваривању њихових права.
 • Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, да чува углед ученика и Школе, а нарочито:

а)  да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

б)  да се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа Школе;

в)  да савјесно ради на усвајању знања, вјештина и вриједности прописаних школским  програмом;

г)  да не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

д) да се у школи и ван ње понаша како доликује ученику, поштујћи личност других ученика, наставника и осталих

запослених;

ђ)  да благовремено обавјештава родитеље о заказаним информацијама и родитељским састанцима;

е)  да чува школску имовину и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

ж)  да користи све облике и средства којима Школа располаже у остваривању образовно- васпитне дјелатности;

з)   да користи објекте и опрему Школе сагласно њиховој намјени;

и)   да бира и да буде биран у органе у чијем раду учествују ученици и да учествује у њиховом раду;

ј)   да не узима туђе ствари и не изазива туче.

 

V   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 15.

 • Ученик може да одговара само за повреду обавезе, учињену у школи и ван ње, која је у вријеме извршења била прописана законом, подзаконским актом, овим правилником и/или другим општим актом Школе.
 • Ученик је одговоран само ако је учинио или пропустио да учини оно што је његова дужност, повриједио утврђене ученичке дужности и обавезе.
 • Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мјера за лакше и теже повреде обавеза ученика у складу са овим правилником, важећим Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.
 • Владање ученика оцјењује се у складу са Законом, овим правилником и важећим Правилником о оцјењивању ученика у основној школи.
 • Приликом утврђивања оцјене из владања (на крају првог или другог полугодишта), ученик коме је изречена васпитно-дисциплинска мјера за тежу повреду обавеза/дужности, не може имати оцјену из владања „примјерно”.

 

VI   ВРСТЕ ПОВРЕДА ОБАВЕЗА УЧЕНИКА И ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 16.

Лакше повреде обавеза ученика су:

а) неоправдано кашњење и неоправдано изостајање из Школе до 18 часова;

б) ометање рада у свом или другом одјељењу;

в) нарушавање кућног реда;

г) недолично понашање на јавним мјестима;

д) непоштовање одлука надлежних органа Школе;

ђ)  непоштовање прописаних правила понашања у Школи;

е) необавјештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и непреношење порука одељенског старјешине, стручних сарадника и наставника;

ж) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и друге имовине Школе;

з) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у Школи;

и) недолажење на часове додатне и допунске наставе;

ј) нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта (бацање отпадака, уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и слично);

к) одбијање учешћа на школским манифестацијама и другим облицима образовно васпитног рада у Школи и ван ње;

л) необављање дужности редара и дужности дежурног ученика

љ) облачење које вријеђа достојанство других ученика и радника школе

м) доношење у школу публикација непримјерених садржаја

н) непридржавања упутстава које дају наставници у вези са доношењем у школу обавезних уџбеника, прибора и опреме неоходне за учешће у наставном процесу.

 

Члан 17.

Теже повреде обавеза/дужности ученика су:

а) преправка података у свједочанству, ђачкој књижици и другој јавној исправи,

б) преправка или дописивање података у школској евиденцији,

в) крађа школске имовине или имовине ученика

г) употреба или подстрекавање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичког средства,

д) изазивање туче или учешће у тучи,

ђ) изражавање националне или вјерске нетрпељивости,

е) неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,

ж) недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику школе,

з) недоличан однос или насиље ученика једних према другима,

и) посједовање оружја,

ј)  кориштење мобилног телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција,

к) јавно одбијање извршавање налога наставника,

л) напуштање школе без одобрења,

љ) политичко организовање и дјеловање у школи.

 

Члан 18.

 • Оцјену примјерно добија ученик који редовно похађа наставу и понаша се у складу са прописаним обавезама и одговорностима и представља примјер другима својим

Односом према ученицима, запосленима и имовини.

 • Оцјена из владања снижава се у случају када је ученику изречен васпитно-дисциплинска мјера за повреду обавезе ученика, и то:

а) владање се оцјењује оцјеном врло добро уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – опомена одјељењског старјешине,

б) владање се оцјењује оцјеном  добро уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор одјељењског старјешине,

в) владање се оцјењује оцјеном задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор одјељењског вијећа,

г) владање се оцјењује оцјеном не задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор директора или укор наставничког вијећа.

 • Снижена оцјена из владања ученику ће бити поправљена када дође до позитивних промјена у понашању ученика на тај начин да се васпитно-дисциплинска мјера ублажава или укида, уколико није изречена због неоправданог изостајања са наставе.
 • Снижена оцјена из владања треба да буде у функцији корективне васпитне мјере и подстицај ученику да уз подршку школе коригује набоље своје владање.
 • Оцјена из владања се на крају другог полугодишта може поправити ученику којем је у првом полугодишту снижена због неоправданих изостанака, ако је у другом полугодишту његово понашање било примјерно и није имао неоправданих изостанака.

