Prava i obaveze

U povodu Dana otvorenih vrata učenici VI-1 odj. i nastavnica Dušanka Ivanković su, uz pomoć nastavnice Dine Hmjelovjec, uredili pano pod nazivom “Prava i obaveze”. Kao osnov za izradu panoa poslužile su nam ilistracije ljudskih prava odštampane u priručniku “Album ljudskih prava ili šta ti država ne smije uraditi“. Iskopirali smo te sličice i podjelili učenicima, da na njih ispišu svoje tumačenje ili razumijevanje određenog prava.

U Albumu je napisano: „Pravo i pravda su u tvojim rukama… Na mnogo načina možeš biti obespravljen, a samo na jedan zaštićen: ako znaš koja su ti prava i kako da se boriš za njih. Jer ako šutiš i ne reaguješ, sigurno je da nećeš imati ni prava ni pravde.“1

Iz bujice ideja i razmišljanja o ljudskim pravima, potaknuti ilistracijama i naučenim o toj temi, učenici VI-1 napisaše:

Svako ima pravo upravljati svojim životom. (Amina Gušić)

Pravo na žalbe moraju imati svi ljudi kako bi se požalili i dobili pravdu. (Eman Mirković)

Svi ljudi imaju pravo na kretanje bili nevini ili krivci jer niko nam ne može oduzeti pravo na kretanje. ( Asja Pašić i Mia Fejzić)

Ja mislim da svaki čovjek ima pravo da izabere život. (Nedim Selamović)

Nije važno koliko smo stari, nego je važna volja. (Dženan Tinjak)

Ja vidim da svako ima pravo na riječ. (Alija Galić i Sanin Ristić)

Boja kose ne određuje pravo na diskriminaciju. (Selma Biogradlić)

Za radoznale i sve one koji žele nešto da nauče, na školskom holu je oglašen (kao i na ovoj web stranici) naš pano „Prava i obaveze“.

………………………………….

1 Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Album ljudskih prava ili šta ti država a ne smije učiniti, /tekst Sead Fetahagić, ilustracije Jelena Vranić/, NUB BiH, Sarajevo, 1998.

Prava i obaveze

Model izrade plana akcije u projektu “Demokratske škole”

JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“

Sarajevo, 31.3.2015. godine

 

 

Model izrade plana akcije u projektu „Demokratske škole“

Područje vrednovanja: „Školski dokumenti“

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća od 31.3.2015. godine, pedagog-psiholog škole, Azra Jasika je predstavila jedan od modela izrade plana aktivnosti u projektu „Demokratske škole“.

Imajući u vidu činjenicu da u JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo radi devet nastavnika/nastavnica koji, osim ove škole rade u još jednoj ili dvije škole, pojavila se potreba za izradom memo zapisnika sa sastanaka stručnih organa. Memo zapisnika bi bio odgovor na pitanja nastavnika o tome šta je dogovoreno na sastancima, koje su odluke donesene, da li su utvrđeni rokovi i izvršioci za njihovu realizaciju i tome slično. Definisan je uočeni problem: U školi postoji problem redovnog informiranja zaposlenika o aktivnostima škole na području demokratskih odnosa.

Planirane aktivnosti odredili smo u području: Izmjene općih i drugih akata škole na polju demokratizacije odnosa u školi.

 

Svi prisutni članovi Nastavničkog vijeća su informisani o pomenutom modelu, sa uputom da ostali članovi projektnog tima i drugi izvršioci, mogu dalje razvijati svoje ideje o koracima za rješenje uočenih problema. To bi bio put koji nas vodi ka snimanju stanja (dobre i loše prakse) u našoj školi, na planu dalje demokratizacije odnosa, rečeno je u zaključku.

 

Stavljamo na uvid ranije pomenutu tabelu.

Za bolju informiranost o razvoju projekta „Demokratske škole“ u JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“, tekst za web napisala Azra Jasika, pedagog-psiholog škole.

 

Demokratske škole 2015.

