ПРОЈЕКАТ – ИЗБОР НАЈДЕМОКРАТИЧНИЈЕ  ШКОЛЕ

ПОЛОЖАЈ, ИСТОРИЈАТ, СПЕЦИФИЧНОСТИ

Насеље Нова Топола смјештено је у централном дијелу Лијевча поља, на главној саобраћајној магистрали Бања Лука – Градишка – Србац. Насеље лежи на 45 степени сјеверне географске ширине и 17 степени источне географске дужине. Апсолутна надморска висина  за насеље и околину је у просјеку 100 м. Нова Топола је удаљена 12 км од ријечних токова  ријеке Саве и Врбаса.

Почетак школства у Новој Тополи везује се за досељавање Нијемаца, Пољака, Украјинаца, Италијана и Холанђана на ово подручје послије Берлинског конгреса 1878. године.

Прва школа, у мјесту које је тада носило назив Виндхорст, радила је у самостану 1888. године, а први учитељ је био Јозеф Герик. Школу су похађала само дјеца Нијемаца и настава се изводила на њемачком језику.

Број ученика био је у сталном порасту, тако да је 1904. године школу похађало 50, а 1930. године 180 ученика.

Пред II свјетски рат почиње изградња четвероразредних школа у оближњим селима која гравитирају Новој Тополи.

Од 1951. године у Новој Тополи почиње са радом осморазредна школа коју је похађало 268 ученика, а број ученика се повећавао како се и насеље развијало. Школске  1962/63.године школа набавља телевизор, смјешта га у једну учионицу гдје се прате емисије за ученике. Те године школа добија и разгласну станицу. Школа тих година има Школски одбор који рјешава питање рада школске кухиње, набавке огрева, проблема у колективу, поставља помоћника директора, даје приједлог НОО-е за постављање управитеља школе.

Катастрофални земљотрес 1969. године потпуно је уништио школску зграду, а нова је изграђена 1972. године у којој се и данас изводи настава.

Школску 2014/15. годину похађа 998 ученика распоређених  у 56 одјељења. Централна школа има 39 одјељења, а у  саставу школе је 17 подручних одјељења. У школи је формирано једно специјално одјељење.

Укупан број радника школе је 121. Од тог броја наставника је 87, у управи, педагошко-психолошкој служби и рачуноводствено-административним пословима ради 10 радника и 24 радника у дијелу техничког особља.

Oсновна школа “Петар Кочић” Нова Топола је организована тако да ради у 8 објеката. Настава се изводи у 7 подручних школа (од првог до петог разреда) и централној која је деветоразредна. Подручне школе су удаљене од централне школе од 5 до 25 километара. У самој Новој Тополи нема организованих културних или било каквих јавних манифестација, тако да је школа једино мјесто у којем се такве манифестације организују. Због тога школа има добру сарадњу са локалном заједницом. Многи послови који су везани за школу морају се обављати ван саме Нове Тополе, као што је, на примјер, сарадња са општинским службама, које су лоциране у Градишци, инспекцијом у Бањој Луци или Градишци,  РПЗ-ом чије је сједиште у Бањој Луци, Министарством просвјете и културе у Бањој Луци. Школа је отворена за сарадњу са разним невладиним, омладинским, спортским и другим организацијама.

114 115 116 117

Министарство просвјете и културе Републике Српске, образовни центар за демократију и људска права „CIVITAS“ у сарадњи и уз подршку Уреда за односе с јавношћу Америчке амбасаде у Сарајеву наставља пројекат „Избор најдемократичније школе“ који својим садржајима, смјерницама и критеријумима има за циљ осигурати провођење демократских вриједности, принципа и праксе у цијелој школи.

Пројекат захтијева да школе, учеснице пројекта, омогуће значајну сарадњу и отвореност према локалној заједници и родитељима, како би се и они укључили у процес развоја школе. Демократичне школе ће се одликовати активним учешћем свих учесника васпитно-образовног процеса у доношењу одлука и ставарању што демократичније атмосфере у школи, те ће развијати самосвијест, критичко размишљање, слободу избора, поштовање различитости и инклузивност, интелектуални дијалог.

У току реализације пројекта наша школа је провела сљедеће активности:

 1. Обука учесника у пројекту

Кроз обуку представници школа су упознати са краткорочним и дугорочним циљевима пројекта, инструментаријем и процесом самовредновања демократске културе и климе школске заједнице.

Обуци која је реализована 16.02. и 17.02.2015. године  у Бањој Луци у организацији Републичког педагошког завода  и  „CIVITAS-а“присуствовали су представници школе у саставу:

 • Бојана Поповић – представник Савјета родитеља
 • Ивана Сладојевић – представник Савјета ученика
 • Савка Ивановић – наставник демократије и људских права
 • Мирјана Кесић – педагог

2. Представљање пројекта

Пројекат је представљен свим учесницима у васпитно-образовном процесу: директору школе, Наставничком вијећу, Савјету ученика и Савјету родитеља.

3. Именовање пројектног тима

Осим представника који су прошли обуку пројектни тим је проширен и у том саставу ће проводити одређене активности. Проширени састав пројектног тима чине:

 • Бојана Поповић – представник Савјета родитеља
 • Ивана Сладојевић – представник Савјета ученика
 • Савка Ивановић – наставник демократије и људских права
 • Мирјана Кесић – педагог
 • Љиљана Шиник – помоћник директора
 • Радмила Макивић – психолог,
 • Минела Рамић– дефектолог,
 • Јелена Маринковић – професор разредне наставе,
 • Биљана Стајчић – водитељ Савјета ученика,
 • Марица Рачић – водитељ Савјета ученика,
 • Адријана Стојнић – водитељ продуженог боравка,
 • Зорица Илић – наставник српског језика

4. Провођење планираних активности

Сви учесници пројекта су са свог аспекта урадили анализу појединачних активности.

5. Представљање резултата и извјештаја

Права и обавезе свих учесника у васпитно-образовном процесу регулишу школски документи као што су: Статут школе, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, Кућни ред, Школски развојни план. Закон о основном образовању и васпитању уређује основно образовање и васпитање као дјелатност од општег друштвеног интереса. Школа ради по наставном плану и програму  за основно образовање и васпитање, а он јасно утврђује наставне предмете, њихов распоред по разредима, годишњи и седмични број часова наставе, као и садржаје по којима ће се изводити настава у основном образовању.


ЗАКОН

О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

(дио документа)

Члан 3.

(1) Основно образовање и васпитање траје девет година.

(2) Основно образовање и васпитање је обавезно и бесплатно за сву дјецу, по правилу, од шест до 15 година живота.

Члан 7.

Циљеви основног образовања и васпитања су:

а) цјеловит и хармоничан, индивидуалним потребама, интересима и могућностима прилагођен развој интелектуалних, социјално-       емоционалних, моралних, радних и физичких потенцијала и способности дјетета до личног максимума,

б) развој стваралачког, креативног и критичког мишљења,

в) развој комуникацијских способности, поштовања мишљења других и поштовања различитости,

г) развој сарадње и одговорности, дјеловања у тиму и конструктивног рјешавања проблема,

д) развијање свијести отворене за нове идеје и нова знања,

ђ) развој свијести о потреби чувања здравља,

е) подстицање и развој жеље за успјехом и осјећаја одговорности за  сопствени успјех,

ж) оспособљавање за самостално и самоиницијативно стицање знања,

з) развој способности разумијевања проблема и примјене знања,

и) развој самопоуздања, самопоштовања, самоконтроле, способности препознавања својих и туђих емоција,

ј) развијање свијести о позитивној припадности властитом културном идентитету, језику и традицији на начин примјерен                        цивилизацијским тековинама,

к) развој критичности и самокритичности, иницијативности и жеље за постигнућем,

л) развијање и његовање потреба за културом и очувањем културног насљеђа и културних добара,

љ) развој и његовање основних моралних вриједности, ставова и односа и

м) развијање еколошке свијести и свијести о потреби очувања природне и животне средине.

Члан 9.

(1) Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности у основном образовању и васпитању без дискриминације по било             којем основу.

(2) Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају обезбјеђивање једнаких услова и прилика за сву дјецу при почетку и наставку         основног образовања и васпитања.

Члан 10.

Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање у складу са конвенцијама и споразумима које је Босна и Херцеговина закључила са другим земљама или међународним организацијама.

Члан 11.

(1) У основном образовању не може се вршити дискриминација дјеце, наставника и осталог особља школе на основу расе, пола, језика,       религије, политичког или другог мишљења, националног или социјалног поријекла, на основу инвалидности или на било којој другој         основи.

(2) Школа има одговорност да у средини у којој дјелује допринесе стварању културе која поштује људска права и основне слободе свих         грађана како је то утемељено Уставом и осталим међународним документима из области људских права које је потписала Босна и         Херцеговина.

(3) Република и јединице локалне самоуправе заједно са школом одговорне су за обезбјеђење школског простора, опреме и пратеће           инфраструктуре за несметан приступ и учешће у образовном процесу лица са посебним образовним потребама.

Члан 12.

(1) Настава у основном образовању и васпитању изводи се на службеним језицима конститутивних народа, уз коришћење оба службена       писма ћирилице и латинице.

(2) У школама се не смије вршити дискриминација наставника или неког другог запосленог при именовању, условима запослења,                   напредовању или у било којој другој одлуци у вези са тим лицем, на основу тога што у школи, у усменом и писаном изражавању               користи било који од језика конститутивних народа.

(3) У школама се не смије вршити дискриминација ученика при пријему, учешћу у активностима школе или у било којој другој одлуци у           вези са тим учеником, на основу тога што у школи, у усменом и писаном изражавању користи било који од језика конститутивних               народа.

(4) Језик и култура националних мањина у Републици Српској поштоваће се и користити у школи у највећој могућој мјери, а у складу са         Оквирном конвенцијом о заштити права националних мањина и Законом о заштити права припадника националних мањина                     (”Службени гласник Републике Српске”, број 2/05).

(5) Ближи пропис о организовању и извођењу наставе на језицима националних мањина доноси Влада, на приједлог Министарства.

Члан 13.

(1) У основном образовању ће се штитити вјерске слободе, толеранција и култура дијалога.

(2) Ученици ће похађати часове вјеронауке према свом вјерском опредјељењу, ако је то у складу са њиховим убјеђењима и убјеђењима       њихових родитеља, старатеља или усвојитеља (у даљем тексту: родитељ).

(3) Ученици који по захтјеву родитеља не желе да похађају вјеронауку неће бити доведени у неповољан положај у односу на друге               ученике.

Члан 14.

У наставним и другим активностима у школи не могу се користити или изучавати дидактички и други материјали увредљивог садржаја, а наставници и друго школско особље не смију давати изјаве које би се оправдано могле сматрати увредљивим за језик, културу и религију ученика који припадају било којој националној, етничкој или религијској групи.

 

 III – ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА

Члан 33.

(1) Наставни план и програм по којем се остварује наставни процес доноси министар на приједлог Републичког педагошког завода, у складу са заједничким језгрима наставних планова и програма из чл. 42. и 43. Оквирног закона о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини (”Службени гласник Босне и Херцеговине, број 18/03), (у даљем тексту: Оквирни закон).

(2) Наставни план и програм за предмет вјеронаука доноси министар на приједлог надлежног органа одговарајуће цркве или вјерске заједнице.

Члан 34.

(1) Наставним планом и програмом утврђују се обавезне наставне и ваннаставне активности.

(2) Наставним планом утврђују се наставни предмети и њихов распоред по разредима, као и годишњи и седмични број часова наставе и       други облици васпитно-образовног рада.

(3) Наставним програмом утврђује се:

а) садржај за сваки обавезни и изборни предмет,

б) циљ, задаци и исходи наставе и других облика васпитно-образовног рада и

в) упутство за остваривање наставног програма.

(4) Изборни предмети обавезни су за све ученике који се за њих опредијеле.

Члан 35.

(1) У школи се организују слободне активности ученика укључивањем у различите облике рада који се заснивају на добровољном                   изјашњавању ученика.

(2) Невладине организације могу реализовати властите програме у школама уз сагласност Министарства.

Члан 47.

(1) Школа у оквиру својих могућности за ученике организује проширени програм, који подразумијева:

а) продужени боравак,

б) јутарње чување,

в) слободне активности,

г) факултативну наставу,

д) школу у природи и

ђ) припремне активности за дјецу у години прије поласка у први разред.

(2) У оквиру продуженог боравка ученицима се обезбјеђује чување током којег се одвијају различите спортске и културно-умјетничке               активности, учење, израда домаћих задатака и извршавање других обавеза, а у складу са општим актима школе.

Члан 48.

(1) Школа је дужна да организује уочавање, образовање, праћење и подстицање надарених и талентованих ученика, те организује                 додатни рад према њиховим склоностима, способностима и интересима.

(2) Министар доноси наставни план и програм за надарене и талентоване ученике и Правилник о утврђивању критеријума за избор               надарених и талентованих ученика.

 

IV – УЧЕНИЦИ

Члан 54.

(1) Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају.

(2) У први разред уписују се дјеца која до 1. септембра у текућој години навршавају шест година и која су психофизички способна за             праћење и савладавање васпитно-образовног програма у школи.

(3) У први разред се уписује и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

(4) Здравствену способност дјетета, прије уписа у први разред, утврђује здравствена установа и о томе издаје налаз и мишљење.

(5) Комисију за упис дјеце у први разред формира надлежни орган општине, а чине је:

а) љекар,

б) педагог и психолог у школи и

в) наставник разредне наставе у школи.

(6) На тражење родитеља и на основу рјешења комисије у први разред могу бити уписана и физички и психички развијена дјеца која до         краја текуће календарске године навршавају шест година. Рјешење комисије је коначно.

(7) Уколико комисија уочи потешкоће у развоју код дјетета дужна је да прибави мишљење стручног лица (дефектолог-логопед), те да од       надлежне установе на основу наведеног мишљења затражи утврђивање степена и врсте ометености.

(8) Јединица локалне самоуправе обавезна је да до краја фебруара достави свакој школи списак дјеце дорасле за полазак у први                 разред са уписног подручја те школе.

Члан 55.

(1) Дијете са лакшим менталним и физичким сметњама у развоју уписује се у редовно одјељење, с тим да му се обезбиједи посебна             стручна помоћ у оквиру опсервационог периода који не може бити краћи од шест мјесеци.