 

Члан 19.

 • За лакшу повреду обавезе ученику се изриче: опомена одјељењског старјешине, укор одељенског старјешине или укор Одјељењског вијећа.
 • За тежу повреду обавезе ученика изричу се: укор директора или укор Наставничког вијећа, а по потреби може се изрећи и мјера премјештај у друго одјељење.
 • У изузетним случајевима за тежу повреду обавеза, ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера премјештај у другу школу.
 • Дисциплинска мјера премјештај у другу школу, не може се изрећи ученицима од првог до петог разреда.
 • Ученицима од првог до петог разреда изриче се васпитно- дисциплинска мјера опомена одјељенског старјешине и укор одјељенског старјешине, а изузетно се може изрећи премјештај у друго одјељење.
 • Мјера премјештај у друго одјељење може се изрећи ученику као превентивна мјера, када се процјени да је у интересу дјетета да промјени радну средину. У овом случају мјера се не мора везати за дисциплински прекршај.
 • Може се удовољити, уз оправдани писани захтјев родитеља, а у интересу дјетета, премјештај у друго одјељење или  другу школу.

 

Члан 20.

 • Опомена одјељенског старјешине изриче се за лакшу повреду обавеза ученика, као и за лакшу повреду обавеза ученика због неоправданог изостајања са наставе од пет до седам часова.
 • Опомена се изриче усмено или у писаном облику.
 • Усмена опомена се изриче непосредно или пред одељенском заједницом.
 • Писмена опомена се уноси у ђачку књижицу.

 

Члан 21.

 Укор одјељенског старјешине изриче се за лакшу повреду, поновљену лакшу повреду обавеза ученика утврђену овим правилником, као и за неоправдано изостајање са часова од 8 до 12 часова.

Члан 22.

Укор Одјељенског вијећа изриче се ученицима за лакшу повреду обавеза ученика, лакшу повреду обавеза ученика у случају кад је већ изречена опомена или укор одјељенског старјешине, a те мјере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика, као и за неоправдано изостајање са наставе од 13 до 24 часова.

 

Члан 23.

Укор директора се изриче за теже повреде обавеза ученика утврђених законом, овим правилником и Статутом Школе.

 

Члан 24.

Укор Наставничког вијећа изриче се за теже повреде обавеза ученика утврђених законом или за неоправдано изостајање из школе од 25 до 30 школских часова у току године.

 

Члан 25.

Премјештај у другу школу изриче се у изузетним случајевима за тежу повреду обавеза ученика када су у изузетним случајевима за тежу повреду обавеза ученика када су претходно изречене мјере наведене у члану 22. или за неоправдано изостајања са наставе више од 30 часова у току школске године.

 

Члан 26.

Ученици не могу учествовати у спровођењу екскурзије, Школе у природи и излета или неке друге ваннаставне активности коју организује Школа уколико се:

(а) екскурзија, Школа у природи, излет или нека друга ваннаставна активност изводи на почетку школске године (септембру или октобру), а ученику је у претходној школској години за повреде обавеза изречена васпитно-дисциплинска мјера – укор директора или Наставничког вијећа, оцјена из владања не задовољава;

(б) екскурзија, Школа у природи, излет или нека друга ваннаставна активност изводи на крају школске године (мају или јуну), а ученику је у току те школске године за повреде обавеза изречена васпитно-дисциплинска мјера – укор директора или Наставничког вијећа, оцјена из владања не задовољава.

 

Члан 27.

Ученик не може бити искључен из школе.

 

Члан 28.

 • Ако је ученику већ једном изречена васпитно-дисциплинска мјера укор Наставничког вијећа, а мјера није позитивно утицала на ученика да своје понашање доведе у складу са утврђеним обавезама, па се промјена школске средине указује као нужно и једино могуће рјешење, ученик од шестог до деветог разреда може бити премјештен у другу школу, ако ученику није престала обавеза похађања школе. Уколико му је престала обавеза редовног похађања наставе, овакав ученик се удаљава из школе.
 • Одлуку о премјештају ученика у другу школу доноси Наставничко вијеће.
 • Школа у коју се ученик премјешта је дужна уписати ученика.

 

Члан 29.

 • Тјелесно кажњавање ученика није дозвољено.
 • Васпитно-дисциплинска мјера примјењује се само на ученике појединце.

