Kompetencije i motivacija nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HNK

GRAD  MOSTAR

JU IV OSNOVNA ŠKOLA

SALKE ŠESTIĆA  23

TEL: 551 463 554 225 554 226

FAX:551 463

e-mail ivosnovnamo@yahoo.com

www.cetvrtamo.com

 

 IZVJEŠTAJ

Projekt „Izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini“

Menadžment škole

6

Indikator: nastavnici redovno nadograđuju svoje zanje i vještine u oblasti OLJP tako što učestvuju na stručnim sastancima i seminarima i koriste informacione tehnologije

 

PRIPREMA ZA NASTAVU

JU IV OSNOVNA ŠKOLA MOSTAR

Razrednica: Belma Hubana

ČAS ODJELJENJSKE ZAJEDNICE

Razred i odjeljenja: 7./9 2

Nastavna cjelina: Komunikacija

Datum: 30.3.2015. god. Br. časa: 25.

Nastavna jedinica: Digitalni građanin (pojam i osobine)

Tip nastavnog časa: kombinovani (obrada i vježba)

Ključni pojmovi: digitalni građanin, digitalna prava i propisi, digitalni zakon, digitalna komunikacija, digitalni pristup, digitalna sigurnost, digitalno zdravlje, digitalna pismenost, digitalni bonton, digitalna trgovina (odredbe koje opisuju digitalnog građanina prema M. Ribbelu)

CILJEVI NASTAVNOG ČASA OBRAZOVNI: Razumjeti pojam digitalni građanin, razumjeti suodnose između građanina u fizičkom i digitalnom svijetu, razumjeti proces donošenja odgovornih odluka, upoznati devet odredba koje opisuju digitalnog građanina (model digitalnog građanina prema M. Ribbelu)…

FUNKCIONALNI / PRAKTIČNI: Razvijati kritičko mišljenje, socijalne i komunikološke vještine, usvajati pojmove građanskog odgoja i demokratije te spoznati važnost ljudskih prava, slobode, dužnosti i odgovornosti u fizičkom i digitalnom svijetu…

ODGOJNI I SOCIJALIZOVANI: Prepoznati poželjne osobine ponašanja i vrijednosti digitalnog građanina, osvijestiti svoje navike pri upotrebi digitalne tehnologije, razumjeti važnost digitalnog bontona, razvijati komunikološke vještine…

OBLICI RADA: NASTAVNE METODE: NASTAVNA SREDSTVA: – individualni – frontalni – grupni rad – predavačka – dijaloška – metoda demonstracije PPT – upoređivanja – insert metoda – tekstualna – problemska nastava (kritičko mišljenje) – analitičko/sintetička – istraživačka… – računar – projektor – nastavnički blog sa multimedijalnim materijalima – PPT – radni list (upitnik za učenike) – radni list (tvrdnje za grupe) – papirne medalje, makaze, ljepilo, magneti…

ISHODI UČENJA – Učenici de odrediti sličnosti i razlike između građana u fizičkom i digitalnom svijetu. – Učenici de spoznati važnost ljudskih prava, slobode, dužnosti i odgovornosti. – Učenici de osvijestiti svoje navike pri upotrebi digitalne tehnologije. – Učenici de razumjeti važnost digitalnog bontona. – Učenici de upoznati devet odredba koje opisuju digitalnog građanina. – Učenici de utvrditi poželjna ponašanja i vrijednosti koje treba imati digitalni građanin. Izvori za pripremanje učenika: nastavnički blog, link https://skolskasveznalica.wordpress.com/razrednistvo/ Izvori za pripremanje nastavnika: priručnici (stručna i metodička literatura), internet… Mjesto izvođenja nastave: kabinet informatike Korelacija: Informatika, Bosanski jezik i književnost, Historija…

