Презентација

Дана 14.12.2012 у Амфитеатру Средње школе”28.јуни” одржана је презентација  и разговор са ученицима на тему ”Проведите празнике у миру и срећи”. Циљ је превенција употребе пиротехничких средстава. Предавање   је одржано у организацији Центра јавне безбиједности Источно Сарајево И Школе

Презентацији су присуствовали уценици Школе са једним бројем наставника . Предавач   је била полицајка Тања Марин, представник Центра јавне безбједности.

У разговору  након предавања  полицајка  је  истакла да је  веома задовољна    пажњом и  учешћем ученика у разговору .

 

 

Мрда Анђела 2.3

Prev

 

encija SAMSUNG SAMSUNG

ZLATNI TOČAK

Učenik naše škole Ermin Bašaškić je na Smotri tehničkog stvaralaštva osvojio zlatni točak

uz pomoć nastavnika mentora Dževada Hasanovića i našoj školi obezbijedio najviše priznanje

u konkurenciji državnog takmičenja.

Profesionalna orijentacija završnih razreda

U organizaciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, održano je edukativno predavanje za učenike devetih razreda. Učenici su informisani o stanju na evidenciji nezaposlenih osoba, sa posebnim osvrtom na suficitarna, odnosno deficitarna zanimanja kao i uslugama koje pruža Centar za informisanje savjetovanje i obuku (CISO). Predavanje je održano s ciljem pomoći učenicima završnih razreda u smislu vlastitog profesionalnog opredjeljenja za svoje buduće zanimanje.

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija

Rezultati anketiranih roditelja na osnovu instrumenta demokratske škole

Utorak, 25 decembar 2012 |

Instrument za samovrednovanje demokratske škole


СЕГМЕНТИ
Које сегменте посматрати?

ИНДИКАТОРИ
Шта вредновати?

ОЦЈЕНА
Како вредновати?
(1 = минимална, 5 = максимална оцјена)

1. Приоритети и развојни план школе

Демократија и људска права су експлицитно укључени у циљеве образовања школског статута

0,00%

6,66%

26,66%

40,00%

26,66%

Школски статут, правила, кућни ред школе и остали школски документи јасно дефинишу права и обавезе ученика, наставника и осталог школског особља, као и родитеља

0,00%

6,66%

20,00%

40,00%

33,33%

Рад школе је вођен приоритетима који су дефинисани школским планом развоја

0,00%

10,00%

20,00%

36,66%

33,33%

Демократија и људска права су експлицитно наведени као приоритет у школском развојном плану

0,00%

0,00%

33,33%

30,00%

36,66%

Принципи демократије и људских права су проткани кроз све дијелове рада школе

0,00%

10,00%

36,66%

33,33%

20,00%

2. Наставни планови и програми

Демократија и људска права су уврштени у генералне циљеве наставног плана и програма

0,00%

0,00%

26,66%

40,00%

33,33%

Демократске вриједности и људска права су један од задатака дефинисаних за сваки школски предмет

10,00%

3,33%

30,00%

33,33%

23,33%

Демократија и људска права су један од задатака ваннаставних активности

6,66%

3,33%

23,33%

33,33%

33,33%

3. Процес поучавања и учења, уџбеници

Теме и садржаји сваког школског предмета рефлектују темељне принципе демократске школе

0,00%

16,66%

6,66%

43,33%

33,33%

Методе поучавања промовишу учење које је активно, експериментално, кооперативно и усмјерено на рјешавање проблема и истраживање

0,00%

6,66%

33,33%

33,33%

26,66%

Ученици учествују у дефинисању садржаја и метода наставног и ваннаставног рада

6,66%

3,33%

10,00%

43,33%

36,66%

4. Праћење, вредновање и извјештавање

Постигнућа циљева и задатака демократске школе се прате и вреднују у свим аспектима школског живота

6,66%

3,33%

36,66%

33,33%

20,00%

Процедуре за праћење и вредновање демократске школе су развијене, разноврсне и транспарентне

10,00%

6,66%

26,66%

23,33%

33,33%

Ученици учествују у дефинисању и имплементацији процедура за праћење и вредновање демократске школе