 

VII ПОСТУПАК УТВРЋИВАЊА ДИСЦИПЛИНСКE ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА И ИЗРИЦАЊА ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСKИХ МЈЕРА

Члан 30.

 • Васпитно-дисциплинска мјера за теже повреде обавеза ученика не може се изрећи ако претходно није спроведен дисциплински поступак.
 • Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде.
 • Поступак утврђивања одговорности ученика и изрицања васпитно-дисциплинске мјере има карактер хитности.

Члан 31.

Одељењски старјешина је дужан да покрене поступак за утврђивање одговорности ученика одмах по сазнању да је повреда учињена.

 

Члан 32.

 •  Поступак за утврђивање чињеничног стања поводом лакше повреде обавезе ученика покреће и спроводи одјељењски старјешина. о чему треба да има сачињену службену забиљешку.
 • Одјељењски старјешина дужан је да ученика усмено саслуша у присуству педагога школе и предсједника одјељенске заједнице/односно члана Савјета ученика, а по потреби позове родитеље и прикупи и друге доказе ради утврђивања чињеница.
 • Након утврђивања чињеница, одјељењски старјешина изриче опомену или укор одјељењског старјешине, или предлаже Одјељенском вијећу изрицање васпитно дисциплинске мјере укор одјељенског вијећа ако је ученику већ снижено владање.
 • О поступку утврђивања и о изреченој мјери одјељењски старјешина води службену забиљешку која садржи: име и презиме ученика, повреда обавезе, временске одреднице повреде, докази те закључак и изречене васпитно дисциплинске мјере.

 

Члан 33.

 • У случају теже повреде одјељењски старјешина подноси захтјев за покретање дисциплинског поступка директору, заједно са приједлогом да се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера уколико се утврди да је учинио тежу повреду обавезе ученика.
 • Захтјев за покретање дисциплинског поступка мора да садржи: име и презиме ученика против кога треба да се покрене поступак, одјељење и разред, повреду обавезе ученика са описом времена, мјесто и начин извршења повреде обавезе ученика.
 • Поступак за утврђивање и спровођење теже повреде обавезе ученика води комисија од три члана, коју одређује директор школе.

 

Члан 34.

 • Комисију чине одјељењски старјешина, који је уједно и предсједник комисије, педагог школе и један наставник.
 • Директор писмено обавјештава родитеља/старатеља о времену и датуму састанка
 • Писмено обавјештење родитељу, односно старатељу ученика доставља се препоручено поштом или преко запослених у Школи који обављају курирске послове, најкасније три дана пре дана одређеног за састанак.

 

Члан 35.

 • Комисија је дужна да ученика саслуша и о томе сачини записник. Записник треба да садржи: датум, вријеме и мјесто сачињавања записника, име и презиме чланова Комисије, име и презиме ученика, одјељење и разред, кратак опис повреде обавезе ученика, кратко формулисана питања и сажете одговоре на њих.
 • Записник потписују сви чланови Комисије и ученик, његов родитељ, као и записничар и исти са изјавом педагога школе достављају надлежном органу.
 • Поред саслушања ученика Комисија може, по потреби, да прикупи и друге доказе уколико исти доприносе потпунијем утврђивању чињеница, односно околности под којима је повреда учињена.
 • Комисија ће саслушати родитеља ученика по позиву директора Школе.
 • Комисија ће прочитати и писмену изјаву педагога Школе.

 

Члан 36.

 • Васпитно-дисциплинска мјера има васпитни карактер.
 • Циљ васпитно-дисциплинске мјере је да се утиче на ученика како би своје понашање довео у склад са правилима школског живота и рада.

 

Члан 37.

 • Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере, надлежни органимаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика,околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање послије учињене повредеобавезе, узраст ученика, да ли је раније био кажњаван и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.
 • Ако је ученик извршио више повреда обавеза, изриче се само једна васпитно-дисциплинска мјера која ће одговарати свим учињеним повредама обавеза/дужности ученика.

 

Члан 38.

Одлука о изрицању васпитно дисциплинске мјере због повреде обавеза ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа са бројем и датумом решења и погпис и печат надлежног органа.

 

Члан 39.

 • Одлука о изрицању вспитно-дисциплинске мјере доставља се ученику и родитељу, односно старатељу ученика у писменој форми, у року од осам дана од дана доношења.
 • Васпитно-дисциплинска мјера изречена за тежу повреду обавеза ученика уписује се у ђачку књижицу ученика.
 • О изреченим васпитно- дисциплинским мјерама води се књига протокола

 

Члан 40.