2 ARTIKULACIJA NASTAVNE JEDINICE UVODNI DIO (koristiti nastavnički blog, link https://skolskasveznalica.wordpress.com/razrednistvo/) (učenici su podijeljeni u 5 grupa, koje su prethodno raspoređene) Na ovom času odjeljenjske zajednice razgovarat demo o korištenju digitalne tehnologije. Na zanimljiv način uvidjet demo dobre i loše strane komunikacije u digitalnom svijetu. (1.SLAJD, pokrenuti PPT) (povezivanje pojmova: građanin u fizičkom svijetu – građanin u digitalnom svijetu) (motivacijska aktivnost, razgovor) Šta mislite, ko su digitalni građani? (učenici, nastavnici, roditelji…) Zašto se tako nazivaju? (jer se koriste digitalnim tehnologijama: računarima, mobitelima, tabletima… u školi, na poslu, u slobodno vrijeme…) (2.SLAJD) (podsjetiti učenike o značenju pojma građanin i njegovim obilježjima) U fizičkom svijetu građani imaju svoja obilježja, a to su: pravo, sloboda, dužnosti i odgovornosti. Znaš li navesti primjere ovih obilježja? (pravo: na jednakost, obrazovanje, informisanje…; sloboda: mišljenja, izražavanja, udruživanja…; dužnosti: poštivanje zakona, saobradajnih pravila, pladanje poreza…; odgovornosti: poštivanje prava i slobode drugih, prijavljivanje neprimjerenih ponašanja, toleracija…) Razmislite, vrijede li ova obilježja u digitalnom svijetu? (vrijede, građani u fizičkom i digitalnom svijetu imaju ista obilježja…) Zašto je bitno da u svakoj zajednici, svaki njen član ima pravo, slobodu, dužnosti i odgovornosti? (njihove aktivnosti moraju biti takve da pozitivno doprinose zajednici, zbog njenog uspješnog funkcionisanja…) (naglasiti, zaključak) Svi građani imaju prava, slobodu, dužnosti i odgovornosti kako bi mogli ostvariti lični interes u skladu sa zajedničkim dobrom svih ostalih građana, bez obzira učestvuju li oni u fizičkom ili digitalnom svijetu. (zanimljivost) Navedena obilježja vrijede u demokratskim državama, međutim u nekim državama, npr. Iranu, Pakistanu, Koreji, Kini… postoje ograničenja u pristupu određenim internetskim sadržajima i društvenim mrežama.

