Menadžment škole

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HNK

GRAD  MOSTAR

JU IV OSNOVNA ŠKOLA

SALKE ŠESTIĆA  23

TEL: 551 463 554 225 554 226

FAX:551 463

e-mail ivosnovnamo@yahoo.com

www.cetvrtamo.com

 

IZVJEŠTAJ

Projekt „Izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini“

Menadžment škole

6

6.1.Škola funkcioniše kao koherentni tim; menadžment škole njeguje saradnju sa svima

Menadžment  škole kontinuirano kreira profesionalnu i pozitivnu saradnju sa učenicima, osobljem škole, roditeljima, partnerima i prijateljima škole. Kontinirana koordinirajući postupci za postizanje ciljeva. Funkcije našeg menadžmenta su planovi, strategije, dobra organizacija, kvalitetno koordiniranje i vođenje i uspješne kontrole i evaluacije. Uloga direktorice  je usklađivanje svih potencijala na putu ostvarivanja ciljeva: odgajati i obrazovati osnovce za kvalitetan život.

 • Uredili smo školski prostor te je prijatan i pristupačan za sve osobe.

Osvarujemo svakodnevnu saradnju sa osnovim, srednjim školama, fakultetima, zdravstvenim, sportskim, humanitarnim, javnim i kulturnim institucijama.

 • Funkcionišemo (planiramo, organizujemo i školske timove: tim za planiranje i razvoj, pedagoško-psihološki, tim za rad sa djecom koja imaju posebne potrebe, tim za kulturnu i javnu djelatnost škole, eko tim, tim za kvalitet, za informatizaciju, tim za prevenciju nasilja, tim medijatora, projektni tim, ekonomski,
 • Svakodnevno provodimo aktivnosti iz potpisanih memoranduma o komunikaciji bez konflikata kroz klubove medijatora.
 • Kroz samoevaluaciju smo dobili povratne informacije da učenici i roditelji IV o.š.doživljavaju kao svoju kuću
 • Razvili smo inkluzivnu praksu –odgoj i obrazovanje za svako dijete u skladu sa individualnim sposobnostima koje razvijaju do ličnog maksimuma.
 • Razvili smo visok nivo procesa ocjenjivanja zasnovan na precizno izbaždarenim Indikatorima  te dosežemo faze samoocjenjivanja
 • Zajedničkom saradnjom ostvarujemo horizontalnu i vertikalnu saradnju –prohodnost menadžmenta,učenika,nastavnika i roditelja.
 • Realizujemo otvorene sate (planirane u operativnim planovima) i otvorene dane uz prethodne dogovore termina (za učenike, roditelje, partnere, prijatelje škole…)
 • Zajedničko donošenje odluka – kroz stručne timove od delegiranje ideja do zajedničke odluke.
 • Razvili smo i njegujemo pravednost za sve.
 • Kontinuranom i zajedničkom saradnjom sa roditeljima i prijateljima realizujemo projekte: opremili smo školu klima uređajima, napravili stadion i školski park, opremili školsku kuhinju i produženi boravak u školi, povećavamo broj knjiga u biblioteci.

1

6.2. Direktorica škole i školski odbor  aktivno podržavaju  uvođenje i razvoj OLJP u svim dimenzijama školskog života

 • „Dijete nam je centar svijeta – svako dijete je posebna planeta“
 • Uspješna komunikacija, osnovno sredstvo za motivaciju i radnu  klimu (sastanci, verbalna, pisana, mail, neverbalna). Pozitivna klima i uvažavanje je način na koji radimo.
 • Organizacijska kultura škole, bogat školski život, individualno subjektivno zadovoljstvo (uređenje prostora, školska klima, normi ponašanja svih participanata) redovno ANKETIRANJE.
 • Uspješni rezultati nisu slučajnost – oni su rezultat ozbiljnih namjera, truda, inteligentnog vođenja i vještog djelovanja (od javnih konkursa do penzionisanja zaposlenika/ca, od male škole do završetka osnovnog školovanja za učenike/ce i roditelje) GPRŠ – SVE ZASNOVANO NA PRINCIPU DOGOVOR-REALIZACIJA – EVALUACIJA.
 • Protok informacija u školi: sa učenicima, roditeljima, stručnim timovima, stručnim saradnicima, školskim odborom, Vijećem roditelja i Vijećem učenika, partnerima i prijateljima škole.
 • Školsko partnerstvo: udruženim idejama prijateljstva, odgovornosti i kvaliteta postižemo kvalitetniji odgojno obrazovni proces i društveni angažman u društvenoj zajednici (otvoreni sati, otvoreni dani, mrežna školska stranica – mjesto dnevnih informacija za sve učesnike/ce procesa u školi)
 • Kontinuirani odnosi s javnošću i medijima (lista adresa, arhiva fotografija, utjecaj na javno mijenje – mi smo inicijatori promjena)

(asistencija u nastavi, Udruženje roditelja učenika osnovnih škola u HNK, formiranje fonda za djecu oboljelu od karcinoma…)

 • Članovi/ice ŠO: zastupaju OLJP kroz javne, transparetne javne pozive, konkurse, ŠO upravlja, a direktorica zastupa prava zaposlenika, zalaganje za unapređenje kvalitetnih tehničkih uslova za školovanje osnovaca; realizuju razgovore, prihvataju prijedloge i  nove ideje učenika, roditelja (kroz Vijeća i legalno izabrane predstavnike navedenih školskih tijela).
 • ŠO donosi Pravilnike i druge opće akte Škole poštujući OLJP
 • Praćenju provođenja GPRŠ poštujući prava učenika, roditelja, zaposlenika i svih školskih saradnika.
 • Organizacija, realizacija i evaluacija: učenička društva, stalne i povremene komisije u skladu sa zakonima, Pravilima i općim aktima Škole i Kodeksom za zaštitu ljudskih prava.

23

6.3. Škola ima posebnog koordinatora za uvođenje i razvoj  OLJP

JU IV osnovna škola imaju formiran  školski Savjet za osnovna ljudska prava (tri učenika, tri roditelja, školski pedagog i  predstavnici Školskog odbora). Koordinatorica je nastavnica Amira Husnić.

 

 6.4. Učenici direktno ili preko svojih predstavnika  učestvuju u procesu donošenja odluka.

4

 • Kroz svakodnevne školske aktivnosti učenici/ce direktno učestvuju u procesu donošenja odluka:
 • Zajedničko planiranje časova redovne, dodatne, izborne nastave i vannstavnih aktivnosti.
 • Donošenje odluka o javnim, kulturnim, ekološkim i humanitarnim aktivnostima u školi.
 • Donošenje odluka o aktuelnim temama koje će se obrađivati kroz debate, projekte, školskim programima (stilovi života, metode učenja, izbor lokacija za nastavu i školu u prirodi, izbor aranžmana za ekskurziju).
 • Školsko poštansko sanduče sa idejama koje će biti realizovane u narednom periodu: Festival prijateljstva, revitalizacija školskog stadiona, muzika za vrijeme velikog odmora…..izložbe, smotre, bazari i sajmovi, mladi poduzetnici, turistički vodiči…, posjete školama i institucijama…
 • Saradnje sa drugim osnovnim, srednjim školama, fakultetima.

Izvještaj uradile članice školskog menadžmenta u saradnji sa Vijećem učenika, roditelja i Nastavničkim vijećem.