Zapisnik sa sjednice Savjeta roditelja

OŠ “IVO ANDRIĆ”

BANJA LUKA

SAVJET RODITELJA

 

ZAPISNIK

sa sjednice Savjeta roditelja održane 04.03.2015. godine

 

Sjednica počela u 18,00 časova

 

Ukupan broj članova: 39

Prisutno: 21

Odsutno: 18

Kvorum postoji.

Sjednici prisustvovali:

Direktorka škole: Željka Opačić, pedagog, Saška Jovović i psiholog, Đurđica Jeličić

 

DNEVNI RED:

  1. Analiza zaključaka sa prethodne sjednice
  2. Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju učenika na kraju prvog polugodišta školske 2014/15. godine
  3. Eksterno vrednovanje
  4. Predavanje na temu: Obrazovanje na internetu,nova kultura znanja – predavač  prof dr Tatjana Tapavički Duronjić
  5. Učestvovanje u realizaciji projekta „Izbor najdemokratičnije škole koji organizuje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS – kratka informacija
  6. Razno

 

Prije usvajanja dnevnog reda direktorka škole je upoznala članove Savjeta roditelja o slijedećim činjenicama:

  • informacija u vezi sa fotografisanjem učenika koje nije orgnizovano već godina, pri čemu su članovi Savjeta saglasno predložili da se u buduće vrši fotografisanje, a prioritet će se dati roditeljima učenika koje se bave navedenom djelatnošću
  • informaciju u vezi sa projektom Lino višebojac, koji će se organizovati u Aprilu mjesecu tekuće godine

Predloženo je da se prioritet da profesorki Tatjani Tapavički Duronjić koja je održala predavanje na temu „Obrazovanje na internetu“

Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačka 1.

Tema „Obrazovanje na internetu“ profesorke Tatjane Tapavički Duronjić koja je prezentovala prednosti i rizike upotrebe interneta, pri čemu je više poentirala na rizike i to: objavljivanje svojih fotografija, davanje ličnih i porodičnih podataka, razgovor sa nepoznatim idr, a kao prednosti istakla medijsku pismenost, lakše učenje, ne nošenje teških torba i dr. Važno naglasiti da je profesorka istakla da  djeca prije navršenih 12. godine života ne bi trebala imati facebook profil, pri čemu je takođe navela mogućnosti ograničenog pristupa internetu preko provajdera ili putem kontaktiranja Jedinice za suzbijanje visokotehnološkog krimunaliteta pri MUP-u RS.U tom pravcu članovi Savjeta predložili „opismenjavanje“ roditelja da li kroz roditeljske sastanke ili putem letaka ili organizovanjem sličnih edukativnih sastanaka ali prije svega obraćnjem pedagoškom zavodu odnosno nadležnom Ministarstvu.

Tačka 2.

Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju učenika. Informacija usvojena jednoglasno. Rasprava – pojedini članovi Savjeta izrazili mišljenje da plan i program školovanja nije prilagođen uzrastu djece.

Istaknuto je da je u prvom polugodištu određen broj učenika bolovao od mononukleoze,te virusne upale pluća te  je usljed navedenog porastao broj izostanaka.

Direktorka na Savjetu upoznala članove u vezi sa eksternim vrednovanjem učenika devetih razreda te da se shvati ozbiljnost ovakvog takmičenja.

Takođe predstavljen je i program odnosno projekat „Izbora najdemokratičnije škole pri čemu su članovi Savjeta dobili upitnik koji će pokazati šta je to dobro a šta treba unaprijediti u životu i radu naše škole.

 

Sjednica je završena u 20,00 časova

PREDSJEDNIK SAVJETA RODITELJA

                                                                                              Vladimir Simić

                ZAPISNIČAR

                 Željka Fabić

Sve informacije možete također pratiti i na našoj web stranici Izbor najdemokratičnije škole