Projekt “Ekonomija energetske efikasnosti – 3E” (USAID 3E)-Rekonstrukcija naše škole

U okviru projekta „Uvođenje energetske efikasnosti“ u Prijedoru je u toku rekonstrukcija zgrade Osnovne škole „Branko Ćopić“, a vrijednost radova je 300.000 KM. Na objektu škole počela je rekonstrukcija krova, fasadne stolarije i postavljanje fasade sa izolacijom, a cilj je ušteda energije.

Direktorica naše škole Sanja Munjiza rekla je da ovaj projekat zajednički finansiraju USAID, UNDP, opštine Prijedor i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.Ovo je prva obrazovna ustanova u kojoj se provodi ovakav projekat. Škola ima oko 1.000 učenika i na ovaj način će znatno biti poboljšani uslovi tokom njihovog boravka na nastavi.

“Produženi boravak u OŠ. Branko Ćopić”

 

Produženi boravak predstavlja proširenu vaspitno-obrazovnu djelatnost škole, gdje jedan dio učenika, prije ili poslije redovne nastave, boravi u školi i pod rukovodstvom učitelja i stručnih saradnika sistematski i planski priprema za nastavu i organizovano provodi svoje slobodno vrijeme.
Produženim dnevnim radom škola jača svoju vaspitnu i obrazovnu ulogu, ali se pred nju stavljaju i novi zahtjevi: pažljivo planiranje, programiranje, vođenje i upravljanje, uvođenje novih zanimljivih sadržaja i načina rada, učvršćuje se nova uloga učitelja i stručnih saradnika, vodi briga o redovnoj i pravilnoj ishrani učenika, funkcionalno oprema školski prostor, uređuje dvorište i slično.

Ciljevi programa rada

harmoničan cjelokupni razvoj djeteta;

otkrivanje i maksimalan razvoj individualnih potencijala djeteta kroz različite organizovane i slobodne aktivnosti;

omogućiti pun razvoj djeteta kao socijalnog bića – kroz sveprisutnu socijalnu interakciju sa odraslima i vršnjacima;

osposobljavanje za samostalno učenje;

pripremiti dijete za buduće obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Sadržaji programa rada u produženom boravku treba da obuhvate sve aspekte razvoja cjelokupne ličnosti djeteta, od obrazovnih (pisanje domaći zadataka, ponavljanje, uvježbavanje, primjena naučenog, učenje učenja) do vaspitnih, koji do izražaja najviše dolaze u dobroj organizaciji slobodnih aktivnosti (različite likovne, muzičke i dramske radionice, ritmika i ples, čitanje, sportske aktivnosti i takmičenja). S obzirom da će produženi boravak biti organizovan za učenike prvog i drugog razreda, program rada u produženom boravku treba da je u potpunoj korelaciji sa Nastavnim planom i programom za te razrede, a od kreativnosti, inovativnosti nastavnika zavisi kako će te sadražaje realizovati u cilju razvoja zdrave, samostalne, slobodne i sposobne ličnosti djeteta.

Veoma bitna stavka kod organizacije produženog boravka u školi je i pravilna, zdrava ishrana djece. Pripremanje doručka i užine, za one učenike koji budu koristili obrok u školi, vršiće se u školskoj kuhinji, dok će jedan topli obrok škola obezbjediti iz kuhinje koja će biti u mogućnosti da ispoštuje sve normative i principe zdrave ishrane.

U našoj školi produženi boravak bio bi organizovan u dvije heterogene grupe. Jedna grupa u centralnoj školi i jedna grupa u područnom odjeljenju u Gomjenici. U PO Gomjenica ovo bi bio prvi put da organizujemo produženi boravak i oko 20 roditelja učenika drugog razreda i 6 roditelja prvog razreda iskazalo je interesovanje za uključivanje njihove djece u ovaj oblik rada. U centralnoj školi, od ukupnog broja učenika upisanih u prvi razred (75), 19 roditelja iskazalo je potrebu za organizovanjem produženog boravka za njihovu djecu, a tu su još i učenici koji su i prošle godine koristili uslugu produženog boravka (14 učenika). U slučaju većeg broja zainteresovanih u centralnoj školi koristićemo se predloženom listom prioriteta.
Planirano vrijeme rada produženog boravka je od 6.30 do 16.30 u slijedećoj organizaciji dnevnih aktivnosti:

6.30 – 8.00 prijem učenika
8.00 – 11.00 nastava
11.00 – 11.30 užina
11.30. – 12.30 engleski jezik / muzičko – ritmičke i sportske aktivnosti
12.30 – 14.15 samostalni rad učenika i izrada domaćih zadataka
14.15 – 14.45 ručak
14.45 – 16.00 odmor i slobodne aktivnosti
16.00 – 16.30 pospremanje boravka i odlazak djece kući

U našoj školi odjeljenje produženog boravka uspješno radi već treću godinu za redom. Ove školske godine na naše zadovoljstvo, i zadovoljstvo djece i roditelja, sa radom je počelo i jedno odjeljenje u prigradskom naselju Gomjenica. Usluge produženog boravka koristi oko 50 učenika prvog i drugog razreda. Potrebe za organizovanjem rada boravka su mnogo veće, ali nam prostorne mogućnosti to ne dozvoljavaju.

Uspješnoj organizaciji rada u produženom boravku svakako dorpinose i roditelji djece prijedlozima i sugestijama. Na pomoći za opremanje prostorija boravka možemo zahvaliti opštini Prijedor koja nam je finansijski pomogla u ovom projektu.

 

“Naša planinarska sekcija”

Kao što je već rečeno u našoj školi djeluju mnoge uspješne sekcije, kao što je građevinska ,mažoret, planinarska, male vezilje,  kulinari, rukometna, odbojkašaka, fudbalska, novinarska, crveni križ, ekološka, mali i veliki hor, dramska, literarna, recitatorska. Svaka pojedina sekcija ima svoj značaj i svoje posebne rezultate i uspjehe. U ovom izvještaju Vam predstavljamo jednu, među učenicima omiljenu,sekciju- naši planinari. Svakako se mora naglasiti da Planinarsko društvo iz Prijedora doprinosi značajan dio našoj sekciji, kako kroz podršku tako i kroz organizovanje mnogih izleta i jednoj izvrsnoj saradnji.

  

“Poetski čas”

Povodom Knjževnih susreta na Kozari u našoj školi je tradicionalno održan poetski čas. Učeni i nastavnici su imali čast da slušaju prozu i poeziju istaknutih klnjiževnika Pere Solara i Ranka Pavlovića.

   

  

Koraci projekta

IZBOR NAJDEMOKRATIČNIJE ŠKOLE

Poštovani,

U septembru 2011., godine donesena je odluka na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika  da apliciramo i na projekat CIVITAS-a  „Izbor najdemokratičnije škole“  jer želimo da izmjerimo demokratičnost u našoj školi u poređenju sa drugim školama u BiH. Naime, stalno ističemo da smo mi demokratska škola  i da život u školi planiramo s pravom svih da odlučuju,  a da li je to tako  možemo i znati ako imamo „pogled izvana“. Cilj ovog novog i jedinstvenog edukativnog modula je osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Prema ovom modulu, demokratične škole se odlikuju aktivnim učešćem nastavnika/ica, pedagoga/ica, učenika/ica i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te poticanjem samosvijesti, kritičkog razmišljanja, cjeloživotnog učenja, slobode izbora, interkulturalnog dijaloga, poštivanja različitosti i inkluzivnosti, te kulture mira. Nakon aplikacije koja je zahtjevala i vremena i truda uslijedila je edukacija. Dva predstavnika Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća  prošli su edukaciju 17. i 18. marta 2012., a 19. marta 2012. godine održana je i orijentaciona sesija za direktore škola gdje su upoznati sa projektnim aktivnostima i to:

Jedan od koraka u ovom projektu je samoevaluacija demokratičnosti škole iz ugla nastavnika/ica, predstavnika/ica Vijeća roditelja i predstavnika/ica Vijeća učenika. Školski tim (dva učenika – Lejla Crnčalo, Berin Halilović, dva roditelja – Edina Fazlić, Amra Dugonjić,  dva predstavnika školskog osoblja – Aida Muminović, Almira Hadžić-Gološ, voditelj projekta – Nermina Sabljica) su proveli početnu  evaluaciju  prema  „Instrumentu za samovrednovanje demokratske škole“ i to učenici članovi tima na sastanku Vijeća učenika, predstavnici nastavnika na Nastavničkom vijeću, a predstavnici roditelja su smatrali da bi se uz popratno pismo direktorice roditeljima treba poslati  istrument da popune i isti vrate u školu. Realizaciju predviđenih aktivnosti potvrđuju i fotografije:

Slika 1 Popunjavanje upitnika na Vijeću učenika

Slika 2 – Kopija Zapisnika Nastavničkog vijeća

Slika 3 – popratno pismo direktorice škole uz

“Istrument za samovrednovanje demokratske škole” 3. 5. 2012. godine.