(2) Стручну помоћ у оквиру опсервационог периода пружа дефектолог-логопед и педагошко-психолошка служба школе. У школама гдје         нема дефектолога-логопеда стручну помоћ пружа педагошко-психолошка служба и у највећој мјери у којој је то могуће укључују и             друга стручна лица.

(3) Министар доноси Правилник о васпитању и образовању дјеце са сметњама у психофизичком развоју.

Члан 56.

(1) Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у основну школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге                   школске обавезе.

(2) Школа је дужна да опомене родитеља уколико дијете није уписано или редовно не похађа наставу, а уколико дијете не почне да               похађа наставу, школа ће о томе обавијестити надлежни орган јединице локалне самоуправе и Министарство, те покренути поступак       пред надлежним судом.

Члан 57.

(1) Ученик може прећи у другу школу на основу преводнице и свједочанства, односно ђачке књижице.

(2) Преводница се издаје у року од седам дана од дана подношења захтјева од школе у коју се дијете уписује или родитеља.

(3) Школа у коју се ученик уписао дужна је да у року од седам дана од дана пријема преводнице обавијести школу из које се ученик               исписао да је примила преводницу.

Члан 58.

Ученик не може бити искључен из школе.

Члан 59.

(1) Ученику који је навршио 15 година престаје обавеза похађања школе истеком те школске године.

(2) Школа може, по одлуци директора, ученику који је навршио 15 година, а није стекао основно образовање, омогућити школовање до         навршених 17 година.

(3) Ученик из става 2. овог члана који учини тежу повреду обавеза искључује се из школе.

(4) Ученик са сметњама у психофизичком развоју може стицати основно образовање и послије навршених 18 година у специјалним               школама.

Члан 62.

(1) Наставник физичког васпитања има обавезу  да ученика ослободи појединих облика наставе због тјелесног недостатка или болести,         привремено или за одређену школску годину, о чему доноси одлуку на основу приједлога надлежне здравствене установе.

(2) Ученик који је због тјелесног недостатка или болести ослобођен појединих облика физичког васпитања не може због тога бити                   неоцијењен, нити добити негативну оцјену.

(3) Ученик из става 2. овог члана оцјењује се из осталих облика физичког васпитања.

Члан 63.

(1) Ученик се оцјењује из свих наставних предмета и владања.

(2) Оцјењивање ученика је јавно.

(3) У току полугодишта ученик мора бити оцијењен из сваког наставног предмета најмање три пута, а из владања на крају првог и другог       полугодишта.

(4) На крају првог и другог полугодишта утврђује се општи успјех ученика.

(5) У првој тријади знање и постигнуће ученика прати се и вреднује бројчано и описно.

(6) Министар доноси Правилник о оцјењивању ученика у основној школи.

Члан 70.

(1) Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.

(2) Наставничко вијеће утврђује врсте похвала и награда, као и услове за њихово додјељивање.

(3) Ученику који је нарочито успјешан у васпитно-образовном процесу и другим активностима у школи може се додијелити похвала и награда према критеријумима утврђеним правилима школе.

(4) За остварене резултате ученик може добити похвалу:

а) одјељењског старјешине,

б) одјељењског вијећа и

в) наставничког вијећа.

(5) Похвале се уписују у ђачку књижицу, свједочанство, одјељењску и матичну књигу.

Члан 71.

(1) Ученик може у току школовања да добије диплому за изузетан општи успјех, односно диплому за изузетан успјех у савладавању               наставног програма из појединих наставних области или предмета.

(2) Министар Правилником прописује врсте диплома, начин и услове за њихово додјељивање.

Члан 72.

(1) Школа на крају деветогодишњег образовања проглашава ученика генерације.

(2) Министар доноси Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи.

Члан 82.

(1) За повреду обавеза ученик може дисциплински одговарати, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње                       надокнађују његови родитељи.

(2) За повреду обавеза ученику се изриче васпитно-дисциплинска мјера:

а) опомена или укор одјељењског старјешине,

б) укор Одјељењског вијећа,

в) укор директора и

г) укор Наставничког вијећа.

(3) Опомена и укор одјељењског старјешине и укор Одјељенског вијећа изричу се ученицима за лакше повреде обавеза ученика                     утврђених општим актом школе.

(4) Укор директора и укор Наставничког вијећа изричу се за теже повреде обавеза ученика утврђених овим законом.

(5) Тежом повредом обавеза ученика сматра се:

а) преправка података у свједочанству, ђачкој књижици и другој јавној исправи,

б) преправка или дописивање података у школској евиденцији,

в) крађа школске имовине или имовине ученика,

г) употреба или подстрекавање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичког средства,

д) изазивање туче или учешће у тучи,

ђ) изражавање националне или вјерске нетрпељивости,

е) неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,

ж) недоличан однос или насиље према наставнику,

з) недоличан однос или насиље ученика једних према другима и

и) посједовање оружја.

(6) Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима. Родитељ је дужан да најкасније у року од осам дана оправда       изостанак ученика.

(7) Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је ученик учинио повреду обавеза, а може се у току школске године       ублажити или укинути.

(8) Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или             општим актом школе.

(9) Ученик или његов родитељ може уложити приговор школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од осам дана       од дана пријема одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере.

(10) Одлука школског одбора на приговор је коначна.

(11) Директор формира комисију која доноси одлуку о висини надокнаде у случају да је ученик одговоран за причињену материјалну              штету у школи.

(12) Ученик или његов родитељ може изјавити жалбу школском одбору на одлуку комисије из става 11. овог члана.

(13) Рјешење Школског одбора је коначно.

(14) Директор школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену материјалну штету, ако се докаже да ученик штету није        учинио намјерно или из крајње непажње.

(15) Директор је дужан да о учињеним прекршајним и кривичним дјелима која се десе у школи обавијести надлежне органе.

 

V – ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЈЕЉЕЊИМА И СПЕЦИЈАЛНИМ ШКОЛАМА

Члан 83.

(1) Дјеца са сметњама у психофизичком развоју стичу основно образовање и васпитање у редовним школама и према програмима               прилагођеним њиховим индивидуалним потребама, а у складу са чланом 19. Оквирног закона.

(2) Дјеца са тежим и тешким сметњама стичу основно образовање и васпитање у складу са овим законом и уписују се у специјалну                школу или специјално одјељење на основу рјешења којим се утврђује врста и степен ометености у развоју.

(3) Рјешење из става 2. овог члана доноси комисија коју формира надлежна установа у складу са законом.

(4) Упис дјеце врши се у мају и јуну текуће године.

Члан 88.

(1) Зависно од врсте и степена ометености у развоју, настава у специјалним одјељењима и школама изводи се као:

а) разредна,

б) разредно-предметна и

в) предметна.

(2) Наставним планом и програмом одређује се када се настава изводи као разредна, разредно-предметна или предметна.

(3) Наставни час за ученике од I до III разреда траје 35 минута, а за старије разреде 40 минута уколико се настава одвија у специјалном       одјељењу.

Члан 89.

(1) У одјељењу или васпитној групи може да буде од шест до десет ученика, зависно од врсте и степена ометености у развоју.

(2) Одјељење ученика са вишеструком ометеношћу у развоју и одјељење комбиновано од више разреда може да има од три до шест             ученика.

 

VII – НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Члан 104.

(1) Васпитно-образовни рад у школи обављају наставници и стручни сарадници. Васпитни рад у школи са домом ученика обављају и             васпитачи.

(2) Министар доноси Правилник о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Члан 105.

(1) Послове наставника, стручног сарадника и васпитача обављају лица која осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и                 сљедеће услове:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или                 еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему

б) имају важећу лиценцу и

в) имају љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

(2) Услови из става 1. овог члана утврђују се прије заснивања радног односа.

(3) Јавне школске исправе стечене на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године не подлијежу поступку признавања и имају исто                 правно дејство као јавна исправа стечена на територији Републике.

(4) За доказивање услова из става 1. тачка в) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника             које изда надлежна здравствена установа.

(5) Рад у основној школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против                       достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом       или малољетним лицем.

(6) Наставници, стручни сарадници и васпитачи дужни су да предузимају мјере заштите права дјетета, те о сваком кршењу тих права,           посебно о свим облицима насиља над дјететом или малољетним лицем одмах обавијесте надлежну социјалну установу.

Члан 106.

(1) Наставу у првој тријади изводи наставник разредне наставе са завршеним првим циклусом студијског програма или еквивалентом,           односно са високом или вишом стручном спремом.

(2) Наставу у другој тријади изводи наставник разредне наставе са завршеним првим циклусом студијског програма или еквивалентом,         односно са високом или вишом стручном спремом за предмете за које је током студија методички оспособљен. Наставу из других           предмета изводе предметни наставници који испуњавају услове из става 3. овог члана.

(3) Наставу у трећој тријади изводи наставник са завршеним првим циклусом одговарајућег студијског програма или еквивалентом,                 односно са високом или вишом стручном спремом.

(4) Наставу вјеронауке изводи вјероучитељ, свештеник или вјерски службеник са одговарајућим стручним профилом. Вјероучитељ који је       радно ангажован у цркви, вјерској заједници или на другом радном мјесту рад у школи обавља по уговору о допунском раду.                     Вјероучитељ који је радно ангажован искључиво на пословима наставника вјеронауке заснива радни однос под условима                         предвиђеним овим законом.

(5) Прилагођене програме васпитно-образовног рада са ученицима који имају посебне потребе могу да реализују и наставници                     разредне или предметне наставе, уколико су за то оспособљени додатним програмима које прописује министар.

(6) Васпитни рад у Дому ученика може да обавља васпитач који има завршен први  циклус одговарајућег студијског програма или                   еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему.

Члан 107.

(1) Стручне послове у школи обавља школска стручна служба педагог, психолог, социјални радник, дефектолог, логопед и библиотекар.

(2) Педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални радник и библиотекар морају имати завршен први циклус одговарајућег студијског       програма или еквивалент.

Члан 108.

Наставник обавља сљедеће послове:

а) остварује циљ и задатке основног образовања и васпитања утврђене овим законом и на основу њега донесеним прописима и           другим актима,

б) планира, програмира и реализује захтјеве и садржаје наставног плана и програма,

в) прати, вреднује и оцјењује резултате рада ученика,

г) учествује у раду стручних органа школе ради унапређивања рада школе,

д) сарађује са стручном службом школе, родитељима ученика, те другим тијелима у школи,

ђ) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе и промоцију њене дјелатности,

е) води педагошку евиденцију и документацију о васпитно-образовном раду и ученицима и

ж) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

Члан 109.

(1) Педагог обавља сљедеће послове:

а) педагошки савјетодавни, инструктивни и педагошки корективни рад са ученицима, родитељима и наставницима,

б) програмира рад школе из дјелокруга своје надлежности,

в) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе,

г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе,

д) ради на планирању, праћењу и вредновању рада школе,

ђ) води потребну стручну документацију о свом раду и

е) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(2) Дефектолог обавља сљедеће послове:

а) савјетодавно-инструктивни рад са родитељима и наставницима,

б) дефектолошко-корективни рад са ученицима,

в) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе,

г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе,

д) учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности,

ђ) води потребну стручну документацију о свом раду и

е) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(3) Логопед обавља сљедеће послове:

а) савјетодавно-инструктивни рад са родитељима и наставницима,

б) дијагностичко-корективни рад са ученицима,

в) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе,

г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе,

д) учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности,

ђ) води потребну стручну документацију о свом раду и

е) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(4) Психолог обавља сљедеће послове:

а) психолошко-савјетодавни, инструктивни, дијагностички и психолошки корективни рад са ученицима, родитељима и                              наставницима,

б) учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности,

в) аналитичко-истраживачки рад из дјелокруга рада,

г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе и за дјелокруг рада психолога,

д) ради на праћењу и дијагностиковању проблема и потреба појединаца и група, посебно ученика и родитеља,

ђ) праћење и вредновање квалитета рада школе,

е) води потребну стручну документацију о свом раду и

ж) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(5) Социјални радник обавља сљедеће послове:

а) савјетодавни и инструктивни рад са ученицима, родитељима и наставницима ради побољшања социјалног положаја ученика у         школској и породичној средини и на рјешавању социјалних проблема ученика,

б) учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности,

в) аналитичко-истраживачки рад у функцији превентивног дјеловања и дијагностиковању стања у области социјалног положаја               ученика и дјеловања у овој области,

г) сарадња са органима школе и друштвеним партнерима,

д) сарадња са породицом ученика,

ђ) води потребну стручну документацију о свом раду и ученицима и

е) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(6) Васпитач обавља сљедеће послове:

а) планира, организује и реализује васпитни и образовни рад са ученицима у ђачком дому,

б) савјетодавни и инструктивни рад са ученицима и родитељима,

в) сарађује са школом и друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада ђачког дома,

г) програмирање рада ђачког дома из дјелокруга своје надлежности,

д) води потребну документацију о свом раду и раду са ученицима и

ђ) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

(7) Библиотекар обавља сљедеће послове:

а) сарађује са ученицима, наставницима, стручном службом школе и родитељима на пословима у вези са остваривањем циљева и     задатака наставног програма,

б) савјетује, помаже у осамостављивању ученика у избору и коришћењу извора знања,

в) припрема, прати и планира набавке и употребе средстава и извора знања и учења,

г) културна и јавна дјелатност школе,

д) води документацију и евиденцију о свом раду и

ђ) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

Члан 115.

Министар доноси Правилник о норми непосредног рада са ученицима у оквиру 40-часовне радне седмице, а остало радно вријеме распоређује се у складу са Законом о раду.

Члан 116.

(1) Директор школе покреће дисциплински поступак против наставника, стручног сарадника и осталих радника који учине повреду радне       дужности.

(2) Дисциплински поступак спроводи дисциплинска комисија у складу са општим актом школе, којим се утврђују лакше и теже повреде           радних дужности.

(3) Директор доноси коначну одлуку и изриче дисциплинску мјеру.

Члан 117.