Plan akcije za područje vrednovanja „Školski dokumenti“

Problem: U školi postoji problem redovnog informiranja zaposlenika o aktivnostima škole na području demokratskih odnosa
Aktivnost: Izmjene općih i drugih akata škole na polju demokratizacije odnosa u školi
Aktivnost

 

Ko je zadužen

(ko nam može pomoći ko može biti uključen)

Kada

(vremenski okvir)

Kako Gdje Resursi

(postojeći ili koji su nam potrebni)

Indikator Napomena
Sminanje početnog stanja (status quo) Tim za demokratizaciju škole, članovi

Nastavničkog vijeća

april 2015. godine Uvidom u dokumentaciju U školi Pravila škole,

Pravilnici,

Arhiva,

Oglasne ploče

Broj i kvalitet pisanih informacija u toku posljednje godine Mogući su i drugačiji pristupi.
Donošenje posebnog plana za izmjene općih i drugih akata škole Tim za demokratizaciju škole,

Nastavničko vijeće

april 2015. godine Timski rad na izradi plana U školi Postojeći akti škole (Pravila, Kodeks za uposlenike,itd.)

Radni materijali

Doneseni plan u školi Plan oglasiti na oglasnoj ploči
 

Prijedlog izmjena i dopuna u aktima škole

 

 

Školski odbor, Tim za demokra-tizaciju škole,

Nastavničko vijeće,

maj 2015. godine Pojedinačni prijedlozi i inicijative objediniti i predložiti na Školski odbor U školi Radni materijali idu na sjednicu NV pa na ŠO Radni materijal za ŠO Utvrđeni prijedlog za ŠO  oglasiti na web stranici škole i oglasnoj ploči
Oglasiti usvojene izmjena i dopuna u aktima škole Menadžment škole,

Tim za demokratizaciju škole

maj 2015. godine Putem oglasne ploče škole i na web stranici škole U školi Pravila škole,

Pravilnici,

Arhiva,

Oglasne ploče

Broj i kvalitet pisanih infor-macija u uređenim aktima škole Izmjene i dopune oglasiti na oglasnoj ploči škole i web stranici šk.
Informisati uposlenike škole o donesenom općim i drugim aktima škole Menadžment škole,

Tim za demokra-tizaciju škole, Nastavničko vijeće

maj 2015. godine Sjednice NV i sastanci Tima sa ostalim uposleni-cima škole U školi Pravila škole,

Pravilnici,

Arhiva,

Oglasne ploče

Web stranica

Uposlenici škole su upoznati sa izmjenama i dopunama akata škole Urediti sve akte škole prema usvojenim izmjenama i dopunama akata škole

 

Formirana Komisija za realizaciju projekta „Demokratske škole“

JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“

Sarajevo, 26.2.2015. godine

 

Formirana Komisija za realizaciju projekta „Demokratske škole“

Na sjednici Nastavničkog vijeća od 26.2.2015. godine, većinom glasova tog stručnog organa, podržano je uključenje JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ u projekat „Demo-kratske škole“. Osnovna zamjerka učesnika sastanka koji nisu glasali za uključenje u projekat odnosila se na to da su oni smatrali, kako je po principima demokratičnosti, prije same prijave i uključenja na obuku, trebalo to pitanje učešća prodiskutovati na Nastavničkom vijeću škole.

S obzirom da je odluka o učešću škole u projektu donesena, imenovana je Školska komisija u sastavu:

 1. Dika Kurtagić, direktorica škole
 2. Dušanka Ivanković, nastavnica Građanskog obrazovanja
 3. Sabiha Smajić, sekretar škole
 4. Azra Jasika, pedagog-psiholog škole,
 5. Dina Hmjelovjec, član Nastavničkog vijeća
 6. Almasa Torlak, član Nastavničkog vijeća
 7. Belma Selimović, član Nastavničkog vijeća
 8. Aida Tiro, član Nastavničkog vijeća
 9. Amra Penava, pripravnica – član Nastavničkog vijeća
 10. Haris Biogradlić – predsjednik Vijeća roditelja škole
 11. Sabrina Zildžić – član iz reda ostalih roditelja
 12. Ahmed Hodžić – član Vijeća učenika škole
 13. Adela Muminhodžić – član Vijeća učenika škole
 14. Mersiha Pavlović – član iz nevladinog sektora

 

Napomena:

Sa ponosom ističemo činjenicu da Udruženje „DUGA“ već petu godinu zaredom, u našoj školi realizira aktivnosti defektološke podrške djeci sa posebnim potrebama. Stoga je logično uključenje upravo ovog člana u tim projekta „Demokratske škole“, baš kao i nekih učenika koji su samoinicijativno izrazili spremnost da rade u pojedinim fazama projekta.