GLAVNI DIO 1. KORAK (isticanje cilja časa) (3.SLAJD, napisati na tabli) DIGITALNI GRAĐANIN (pojam i osobine) Upoznat demo se sa digitalnim građaninom, njegovim poželjnim osobinama, ponašanjima i vrijednostima. (4.SLAJD) (ispunjavanje upitnika, prosuđivanje vlastitih online aktivnosti) Kao što je bitno kako se ponašamo u fizičkom svijetu, jednako je bitno i ponašanje u digitalnom svijetu. Da bismo bolje razumjeli kako bi trebalo izgledati odgovorno ponašanje digitalnog građanina i utvrdili kakvo je vaše ponašanje, ispunit dete upitnik. Za svako pitanje zaokružit dete po jedan odgovor, iskreno, onako kako se vi ponašate u digitalnom svijetu. Pred kraj časa, izvršit demo analizu tačnih odgovora. (individualno ispunjavanje upitnika, ograničeno vrijeme) (tačni odgovori analiziraju se u završnom dijelu časa) 2. KORAK (5.SLAJD) (digitalni kompas, kritičko mišljenje o donošenju odluka, aktivno učestvovanje, odgovornost, učenje jedni 3 od drugih, argumentovanje odluka) Sljededa aktivnost je digitalni kompas. Na šta vas upuduje ovaj pojam? (snalaženje u digitalnom svijetu…) Digitalni građanin se ne rađa, on se snalazi u digitalnom svijetu i postaje procesom odgoja i obrazovanja u porodici, školi… Ovom aktivnošdu pokazat dete kakvi ste digitalni građani i kako se snalazite u tom svijetu. Svaka grupa dobit de radni list sa po jednom tvrdnjom. Vaš zadatak je da se izjasnite da li se slažete ili se ne slažete sa postavljenom tvrdnjom i u svakom slučaju obrazložite svoje mišljenje argumentima. (11.SLAJD) (zadatak za 1.grupu – Prihvatljivo je da pišem i komentarišem online.) NE SLAŽEM SE – Ponekad zaboravljamo da je sve ono što kažemo ili radimo online uvijek i svima vidljivo. To znači da ako u svom rječniku koristimo riječi koje nekoga vrijeđaju ili ponižavaju, čak i ako je to šala, posljedicemogu biti mnogo ozbiljnije, nego da te riječi glasno izgovorimo. Isto vrijedi i za slike koje se objavljuju. Kako bismo izbjegli probleme, uvijek trebamo razmisliti prije nego nešto objavimo! (12.SLAJD) (zadatak za 2.grupu – Ponekad se može, iz šale, lažno predstavljati.) NE SLAŽEM SE – Predstavljati se kao neko drugi ili koristitituđu lozinku za pristup uslugama je krađa identiteta. Posljedice za obe strane mogu biti ozbiljne i često nepredvidive (društvene, finansijske, zakonske…). (13.SLAJD) (zadatak za 3.grupu – Oni koji prijavljuju neprimjerene komentare nastavnicima ili roditeljima obične su tužibabe.) NE SLAŽEM SE – Neki učenici su možda bili žrtve elektroničkog nasilja, a neki su možda bili sudionici. U mnogim slučajevima zlostavljanja prisutni su i posmatrači koji se ne žele uključiti. Važno je reagovati i pokušati zaustaviti nasilje na smiren i odgovoran način. Često je to dovoljno. Ako se ne možemouključiti, onda demo prijaviti nastavniku ili roditelju. (14.SLAJD) (zadatak za 4.grupu – Nije fer, roditelji si mi ograničili vrijeme koje provodim na internetu, navodno zbog zdravlja, kako da ne.) NE SLAŽEM SE – Vrijeme provedeno na internetu može biti zabavno, ugodno i korisno za učenje. Ipak, ako smo prekomjerno za računarom, možemoimati ozbiljnih problema kao što su: poteškode sa spavanjem, osjedaj tjeskobe, nervoze ili može biti narušeno našefizičko zdravlje. Važno je postidi ravnotežu između održavanja dobrog zdravlja i uživanja u dobrobitima interneta. (15.SLAJD) (zadatak za 5.grupu – O privatnim stvarima može se razgovarati i sa osobom koja se ne poznaje.) NE SLAŽEM SE – Nikada nije dobro nepoznatima iznositi svoje lične podatke. Nemogude je redi ko je stvarno osoba koja je online. Postoji mnogorazloga zbog kojih neko pokušava dobiti privatne informacije o nama, našoj porodici, našim finansijama. Važno je štititi podatke o svom identitetu, svojoj školi, porodici, adresi. Mogude je upoznati prijatelje i razgovarati s njima bez potrebe da se iznose lični podaci. (učenici u grupama se dogovaraju i prave bilješke, ograničeno vrijeme) (nastavnik prati rad učenika i pruža potrebnu pomod) (predstavnici grupa iznose pojedinačna mišljenja grupa i obrazlažu ih) (zajednička analiza zadataka, diskusija, korekcije i uobličavanje) 3. KORAK (6. i 7.SLAJD) (analiza tačnih odgovora u upitniku, prosuđivanje vlastitih online aktivnosti) Ponovo dete uzeti upitnike koje ste popunili na početku časa. Pogledajte odgovore i razmislite, ako smatrate 4 da su sada drugačiji, ispravite ih i izradite ključ upitnika. (8.SLAJD) (odrednice koje opisuju digitalnog građanina prema M. Ribbleu) Osobine i postupke koje smo spomenuli u proteklim aktivnostima analizirao je poznati američki profesor Mike Ribbel koji je kroz trogodišnji istraživački projekat razvio model digitalnog građanina. (odrednice komentarisati zajedno sa učenicima) – digitalna prava (sloboda i povlastice korištenja digitalnom tehnologijom uz primjereno ponašanje), – digitalni zakon – digitalna komunikacija (razmjenjivanje informacija e-mailom, porukama, blogovima…), – digitalni pristup (učestvovanje u društvu putem digitalne tehnologije), – digitalna sigurnost (zaštita računara i lična zaštita), – digitalno zdravlje (zaštita fizičkog i psihičkog zdravlja), – digitalna pismenost (korištenje digitalnom tehnologijom), – digitalni bonton (primjereno ponašanje), – digitalna trgovina (online trgovina i prodaja) (aktuelizacija) Kako dete se ubudude ponašati u digitalnom svijetu? (naglasiti, zaključak) Slobodu koju imamo u digitalnom svijetu moramo odgovorno primijeniti. Važno je prije svake odluke dobro razmisliti o mogudim posljedicama za sebe i za druge.