(1) Теже повреде радних дужности су:

а) неостваривање циљева и задатака васпитно-образовног рада,

б) одбијање радника да извршава своје радне обавезе одређене уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној недјељи,

в) одбијање наставника и стручног сарадника да изводи наставу у складу са  чланом 114. овог закона,

г) одбијање наставника, стручног сарадника и осталих радника да оду на комисијски љекарски преглед,

д) крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима школе, као и наношење штете трећим лицима          коју је школа дужна да надокнади,

ђ) злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за школу,

е) одавање пословне или службене тајне,

ж) насилно понашање према ученицима, радницима и трећим лицима,

з) кориштење алкохолних пића или дрога за вријеме радног времена,

и) неоправдан изостанак са посла у трајању од три дана у календарској години,

ј) организовање припремне (инструктивне) наставе и курсева за ученике школе у којој ради,

к) испитивање и оцјењивање ученика супротно овом закону и правилницима,

л) довођење непримјереним понашањем у питање основних моралних вриједности,

љ) организовање ученика у политичке сврхе,

м) изазивање националне или вјерске нетрпељивости,

н) вријеђање на часу или у школи ученика, цијелог одјељења, родитеља ученика или радних колега,

њ) организовање или учествовање у продаји књига или друге робе ученицима,

о) примање било којег облика материјалне користи од ученика, његових родитеља или од других лица,

п) онемогућавање контроле стручним савјетницима и инспекцијским органима,

р) уношење оружја у школски простор и

с) сексуално узнемиравање или злостављање ученика.

(2) Уколико се утврди да је наставник, односно сарадник извршио тежу повреду радне дужности, директор школе отказује уговор о раду         наставнику.

(3) Директор школе удаљава са рада наставника, стручног сарадника и другог запосленог у школи до окончања дисциплинског поступка,       уколико је затечен у вршењу радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело или да угрожавају имовину веће               вриједности.

(4) Ако директор не поступи сагласно ставу 3. овог члана, наставника, стручног сарадника, васпитача или другог радника удаљава                 министар, односно оснивач школе у року од 15 дана од дана достављања обавјештења, при чему се разматра и кажњава и поступак       директора.

Члан 118.

Наставнику или сараднику за чијим радом је дјелимично или потпуно, односно привремено или трајно престала потреба за радом због промјене у Наставном плану и програму, смањеног броја ученика или статусне промјене школе, припадају сва права радника у складу са Законом о раду, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором за запослене у образовању, науци и култури.

Члан 119.

(1) Наставници, стручни сарадници, васпитачи, као и други радници школе који су засновали радни однос у школи имају право да против       аката донесених о њиховим правима, обавезама и одговорностима поднесу жалбу школском одбору у року од 15 дана од дана                 достављања акта.

(2) Одлука школског одбора по приговору је коначна.

(3) Сва питања која се односе на права, обавезе и одговорности радника школе регулишу се уговором о раду и гранским колективним           уговором, у складу са Законом о раду.

 

VIII – УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ

Члан 125.

(1) Школски одбор је орган управљања у школи.

(2) Школски одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство од којих:

а) два члана на приједлог радника школе из реда запослених,

б) два члана у име оснивача,

в) два члана из реда родитеља на приједлог Савјета родитеља школе и

г) једног члана на приједлог локалне заједнице.

(3) Састав школског одбора мора одражавати националну структуру ученика и родитеља, школског особља и јединице локалне                     самоуправе у којој се школа налази.

(4) Школски одбор бира се на период од четири године.

Члан 135.

(1) У школи се формира Савјет родитеља, као савјетодавно тијело.

(2) Родитељи ученика имају право, а школа обавезу да помогне родитељима да формирају савјет родитеља чије чланове бирају                   родитељи ученика.

(3) Савјет родитеља чине представници сваког разреда у школи.

Члан 136.

(1) Савјет родитеља:

а) разматра успјех ученика у учењу и владању,

б) разматра намјену коришћења средстава остварених:

1) ученичким радом,

2) проширеном дјелатношћу школе,

3) од донација и средстава родитеља,

в) разматра школски календар,

г) разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,

д) представља ставове родитеља ученика Школском одбору школе,

ђ) подстиче ангажовање родитеља у раду школе,

е) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и

ж) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

(2) Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима       школе.

(3) Статутом школе дефинише се број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета родитеља.

Члан 137.

(1) Ученици формирају у школи Савјет ученика.

(2) Чланове Савјета ученика бирају ученици.

(3) Узимајући у обзир године ученика који похађају школу, школа им помаже да формирају савјет ученика чија је функција да:

а) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,

б) представља ставове ученика Школском одбору,

в) подстиче ангажовање ученика у раду школе,

г) информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву школског одбора о сваком питању       које се односи на рад и управљање школом,

д) промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,

ђ) разматра питања успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања                    утврђених актима школе и

е) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи.

Члан 138.

У школи се конституишу и функционишу стручни органи:

а) Одјељенско вијеће,

б) Наставничко вијеће и

в) стручни активи наставника

Члан 139.

(1) Стручни органи обављају сљедеће послове:

а) прате остваривање наставног плана и програма,

б) анализирају остваривање:

1) циљева,

2) задатака и

3) садржаја образовања и васпитања,

в) утврђују резултате рада наставника и стручних сарадника,

г) утврђују резултате рада ученика и предузимају мјере за јединствен и усклађен рад свих ученика у процесу образовања и                  васпитања,

д) рјешавају и друга питања утврђена овим законом.

(2) Статутом школе ближе се уређују овлашћења и начин рада стручних органа.

 

XII – НАДЗОР НАД РАДОМ УСТАНОВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 156.

(1) Министарство врши управни надзор над законитошћу рада школе.

(2) Стручно-педагошки надзор врши Републички педагошки завод, односно стручни савјетници за предмет или групу предмета (у даљем       тексту: стручни савјетник).

(3) Министар доноси Правилник о остваривању управног и стручно-педагошког надзора.

(4) Инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа из области основног образовања и васпитања врши Републичка                   просвјетна инспекција у саставу Републичке управе за инспекцијске послове.

(5) У школи се врши интерно и екстерно вредновање квалитета васпитно-образовног рада.

Члан 157.

(1) У вршењу стручно-педагошког надзора, стручни савјетник остварује:

а) непосредан увид у примјену и реализацију наставног плана и програма,

б) увид у рад и организацију рада школе, рад наставника, стручних сарадника, васпитача и директора,

в) непосредан увид у начин извођења наставе, испита и других облика васпитно-образовног рада,

г) пружа савјетодавно-инструктивну помоћ наставницима, стручним сарадницима, васпитачима и директору,

д) увид у одржавање школских простора и

ђ) предлаже министру и надлежним органима предузимање непосредних мјера за отклањање неправилности и недостатака, као и       мјера за унапређивање васпитно-образовног рада.

(2) О извршеном стручно-педагошком надзору обавезно се сачињава записник о чињеничном стању који се доставља надлежним                   органима школе.

(3) Стручни савјетник, према својим овлашћењима, рјешењем налаже школи отклањање утврђених неправилности.


С   Т   А   Т   У   Т

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ “    НОВА ТОПОЛА

(дио документа)

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Овим Статутом се у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању и другим законским прописима којима се регулише област основног образовања, ближе уређују питања од значаја за рад и функционисање Oсновне школе „Петар Кочић“ Нова Топола ( у даљем тексту: школа), комплетна организација, начин рада, остваривање права, обавеза и одговорности,  назив и сједиште, заступање и представљање; начин избора и поступак одлучивања органа управљања, стручних органа  и њихов дјелокруг рада,именовање, надлежност и разрјешењe директора; послови, задаци , организација и остваривање образовно-васпитног рада, односно Годишњег програма рада, дјелокруг и начин рада Савјета родитеља и Савјета ученика, начин вођења евиденције, употребе и чувања печата и друга питања од значаја за рад Школе.

Члан 15.

Дјелатност школе је основно образовање и васпитање дјеце у деветогодишњем  трајању, основно образовање и васпитање одраслих уз претходну сагласност Министарства  до ступања на снагу Закона о образовању одраслих, и основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама.

Поред основне, школа може обављати и другу дјелатност која је у функцији образовања и васпитања (проширена дјелатност) под условом да се њоме не омета основна дјелатност.

Одлуку о проширењу дјелатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарствa просвјете и културе.

 

Настава

Члан 16.

Наставни процес се остварује по Наставном плану и програму који доноси министар на приједлог Републичког педагошког завода у складу са заједничким језгрима Наставних планова и програма из члана 42. и 43.  Оквирног закона о основном и средњем образовању у БиХ.

Настава се изводи на службеним језицима конститутивних народа уз коришћење оба службена писма, ћирилице и латинице.

Члан 17. 

Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање у складу са конвенцијама и споразумима које је је Босна и Херцеговина закључила са другим земљама и међународним организацијама.

Члан 18.

Језик и  култура националних мањина поштоваће се и примјењивати у највећој могућој мјери, а у складу са Оквирном конвенцијом о заштити права националних мањина и  Законом о заштити  права припадника националних мањина.

Ближе прописе о организовању и извођењу наставе на језицима националних мањина доноси Влада, на приједлог министра.

Члан 19.

За предмет вјеронаука наставни план и програм доноси министар на приједлог надлежног органа одговарајуће цркве или  вјерске заједнице.

Ученици ће похађати часове вјеронауке према свом вјерском опредјељењу, ако је то у складу са њиховим убјеђењима и њихових родитеља, старатеља или усвојилаца (родитеља).

Ученици који по захтјеву родитеља не желе похађати вјеронауку неће бити доведени у неповољан положај у односу на друге ученике, штитећи вјерске слободе, толеранцију и културу дијалога.

Члан 20.

Наставним планом и програмом утврђују се обавезне наставне и ваннаставне активности, а наставним планом наставни  предмети и њихов распоред по разредима, као и годишњи и седмични број часова наставе и други облици васпитно-образовног рада, а дневно оптерећење ученика распоредом часова.

У седмични и дневни број часова улазе и часови додатне и допунске наставе и ваннаставне активности.

Члан 21.

Наставним програмом утврђује се: садржај за сваки обавезни наставни и изборни предмет, циљ, задаци и исходи наставе и других облика васпитно-образовног рада,  упутство за  остваривање наставног програма.

Изборни предмети обавезни су за све ученике који се за њих опредијеле.

 

Други страни језик

Члан 22.

Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи, а полаже се по прописаном наставном програму за одређени разред.

Школа издаје ученику увјерење о положеном испиту.

Члан 23.

Одлуку о другом страном језику доноси Школски одбор уз сагласност министра, најкасније до краја јуна за наредну школску годину, а на основу жеља ученика, друштвених потреба и кадровских могућности.

 

Допунска и додатна настава

Члан 24.

За ученике који заостају у савладавању наставног програма, школа током школске године организује допунску наставу.

Додатна настава организује се за надарене ученике (веза  члан 101.).

 

Припремна настава

Члан 25.

Припремна настава организује се за ученике упућене на поправни испит, прије почетка испитног рока у трајању од најмање пет радних дана по два часа дневно за сваки предмет.

 

Образовање ученика са сметњама у психофизичком развоју

Члан 26.

Ученици са Рјешењима надлежне Комисије о разврставању укључени су у редовну наставу или похађају наставу у одјељењу ученика са посебним потребама.

Члан 27.

Поновно утврђивање врсте и степена ометености у развоју ученика може се извршити и у току стицања основног образовања и васпитања на приједлог родитеља, школе, здравствене установе и установе социјалне заштите.

Члан 28.

Министарство здравља и социјалне заштите  у сарадњи са Министарством просвјете доноси Правилник којим се утврђује ометеност ученика у развоју и саставу и  начину рада комисије.

Члан 30.

У редовно одјељење могу бити укључена највише два ученика са сметњама у психофизичком развоју.

За једног ученика из претходног става број ученика  у редовном одјељењу се смањује за два у односу на оптимални број ученика, а за два ученика са сметњама у психофизичком развоју смањује се за шест у односу на оптимални број ученика у одјељењу.

Члан 34.

У току школске године ученици имају  зимски, прољећни и љетни распуст.

Зимски распуст траје три, прољетни једну, а љетни десет седмица.

Члан 35.

За сваку школску годину министар доноси Правилник о школском календару и објављује га 60 дана прије почетка школске године.

Републички педагошки завод доноси план и календар такмичења за основне школе најкасније до 1. септембра.

 

Годишњи програм рада школе

Члан 38.

Рад у току школске године реализује се на основу годишњег програма рада школе.

Годишњим програмом рада школе утврђујe се: садржај рада, вријеме, мјесто, начин, носиоци остваривања наставног плана и програма, излети, екскурзије, школа у природи, крос јесењи и прољетни, односно спортски дан.

Школски одбор усваја годишњи програм рада школе до 20. септембра текуће године и доставља га Министарству, Републичком педагошком заводу и  Општини.

 

VII РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 50.

Директор руководи школом.

Директор је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

 

VIII СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 68.

Стручни органи школе су:

 •    Одјељењско вијеће
 •    Наставничко вијеће
 •    Стручни активи наставника

Одјељењско вијеће

Члан 69.

Директор одлуком на почетку школске године формира Одјељењско вијеће из реда наставника који предају у том одјељењу.

Одјељењским вијећем предсједава одјељењски старјешина.

Одјељењско вијеће састаје се по потреби, а најмање четири пута у години.

Члан 70.

Одјељењска вијећа:

–  утврђују закључне оцјене из предмета и  владања и предлажу их Наставничком вијећу на верификацију;

–  континуирано прате рад и напредовање одјељења;

–  прате реализацију наставних програма и предвиђеног фонда часова;

–  усклађују рад наставника у васпитно-образовном процесу и анализирају њихов рад и дају приједлоге за побољшање рада стучних    сарадника,

–  предлажу мјере за побољшање васпитно-образовног рада;

– изриче васпитно-дисциплинске мјере за лакше повреде;

– иницира пружање помоћи материјално угроженим ученицима;

– предлаже ученика генерације.

О раду Одјељењског вијећа воде се записници у одјељењској књизи- дневнику у за то предвиђеној рубрици.

 

Наставничко вијеће

Члан 71.

Наставничко вијеће формира се на почетку школске године, а чине га сви наставници и стручни сарадници школе, а сазива га директор школе.

Наставничко вијеће састаје се према потреби, а најмање четири пута годишње.

Сједнице Наставничког вијећа сазива и њима руководи директор.

Члан 72.