Slika 4 – popunjavanje upitnika na Nastvničkom vijeću 19. 4. 2012. godine.

Nakon prikupljenih istrumenata 14. 5. 2012. godine uradili smo analizu. Rezultate evaulacije sačinila je psihologica Nina Bulajić. Analiza rezultata dobijenih primjenom Instrumenta za samovrednovanje demokratske škole je ispunjavalo 106 ispitanika. Ovim instrumentom se vrednuje 10 segmenata ocjenama od 1 do 5. Instrument je primijenjen na 49 nastavnika/ica, 27 predstavnika/ica Vijeća roditelja te 30 predstavnika/ica Vijeća učenika i dobijeni su sljedeći rezultati:

Najveću srednju ocjenu su dobili sljedeći segmenti:

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom, koja obuhvata slijedeće indikatore: uključenost roditelja u školski život, saradnja škole s roditeljima, lokalnom zajednicom i civilnim društvom, organizacija seminara za stručno usavršavanje, dostupnost resursa u lokalnoj zajednici, angažman u dobrotvornim aktivnostima u školi, izvještavanje roditelja o rezultatima u oblasti demokratske kulture škole, informisanost roditelja o aktivnostima Vijeća roditelja (4.6).

Rukovodstvo i menadžment škole, sa sljedećim segmentima: uvezanost škole kao tima, podrška razvoju demokratske škole od strane direktorice i školskog odbora i donošenje odluka od strane učenika/ica(4.57).

Segment Saradnja sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama je ocijenjen sa 4.57 i vrednovan je sljedećim indikatorima: originalnost i inovativnost škole te saradnja sa stručnim organizacijama dok je Kultura u razredu i školi dobila ocjenu 4.53 a mjeri ove indikatore: promocija demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, nivo individualne i kolektivne odgovornosti unutar škole, odnosi među nastavnicima, učenicima i drugim osobljem, poštovanje različitosti, otvorenost u komunikaciji, promovisanje nenasilnih načina rješavanja sukoba i stepen sigurnosti unutar škole. Segment Prioriteti i razvojni plan škole je ocijenjen sa 4.49 i vrednuje sljedeće indikatore: uključenost demokratije i ljudskih prava u ciljeve obrazovanja školskog statuta, školske dokumente, školski razvojni plan i rad škole. Segment Resursi obuhvata sljedeće indikatore: posjedovanje, dostupnost i osiguravanje resursa za demokratizaciju škole i ocijenjen je sa  4.41. Kompetencije i motiviranost nastavnika/ica su ocijenjene sa 4.35, a obuhvataju sljedeće indikatore: nadogradnja znanja i vještina nastavnika/ica u oblasti demokratske škole, motiviranost nastavnika/ica za postizanje ciljeva i zadataka demokratske škole i saradnja među nastavnicima/icama o uključivanju elemenata demokratske škole u redovni rad. Nešto niže srednje ocjene su dobili sljedeći segmenti: Proces poučavanja i učenja/udžbenici je ocijenjen sa 3.77 i mjeri sljedeće indikatore: zastupljenost principa demokratske škole unutar školskih predmeta, metode podučavanja i definiranje sadržaja i metoda nastavnog i vannastavnog rada. Segment Praćenje, vrednovanje i izvještavanje je ocijenjeno ocjenom 4.06 a određuju ga sljedeći indikatori: praćenje i vrednovanje ciljeva i zadataka demokratske škole, uključenost učenika u njihovo vrednovanje i transparentnost rezultata o demokratičnosti škole. I na kraju,  Nastavni planovi i programi su ocijenjeni ocjenom 4.06 i mjere sljedeće indikatore: zastupljenost demokratije i ljudskih prava u nastavnom planu i programu, promovisanje ovih vrijednosti kroz školske predmete i vannastavne aktivnosti. Svi podaci se nalaze u tabeli 1.

Tabela 1 – INSTRUMENT ZA SAMOVREDNOVANJE DEMOKRATSKE ŠKOLE

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da i nastavnici/ice, i predstavnici/ice Vijeća roditelja i predstavnici/ice Vijeća učenika smatraju da naša škola pokazuje izuzetno visok stepen demokratičnosti te da se kroz njene aktivnosti promoviraju demokratija i ljudska prava.

Školski projektni tim je akcenat stavio na najslabije ocijenjen segment Istrumenta, te je u toku izrade Godišnjeg programa rada Škole isplanirao polje djelovanja.