 

I na kraju, našem timu su se neformalno pridružili još neki roditelji učenika naše škole, nakon što smo ih informisali o ovom projektu. Spremni su biti „kritički prijatelji“ i tako doprinijeti radu i razvoju naše škole.

 

Ovaj, kao i prethodni tekst o edukaciji za predstavnike škole u projektu, napisala je Azra Jasika, pedagog-psiholog škole.

Učešće u projektu “Najdemokratičnija škola”

Prijave za učešće u projektu „Najdemokratičnija škola“ poslali smo u januaru mjesecu 2015. godine. Početkom februara, projektni tim „Civitasa“ obavještava nas – odabrani ste i bit ćete uključeni u inicijalnu obuku, planiranu za 14. i 15. februar 2015. godine za Kanton Sarajevo. Dostavite spisak učesnika iz škole. Prijavili smo direktoricu škole, Diku Kurtagić i pedagoginju Azru Jasika, nastavnike Džafić Dževada i Almiru Karčić, te članove Vijeća učenika Hodžić Ahmeda i Adelu Muminhodžić, kao i predsjednika Vijeća roditelja Biogradlić  Harisa.

Iz poziva iščitavamo da su na edukaciju pozvani predstavnici ukupno 17 škola. Subota je. Još jedan radni dan, iako je vikend. Prema dogovoru u školi, podjelili smo se u dva tima. Jedna će grupa biti na edukaciji u subotu, a druga u nedjelju. Na kraju, zaključili smo da je demokratija čudo. Natjera čovjeka da razmišlja kako je u redu da svoje slobodno vrijeme provede, umjesto u krugu porodice, na dvodnevnoj edukaciji u okviru projekta „Najdemokratičnija škola“. Šalu na stranu, na kraju obuke nismo krili svoje zadovoljstvo što smo se uključili u ovaj projekat. Umjesto da, kao u drugim projektima, radimo za druge – sada ćemo u fokus vlastitog angažmana staviti našu školu, njene demokratske vrijednosti i propitati ih iz ugla samoprocjene i evaluacije izvana.

Nakon što smo dobili ulazne informacije o strukturi projekta i načinu samoregulacije procesa u školi, već u ponedjeljak, 23.2.2015. godine održali smo prvi sastanak našeg tima. Razmjenili smo informacije i podjelili utiske sa obuke, a potom sačinili širu listi učesnika projekta iz škole – prijedlog za narednu sjednicu Nastavničkog vijeća.

Na kraju, svima koji pročitaju ovaj tekst i smatraju da mogu doprinijeti u realizaciji projekta ili pomoći nam u demokratizaciji odnosa u školi, upućujemo otvoreni poziv za uključenje u ovaj cjeloživotni projekat. Dobro došli!

Hromatske i ahromatske boje

„Boja je jedan od glavnih nosilaca likovnog izraza u slikarsvu. Za boju kažemo da je proizvod svjetlosti.“ – počela je svoj uvod u nastavnu temu „Hromatske i ahromatske boje“ nastavnica Likovne kulture, Mensuda Kadribegović.

Učenici VI-1 odjeljenja su je pomno slušali i naučili i to da bez prisustva svjetlosti naše oko nije u stanju registrovati nijednu boju. Čuli su da je fizičar Isak Njutn je propustio sunčevu svjetlost kroz trostranu staklenu prizmu, gdje se bijeli svjetlosni zrak razlaže u boje spektra: crvena, narandžasta, žuta,zelena, plava, ljubičasta.

3

Slijedi najava časa: „Sve boje dijelimo u dvije osnovne grupe: hromatske boje (šarene, obojene) i ahromatske boje (neobojene – crna, bijela i sve nijanse sivi)“. Što se tiče vašeg rada, danas imate zanimljiv likovni zadatak „Hromatske i ahromatske boje“. List podijelite na dvoje i potom u olovci uradite geometrijske likove, na obje polovine. Da bolje razumijete temu, pripremila sam vam malu izložbu učeničkih radova. Pogledajte!