Наставничко вијеће:

–  одлучује о организацији образовног рада;

–  прати остваривање Наставног плана и програма ;

–  разматра приједлог Годишњег програма рада;

–  предузима мјере за његову реализацију и подноси извјештај Школском одбору;

–  врши подјелу одјељења и предмета на наставнике на основу приједлога стручних актива;

–  анализира успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за њихово побољшање;

–  разматра и одлучује о васпитним и дисциплинским мјерама ученика;

–  изриче васпитно- дисциплинске мјере за теже повреде;

–  верификује закључне оцјене из свих облика наставе и испита;

–  анализира рад Одјељењског вијећа и предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада;

–  утврђује врсте похвала и награда ученицима и услове за њихово додјељивање;

–  разматра извјештаје о полагању поправних и  разредних  испита и полагању страног језика;

–  анализира извјештаје о извршеном стручно-педагошком надзору и инспекцијском надзору.

Наставничко вијеће одлучује већином гласова укупног броја чланова.

Члан 73.

Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.

Стручни активи:

–  предлажу подјелу предмета предметним наставницима;

–  планирају и програмирају наставу;

–  врше евалуацију успјеха и владања ученика;

–  прате развој нових облика и метода рада и примјењују их у свом раду и

–  усавршавју технике оцјењивања.

 

Одјељењски старјешина

Члан 74.

 Свако одјељење у школи има одјељењског старјешину, којег на почетку школске године именује директор школе.

Одјељењски старјешина:

–  остварује сталан увид у рад и владање ученика одјељења у школи,

–  разматра проблеме ученика у савлађивању наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање           услова за рад ученика,

–  остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и стално сарађује са родитељима,

–  сазива родитељске састанке и њима руководи,

–  прати остваривање наставног плана и програма у одјељењима и посебно прати оцјењивање ученика,

–  прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке ученика са наставе,

–  изриче похвале и награде ученицима,

–  припрема елаборате екскурзија ученика и

–  ради друге послове у складу са овим Статутом.

 

IX  САВЈЕТ РОДИТЕЉА

Члан 75.

У школи се формира Савјет родитеља.

Савјет родитеља је савјетодавно тијело које бирају родитељи ученика.

Савјет родитеља чине и  представници родитеља сваког одјељења  у школи.

Школа обезбјеђује простор и услове  за рад Савјета родитеља.

Предсједника  и замјеника предсједника Савјета родитеља бирају родитељи на сједници Савјета тајним гласањем.

Савјету родитеља  присуствују директор, помоћник директора, педагог и психолог школе без права одлучивања на позив предсједника Савјета родитеља.

Педагог школе помаже Савјету родитеља у раду, без права одлучивања.

Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе на које су именовани дужни одговорити.

Члан 76.

Савјет родитеља:

–  разматра успјех ученика у учењу и владању,

–  разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и                    средстава родитеља,

–  разматра школски календар,

–  разматра план екскурзија и излета на почетку школске године,

–  представља ставове родитеља ученика Школском одбору,

–  подстиче ангажовање родитеља у раду школе,

–  учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно – образовни рад у школи и

–  промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју школа налази;

–  доноси Пословник о раду Савјета родитеља.

  

X САВЈЕТ УЧЕНИКА

Члан 77.

Ученици школе формирају Савјет ученика, чије чланове бирају ученици уз помоћ стручних лица запослених у школи.

Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у школи којег именују ученици тог  одјељења (  II – IX).

Педагог школе или задужени наставник координира радом Савјета ученика.

Члан 78.

 Савјет ученика:

–  промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,

–  представља ставове ученика Школском одбору,

–  подстиче ангажовање ученика у раду школе,

–  промовише права ученика и подстиче друштвено-користан рад у заједници,

–  разматра питања успјеха ученика, екскурзија и излета  ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе,

–  учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и

–  информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању    које се односи на рад и управљање школом;

–  доноси Пословник о раду Савјета ученика.

 

XI ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

Упис ученика

Члан 79.

У први разред уписују се дјеца која до 1. септембра  у текућој години навршавају шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање  образовно-васпитног програма у школи.

Упис дјеце у први разред  обавља се  у априлу и мају.

У први разред уписује се и  дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Члан 80.

На тражење родитеља, а на основу рјешења комисије, у први разред могу се уписати и физички и психички развијена дјеца која до краја текуће календарске године навршавају шест година. Рјешење комисије је коначно.

Члан 81.

Здравствену способност дјетета прије уписа у први разред утврђује здравствена установа и о томе издаје налаз и мишљење.

Комисију за упис дјеце формира надлежни орган општине коју чине: љекар, школски педагог и психолог и наставник разредне наставе у школи.

Члан 82.

Дјеца са лаким менталним и физичким сметњама у развоју уписују се у редовна одјељeњa.

 

Надарени ученици

Члан 96.

Школа је дужна да организује уочавање, образовање, праћење и подстицање надарених и  талентованих ученика и организује додатни рад према њиховим склоностима, способностима и интересима у складу са наставним планом и програмом за надарене ученике и Правилником о утврђивању критеријума за избор надарених и талентованих ученика које доноси министар.

Члан 97.

Ученик који се истиче знањем и способностима може завршити школу у краћем року од девет, али не краћем од осам година.

 

Похваљивање и награђивање ученика

Члан 99.

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.

Наставничког вијеће утврђује врсте похвала и награда и услове за њихово додјељивање.

Члан 100.

За остварене резултате ученик може добити похвалу:

 • Одјељенског старјешине,
 • Одјељенског вијећа, и
 • Наставничког вијећа.

Похвале се уписују у ђачку књижицу, свједочанство, одјељењску и матичну књигу.

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одјељењем, свим запосленим у школи или пред наставницима и родитељима.

Члан 101.

 У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успјех, односно диплому за изузетан успјех у савлађивању Наставног плана и програма  из појединих наставних области или предмета.

Врсте диплома, начин и услове за њихово додјељивање прописује министар посебним правилником.

Члан 102.

На крају деветогодишњег  образовања школа проглашава ученика генерације.

Правилник  о избору  и проглашењу ученика генерације доноси министар.

Члан 103.

Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

Награде ученицима могу додјељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказује кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и сл. Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.

Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељењски старјешина на основу мишљења Одјељењског вијећа или стручног актива.

 

Досије ученика

Члан 104.

Ради континуираног праћења рада и развоја ученика школа води досије за сваког ученика у складу са Правилником о вођењу ученичког досијеа који доноси министар.

 

Права и обавезе ученика

Члан 106.

 Ученик има право и дужност да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе.

Ученик има право:

–  на квалитетан образовно-васпитни рад (наставу),

–  да тражи провјеру знања у току наставне године,

–  право на заштиту од свих врста насиља у школи,

–  право на посебне припреме за разне врсте такмичења,

–  право изражавања мишљења и просљеђивање мишљења управи школе и

–  друга права у складу са Законом о основном образовању и васпитању и овим Статутом.

 

Дисциплинска одговорност

Члан 107.

За повреду обавеза ученик може дисциплински одговарати, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи.

Члан 108.

Ученик може одговарати само за повреду  обавезе која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена општим актом школе.

Повреде радне дисциплине могу бити лакше и теже.

Члан 109.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 • неизвршавање обавеза везаних за учење и примјерно валадање,
 • неоправдано изостајање са наставе до 10 часова,
 • кашњење на наставу,
 • немаран однос према извршавању правила о кућном реду,
 • кориштење мобилног телефона у вријеме наставе.

Члан 110.

За лакше повреде ученику се изричу васпитно-дисциплинске мјере: опомена и укор одјељенског старјешине и укор одјељенског вијећа.

Члан 111.

Теже повреде обавеза ученика су:

–  преправка података у свједочанству, дипломи и другим јавним исправама које издаје школа,

–  преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа,

–  крађа  школске имовине или имовине другог ученика,

–  употреба или подстрекавање других ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичких средстава,

–  изазивање туче или учешће у тучи,

–  насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу,

–  недоличан однос или насиље ученика једних према другима,

–  посједовање оружја,

–  изражавање националне и вјерске нетрпељивости

–  неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,

Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима.

Изостанак ученика родитељ је дужан оправдати најкасније у року од 8 дана.

Члан 112.

За теже повредобавеза ученику се изричу слиједеће дисциплинске мјере: укор директора и укор наставничког вијећа.

Васпитно-дисциплинска мјера се изриче за школску годину у којој је ученик учинио повреду обавеза.

Мјера се може у току школске године ублажити или укинути.

Члан 113.

На изречену васпитно-дисциплинску мјеру ученик или његов родитељ могу уложити приговор Школском одбору у року од  8 дана од дана пријема одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере

Одлука Школског одбора на приговор је коначна.

Члан 114.

Директор формира комисију која доноси одлуку о висини накнаде када је ученик одговоран за причињену материјалну штету у школи.

Ученик или његов родитељ може изјавити жалбу Школском одбору на  одлуку комисије.

Рјешење Школског одбора је коначно.

Директор може ослободити ученика обавезе да надокнади причињену штету, ако се докаже да ученик није учинио штету намјерно или из крајње непажње.

 

XII РАДНИЦИ ШКОЛЕ

Члан 119.

Васпитно-образовни рад у школи обављају наставници и стручни сарадници.

Наставници и стручни сарадници дужни су: остваривати циљеве и задатке основног образовања и васпитања утврђене Законом о основном образовању и актима донесеним на основу закона,  планирати и реализовати наставни план и програм у оквиру 40-часовне радне седмице, припремати се и стручно-педагошки остваривати Наставни план и програм, учествовати у раду стручних органа,  водити евиденцију у образовно-васпитном раду и о ученицима и  извршавати  и друге обавезе које су утврђене  општим акатима  и Годишњим програмом рада школе.

Члан 120.

Стручне послове у школи обавља стручна служба школе: педагог, психолог, социјални радник и библиотекар.

 

XV САРАДЊА РОДИТЕЉА, УЧЕНИКА И ШКОЛЕ

Члан 139.

Школа сарађује са родитељима, односно старатељима ученика путем родитељских састанака, савјета родитеља и других облика индивидуалне и групне сарадње.

Родитељски састанци су општи и одјељењски.

Општи родитељски састанак се организује по потреби и на њему обавезно присуствују наставници и стручни сарадници. Одјељенски састанци се организују по потреби, а најмање два пута у току полугодишта.

Члан 140.

Индивидуални разговори и размјена мишљења наставника и стручних сарадника са родитељима организују се ради расправљања о напредовању и понашању ученика у школи и породици, проблемима и тешкоћама у њиховом психофизичком и социјалном развоју.

За ученике који постижу лоше резултате у учењу и владању стручне службе школе су обавезне да организују разговоре.

У случају појаве насиља међу ученицима школа ће предузети неопходне мјере, обавијестити родитеље ученика и надлежне институције.


П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА

(дио документа)

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности радника (у даљем тексту: Правилник) ЈУ Основне школе “Петар Кочић,, Нова Топола (у даљем тексту: школа)  уређује се покретање, вођење, застарјелост поступка за утврђивање дисциплинске одговорности за повреде радних обавеза и друга питања од значаја за заштиту радне дисциплине, привремено удаљавање радника као и питања материјалне одговорности запослених радника.

Члан 2.

Сваки запослени радник је дужан извршавати радне обавезе утврђене Законом о основном образовању и васпитању, Законом о раду, Општим и гранским колективним уговором, Правилником о раду школе и уговором о раду и да своје радне обавезе извршава на начин којим неће онемогућавати или ометати друге раднике у извршавању њихових радних обавеза.

 

ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА

Члан 3.

Повреду радне обавезе из уговора о раду радник може учинити неизвршавањем или немарним, неблаговременим и несавјесним извршавањем радне обавезе.

Члан 4.

За повреду радне обавезе радник одговара у поступку за утврђивање одговорности.

Члан 5.

Одговорност за повреду радне обавезе не искључује кривичну, прекршајну и материјалну одговорност.

Члан 6.

У зависности од посљедица које су настале или могле настати, повреде радне обавезе могу бити лакше и теже.

Члан 7.

(1) Лакшим повредама радне обавезе сматрају се пропусти у раду или у вези са радом које радник учини, а које се не сматрају тежом повредом  радне обавезе утврђеном Законом о раду и Законом о основном образовању и то:

 1. Недолазак на посао најмање 15 минута прије почетка рада,
 2. Недолазак на дежурство најмање 20 минута прије почетка рада,
 3. Кашњење на часове до 5 минута,
 4. Неуредно вођење администрације,
 5. Пушење у просторијама школе, осим у зато предвиђеној просторији
 6. Неуредно дежурство,
 7. Изласци са часа или радног мјеста, осим у оправданим ситуацијама,
 8. Пуштање ученика са часа прије звучног означавања краја часа,
 9. Неодржавање часа редовне, допунске и додатне наставе или слободних активности,
 10. Непоштивање утврђеног распореда часова,
 11. Неоправдан недолазак на састанке Наставничког вијећа, Одјељењског вијећа или стручних актива,
 12. Неодржавање родитељских састанака,
 13. Немаран однос према школској имовини,
 14. Некоректан однос према другим радницима, непосредном руководиоцу, странкама, родитељима или ученицима,
 15. Неблаговремено закључивање оцјена,
 16. Оцјењивање ученика супротно Правилнику о оцјењивању,
 17. Недолазак на посао без претходног одобрења или обавјештења непосредног руководиоца,
 18. Ранијио длазак са посла без одобрења руководиоца,
 19. Неуредно вођење матичне књиге,
 20. Неспремност просторија за рад због слабе чистоће или незагријаности просторија по оцјени и пријави дежурног наставника.

(2) За учињену лакшу повреду радне обавезе може се изрећи  дисциплинска мјера:

 1. Опомена и
 2. Новчана казна у висини 10% једномјесечне плате радника остварене у мјесецу у којем је учињена повреда.

(3) Лакшу повреду радне обавезе утврђује и одговарајућу дисциплинску мјеру изриче директор или лице које он овласти.

(4) При изрицању дисциплинске мјере, радник против којег се мјера изриче мора бити саслушан у присуству представника синдиката             којем радник припада, тј ако је члан синдиката.

Члан 8.

 • Тежом повредом радне обавезе сматра се такво понашање радника на раду или у вези са радом којим се наноси озбиљна штета интересима школе, као и понашање радника из кога се основано може закључити да даљи рад радника у школи не би био могућ, због чега му се једнострано може отказати уговор о раду.