ZAVRŠNI DIO (9.SLAJD) (pohvaliti radnu atmosferu) (podjela medalja prema ključu upitnika) (podjela materijala za roditelje) (najaviti novu nastavnu jedinicu za naredni čas: Moj doprinos digitalnoj zajednici)

PLAN PLOČE – DIGITALNI GRAĐANIN (pojam i osobine) – (radni materijal) PRILOG – PPT prezentacija – radni list – upitnik za učenike – tačni odgovori upitnika i objašnjenja – medalje – radni list – digitalni kompas – materijal za roditelje 5 1.SLAJD 2.SLAJD 3.SLAJD 4.SLAJD 5.SLAJD 11.SLAJD 6 12.SLAJD 13.SLAJD 14.SLAJD 15.SLAJD 6.SLAJD 7.SLAJD 7 8.SLAJD 9.SLAJD

Kompletna priprema za čas sa prilozima dostupna je na web stranici koju kreira i uređuje nastavnica ( naše škole ) informatike i tehničke kulture Belma Hubana

https://skolskasveznalica.wordpress.com/razrednistvo/

 

Deseti radni dan na Institutu certifikacije

U drugoj radnoj sedmici na Institutu za certifikaciju – Program za srednje škole predavala je prof.dr. Vedrana Spajić-Vrkaš, a Program za osnovne škole vodio je prof.dr. Kasim Trnka. Polaznici oba programa danas obrađuju teme iz obrazovnog modula Ustav i Konstitucionalizam, Demokratija i građanstvo

1

Institut certifikacije – Početak programa za osnovne škole

Danas je u Sarajevu, na Institutu certifikacije otvoren i Program za nastavnike koji predaju nastavni sadržaj građanskog obrazovanja u osnovnim školama.

Danas se na ovom programu izučava modul “Metodika građanskog obrazovanja”, a polaznici programa za srednje škole izučavaju module “Demokratija” i “Građanstvo”.

2

Seminar – Sarajevo

Član pedagoško – psihološkog tima naše škole, školska psihologinja Belma prisustvovala seminaru o temi “Jačanje kapaciteta za pružanje psiho- socijalne podrške u slučaju prirodnih nepogoda”. Seminar realizovan u Sarajevu 10. i 11.3.2015. godine u organizaciji Project HOPE, Federalnim ministarstvom zdravstva i UNICEF-om BiH.

3

Indikator: Postoji konsenzus i visok nivo motivacije među nastavnicima za postignuće ciljeva, zadataka OLJP

Svečana dodjela diploma uspješnim nastavnicima/cama

Na sjednici Nastavničkog vijeća, direktorica škole gđa. Seada Kuštrić, uručila je diplome i prikladne poklone uspješnim nastavnicima/cama za postignute rezultate na takmičenjima i promociji JU IV osnovne škole.

4

Indikator. Nastavnici sarađuju tokom uključenja OLJP u svoje nastavne programe
Stručni seminar

U ponedjeljaka, 19.1.2015. nastavnice naše škole su učestvovale na stručnom seminaru iz fizike na temu ”Učenje i poučavanje mehanike” u organizaciji PMF Sarajevo.

5

“Promijeniti sebe, a ne drugog/drugu”

U našoj školi realizovana je još jedna fokus grupa sa nastavnicima/cama o temi “Promijeniti sebe, a ne drugog/drugu”, u koordinaciji direktorice škole Seade Kuštrić.

6

“Profesionalno sagorijevanje”

27.4.2015. godine u Trening centru JU IV osnovne škole realizovana stručna tema “Profesionalno sagorijevanje” kroz fokus grupu nastavnika/ca uz koordinaciju direktorice škole Seade Kuštrić.

7