Počnite sa radom. Ne zaboravite našu maksimu “Nema loših radova. Svi su radovi dobri.“

Učenici su, zajedno sa nastavnicom, na kraju časa uradili likovnu analizu završenih učeničkih radova. O njihovoj vrijednosti svjedočimo ovim foto zapisom!

izložba2

 

Naš Dan otvorenih vrata u medijima

Uz iskrenu zahvalnost za promociju Dana otvorenih vrata škole u medijima, odlučili smo, da i mi pišemo o njima. Svoj medijski prostor ustupili su nam:

Radio M“ je 04.3.2015. god. u svom programu objavio izjavu Selme Kapić, nastavnice B/H/S jezika i književnosti. U pismu podrške koje smo dobili iz marketinga ove radio stanice najavili su predstavljanje Otvorenih vrata u srijedu (04.3.2015.) i u četvrtak (05.3.2015. god.) .

RSG je, također prihvatio, objavu našeg Pisma medijima i na tome im iskreno, hvala.

U emisiji Sarajevsko jutro na TVSA, u četvrtak, 05.3.2015. god. učestvovale su učenice V razreda: Iman Kazazić i Amna Glamoč, te uposlenice škole: Selma Kapić i Azra Jasika. Bilo je to vrlo uspješno učešće svih članova tima i dobra promocija škole. Gostoprimstvo novinara-urednika, Harisa Dučića pomoglo nam je da javnost upoznamo sa konceptom ovogodišnjeg Dana otvorenih vrata.

Istog dana, direktorica škole Dika Kurtagić, dala je intervju novinarki Eldini Zolj za dnevne novine „Oslobođenje“. U petak, 06.3.2015. godine sumirali smo rezultate ankete sa radionica i listali stranice „Oslobođenja“, tražeći članak o našoj školi. Na str. 28. našli smo dobro struktuiran tekst o brojnim aktivnostima i radionicama koje su prethodni dan uspješno realizirane u školi. U cijelu tu priču lijepo se uklopila jedna fotografija „Kutka za čitanje“.

Sretni smo što je, u moru dnevnih vijesti, svoj put do slušalaca, gledalaca i čitalaca, pronašla jedna cjelovita pozitivna priča iz naše škole.

U ime učenika i uposlenika škole, svima se zahvaljujemo na predstavljanju projekta i programa Dana otvorenih vrata, a posebno na ustupljenom medijskom prostoru.

 

Podrška učenicima

Odgoj za mir

JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo upućuje vam

 

POZIVNICU

 

Draga djeco, poštovani roditelji i uvažene kolege,

koristimo se ovom prilikom da vas, sve zajedno pozovemo, da budete aktivni učesnici jednog zanimljivog putovanja. Krećemo odmah. Vodiči na putovanju zvanom Odgoj za mir i ovog puta će biti glavne vjerske knjige judaizma, islama i kršćansta. Uz stručnu pomoć Amire Išerić, nastavnice Islamske vjeronauke u našoj školi, uputit ćemo se ka samom središtu religijske duhovnosti.

Tumačeći neke od ljudskih vrijednosti: mir, ljubav, tolerancija, odgovornost i dijalog, otvorit ćemo vrata istine, na kojima stoji zapisano: „Daj bližnjem svome pravo njegovo“.

(Kur'an 17/26)

 

Radi boljeg razumijevanja pomenute teme, te cjelovitog uvida u značaj ličnog izbora na putu odgoja za mir, upućujemo vas na sadržaje prezentacije „Potvrdite se vjerovanjem“, koja se nalazi u prilogu ove Pozivnice.

 

S poštovanjem,

Menadžment škole

Slide1 Slide2Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29 Slide30 Slide31 Slide32 Slide33 Slide34 Slide35 Slide36

Slide37

Čas u III-1

Riječca NE

 

Riječca NE pažnju traži                       Uz glagole kada je,

nauči i svima kaži                                odvojena ona je,

da nju pravilno koriste                         izuzetke sada prebroj:

i ne prave greške iste.                         neću, nemam, nisam, nemoj.

 

(Teks pjesme je nastavnica Aida Karup preuzela sa Interneta.)

 

Pročitaj više……….

 

Dragi dnevniče,

znala sam da ovo negdje moram da zapišem, pa odlučih da se prvo povjerim tebi. U ruci mi olovka, u glavi oluja ideja, a na papiru pjesma o riječci ne. Nikako da krenem pisati o onome što me tako snažno pozvalo da progovorim o jednom oglednom času u našoj školi.