Тежом повредом радне обавезе сматра се:

 1. Неостваривање циљева и задатака васпитно-образованог рада,
 2. Одбијање радника да извршава своје радне обавезе одређене уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној недјељи,
 3. Одбијање наставника, стручног сарадника и осталих радника да оду на комисијски љекарски преглед,
 4. Одбијање наставника и стручног сарадника да изводи наставу
 5. Крађа, намјерно уништавање, оштећење или незаконито располагање школском имовином, као и наношење штете трећим лицима коју је школа дужна да надокнади,
 6. Насилничко понашање према ученицима,  радницима или трећим лицима у школским просторијама,
 7. Коришћење алкохолних пића или дрога за вријеме радног времена,
 8. Неоправдан изостанак с посла у трајању од три дана у календарској години,
 9. Организовање припремне (инструктивне) наставе за ученике основних школа у којима наставници изводе наставу,
 10. Испитивање и оцјењивање ученика супротно овом закону и правилницима,
 11. Довођење непримјереним понашањем у питање основних моралних вриједности и васпитне улоге школе и просвјетног радника
 12. Организовање ученика у политичке сврхе,
 13. Изазивање националне и вјерске нетрпељивости,
 14. Вријеђање на часу или у школи ученика, цијелог одијељења, родитеља ученика или радних колега,
 15. Организовање или учестовање у продаји књига или друге робе ученицима,
 16. Примање било којег облика материјалне користи од ученика, његових родитеља или од других лица,
 17. Онемогућавање контроле стручним сарадницима и инспекцијским органима,
 18. Уношење оружја у школски простор,
 19. Сексуално узнемиравање или злостављање ученика,
 20. Непоштовање радног времена,
 21. Непримјерено понашање према ученицима, омаловажавање и вријеђање ученика,
 22. Наплаћивање тестова ученицима и
 23. Употреба дуванских производа на часу.

Члан 9.

Понављање лакших повреда радне обавезе у току године сматра се тежом повредом радне обавезе.

Члан 10.

Уколико је радник повреду радне убавезе учинио на начин да није извршио неку од обавеза утврђених Рјешењем о пословима и радним задацима  на бази 40- часовне радне седмице, или је неоправдано изостајао са посла , истом ће се умањити плата за неостварени фонд часова независно од исхода дисциплинског поступка и изречене дисциплинске мјере ако је поступак вођен против радника по том основу.

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 11.

 1. Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може дати сваки радник и непосредни руководилац који има сазнања о учињеној повреди радне обавезе.
 2. Иницијатива мора бити поднесена у писаној форми, образложена и поткријепљена доказима.

Кућни ред је документ којим се регулишу понашања ученика, наставника и родитеља. Дефинисана правила су резултат заједничких активности ученика , наставника и родитеља.  У свим учионицама наше школе на зиду се налази пано са исписаним правилима понашања.

 

118

Одјељењске старјешине на часовима васпитно-образовног рада у  одјељењској заједници израђују заједно са ученицима паное о правилима понашања у нашој школи и свом одјељењу.

119 120 121 122


П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

(дио документа)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником регулишу се обавезе и одговорности ученика, мјере и поступак утврђивања материјане одговорности ученика, дисциплинска одговорност ученика, врсте повреда обавеза ученика и дисциплинске мјере, поступак утврђивања дисциплинске одговорности ученика и изрицање васпитно-дисциплинске мјере у Основној школи “Петар Кочић“ Нова Топола (у даљем тексту: школа).

 

ОДГОВОРНОСТИ И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Члан 2.

Поред права и обавеза утврђених Законом, ученици су дужни да поштују правила школског живота и рада, а нарочито:

 • да редовно похађају наставу и извршавају школске обавезе,
 • да радe на усвајању знања, вјештина и вриједности ставова прописаних школским програмом, прате сопствени напредак и извјештавају о томе наставнике и родитеље
 • да поштују правила живота и рада у школи,
 • да не ометају извођење наставе и не напуштају час без претходног одобрења наставника
 • да се у школи и ван ње понашају како доликује ученику,
 • да чувају свој углед и углед школе,
 • да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,
 • да се примјерно понашају према наставницима и другим запосленима у школи,
 • да не узимају туђе ствари,
 • да не изазивају туче и да не учествују у тучи,
 • да одржавају своју хигијену и хигијену одјеће и обуће,
 • да се одијевају и одржавају спољашњи изглед како доликује ученику школе,
 • да на вријеме доносе оправдања за изостанке са наставе
 • да о себи дају тачне податке и сл.
 • да се према школској имовини пажљиво односе, да је не ломе и не уништавају.

Члан 3.

Ученик одговора за повреде и обавезе које учини у школи и ван ње, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи.

Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена општим актом школе.

 

ВРСТЕ ПОВРЕДА ОБАВЕЗА

Члан 4.

Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.

Члан 5.

Лакше повреде обавеза ученика су;

 • неизвршавање обавеза везаних за учење и примјерно валадање,
 • неоправдано изостајање са наставе до 10 часова,
 • ометање наставе,
 • кашњење на наставу,
 • необављање дужности редара, односно дежурног ученика,
 • неблаговремено правдање изостанака,
 • немаран однос према извршавању правила о кућном реду:
 • неодржавање личне хигијене и уредног спољашњег изгледа, како доликује уобичајеним нормама ученика Школе,
 • доношење у Школу шунд литературе, порнографских часописа и сл.
 • доношење у Школу публикација које нису у вези са образовно-васпитним радом,
 • непридржавање упутстава које дају наставници у вези са набавком одређених средстава за рад ( оловка, свеска, књига, опреме за физичко васпитање и др.) усљед чега ученику није могуће да се укључи у образовно-васпитни процес.

Члан 6.

Теже повреде обавеза ученика су:

 • преправка података у свједочанству, дипломи и другим јавним исправама које издаје Школа,
 • преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа,
 • политичко организовање и дјеловање ученика у Школи,
 • крађа имовине Школе, предузећа, установе, друге организације, или другог ученика,
 • давање и употреба алкохола или наркотичких средстава, као и подстрекавање на њихову употребу,
 • изазивање туче или учешће у тучи,
 • насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу за вријеме наставе,
 • изражавање националне и вјерске нетрпељивости,
 • неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године
 • недоличан однос и насиље ученика једни према другим,
 • посједовање оружја
 • коришћење мобилног телефона у вријеме наставе и
 • снимање видео-клипова за вријеме боравка у Школи и њихова даља дистрибуција.

 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 7.

За повреде обавеза ученика могу се изрећи сљедеће васпитно-дисциплинске мјере:

 • опомена одјељењског старјешине ,
 • укор одјељењског старјешине,
 • укор Одјељењског вијећа,
 • укор директора,
 • укор Наставничког вијећа,
 • а у изузетним случајевима за тежу повреду обавеза ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера премјештања из једне у другу најближу школу
 • Дисциплинска мјера премјештај у другу школу не може се изрећи ученицима од првог до петог разреда,
 • Ученицима од првог до петог разреда изриче се васпитно-дисциплинска мјера опомена одјељењског старјешине и укор одјељењског старјешине, а изузетно се може изрећи премјештај у друго одјељење.

Члан 8.

– Опомена и укор одјељењског старјешине и укор Одјељењског вијећа изричу се  ученицима за лакше повреде обавеза ученика            утврђених општим актом школе.

– Укор директора и укор Наставничког вијећа изричу се за теже повреде обавеза ученика утврђених Законом о основном                        образовању и Статутом школе.

Члан 9.

Опомена  се изриче усмено  или у писаном облику.

Усмена опомена се изриче  непосредно или пред одјељењском заједницом.

Писана опомена  се уноси у ђачку књижицу.

Члан 10.

Укор Одјељењског вијећа изриче се ученицима за лакшу повреду у случају кад је већ изречена опомена или укор одјељењског старјешине, а те мјере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика, као и за неоправдано изостајање.

 

Члан 11.

Укор директора се изриче за тежу повреду обавеза ученика утврђених посебним законом.

Строги укор наставничког вијећа изриче се ученицима за тежу повреду и поновљену тежу повреду обавеза ученика утврђену посебним законом.

Члан 12.

Ако је ученику већ једном изречена васпитно-дисциплинска мјера строги укор Наставничког вијећа, а мјера није позитивно утицала на ученика да своје понашање доведе у склад са утврђеним обавезама, па се промјена школске средине указује као нужно и једино могуће рјешење, ученик од 5. до 9. разреда може бити премјештен у другу школу, ако ученику није престала обавеза редовног похађања школе.

Одлуку о премјештају доноси Наставничко вијеће уз обавјештење родитеља.

Члан 13.

Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је ученик учинио повреду обавеза, а може се у току школске године ублажити или укинути.

Ученик може одговарати само за повреду обавезе кој је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или  општим актом школе.

Ученик или његов родитељ  може уложити приговор Школском одбору на изречену васпитно-образовну мјеру у року од 8  дана  од дана пријема одлуке.

Одлука Школског одбора  на приговор је коначна.

Члан 14.

Васпитно-дисциплинска мјера има васпитни карактер, а циљ је да утиче на ученика како би своје понашање довео у склад са правилима школског живота и рада.

Приликом изрицања васпитно-образовне мјере, надлежни орган имаће у виду:тежину учињене повреде, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање послије повреде обавезе и друге олакшавајуће околности.

Ако је ученик извршио више повреда обавеза, изриче се само једна васпитно-дисциплинска мјера за све учињене повреде.

 


РАЗВОЈНИ ПЛАН

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ НОВА ТОПОЛА

ЗА ПЕРИОД 2013-2018

(дио документа)

ВИЗИЈА

Тежимо унапређењу квалитета рада и развоју квалитетне комуникације на релацији ученик-наставник-родитељ. Унапређењем квалитета тимског рада запослених и материјалне основе школе, желимо бити школа отворених врата у коју ће сви са радошћу долазити.

 1. КВАЛИТЕТНА РЕАЛИЗАЦИЈА ГПР-А ШКОЛЕ
 • Досљедно праћење реализације ГПР-а школе
 • Укључивање већег броја ученика у ваннаставне активности
 • Мјере на унапређењу рада школе (превентивно побољшање квалитета наставног процеса и ваннаставних активности)
 • Стварање ефикасне и ефективне школе савременог типа
 • Унапређење демократског приступа у руковођењу и животу школе
 • Поштовање људских права у школи међу свим учесницима наставног процеса и његовом окружењу
 • Поштовање вјерских, полних, социјалних и осталих разлика међу свим учесницима наставног процеса и његовом окружењу
 • Израда анализа рада школе на крају првог полугодишта и на крају школске године и предлагање мјера за унапређење
 • Кориштење савремених технологија у реализацији наставног процеса и ваннаставних активности
 • Укључивање већег броја ученика у проширени програм

 

СТВАРАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ОПШТЕ СЛИКЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И ПОДИЗАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КЛИМЕ У ШКОЛИ НА ВИШИ НИВО

 • Израдити плани и програм односа са јавношћу школе
 • Презентација резултата рада школе путм медија, презентација укупног рада и транспарентност у раду свих орагана и појединаца
 • Савременим организационим понашањем створити угодну и радну атмосферу у школи
 • Његовати добре међуљудске односе у колективу
 • Тијесном сарадње школе и локалне заједнице организовати јавне манифестације у школи
 • Организовањем родитељских састанака интензивирати сарадњу школе и родитеља

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, РПЗ-ом, МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 • Остварити сарадњу са двосмјерном комуникацијом
 • Вршити квалитетно информисање и промовисати рад школе
 • Посебно инсистирати на комуникацији са Одјељењем За друштвене дјелатности Градишка
 • Успоставити интензивну сарадњу са Центром за социјални рад у циљу рјешавања заједничких проблема и Центром за ментално здравље
 • Сарадња са невладиним организацијама (genessis Project) OSCE, OMO, МОСТ, ЗДРАВО ДА СТЕ и друге.

 

УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

 • Организовање општих родитељских састанака (по потреби)
 • Организовање тематских предавања за родитеље
 • Сарадња са групама родитеља
 • Појединачна сарадња са родитељима
 • Педагошко-инструктивни рад стручних сарадника са родитељима (старатељима ученика)

 

ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 • Организовање културне манифестације „Идеш ли, роде“ у Романовцима (18. септембар- Дан вјенчања Петра и Милке Кочић)
 • Организовање јавних културно- забавних манифестација за ученике, наставнике и грађанство поводом: Дана дјечије радости, Светосавских свечаности, 8.марта, Дана школе,
 • Обиљежавање годишњица рођења писаца и значајних личности,
 • Организовање пријема првачића и пријема за одличне ученике деветог разреда на крају школске године,
 • Обиљежавање 5. октобра – Дана учитеља,
 • Обиљежавање Дана школе и Дана ученичких постигнућа,
 • Организовање турнира и спортских такмичења,
 • Презентација рада продуженог боравка,
 • Организовање књижевних вечери,
 • Организовање позоришних, биоскопских и других манифестација

  

ПРОЦЕС ПОУЧАВАЊА И УЧЕЊА

МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

 • НАСТАВНА ТЕМА: ОДГОВОРНОСТ
 • НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: ШТА ЈЕ ОДГОВОРНОСТ?
 • ПРЕГЛЕД ЛЕКЦИЈЕ:

УЧЕНИЦИ УПОЗНАЈУ КОНЦЕПТ ОДГОВОРНОСТИ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ.УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА РАЗУМИЈУ И НАУЧЕ ДА ОДГОВОРНОСТ УКЉУЧУЈЕ ДУЖНОСТ ИЛИ ОБАВЕЗУ ДА СЕ НЕШТО УРАДИ ИЛИ НЕ УРАДИ.ЗА ВРИЈЕМЕ ВЈЕЖБЕ КРИТИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА УЧЕНИЦИ ЧИТАЈУ И ДИСКУТУЈУ О СИТУАЦИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПОКРЕЋУ ПИТАЊА ОДГОВОРНОСТИ. АНАЛИЗЕ ТИХ СИТУАЦИЈА УКЉУЧУЈУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ СЉЕДЕЋЕГ:

 • ОДГОВОРНОСТИ
 • ПРЕМА КОМЕ СМО ИХ ОБАВЕЗНИ ИСПУНИТИ
 • ЊИХОВИ ИЗВОРИ ОДГОВОРНОСТИ
 • НАГРАДЕ ИЛИ КАЗНЕ КОЈЕ СЛИЈЕДЕ ИСПУЊАВАЊЕМ ИЛИ НЕИСПУЊАВАЊЕМ ОДГОВОРНОСТИ

ЦИЉ ЛЕКЦИЈЕ:

-ПРИ КРАЈУ ОВЕ ЛЕКЦИЈЕ, УЧЕНИЦИ ЋЕ МОЋИ ДА :

-ДЕФИНИШУ ИЗРАЗ ОДГОВОРНОСТ,

-ИДЕНТИФИКУЈУ ПРИМЈЕРЕ ОДГОВОРНОСТИ,

-ИДЕНТИФИКУЈУ И ОПИШУ МОГУЋЕ ИЗВОРЕ ОВИХ ОДГОВОРНОСТИ,

-ИДЕНТИФИКУЈУ И ОПИШУ НАГРАДЕ КОЈЕ СЕ ОБИЧНО ВЕЗУЈУ ЗА ИСПУЊАВАЊЕОВИХ ОДГОВОРНОСТИ,

-ИДЕНТИФИКУЈУ И ОПИШУ КАЗНЕ КОЈЕ СЕ ОБИЧНО ВЕЗУЈУ ЗА НЕИСПУЊАВАЊЕ ОВИХ ОДГОВОРНОСТИ

-ОДГОВОРНОСТ ЈЕ КЉУЧНА ВРЛИНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ МОЋИ, СРЕЋЕ И УСПЈЕХА,ЈЕР ПОМОЋУ ЊЕ УЗИМАМО СВОЈУ СУДБИНУ У СВОЈЕ РУКЕ ПА ТАКО НЕ ОВИСИМО О ДРУГИМА НИ О ОКОЛНОСТИМА.