Školski časopis “ZVONCE”

Pored mnogih sekcija u našoj školi, koje cemo uskoro predstaviti, novinarska sekcija stavlja u prilog jedan od brojeva našeg školskog časopisa “Zvonce”. Skupljanje materijala, obrada članaka i izbor likovnih radova su radili učenici novinarske sekcije.

 

               

“Naša mažoret sekcija”

Mažoret sekcija osnovana je  u septembru 2010. Ova sekcija broji 22 člana, a sekciju je osnovala i vodi učiteljica Senka Spasojević.

     Napori sekcije su  rezultirali  nastupima na svim školskim priredbama kako internim tako i javnim. Svoj performans su predstavljale i na gradskim manifestacijama, karnevalima, utkakmicama i festivalima u Prijedoru i Derventi.

“Treninge imamo  jednom sedmično po dva časa, a po potrebi i nekoliko puta. Uniforme su plavo-žute boje, a rekviziti su pom-poni, a cilj nam je da vježbamo sa mažoret štapovima. Mi smo prva i još uvijek jedina mažoret sekcija među prijedorskim osnovnim školama. Možemo se pohvaliti sa više od 30 nastupa u našem gradu i široj okolini”, rekla je Senka Spasojević. 

    

“40. Književni susreti na Kozari”

22.09.2012 

Prijedor – Poemom Skendera Kulenovića “Stojanka majka Knežopoljka”, u izvođenje glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Radenke Ševe, otvoren je poetski čas na Mrakovici pod nazivom “Pjesničko podne”, kao centralni događaj u okviru 40. Književnih susreta na Kozari, koji je okupio stotine ljubitelja stiha iz potkozarskih opština, javile su agencije. Naša škola je organizovala tri autobusa za prijevoz djece na ovu manifestaciju.

     

“Akcioni i razvojni plan OŠ. Branko Ćopić”

Naša škola je u suradnji sa lokalnom zajednicom,Vijećem roditelja, Savjetom učenika i uposlenima u školi detaljno proučila bitne segmente i probleme, koje se odnose na poboljšanju kvalitete same škole i njene sredine. Problemi su detektovani putem anketa i većeg broja ispitanika, a rješenja ovih istih su precizno razrađeni u dokumentima koji su priloženi uz tekst.

Naš akcioni plan

Naš razvojni plan

prezentacija

“Upoznajmo nacionalne manjine u BiH”-OŠ Branko Ćopić osvojila 3. mjestu u BiH

U prijedorskoj Osnovnoj školi „Branko Ćopić“ su prigodnom pjesmom, igrom, fotografijama i trpezom predstavljeni običaji i tradicija 17 nacionalnih manjina koje žive u BiH. Sve ovo je dio OEBS-ovog projekta „Šarolikost je naše bogatstvo – upoznajmo nacionalne manjine BiH“. Učenici Osnovne škole „Branko Ćopić“ su tokom bogatog kulturnog programa predstavili nacionalne manjine koje žive u BiH, a to su Jevreji, Albanci, Makedonci, Turci, Crnogorci, Slovenci, Česi, Slovaci, Romi, Rumuni, Rusi, Italijani, Rusini, Nijemci, Poljaci, Ukrajinci i Mađari.

Sanja Munjiza, direktorica ove osnovne škole je izrazila veliko zadovoljstvo što je baš njena škola dio jednog ovako značajnog i vrijednog projekta. Samostalni stručni saradnik za obrazovanje u opštini Prijedor Olivera Rosić je rekla da svako ko vidi ovakav spoj mladosti i raznolikosti ne može da ne vjeruje u budućnost ove zemlje. „To je jedinstven utisak koji daje nadu u bolju budućnost u miru i radosti i uz tradicionalne vrijednosti i očuvanje običaja, gdje niko nikom ne smeta“, poručila je Rosićeva.

Predsjednik Udruženja Roma Prijedor Ramo Salešević je istakao da su ovakve manifestacije još jedan korak u integrisanju Roma u društvo. „Slične događaje treba organizovati i podržati ne samo u opštini Prijedor, nego i u cijeloj BiH“, rekao je Salešević. Predsjednica Udruženja Ukrajinaca „Kozak“ iz Prijedora Olga Karajica je naglasila značaj predstavljanja nacionalnih manjina djeci u školskom uzrastu. „Treba da pokažemo da smo tu i da gajimo svoju tradiciju, bez obzira što su naši preci ovamo došli prije više od 100 godina“, dodala je Karajica. Osim učenika OŠ „Branko Ćopić“ u programu je učestvovao hor Udruženja Čeha „Česka beseda“, folklorna sekcija Udruženja Ukrajinaca „Kozak“ te članovi Udruženja Slovenaca „Lipa“.