6,66%

6,66%

20,00%

36,66%

30,00%

Резултати праћења и вредновања су јавно обзнањени на школској интернет страници и користе се као основа за унапређење демократске школе

10,00%

10,00%

26,66%

30,00%

23,33%

5. Култура у разреду и школи

Школа промовише вриједности демократије и људских права и одговорности, праведност, једнакост, културну различитост, сарадњу, солидарност и ненасиље

3,33%

16,66%

16,66%

30,00%

40,00%

У школи је видљив висок ниво индивидуалне и колективне одговорности за индивидуални и колективни успјех

0,00%

23,33%

30,00%

26,66%

20,00%

Односе међу наставницима, ученицима и другим школским особљем карактерише отвореност, међусобно поштовање, демократска култура и сарадња

10,00%

10,00%

26,66%

30,00%

23,33%

Школа његује различитост и експлицитно забрањује било какву форму обезвређивања и дискриминације ученика по основу пола, нације или етничке припадности, религије, језика, расне припадности или способности

6,66%

10,00%

23,33%

30,00%

30,00%

Ученици прате и учествују у рјешавању случајева искључивања, маргинализације и дискриминације

10,00%

13,33%

16,66%

33,33%

26,66%

У школи се отворено разговара о контроверзним темама

6,66%

10,00%

23,33%

40,00%

20,00%

Школа има мјере и процедуре за мирно рјешавање сукоба са којима су сви добро упознати и које се редовно примјењују на свим нивоима

0,00%

6,66%

16,66%

43,33%

33,33%

У школи влада атмосфера сигурности; насиље, злоупотреба наркотика, конзумација алкохола и цигарета се контролишу и санкционишу

3,33%

3,33%

10,00%

40,00%

43,33%

6. Руководство и менаџмент школе

Школа функционише као увезан тим; менаџмент школе његује сарадњу са свима

3,33%

3,33%

16,66%

33,33%

43,33%

Директор школе и школски одбор активно подржавају развој демократске школе у свим димензијама школског живота

6,66%

0,00%

16,66%

33,33%

43,33%

Ученици директно или преко својих представника учествују у процесу доношења одлука

6,66%

3,33%

6,66%

46,66%

36,66%

7. Компетенције и мотивираност наставника

Наставници редовно надограђују своје знање и вјештине у области демократске школе тако што учествују на стручним састанцима и семинарима и користе информацијске технологије

0,00%

0,00%

10,00%

50,00%

40,00%

Постоји концензус и висок ниво мотивације међу наставницима за постигнуће циљева и задатака демократске школе

0,00%

10,00%

23,33%

43,33%

23,33%

Наставници сарађују током укључења елемената демократске школе у свој редовни рад

0,00%

10,00%

6,66%

46,66%

36,66%

8. Ресурси

Школа посједује адекватне ресурсе за демократизацију школе, укључујући уџбенике и часописе, опрему и нове информационе технологије; набавка истих је извршена према критерију различитости садржаја и метода

6,66%

6,66%

20,00%

36,66%

30,00%

Сви ресурси су доступни свима под једнаким условима

6,66%

10,00%

6,66%

43,33%

33,33%

Школа годишње осигурава адекватне ресурсе за унапређење наставника и осталог школског особља у области демократске културе школе

6,66%

6,66%

20,00%

26,66%

40,00%

9. Сарадња са родитељима и локалном заједницом

Родитељи и представници локалне заједнице су укључени у све димензије школског живота

0,00%

6,66%

20,00%

40,00%

33,33%

Школа сарађује са родитељима, представницима локалне заједнице и цивилног друштва

0,00%

10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

Школа организује семинаре и обуке за стручно усавршавање наставника, у сарадњи са локалним НВО

0,00%

13,33%

16,66%

36,66%

33,33%

Ученици су охрабрени да користе ресурсе локалне заједнице како би унаприједили знање, вјештине и способности везане за демократију и људска права

13,33%

0,00%

10,00%

43,33%

33,33%

Ученици су охрабрени да учествују у добротворним активностима у школи и локалној заједници

0,00%

0,00%

23,33%

23,33%

53,33%

Школа редовно извјештава родитеље и локалну заједницу о својим резултатима у области демократске културе школе, директно или путем своје интернет странице