-РЈЕЧНИК СТРАНИХ РИЈЕЧИ ДЕФИНИШЕ ОДГОВОРНОСТ КАО САВЈЕСНО, ВАЉАНО ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ.ПОД ДУЖНОСТИ СЕ СМАТРА ОНОМ ПРЕМА СЕБИ,КАО И ПРЕМА ДРУГИМА, ПРЕМА ПЛАНЕТИ, НА ПОСЛУ, У ШКОЛИ, КУЋИ ИТД.

-РАЗЛИКУЈЕМО ВИШЕ ВРСТА ОДГОВОРНОСТИ, КАО ШТО СУ ДРУШТВЕНА ,МОРАЛНА, КРИВИЧНА,ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ПЛАНЕТИ ИТД. СПОСОБНОСТ ЧОВЈЕКА ДА ОСЈЕЋА СВОЈУ  ОДГОВОРНОСТ ЈЕДАН ЈЕ ОД КЉУЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА СРЕЋЕ И УСПЈЕХА. КАД СМО ОДГОВОРНИ,ОНДА ПОТВРЂУЈЕМО ВРИЈЕДНОСТ И ОНОГА ШТО НАМ ЈЕ ПРИРОДОМ ДАТО – СЛОБОДНА ВОЉА И СПОСОБНОСТ ДА УТИЧЕМО НА НАШ ЖИВОТ. КАД СМО ОДГОВОРНИ,ОНДА ПОТВРЂУЈЕМО ВРИЈЕДНОСТ ОНОГА ШТО НАМ ЈЕ ПРИРОДОМ ДАТО – СЛОБОДНА ВОЉА И СПОСОБНОСТ ДА УТЈЕЧЕМО НА СВОЈ ЖИВОТ.

-ОДГОВОРНОСТ ЈЕ СВИЈЕСТ О ТОМЕ ДА СМО САМИ УЗРОК АПСОЛУТНО СВЕГА ШТО НАМ СЕ ДОГАЂА У ЖИВОТУ .ТО ЈЕ ВРЛО ЈЕДНОСТАВНА И ИСТИНИТА ТВРДЊА,КОЈУ НАЖАЛОСТ ВЕЋИНА ЉУДИ НЕ ЖЕЛИ ПРИХВАТИТИ.ТЕШКО НАМ ЈЕ СХВАТИТИ ДА СМО БОЛЕСТ, СИРОМАШТВО,СУКОБЕ И НЕПРАВДЕ САМИ СТВОРИЛИ. ЗАТО ПОКУШАВАМО ПРОМЈЕНИТИ СВИЈЕТ ОКО СЕБЕ,АЛИ И СЕБЕ,ЗАВИСИ КОГА ОПТУЖУЈЕМО. ИСТО ТАКО МИСЛИМО ДА НИ ЉУБАВ,НИ ИСТИНА,НИ УСПЈЕХ,ЗДРАВЉЕ И ДРУГЕ ВРИЈЕДНОСТИ НЕ ЗАВИСЕ ИСКЉУЧИВО ОД НАС. МЕЂУТИМ, ЗА ЊИМА ТРАГАМО ЈЕР НЕ СЛУТИМО ДА СУ У НАМА.

-САМА РИЈЕЧ ОДГОВОРНОСТ ГОВОРИ ДА ЈЕ ТО ОДГОВОР НА КОНКРЕТНУ СИТУАЦИЈУ. ПРИМЈЕРИЦЕ,АКО ПАДНЕТЕ НА ИСПИТУ ИЛИ ВАС ПРИЈАТЕЉ ИЗНЕВЈЕРИ,ИЛИ ДОБИЈЕТЕ ОДЛИЧНУ ПОСЛОВНУ ПОНУДУ,СИГУРНО СТЕ ОДГОВОРНИ АКО ЗНАТЕ ДА СТЕ САМИ КРЕИРАЛИ ТУ СИТУАЦИЈУ.ОДГОВОРНОСТ ЈЕ СЛОБОДА, ЈЕР СВЕ ОВИСИ О ВАМА, ОДНОСНО О ВАШИМ УНУТАРЊИМ СТАЊИМА СИТУАЦИЈЕ.ПРЕБАЦИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЈЕ САМО ДРУГИ ИЗРАЗ ЗА ОПТУЖИВАЊЕ И ОКРИВЉИВАЊЕ. МЕЂУСОБНО ОКРИВЉИВАЊЕ И ОПТУЖИВАЊЕ ЈЕ У ПРВОМ РЕДУ ШТЕТНО ОНИМА КОЈИ ТО ЧИНЕ.ТО ЈЕ БЕСМИСЛЕНО ГУБЉЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ, КОЈУ БИ МОГЛИ УСМЈЕРИТИ У ОСТВАРИВАЊЕ ИСТИНСКИХ ВРИЈЕДНОСТИ И НАПРЕТКА. ЗАТО ЈЕ ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ КЉУЧАН ДРУШТВЕНИ  ПРОБЛЕМ. НАЖАЛОСТ, У СТАРОЈ ПАРАДИГМИ СЕ НИКОГА НЕ ПОТИЧЕ НА ОДГОВОРНОСТ. ЉУДИ ЧЕСТО КАЖУ –ИМАМ ВЕЛИКУ ОДГОВОРНОСТ, КАД ЖЕЛЕ ИСТАЋИ ДА ИМАЈУ ПУНО ПОСЛА  , АЛИ  ЧЕСТО ЧУЈЕМО И ДА ЈЕ НЕТКО  НА ОДГОВОРНОМ ПОЛОЖАЈУ. НЕКО МОЖЕ  ИМАТИ ЗАДАЋУ УПРАВЉАТИ И КОРДИНИРАТИ С ВЕЋИМ БРОЈЕМ ЉУДИ,ИЛИ СА ВЕЋИМ СРЕДСТВИМА , ШТО НЕ ЗНАЧИ ДА ЈЕ ЗБОГ ТОГА ОДГОВОРНИЈИ ОД ДРУГИХ.

„ПРЕБАЦИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЛИ КРИВИЦЕ НА ДРУГЕ ЈЕ НАЈВЕЋА ПРЕПРЕКА У НАПРЕДОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ СРЕЋЕ И УСПЈЕХА“- ТАЛИДАРИ

-ПРЕМА ТОМЕ, ОДГОВОРНОСТ ЈЕ ДУЖНОСТ ИЛИ ОБАВЕЗА ДА СЕ НЕШТО УЧИНИ ИЛИ НЕ УЧИНИ.ОБИЧНО СЛИЈЕДЕ НАГРАДЕ ИЛИ КОРИСТИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ,ОДНОСНО КАЗНЕ ИЛИ ЦИЈЕНЕ ЗА НЕИСПУЊЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ.

-ГЛАВНИ ИЗВОРИ ОДГОВОРНОСТИ СУ :

-ОБЕЋАЊА – КАДА ЈЕДНА ОСОБАДА ОБЕЋАЊЕ ДРУГОЈ,ТА ОСОБА ПРЕУЗИМА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ОБАВЕЗУ ДА И ОДРЖИ ТО ОБЕЋАЊЕ,ИЛИ ДА ОДРЖИ ТО ОБЕЋАЊЕ,ИЛИ ДА „ОДРЖИ СВОЈУ РИЈЕЧ“.УКОЛИКО ЈЕ ОБЕЋАЊЕ У ФОРМАЛНОМ ЗАКОНСКОМ ОБЛИКУ ,ОНДА ЈЕ ТО УГОВОР.У ДРУГИМ ПРИЛИКАМА ОБЕЋАЊА СУ САСВИМ НЕФОРМАЛНА.

-ЗАДАТАК – КАДА НЕКО НАМЕЋЕ ИЛИ ДОДЈЕЉУЈЕ ОДГОВОРНОСТДРУГИМ ЉУДИМА.

-ПОСТАВЉЕЊЕ – У НЕКИМ СИТУАЦИЈАМА,ЉУДИ МОГУ БИТИ ИЗАБРАНИ ИЛИ ПОСТАВЉЕНИ НА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ НОСЕ ОДГОВОРНОСТ.

-ЗАНИМАЊЕ – СВАКО ЗАНИМАЊЕ ИЛИ ПОСАО НОСИ СА СОБОМ ОДРЕЂЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ.

-ЗАКОН –ПОСТАВЉА ОДГОВОРНОСТ ПРЕД СВАКОГ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЦЕ.

-ОБИЧАЈИ – НЕКЕ ОБАВЕЗЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ОБИЧАЈА (ТРАДИЦИЈЕ) ИЛИ СТАНДАРДНИХ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СЕ ВРЕМЕНОМ РАЗВИЈАЈУ , А ОД ЉУДИ У ДРУШТВУ СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ИХ ПОШТУЈУ.

-ДРЖАВЉАНСТВО – ЉУДИ ИМАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ САМИМ ТИМ ЈЕР СУ ДРЖАВЉАНИ СВОЈЕ ЗЕМЉЕ.

-МОРАЛНИ ПРИНЦИПИ – СУ ПРАВИЛА ИЛИ СТАНДАРДИ ПОНАШАЊА КОЈИ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА БАЗИ ПРИНЦИПА ИСПРАВНОГ И ПОГРЕШНОГ.

ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИМА СВОЈЕ ПРЕДНОСТИ И МАНЕ.

НЕКЕ ОД КОРИСТИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СУ:

-ПРЕДВИДИВОСТ-КАДА ЉУДИ ИСПУЊАВАЈУ СВОЈЕ ОДГОВОРНОСТИ ,ОНДА ДРУГИ ЗНАЈУ ЗА ШТА МОГУ ОЧЕКИВАТИ ОД ЊИХ.

-СИГУРНОСТ-ЉУДИ СЕ ОСЈЕЋАЈУ СИГУРНИЈИМА АКО ЗНАЈУ ДА ЋЕ НЕКО ПРЕУЗЕТИ СВОЈУ ОДГОВОРНОСТ .

-ЕФИКАСНОСТ-ПОСАО СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ МНОГО ЕФИКАСНИЈЕ ИЛИ БРЖЕ И ЛАКШЕ УКОЛИКО СВЕ ОСОБЕ ИСПУНЕ СВОЈУ ОДГОВОРНОСТ., КОЈА МОЖЕТЕ МЈЕЊАТИ АКО ВАМ НЕ ОДГОВАРАЈУ.

-ЈЕДНА ОД ПРЕДРАСУДА ЈЕ ДА ВИ МОЖЕТЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ДРУГЕ ЉУДЕ И ДА ДРУГИ МОГУ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ВАШЕ ЖИВОТНЕ

-ПРАВЕДНОСТ- УКОЛИКО СУ ОДГОВОРНОСТИ ПРАВЕДНО ПОДИЈЕЉЕЊЕ И СВАКО ИСПУНИ СВОЈУ РИЈЕТКО ЋЕ СЕ ДЕСИТИ ДА НЕКО ТРЕБА УРАДИТИ ВИШЕ ОД СВОГ ДИЈЕЛА ОДГОВОРНОСТИ.

-ДУХ ЗАЈЕДНИЦЕ – УКОЛИКО СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ИСПУНЕ СВОЈУ ОДГОВОРНОСТ ВЈЕРОВАТНО ЋЕ СЕ РАЗВИТИ ОСЈЕЋАЈ ГРУПНОГ ПОНОСА ИЛИ ДУХ ЗАЈЕДНИЦЕ.

ЦИЈЕНЕ ПРЕУЗИМАЊА ОДГОВОРНОСТИ МОГУ БИТИ ТЕРЕТИ,ЖРТВОВАЊЕ ИНТЕРЕСА, ЉУТЊА, СТРАХ ОД НЕУСПЈЕХА, НЕПРАВЕДНОСТ ИЛИ ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ОД СТРАНЕ ДРУГИХ КАДА СЕ РАДИ О ГРУПИ ЉУДИ.

ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЈЕ ЈЕДИНИ НАЧИН ДА ОСТВАРИМО КАКО СВОЈЕ ЛИЧНО ЗАДОВОЉЕЊЕ,ТАКО И ЗАДОВОЉСТВО ЉУДИ И ДРУШТВА ОКО СЕБЕ.

 КАКО СЕ ПРЕУЗИМА ОДГОВОРНОСТ?

