VIJEĆE RODITELJA I ŠKOLE

 VIJEĆE RODITELJA I ŠKOLE

     Saradnja sa roditeljima u savremenoj školi ima značajnu ulogu. Roditelje učenika potrebno je posmatrati kao važne partnere koji će učestvovati u kreiranju  povoljne klime u školi, gdje dominira duh saradnje, razumijevanja i međusobnog uvažavanja svih aktera u školi – učenika roditelja, nastavnika i uprave škole, što je u suštini osnova za izgradnju moderne, humane i demokratične škole, a  time  i društva u cjelini. Takvo stanje odrazit će se pozitivno na  opći razvoj djeteta  i njegovo obrazovanje.

Vijeće roditelja i škole  JU  “ Prva osnovna škola” Konjic,  kvalitetno funkcioniše već deset godina i možemo se pohvaliti  aktivnim učešćem u raznim aktivnostima,  kako u školi tako i  lokalnoj zajednici, (organizovanje humantarnih koncerata, raznih kulturnih manifestacija, pozitivno i poticajno djelovanje na formiranje Vijeća roditelja u drugim školama .                   Godišnji plan i program Vijeća roditelja i škole  usklađen je sa godišnjim planom i programom škole, planom i  programom Vijeća učenika i na taj način kvalitetno učestvujemo u njegovoj realizaciji.

 

 Aktivnosti članova Vijeća roditelja odnose se na:

  • podizanje kvaliteta rada škole
  • unapređenje saradnje sa širom društvenom zajednicom
  • saradnju sa organima  škole po svim pitanjima rada i rukovođenja
  • zaštitu prava i interesa učenika, roditelja i nastavnika
  • unapređenje komunikacije roditelj – učenik – nastavnik
  • poticanje volonterskog rada roditelja u školi
  • poboljšanje discipline učenika
  • educiranje roditelja i učenika
  • promoviranje škole
  • druge poslove od interesa za učenike, roditelje i školu

 

GODIŠNJI PLAN  I PROGRAM RADA VIJEĆA  RODITELJA I ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012.god.

 

SEPTEMBAR

-konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

– predstavljanje novih članova – 1. razredi, novoizabrani članovi

-analiza rada u prethodnoj školskoj godini 2010/2011.

-upoznavanje s osnovnim smjernicama Godišnjeg plana i programa rada škole, za školsku 2011/2012.

-upoznavanje  s prijedlogom  Godišnjeg plana i programa rada Vijeća roditelja i škole ,za školsku 2011/2012.god.

 

OKTOBAR

-usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Vijeća roditelja i škole

-oktobar – mjesec knjige,“Književno veče“  ( zajednička aktivnost Vijeća roditelja i škole, Vijeća učenika i  nastavnika )

-učešće u projektu škole ”Djeca Prve osnovne škole –djeci Srebrenice”,  ( paketići)

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“ ( projekat se kontinuirano provodi cijelu školsku godinu, nosioci aktivnosti: Vijeće učenika,Vijeće roditelja i škole, Učenički parlamet,  Centar za djecu s poteškoćama u razvoju i svi nastavnici kroz nastavne i vannastavne aktivnosti)

-roditeljsko uključivanje u aktivnosti koje bi povezale školu i lokanu zajednicu

 

NOVEMBAR

-razvijanje partnerskog odnosa Vijeća roditelja sa organima škole  ,Vijećem učenika i predstavnicima lokalne zajednice

-učešće u projektu – Međunarodni dan tolerancije ( okrugli sto – predsatvnici Vijeća roditelja i škole iz svih osnovnih škola naše općine,kao i Srednje škole  Konjic )

-dječiji memorandum roditeljima – poslušajte i čujte naš glas

(organiziranje prigodnih predavanja za roditelje u okviru programa zaštite učenika od nasilja)

-index inkluzivnosti  – samoprocjena

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 

 DECEMBAR

-razvijanje partnerskih odnosa Vijeća roditelja i škole sa organima škole, Vijećem učenika i predstavnicima lokalne zajednice

-rad na unapređenju komunikacije roditelj-učenik-nastavnik

-organizacija okruglih stolova s aktuelnim temama (npr.nenasilno rješavanje konfliktnih situacija) , povodom ljudskih prava

-tematska predavanja za roditelje na svakom roditeljskom sastanku kao i Vijecu roditelja i škole

-učešće u obilježavanju Dana dječije radosti

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 

 FEBRUAR

– organizacija saradnje s Vijećem učenika u rješavanju problema učenika: u učenju, ponašanju i eventualnim problemima na socijalno ekonomskom planu učenika ,kao i ostalim problemima

-organizacija posjeta institucijama od važnosti za školu i nastavni proces

-aktivno uključivanje u realizaciju projekta Promocija škole ”Otvorena vrata škole” (idejni projekat Vijeća roditelja i škole), vodeći se principima otvorenosti, tolerancije i inovacija

-pedagoško obrazovanje roditelja

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 

 MART

-roditeljsko uključivanje u aktivnosti koje bi povezale školu i lokalnu zajednicu, poput zajedničke organizacije programa za roditelje s predstavnicima lokalne zajednice ili organizacije aktivnosti za učenike i nastavnike izvan škole

-podrška učenicima koji odlaze na takmičenje , te njihovo nagrađivanje

-učešće u obilježavanju Dana škole, Dana nezavisnosti , 8.marta…(uešće  u izradi školskog lista…..)

-učeće u projektu škole ”Slatka radionica’’

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 

APRIL

-povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti

-razvijanje partnerskih odnosa Vijeća roditelja i škole,Vijeća učenika i predstavnika lokalne zajednice,

-učešće u projektu „April – mjesec humanosti“

-realizacija programa profesionalne orijentacije učenika

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 

 MAJ

-učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

-razvijanje partnerskog odnosa Vijeća roditelja i škole , Vijeća učenika i predstavnika lokalne zajednice

-organizacija izleta Vijeća roditelja i škole

-analiza rada Vijeća roditelja u toku školske 2011/2012.godine

 

Napomena:Projekat  „ Izbor nademokratičnije škole“,provodi se cijelu školsku godinu i prenosi na školsku 2012/2013.god.

 

                                  

                                                                                       Predsjednik Vijeća roditelja i škole

                                                                                                                                                                                                                                                                             Talović Sanela