6,66%

6,66%

6,66%

43,33%

36,66%

Родитељи су упознати са улогом и активностима Савјета родитеља

6,66%

3,33%

26,66%

16,66%

46,66%

10. Сарадња са стручним организацијама и истраживачким институцијама

Школа његује оригиналност, иновативност и истраживање

6,66%

3,33%

0,00%

43,33%

46,66%

Школа сарађује са стручним организацијама, факултетима и истраживачким институцијама у области демократске школе

6,66%

3,33%

13,33%

30,00%

46,66%

Projekt “Volontiranje je cool“

U okviru projekta “Volontiranje je cool“ učenici/ce naše škole su, u toku oktobra i novembra  ove godine, realizovali sljedeće aktivnosti:

  • Animiranje učenika/ca od 1.-9.razreda i pomoć u prikupljanju igračaka, slatkiša, knjiga i slikovnica, kao i novca, za akciju“Paketići za sve“, iniciranu od Udruženja altruista“Dobro“.
  • Čišćenje dvorišta i igrališta škole
  • Podrška mlađim učenicima/cama u učenju.

Za naredni period planira se posjeta i druženje sa djecom doma“Bjelave“, skupljanje sekumdarnih sirovina u humanitarne svrhe i druge aktivnosti.

Cilj svih aktivnosti je lični doprinos u radu zajednice.

Projekt “Pomoć u poboljšanju kvalitete integrisanja djece raznih posebnosti u redovan odgojno obrazovni školski sistem“

U okviru projekta “Pomoć u poboljšanju kvalitete integrisanja djece raznih posebnosti u redovan odgojno obrazovni školski sistem“, finansijski podržan od Federalnog Ministarstva obrazovanja, realizuju se radionice za učenike/ce, nastavnike/ce i roditelje, a teme su individualizacija nastave, stvaranje zajednice, predrasude i stereotipi, prava djece….
Cilj projektnih aktivnosti je senzibiliziranje svih aktera u školskoj zajednici na razumijevanje i poštivanje različitosti i razvoja pozitivne klime i odnosa u školi.

Treći školski prodajni bazar :)

VEOMA USPJEŠNO REALIZOVAN TREĆI ŠKOLSKI BAZAR 🙂
Sinoć,20.12.2012.godine  je u našoj školi realizovan Treći školski prodajni Bazar. Male ručice su se složile, pomogli su roditelji i nastavnici i rezultat nije izostao: radost, druženje, smijeh i više od 4.000 KM namijenjenih za podršku u odgojno-obrazovnom procesu našim drugarima iz socijalno-ugroženih kategorija.

Zahvaljujemo se svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i tehničkom osoblju na odlično pripremljenom i realizovanom Bazaru!

 

PRIPREME ZA 3.BAZAR:Obavještavaju se svi učenici da će se, u saradnji sa Vijećem roditelja, u četvrtak, 20.12.2012. godine u periodu od 18,30 do 20,00 sati u prostorijama škole održati Treći školski prodajni bazar. Moto ovogodišnjeg Bazara je “Kad se male ruke slože!” Kao i prethodna dva, i ovaj Bazar ima za cilj prezentovanje kreativnosti naših učenika, kao i prikupljanje novčanih sredstava za pomoć učenicima lošijeg imovinskog stanja u cilju odlazaka na izlete, Škole u prirodi, ekskurzije i sl. Detaljnija uputstva o realizaciji Bazara dobit ćete od razrednih starješina. Budite kreativni i maštoviti, pomozimo jedni drugima, družimo se, jer: “Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može!”

Evo nekoliko slika sa prethodno održanih bazara.Nama je bilo lijepo i korisno nadamao se da će te i vi uživati 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBARSKE AKTUELNOSTI :)

*NAŠI TEHNIČARI NAGRAĐENI I DRŽAVNIM NAGRADAMA
Udruženje za naučno-tehničko obrazovanje mladih u BiH nagradilo je za izuzetne rezultate u oblasti tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva našeg učenika Naima Pourkija, kao najuspješnijeg mladog tehničara, Nastavnika Zlatka Starčevića, diplomom “Uzoran mentor” i našoj školi za posebne zasluge u ovoj oblasti.