ОДГОВОРНОСТ СЕ ПРЕУЗИМА ТАКО ДА СВЈЕСНО ОДУСТАНЕТЕ ОД НЕПОЖЕЉНИХ МИСЛИ И ОСЈЕЋАЈА И УМЈЕСТО ТОГА СВЈЕСНО ИЗАБЕРЕТЕ ИСТИНСКЕ ВРИЈЕДНОСТИ.ТО ЈЕ СТИЛ ЖИВОТА А НЕ ЈЕДНОКРАТНА ОДЛУКА. ТО ЈЕ ПУТОВАЊЕ НА КОЈЕМ ВАС ЧЕКАЈУ РАЗНИ ИЗАЗОВИ,АЛИ ЈЕ РЈЕШЕЊЕ УВИЈЕК ИСТО – СЛОБОДАН ОДАБИР КОМЕ ЋЕТЕ ВЈЕРОВАТИ, А НЕ ПРОТИВ КОГА ЋЕТЕ СЕ БОРИТИ.

123 124 125


ПРОЈЕКАТ „ЈА ГРАЂАНИН“

Наша школа већ годинама успјешно учествује на такмичењу из Демократије и људских права на тему Пројекат „Ја грађанин.“ Наши ученици и наставници учествовали на овом такмичењу и много прије него што је Демократија уведена као обавезан предмет у основне школе.

Кроз „Пројекат грађанин“ наши ученици су се бавили многим проблемима који постоје у школи и локалној заједници као што су:

 • „Постављање школских ормарића“,
 • „Насиље над дјецом“,
 • „Стоп цигаретама“,
 • „Увођење кантине у школи“,
 • „Заштита животне средине“

Ученици су указали одговорним људима на уочени проблем и тако направили помак у његовом рјешавању.

Управа школе , прије свега директор , педагог и психолог пружају максималну подршку наставнику демократије и ученицима у реализацији „Пројекта грађанин“.

 

ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ ЧАС

Наставник: Јелена Маринковић

Предмет: Познавање друштва

Разред: V 4

ТЕМА: Традиција и обичаји

ТИП ЧАСА: Обрада новог наставног садржаја

ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални и групни

ИЗВОРИ ЗНАЊА И НАСТАВНА СРЕДСТВА: Наставни плакат, наставни листићи и фотографије

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: метод разговора, илистрације, демонстрације и рада на тексту

НАСТАВНО-ЛОГИЧКИ ПОСТУПЦИ: Индуктивно-дедуктивни

Очекивани исходи часа: Ученици ће бити способни да разумију традицију и обичаје свог народа и обичаје националних мањина своје ближе околине те да схвате и разумију прошлост.

 

УВОДНИ ДИО

Унапријед смо припремили материјал неопходан за рад на овом часу. У једном крају учионице налази се сто са старим предметима и рукотворинама, А на другом крају сто са изложеним традиционалним јелима којим ће се дјеца и гости на часу послужити. Час почиње тако што ученици ,обучени у различите народне ношње улазе у учионицу играјући  коло. Ученици поздрављају своје госте и сједају на своја мјеста која су већ распоређена за рад у групи.

126 127

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА

Ученике уводим у активност читајући им кратку поруку :“Ко упозна прошлост, лакше ће схватити садашњост и прихватити будућност “

Постављам питања:

 • Шта је то прошлост?
 • На који начин сазнајемо детаље из прошлости?
 • Шта су традиција и обичаји?
 • Које ви обичаје познајете ?

Данас ћемо се боље упознати са традицијом и обичајима нашег народа..

Традиција је прије свега усмено предање знања , вјештина, начина понашања и обичаја унутар једне културе или скупине људи. Но, кориштење те ријечи није увијек једнозначно. Између осталог , под традицијом се подразумијева и :

 • Усмена предања као таква,
 • Преношење знања о уобичајеном,
 • Обичаји,,конвенције и стродавни народни обичаји

Традиција је у том смислу културно насљеђе које се преноси са генерације на генерацију.Ту спадају и научено знање и умјетнички занати као и ритуали, морална правила..

Ученицима потом објашњавам да ће радити у групама, те их дијелим у 4 групе по 6 ученика . Свака група ће добити коверту са текстом, фотографијама и задацима за рад.

128 129

ПРВА ГРУПА: “ПРАЗИЦИ И ОБИЧАЈИ

Ова група добија своју коверту и хамер папир. Задатак групе је да заједнички прочита текст који су добили те направе плакат од фотографија које се налазе у коверти  те да свој рад представе у излагању група.

130

ДРУГА ГРУПА: “СТАРИ ИНСТРУМЕНТИ“

Њихов задатак је као и предходној групи , да уз договор направе плакат са фотографијама и текстом о старим инструментима. Један ученик ће унутар ове групе одсвирати коло и пјесму по свом избору на хармоници те ће нам мало ближе представити свој инструмент.

131

ТРЕЋА ГРУПА: “ШКОЛА НЕКАД И САД“

Радни задатак ове групе је да упознају своје другове из разреда са изгледамо школа некад и сада. Материјали за рад су унутар коверте.

132

ЧЕТВРТА ГРУПА: „ПОРОДИЦА НЕКА И САД“

У коверти се налазе слике и текст везан за ову тему. Потребно га је склопити у логички мозаик који ће ученици представити остатку разреда и својим гостима.

133

Такође слиједи представљање старина и предмета из наше прошлости које су ученици скупили из својих кућа или позајмили од родбине и пријатеља за ову прилику. Циљ је да се ученици што боље упознају са овим предметима кроз лично искуство и преносећи приче о истим, које су чули од других или власника тих предмета.

 

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА:

Ученици потом презентују храну коју су спремили уз помоћ својих бака и мајки. Слиједи заједничка конзумација хране.

134

Прилози:

135 136 137138 139 140 141 143 144  142

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗОВАЊЕ НАСТАВНОГ И ВАННАСТАВНОГ РАДА 

АКТИВНОСТИ САВЈЕТА УЧЕНИКА

септембар

ОбиљежавањеДјечије недјеље

Радионица и израда паноа на тему „Имам право да кажем и будем саслушан“ поводом обиљежавања „Дјечије недјеље“.

145146

Недјеља борбе против туберкулозе

У периоду од 14.до 21. септембра 2014, године обиљежава се Недјеља борбе против туберкулозе, а носилац активности обиљежавања је Црвени крст Републике Српске у сарадњи са здравственим радницима из здравствених установа Републике Српске.

Продају се маркице Црвеног крста по цијени   0,50 КМ

Поводом Недјеље борбе против туберкулозе ученицима, члановима Савјета, подијељен је едукативно-пропагандни материјал.

147

Активности у вези са  културном  манифестацијом  „Идеш ли, роде

Сарадња са локалном и широм заједницом огледа се кроз учешће наших ученика на различитим манифестацијама („Идеш ли роде“ у Романовцима).

148

октобар

Поводом  Дана учитеља и Дјечије недјеље ученици, чланови школских секција, те чланови Савјета ученика израдили су пригодне паное. На часовима одјељењске заједнице  разговарало се о правима али и обавезама ученика. Ученицима је приказана презентација „Права и обавезе ученика“.

149 150

Сврха радиница и презентација у раду Савјета ученика је да упознамо ученике кроз занимљиве радионице  са одређеним темама.

Ученици су предложили бројне радионице и презентације које ће реализовати у сарадњи са другим члановима Савјета , теупознати  другове из одјељења са истим.

Презентација „Заштита и сигурност дјеце на интeрнету“

151 152

Школски програм рециклирања“

У сарадњи са eколошком секцијом наше школе ученици, чланови Савјета ученика промовишу “Школски програм рециклирања“ и активно учествују у прикупљању старог папира и пластике.

1

новембар

Свјетски дан дјетета
Повод за одржавање радионице било је обиљежавање Свјетског дана дјетета, а све како би се ученици упознали са својим правима прописаним Конвенцијом о правима дјетета усвојеној од Генералне скупштине УН 20. новембра 1989.год.
Ученици су израдили пано „10 ДЈЕЧИЈИХ ЗАПОВИЈЕСТИ“ у сарадњи са члановима литерарне, ликовне и новинарске секције.
Пано су изложили у холу школе.

154155

Manifestacije i drugi događaji

58

Културна манифестација „Идеш ли, роде“одржана је 20.09.2014. године. Приређена је већ традиционално код старе цркве Светог Николаја у Романовцима, а повод је Дан обиљежавања вјенчања Милке и Петра Кочића, великог писца по коме и наша школа носи име.Организатори ове манифестације сбили  су Општина Градишка, мјесна заједница Романовци, Романовачко-машићка парохија и ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола.Наша школа је била задужена за провођење литерарног конкурса на који су пристизали радови СА НАШЕ ОПШТИНЕ, ТЕ ШКОЛА ИЗ РС КОЈЕ НОСЕ ИМЕ Петар Кочић. Најбољи литарни радови су награђени.

59 60 61 62 64 65 66 67

Поводом празника „Дан дјечије радости“ у просторијама школе 26.12.2014. године одржана је приредба коју су припремили ученици заједно са својим наставницима, водитељима драмске, рецитаторске, ритмичке секције, хора и фолклора. На тај начин увећали смо радост свим малишанима.

68 69 71 72 70

Поводом школске славе Светог Саве 27.01.2015. године, уприличен је културно- забавни програм у духу Светосавља.

73 74

Ученица наше школе Теа Гутић освојила је трећу награду на овогодишњем Светосавском књижевном конкурсу за ученике основних и средњих школа, који организује Друштво „Свети Сава“ из Београда.

Ученица је учествовала у дијелу програма на Светосавској академији у Културном центру Градишка.

У просторијама наше школе изведена је приредба поводом обиљежавања 8. марта – Дана жена. Програм су припремили ученици и наставници укључени у рад секција.

75 76 77

Дан школе обиљежен је 22.04.2015. године. Обиљежен је спортским такмичењима и културно – забавним програмом, те коктелом за званице који учествују у животу и раду наше школе.Залужни за најбоље резултате у току ове школске године су награђени.

78 79 80 81 82 83


САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

У школској 2014/15.години наша школа је у више наврата сарађивала са припадницима МУП-а Градишка.

За ученике првог разреда, 10.09.2014. године одржано је предавање и радионица на тему „Дјеца, учесници у саобраћају“.

Превентивна кампања, под називом „Петарде нису играчке, не дозволите да се смијех претвори у крик“ реализована је 12.12.2014.године.

84 85 86

Такође, у сарадњи са полицијском станицом Градишка одржан је колективни родитељски састанак седмог разреда на ком су реализоване теме карактеристичне за тај узраст.

Наша школа је током године интензивно сарађивала са Центом за социјални рад Градишка, Центром за ментално здравље Градишка, Домом здравља Градишка приликом реализације систематског прегледа радника и ученика.

Од новембра  па до краја  школске 2014/15. године наша школа је интензивно сарађивала са организацијом „Удружене жене“ Бања Лука.Сарадња се огледала у виду предавања на тему „Родно засновано насиље“ за ученике петог и шестог разреда и наставнике, након чега је одређени број тих ученика обучен за даљу реализацију горе наведеног предавања ученицима седмог разреда. На исту тему планирана је и даља сарадња у школској 2015/16. г.

87 88 89

У нашој школи 18.11.2014.године „Оскар “ филм приказао је два филма: анимирани филм „Пчелица Маја“ за ученике нижих разреда и играно-документарни филм „Ћирило и Методије-словенски апостоли“ за ученике виших разреда основне школе.

9091

Од фебруара до маја мјесеца школске 2014/15. године наша школа је интензивно сарађивала са многим средњим школама из Градишке и Бања Луке. Представници школа су одржали презентације за ученике деветог разреда везано за професионалну оријентацију.

92

Невладина организација „Grey“ у мају  школске 2014/15. године реализовала је предавање за ученике осмог и деветог разреда на тему “Репродуктивни здравље“.

93

У марту 2015. године наша школа је угостила малишане  предшколске установе „Лептирић“ Нова Топола

94 95

На такмичењима која се организују по календару  који доставља Републички педагошки завод наши ученици и наставници су активни учесници. Ученици постижу запажене резултате у многим категоријама, како наставним, тако и ваннаставним. На  републички ниво такмичења пласирали смо се из предмета биологија и у спортској дисциплини мушка кошарка. На државни ниво пласирали

смо се из предмета основи информатике.

Били смо и домаћини општинског и регионалног такмичења у мушкој и женској кошарци и мушкој одбојци.

96 97

Основна музичка школа “Бранко Смиљанић“ из Градишке, 08.06.2015. године  у просторијама наше школе је одржала презентацију за ученике првог и другог разреда у циљу промовисања и уписа нових ученика.

98 99 100 101 102

Наша школа је 09.06.2015.године угостила  пјесника Љубивоја Ршумовића познатог по својој поезији за дјецу.

103 104 105 106

У просторијама наше школе 11.06.2015.год. одржан је пријем за одличне ученике код директора школе.

107 108

У Културном центру Градишка 12.06.2015.године начелник општине угостио је ученике генерације.На пријему је приређен и богат културно-забавни програм.

109


 • РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РЕЦИКЛИРАЊА“

 Од 1. јула 2012. године  ЈУ Основна школа „Петар Кочић” Нова Топола је, у сарадњи са Удружењем Мост из Градишке, укључена у реализацију пројекта под називом „Школски програм рециклирања” који је финансијски подржала Амбасада Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини.

Основни циљ овог пројекта је подизање свијести о правилном селективном одлагању отпада и рециклажи  као важном фактору у очувању животне средине.

У сарадњи са Удружењем „Мост“ успјешно су реализоване сљедеће активности:

 • Одржан је дводневни семинар за наставнике еколошких секција о важности рециклирања и селективног одлагања отпада (папир и ПЕТ амбалажа).
 • У нашој школи је формиран тим, на челу са једним од наставника који води еколошку секцију, како би надгледали процес едукације и мотивисали ученике.
 • Постављени су контејнери и канте за селективно одлагање отпада, те је обезбијеђен њихов одвоз.
 • Одвоз и откуп прикупљеног рециклажног материјала врши Комунално предузеће „Градска чистоћа” а.д. Градишка. Сав приход од откупа овог материјала остаје на располагању школама гдје ученици заједно са разредним старјешинама одлучују на који начин ће га утрошити. 110
 • Подијељен је промотивни материјал ученицима (постери, упутства за правилно одлагање отпада, едукативне бојанке за најмлађе на тему рециклирања и брошуре о рециклирању за ученике виших разреда).
 • Највреднији ученици су добили мајице са мотивима пројекта/рециклирања и школски материјал.
 • Организовани су едукативни излети за ђаке који су од самог почетка били укључени у пројекат. Око 100 ученика је посјетило постројење за рециклажу ПЕТ амбалаже “Оморика” из Добоја.