Učiteljica Aida Karup, pozvala nas je na čas iz B/H/S jezika i književnosti u svoj III-1 dok sa učenicima bude obrađivala  nastavnu jedinicu „Pisanje riječce ne uz glagol“. U razredu interaktivno učenje na sceni. Od uvodne igre do završne pjesme, napisane u čast riječce ne, sve je bilo lijepo osmišljeno, organizirano i sa učenicima realizirano.  Svi zajedno smo bili aktivni učesnici procesa učenja. Učenici posebno. Pažljivo su slijedili svaku uputu nastavnice u nastojanju da daju tačne, poželjne ili očekivane odgovore na postavljena pitanja ili nastavne zadatke. Vladala je vrlo ugodna radna atmosfera. Izvrsnost je naša odlika, kao da su htjeli poručiti učenici, koji su uspješno riješili i po dva ili tri nastavna listića u završnom dijelu časa.

Na kraju ovog kratkog teksta, moram vam reći i to, da sam u kreativnom žagoru učenika prepoznala snažnu potrebu za identifikacijom sa odjeljenjem kao grupom. Učenici III-1 su, zajedno sa učiteljicom Aidom, zaslužili samo pohvale i čestitke za pokazano znanje i umijeće. Još nam ostaje da gore navedenu pjesmu, uglazbimo.

Zato sam, dragi dnevniče, odlučila ovaj tekst postaviti na web site škole, zajedno sa par sličica sa tog časa. Neka nam svima budu ogledalo u kojem ćemo se sa radošću ogledati.

2

Pismenu pripremu časa nastavnice možete pogledati ovdje:

 

Aktivnosti Inicijative “Ne damo sarajevske škole”

INFORMACIJA

o aktivnostima Inicijative NE DAMO SARAJEVSKE ŠKOLE i Radnog tima OŠ SSK

 

Od prošle informacije (10.06.2015.) do danas svi zajedno, u saradnji i solidarnosti sa drugim školama koje čine ovu Inicijativu, uradili smo sljedeće:

 

 1. Prikupili više od 3.000 potpisa – i nastavićemo! Zahvaljujemo se svima koji su potpisali Peticiju ili pomogli da se potpisi prikupe.
 1. Odaslali zajedničko otvoreno pismo Inicijative resornom ministru i premijeru Vlade KS o značaju škola i neprihvatljivosti programa racionalizacije u predloženoj formi.
 1. I dalje od resornog ministra čekamo izjašnjavanje o našim zahtjevima i podsjetili smo ga na to da čekamo:
  1. Da se radni materijal Programa mjera racionalizacije u sadašnjoj formi povuče iz daljeg rada resornog ministarstva i Vlade KS;
  2. Da se bilo kakve aktivnosti već poduzete na realizaciji mjera iz navedenog programa momentalno obustave;
  3. Da se u izradu bilo kakvih planova za racionalizaciju u školstvu uključe sve relevantne ustanove i zainteresovane društvene skupine, a prvenstveno roditelji  i djeca i omladina škola.
 1. Obezbijedili podršku Zbora građana MZ Mejtaš-Bjelave OŠ SSK, a Savjet MZ predstavio peticiju;
 1. Održali izuzetno dobro posjećenu konferenciju za medije koja je naš zajednički problem stavila u žižu pažnje javnosti.
 1. Pokrećemo narednu fazu – animiranje ostalih škola u KS da nam se pridruže u zahtjevima da racionalizacija bude utemeljena, razumna i u najboljem interesu djece i omladine.

 

Bez obzira na to što resorno ministarstvo oklijeva u davanju konkretnih i preciznih odgovora na sva naša pitanja, bitno je istaći:

ZATVARANJA ŠKOLA U SEPTEMBRU NEĆE BITI, ALI BITKA ZA ŠKOLE SE NASTAVLJA!

 

Za najnovije informacije, pratite FB stranicu Ne damo sarajevske škole: https://www.facebook.com/pages/Ne-damo-sarajevske-%C5%A1kole/1072429332786780?fref=ts

 

 

Iz Radnog tima SSK i tima SSK pri Inicijativi

 

U Sarajevu, 19. juni 2015. godine