*Tradicionalna manifestacija – “VESELIMO SE PRAZNICIMA”

U četvrtak, 13.12.2012. godine u prostorijama pozorišta “SARTR” održana je tradicionlna manifestacija “Veselimo se praznicima”. Radujemo se i slavimo sve praznike – poruka je koju su mnogobrojnoj publici sa pozornice poslali naši učenici pjevajući, plešući, recitujući, govoreći, svirajući, glumeći. Fotogafijama vam prenosimo dio atmosfere.:)

OBILJEŽENO 200 GODINA OD OBJAVLJIVANJA PRVIH BAJKI BRAĆE GRIM
10.12., koji se u svijetu obilježava kao Dan dječijih prava, navršilo se i 200 godina od objavljivanja prvih bajku braće Grim. Tim povodom, a u saradnji sa Goethe institutom u Sarajevu, posjetila nas je gospođa Micaela Sauber i grupi od oko 45 učenika na njemačkom jeziku ispričla dvije bajke, ovih nenadmašnih čarobnjaka pisane riječi.

“Moj konačan odgovor drogi je: NE!” U okviru konkursa Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku za dostavu projekata na temu prevencije narkomanije, odobren je i bit će finansiran projekat čiji je autor naša nastavnica Indira Buljubašić “Moj konačan odgovor drogi je: NE!”. Projekat će se realizovati u drugom polugodištu, a tim za njegovu realizaciju bit će nastavnice: Terović Lejla, Sikira Selma, Tiro Amela, Kreho Azra, Buljubašić Indira i naša pedagogica, Baručija Meliha. U okviru realizacije Projekta predviđena je i posjeta Terapijskoj zajednici “Kampus”.

Nagrađeni smo i u Novom Sadu! Pokrajinski zavod Vojvodine za zaštitu prirode, u saradnji sa Centrom za likovni odgoj mladih iz Novog Sada dodijelili su prvu nagradu za multimedijalno rješenje u kategoriji fotografija, a po raspisanom konkursu na temu “Hrana od davnina oku je milina” idejnom rješenju koje su uradile naše nastavnice: Ahmetspahić Sabina, Terović Lejla, Kurspahić Dženita i Buljubašić Indira. U svom radu one su predstavile neka od tradicionalnih jela i napitaka iz Bosne i Hercegovine: burek, turšiju i sok od jabuka. Čestitamo!

*”KLOVNOLOGIJA”
U utorak, 4.12.2012. godine učenici IV razreda su u pozorištu “SARTR” prisustvovali veseloj predstavi “Klovnologija”.

Posjeta Kulturnom centru “Kralj Fahd”
U srijedu, 5.12.2012. godine 50 učenika naše škole, uzrasta od IV do IX razreda, u pratnji direktora naše škole i nastavnika Mehmedović Huseina i Cibra Suada, posjetili su Kulturni centar “Kralj Fahd”, gdje su prisustvovali sportskim igrama djece sa posebnim potrebama, koje je organizovao ovaj Centar. Ovom prilikom učenici su obišli i edukativne učionice Centra u kojima se realiziraju besplatni kursevi informatike, matematike i stranih jezika za sve zainteresovane učenike.

Obilježeno 200 godina od objavljivanja prvih bajki braće Grim

Dana 10.12.2012. godine, koji se u svijetu obilježava kao Dan dječijih prava, navršilo se i 200 godina od objavljivanja prvih bajki braće Grim. Tim povodom, a u saradnji sa Goethe Institutom u Sarajevu, posjetila nas je gospođa Micaela Sauber i grupi od oko 50 učenika na njemačkom jeziku ispričla dvije bajke.

Projekat “Mala dramska škola”

Projekat “Mala dramska škola” realizovan je kroz dramsku sekciju koju je vodila glumica Adisa Zuberović, u periodu od oktobra do decembra 2012. godine. U ovom projektu učestvovalo je devet učenika naše škole, koji su 13.12.2012. godine u muzičkoj sali predstavili svojim vršnjacima kratki dramski komad koji su vrijedno spremali tokom prvog polugodišta. Ovakav vid slobodnih aktivnosti u školi bio je lijepa prilika za druženje i bolje upoznavanje učenika.

Mala dramska škola

Mala dramska škola