111 112 113

 • Од почетка реализације пројекта до данас ученици наше школе прикупили су 8 400 kg рециклажног материјала. Од тога 6 400 kg старог папира и 2 000 kg ПЕТ амбалаже.

Учешћем у овом пројекту желимо  указати на значај процеса рециклаже и подићи свијест ученика и наставника о важности очувања животне средине и правилном селективном одлагању отпада, те ће се наведене активности  наставити и у сљедећој школској години.


ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Ученици наше школе,заједно са наставницима,учествовали су у неколико хуманитарних акција  током шк.2014/15.год. које су спроведене у сарадњи Подмлатка ЦК-а наше школе и ООЦК-а Градишка.

У нашој школи спроведене су сљедеће добровољне акције :

 1. НЕДЈЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ- у периоду од 19-26.09.2014.год. продано 368 маркица у централној школи (вриједност-184 КМ) ;

 

 1. НЕДЈЕЉА СОЛИДАРНОСТИ – у периоду од 24-28.11.2014.год.

Прикупљани су добровољни новчани прилози у износу од 500 КМ за Ђорђа Петровића,ученика IX разреда из Прњавора који је оболио од малигног тумора, а који се налазиo на лијечењу у Београду.

 1. У периоду од 15-26. 12.2014.год. спроведена је хуманитарна акција под називом „ЈЕДАН СЛАТКИШ,ЈЕДНО ДИЈЕТЕ” .Подијељено је 45 новогодишњих пакетића ученицима од I-V разреда и ученицима одјељења са посебним потребама а који потичу из вишечланих и социјално-угрожених породица.
 1. Од 13-20.2.2015. год. прикупљана је новчана помоћ за ученицу IX разреда Ружицу Дамјановић( ОШ„Васо Чубриловић” ,Градишка) којој су потребна новчана средства за лијечење.Ученици је дијагностикован тумор и налазила се на лијечењу  у КЦ-у Бања Лука.(Дијете без родитељског старања.)Прикупљено је 1200 КМ.
 2. Oд 8-15. маја 2год. обиљежена је НЕДЈЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА. Активности око продаје маркица су биле продужене до 22. маја. Продато је 310 маркица и прикупљено 155 КМ.
 1. Од 14-22. маја прикупљана су новчана средства за ученика наше школе МИРКА НИНКОВИЋА,уч. IX5 одјељења коме је недавно преминула мајка, а средства (330 КМ) су му уручена пред малу матуру.

 

Izvještaji raznih aktivnosti tokom godine

 • Школски програм рециклирања“

У сарадњи са eколошком секцијом наше школе ученици, чланови Савјета ученика промовишу “Школски програм рециклирања“ и активно учествују у прикупљању старог папира и пластике.

1


новембар

 • Свјетски  дан дјетета

Повод за одржавање радионице било је обиљежавање Свјетског дана  дјетета, а све како би се ученици упознали са својим правима прописаним Конвенцијом о правима дјетета усвојеној од Генералне скупштине УН 20. новембра 1989.год.

Ученици су израдили пано „10 ДЈЕЧИЈИХ ЗАПОВИЈЕСТИ“ у сарадњи са члановима литерарне, ликовне и новинарске секције.

Пано су изложили у холу школе.

2 3

 

 • Дан борбе против АIDS – a

Организована је анкета са циљем добијања увида о томе колико су ученици упознати са сидом.

Приказана кратка презентација „АIDS“ и подијељен промотивни и информативни материјал

У холу школе постављени плакати у циљу  информисања ученика о овој болести.

4 5

 

 • Радионица „Ненасилно рјешавање конфликата“

децембар

 • Хуманитарна акција „Једно дијете – један слаткиш“
 • Активности у вези са обиљежавањем Дана дјечије радости

6

 


Фебруар-март

 

 • Mанифестацијe: Светосавски књижевни конкурс у Београду и Светосавска академија у Градишци
 • “Како учити“ – презентација

7 8


април

Наша школа је традиционално била и остала отворена за новине у области васпитања и образовања. Поред тога што сваке године ученици и наставници наше школе постижу изузетне резултате на такмичењима , у новије вријеме запажени резултати су на плану имплементације дјечјих права, превенције насиља над дјецом, ненасилној комуникацији, демократизацији и учењу за развој, саобраћајној култури, заштити од мина, инклузивном образовању и др.

Ивана Сладојевић, ученица  IX разреда и предсједник Савјета ученика наше школе, присуствовала је предавању о  реализацију пројекта „Избор најдемократичније школе“

9 10

 • Дан здравља

Предавање поводом Дана здравља

Свјетски Дан здравља прославља се 7. априла (сваке године), односно дан када се обиљежава рођендан Свјетске здравствене организације основане 1948. год.

Ове године тема је била здравствена исправност хране, под слоганом „Колико је ваша храна безбједна? Безбједност хране од њиве до трпезе.“

Презентација „Здрава исхрана“

11 12

  

 • Ангажовање на пољу екологије

Свјетски дан планете Земље, 22. април 2015. године ”Ред је на нас да водимо”

Презентација „Дан планете Земље“

Обиљежавање овог дана представља глобалну иницијативу усмјерену према подизању еколошке свијести код људи.

 1314

 


Професионална оријентација

Једна од активности коју проводи Савјет ученика у сарадњи са  ПП службом је и професионална оријентација, односно информисање ученика IX  разреда основне школе о њиховом даљем школовању у средњој школи.

Обиљежавање Дана отворених врата

За ученике који ове године завршавају основну школу на подручју општине ,Средња стручна и техничка школа Градишка организују „Дан отворених врата“. Заинтересованим ученицима су представљена  занимања која ће моћи да упишу у наредној школској години.

У току школске године у нашој школи своја занимања су презентовале многе средње школе: Гимназија – Градишка, Техничка школа – Градишка, Средња стручна и техничка школа – Градишка, Грађевинска школа – Бања Лука, приватна Гимназија „Гаудеамус“-Бања Лука, Средњошколски  центар „Љубиша Младеновић“, Средњошколски  центар „Гемит-Апеирон“, приватна Средња пословна школа – Бања Лука.

16 15

 


 • Активности везане за обиљежавање Дана школе

АКТИВНОСТИ У  ПРОДУЖЕНОМ БОРАВАКУ

Савремен начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања дјетета млађе школске доби које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи вријеме до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дијете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дијете у току радног дана намећу потребу за организованом бригом о дјетету.

Продужени боравак омогућује ученицима боравак у школи прије и послије редовне наставе. На такав начин ученици школу перципирају као други дом а не само као мјесто стицања знања. Осим тога и сам процес учења постаје занимљивији у комбинацији са организовањем слободних ваннаставних активности.

Рад у продуженом боравку је другачији од класичне наставе. Вријеме је распоређено на образовни дио и организовано слободно вријеме. Образовни дио обухвата : понављање, вјежбање наставног садржаја, домаћу задаћу, читање, препричавање текстова, вјежбање математичких задатака. Организовано слободно вријеме у учионици осмишљено је путем ликовних радионица, друштвених игара, игара такмичарског духа, гледање образовног ТВ програма и цртаних филмова те друге органозоване активности које осмишљава учитељ уз помоћ ученика.

Неке од спроведених активности у току школске године:

 1. Радионица „Опрезно с љутњом“

На тему „Емоције“ и шта изазива које расположење одрађена је радионица „Опрезно с љутњом“с циљем како препознати своје и туђе емоције и начине њиховог изражавања, како реаговати у неугодним ситуацијама те упознати технике абреаговања ( опуштања и ослобађања од напетости). У радионици су учестовала дјеца првог разреда подијељена у двије скупине. У току радионице владала је опуштена и угодна атмосфера.

2. Радионица „Чари јесени“ креативни рад

Поводом првог дана јесени ученици првог и другог разреда су уз помоћ родитеља  (који су учествовали тако што су нам донирали потребан материјал у виду сјеменки, кукуруз, бундеве, сунцокрета, кикирикија и сл) и водитеља п.боравка обиљежили први дан јесени тако сто су лијепећи сав наведени материјал на већ претходно исцртане облике на папир и добијене радове постављали на стиропор. Ученици су уживали и у припремама и у главном дијелу када је на врхунцу била њихова креативност.

3. Уређење ентеријера 05.10.2013. год.

Да би им вријеме у продуженом боравку било што угодније,досјетили смо се да уз тенику темпера и боје за зидове уредимо наше учионице. Ученици су били одушевљени овом идејом а нова искуства и овај изазов „мали умјетници“ су схватили јако одговорно. На зидовима смо исцртали атрактивне ликове из цртаних филмова, слова, бројеве и сл које су они ажурно уређивали.

17 18

4. Међународни дан дјетета

Поводом Међународног дана дјетета слави се 20. новембра с циљем да промовише међусобну интеракцију и разумјевање међу дјецом. Овај дан се у свијету обиљежава да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према дјеци као и на актуелне проблеме са којима се дјеца суочавају. Поводом тога са дјецом у просторијама продуженог боравка одржано је дружење и међусобни разговори на тему која су права дјеце и колико се она поштују.

19 20

5. Новогодишња приредба

На крају првог полугодишта текуће школске године организована је новогодишња и божићна приредба за ученике који долазе у продужени боравак. Ученици су рецитовали пјесме, плесали, глумили и веселили се.

21 23 22

6. „ Дан заљубљених“ 14.02.2014. год

Поводом „Дана заљубљених“ са ученицима смо учествовали у израђивању честитки за заљубљене. Међу ученицима је владало одушевљење па су поводом овога међусобно размјењивали срамежљиве погледе и посебно се залагали. Честитке су израђиване од хамер и креп папира са разним техникама ( темпере, туш, водене боје..) Припреме за ову активност су трајале пар дана.

24 25

7. Игре такмичарског духа у дворишту школе

Сваке године у мају  након што наступе угоднији сунчани дани, водитељи продуженог боравка заједно са ученицима у дворишту школе организују игре такмичерског духа. Такмичење је осмишљено тако да се ученици дијеле у двије групе и на такав начин се такмиче међусобно. Неке од тих игара су скакање у врећама, прескакање вијаче, трка, повлачење ужета, полигон и сл. Овакав вид дружења изазива код ученика набој позитивне енергије, адреналина и потребе за дружењем.

26 27

8. Изложба дјечијих радова

На крају школске године ученици и учитељи припремају изложбу дјечијих радова у просторијама продуженог боравка коме присуствују родитељи и дјеца. Поносно истичемо најбоље дјечије радове од папира, картона, пластике, метала, прављене од почетка школске године. Осим изложбе радова, оваква дружења родитеља и ученика су омиљена јер обилују поносом и од стране ученика, а и родитеља.

29 30 28

9. Маскембал

Једна од активности у продуженом боравку, која је постала традиционална и обиљежава се сваке године, јесте маскембал који организују водитељи заједно са дјецом. Тога дана дјеца долазе маскирана и заједно са дјецом учествују у свим планираним активностима.

31 32 33 34 35 36

 

 


ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 • ПОСЈЕТА ЦЕНТРУ „ЗАШТИТИ МЕ“ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Након завршетка основне школе ученици са посебним потребама могу да се школују у центру „Заштити ме“ у Бањој Луци. То је био разлог да посјетимо Центар те да видимо шта нуде од усмјерења  и која су најпогоднија  за наше ђаке. Исто тако циљ нам је био да ученици виде гдје је Центар, како је уређен и гдје би током седмице боравили  у интернату.

37

 

Ово је смјер фризера гдје смо били почашћени новим фризурама и стекли  нова познанства те научили шта све ово занимање  носи са собом. Поред тог занимања  постоје и остала као што су: пекар, молер, цвјећар.

39

Посјетили смо и интернат  гдје ученици бораве током цијеле седмице, који је на завидном нивоу. Сазнали смо гдје се налази ресторан и ручали смо.

40

Три момка спремни за средњошколско образовање

Послије проведеног дана у центру „Заштити ме“ отишли смо на сладолед прије повратка у Градишку.

41 42

 

 • ОБИЛАЗАК  ГРАДА ГРАДИШКЕ И ПОСЈЕТА ПОЈЕДИНИМ УСТАНОВАМА

Не можемо рећи да ученици с посебним потребама често проводе вријеме у граду, ако су већ посјетиоци града онда за то мора постојати разлог, било да је то долазак код љекара  или је то долазак административне природе, кратко се задржавају у граду и брзо долазе кући. Одлучили смо да један дан проведемо у Градишци те да тим поводом посјетимо неке институције.

Том приликом посјетили смо: Дневни центар ментално недовољно развијених лица гдје смо били срдачно дочекани и неко вријеме провели дружећи се с њима. Послије тога смо посјетили Културни центар Градишка, гдје је била изложба свих удружења у Градишци и директор Културног центра нам је показао како се изводе представе те смо обишли и све остале просторије у  Културном центру.

Послије тога смо обишли салон намјештаја, робну кућу, а посјетили смо и апотеку, банку и општину.

43 44 45 46

 

 • ПОДЈЕЛА ПАКЕТИЋА И ДАН ДЈЕЧИЈЕ РАДОСТИ

Сваке године ђаци наше школе као ученици с посебним потребама имају право да добију пакетић на Дан дјечије радости. Сваке године посјетимо салон „Тина“ гдје нам Дјед Мраз поклони пакетић.

47 48 49 50 51

 

 • ДЕСЕТОДНЕВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У КУМБОРУ

Већина ученика одјељења са посебним потребама  је прошла кроз пројекат социјализације на мору  у Кумбору. Дјеца тамо проведу 10 дана кроз испланиране активности за сваки дан гдје наступају у разним такмичењима, припремају се за активности у мору, науче да пливају, друже се са  дјецом из других градова и наравно да растанак заврши сузама. Пројекат социјализације траје већ 14 година и има позитивне резултате.

55 54 53


КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 •  Пријем ученика у први разред основне школе уприличен је 1.9.2014.године

Добродошлицу и сретан почетак школовања ђацима првацима пожељели су директор школе Радивој Поповић, начелник културне и јавне дјелатности општине Градишке Дане Малешевић, педагошко психолошка служба школе, те наставнице разредне наставе задужене за реализацију Наставног плана и програма за први разред.Малишани су са радошћу ишчекивали овај дан, а школа је настојала да им тај дан уљепша и прогодним поклонима.

56 57