Оцјена из владања снижава се у случају када је ученику изречена васпитно-дисциплинска мјера за повреду обавеза ученика, и то:

 • Владање се оцјењује оцјеном врло добро уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – опомена одјељењског старјешине
 • Владање се оцјењује оцјеном добро уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор одјељењског страјешине
 • Владање се оцјењује оцјеном задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор одјељењског вијећа
 • Владање се оцјењује оцјеном не задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-дисциплинска мјера – укор директора или укор наставничког вијећа

 

Члан 41.

 • На изречену васпитно-дисциплинску мјеру ученик или његов родитељ односно старатељ, могу да поднесу приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема одлуке.
 • Школски одбор доноси одлуку по приговору у року од 15 дана од дана подношења приговора.
 • Приговор на Рјешење о изреченој васпитно-дисциплинској мјери задржава извршење рјешења.

 

Члан 42.

 • Рјешавајући по приговору, Школски одбор Школе може да одбаци приговор ако је недопуштен, неблаговремен, неоснован или изјављен од неовлашћеног лица.
 • Ако приговор не одбаци, Школски одбор може да одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мјере, поништи или дјелимично измијени.
 • Одлука Школског одбора на приговор је коначна.

 

 

Члан 43.

О изреченим васпитно-дисциплинским мјерама одјељењски старјешина води евиденцију у одговарајућој педагошкој документацији (ученички досије) у коју уноси: име и презиме ученика, врсту изречене мјере и орган који је мјеру изрекао, датум изрицања мјере и повреду обавезе ученика због које је васпитно-дисциплинска мјера изречена.

 

Члан 44.

Снижена оцјена из владања ученику ће бити поправљена када дође до позитивних промјена у понашању ученика на тај начин да се васпитно-дисциплинска мјера ублажава или укида, уколико није изречена због неоправданог изостајања са наставе.

 

VIII УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ УКИДАЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 45.

 • Изречена васпитно-дисциплинска мјера може се ублажити или укинути на захтјев ученика, његовог родитеља, одјељењског старјешине, одјељењског вијећа или органа који је мјеру изрекао.
 • По захтјеву за укидање или ублажавање изречене васпитно-дисциплинске мјере одлучује орган Школе који је донио одлуку у првом степену, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева.
 • Одлука овог органа је коначна.

 

Члан 46.

Надлежни орган школе може усвојити захтјев за ублажавање или укидање изречене васпитно-дисциплинске мјере, ако утврди да је изречена васпитно-дисциплинска мјера дала очекиване резултате васпитног дејства, односно да је васпитно дјеловала на ученика.

 

Члан 47.

 • Одлука о ублажавању или укидању изречене васпитно-дисциплинске мјере доставља се подносиоцу захтјева најкасније у року од три дана од њеног доношења.
 • О изреченој васпитно-дисциплинској мјери премјештаја ученика у другу школу не може се поднијети захтјев за укидање или ублажавање изречене мјере.

 

IX  МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 48.

Ученик, односно родитељ или старатељ ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намјерно или из крајње непажње, у складу са законом, Статутом Школе и овим правилником.

 

X  ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 49.

На основу усмене или писмене пријаве о проузрокованој штети у школи или на основу личног сазнања, директор Школе покреће поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану штету.

 

Члан 50.

 • Постојање материјалне штете, одговорности за штету, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како је надокнађује, утврђује и о томе доноси одлуку посебна трочлана комисија коју образује директор Школе.
 • Ученик или родитељ/старатељ може, у року од три дана од пријема одлуке о надокнади штете, изјавити жалбу Школском одбору на одлуку из става (1) овог члана.
 • Рјешење Школског одбора је коначно.
 • Директор школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену материјалну штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно или из крајње непажње.

 

Члан 51.

 • Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је посебно одговоран за дио штете, ако се докаже да је штету проузроковао намјерно или из крајње непажње.
 • Кад се не може утврдити удио сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да сви ученици који су штету проузроковали намјерно или из крајње непажње подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким дијловима.
 • За штету одговора и ученик који је помагао или подстрекавао.

 

Члан 52.

Висина штете се утврђује на основу цјеновника и књиговодствене вриједности оштећене ствари, а ако то није могуће комисија процјењује штету уз помоћ стручњака.

 

XI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

 • На приједлог овог правилника, прије доношења, своје мишљење, након расправе, дају Савјет ученика и Наставничко вијеће. Приједлог овог правилника са мишљењима доставља се Школском одбору.
 • Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
 • Измјене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

 

 

Овај правилник донијет је 19.9.2012. године, објављен на огласној табли Школе 20.09.2012. године, а ступио је на снагу 29.09.2012. године.

 

Број: 27/12.

Датум: 19.09.22012.године

Предсједник Школског одбора

________________

/Татјана Иветић/