Školska 2012/2013. godina u O.Š. “Sveti Sava”, Brod

Školska godina počela je u skladu sa Nastavnim kalendarom i Zakom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Godišnji program rada škole sa aneksima urađen je u zakonskom roku i usvojen od strane Školskog odbora. U izradi Godišnjeg programa rada škole doprinos su dali zaposleni, kao i učenici koji su popunom anketnih upitnika uticali na izbor slobodnih aktivnosti u školi. Sa ovim dokumentom upoznati su učenici preko Savjeta učenika, roditelji na sastancima Savjeta roditelja, i članovi Nastavničkog vijeća na sjednici održanoj 31.8.2012. godine.

U našoj školi Savjet učenika i Savjet roditelja konstituisani su već sa objavom Okvirnog Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju BiH.

Kada je u pitanju projekat Izbor najdemokratičnije škole učenici, roditelji i zaposleni su upoznati sa istim, i postoji odluka Školskog odbora i Nastavničkog vijeća o realizaciji ovog projekta.

Savjet učenika i Savjet roditelja imaju svoj program rada koji je u sastavu Godišnjeg programa rada škole, posjeduju Poslovnik o radu, i imaju redovno sastanke kao i izvode iz Zapisnika koji se oglašavaju na oglasnim tablama pomenutih savjetodavnih tijela.

U svim porama života, u školi su uključeni, učenici i roditelji, a roditelji su već odavno partneri u stvaranju boljih uslova za boravak učenika u školi i kvalitetniju realizaciju Nastavnog plana i programa. Škola posjeduje svoju web stranicu (www.osbrod.org) i na njoj se redovno objavljuju informacije o radu škole, radu Savjeta učenika i Savjeta roditelja, a prezentuju se i postignuća učenika u znanju, sportu, osnovama demokratije, poznavanju saobraćajnih propisa, pružanju prve pomoći…

Učenici u Osnovnoj školi u 6. razredu izučavaju predmet Demokratija i ljudska prava, a u okviru CIVITAS-a realiziju projekat “JA GRAĐANIN”, gdje postižemo zavidne rezultate na nivou Opštine, regije, a već nekoliko godina učenici i nastavnici učestvuju na državnoj smotri u Sarajevu i kampu Brčko.

U školi učenici su upoznati sa Deklaracijom o pravima djeteta, ali i dužnostima i obavezama. Svake godine  uz adekvatnu pomoć nastavnika obilježavaju Dječiju nedjelju. Kroz sve projekte evidentno je učešće učenika, roditelja i zaposlenih. U isto vrijeme sarađujemo sa puno Nevladinih organizacija. Učenici su učestvovali i u projektu Interkultularna razmjena u organizaciji CIVITAS-a. Ta prijateljstva prenijela su se na porodice, zaposlene i lokalnu zajednicu.

 

 

 

 

Sami učenici su odredili datum obilježavanja Dana škole – 13.9. rođendan pjesnika Duška Trifunovića. Pored ostalih, gosti na toj svečanosti, bili su i učenici, zaposleni i direktor JU Osma Osnovna škola Brka, Brčko Distrikt. Učenici, u pratnji nastavnika, na Jahorini prezentovali su svoju školu, grad, vjerske običaje, kulinarske specijalitete, rukotvorine i narodne nošnje našeg kraja.

 

 

Sve pomenuto našlo se na web stranici škole (www.osbrod.org), web stranici grada (www.opstina-brod.net), a u holovima se nalaze učenički panoi. Sva postignuća učenika i škole prezentuju se putem sredstava informisanja (talasi Radio Broda, TV Kanal 3, Brodski list, TV BN…)

Učenici Osnovne škole zajedno sa roditeljima, nastavnicima i članovima Stručne službe škole odradili su obuku i uradili projekat “Indeks inkluzivnosti” koji je upućen Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Cilj obuke i izrade projekta je opremanje škole i osavremenjavanje realizacije svih oblika rada u školi.

Osnovna škola “Sveti Sava”, Brod ima urađen Plan prevencije nasilnog ponašanja učenika, a njegovi tvorci su učenici, roditelji i zaposleni. Imamo i formiranu grupu za praćenje realizacije ovog plana, a sa ciljem smanjenja svih oblika vršnjačkog nasilja. Učenici u holu škole imaju prostor gdje anonimno mogu staviti sve primjedbe na rad škole kao i na nasilno ponašanje učenika, nastavnika… Učenici u svakom trenutku imaju mogućnost da uđu u prostorije direktora i stručnih saradnika i da iskažu svoje negodovanje, probleme, primjedbe, kao i želje koje možemo zajedničkim snagama da realizujemo.

Svaka odjeljenska zajednica u sklopu škole ima svoja pravila ponašanja koja su na vidnom mjestu u učionici, i kojih se učenici pridržavaju.

U projektu “Škola, sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje djece” škola je opremila info-kutak Savjeta učenika, od NVO “Zdravo, da ste”, Banja Luka dobila priznanje. I ovaj projekat odnosio se na demokratičnost koju pokazuju i imaju učenici u ovoj školi.

 

U organizaciji NVO “Pax Cristie” u Derventi održana je “Trka mira” 21.9.2012. godine gdje su učenici škole dobili pehar za učešće i najbolju organizaciju.

Učenici škole i sami imaju pristup web sajtu, a u holu škole imaju postavljen internet-klub kome imaju pristup od početka do završetka nastave koja se odvija u dvije smjene. 

U okviru škole, učenici imaju i stomatološku ambulantu, gdje redovno vrše pregled zuba, kao i neophodne popravke. Stomatolog održi, za učenike prvih razreda, svake školske godine predavanje na temu “Značaj pravilnog održavanja higijene zuba”. Za učenike i roditelje redovno se realizuju predavanja na aktuelne teme. Predavči su članovi Nastavničkog vijeća, treneri klubova u kojima treniraju učenici škole, stručnjaci Rafinerije nafte Brod. S obzirom da je ova kompanija u većinskom vlasništvu ruske kompanije Zarubežnjev, sa njima imamo izuzetno plodonosnu saradnju. Na početku svake školske godine učenici prvih razreda dobiju đačke torbe i kompletan pribor za rad i realizaciju Nastavnog plana i programa. Isti su nam opremili specijalizovanu učionicu za realizaciju nastave informatike i ostalih nastavnih predmeta. S obzirom da smo nakon 30 godina sopstvenim radom uradili projekat sportske dvorane i aplicirali ka Savjetu za razvoj RS, gdje smo dobili prolaznu ocjenu i materijalnu podršku, a zatim istu izgradili, od menadžmenta Rafinerije nafte dobili smo i dio sportske opreme.

  

Već četvrtu školsku godinu u školi se realizuje novi oblik proširenog boravka gdje imamo pet grupa sa oko 130 polaznika. Nakon redovne nastave, profesori razredne nastave, finansirani od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS, sa učenicima realizuju Program produženog boravka gdje se vrši utvrđivanje gradiva, ponavljanje, sistematizacija i izrada domaćih zadataka. Učenicima je omogućeno korištenje sportske dvorane i sportskog poligona ispred škole. Imaju i različite sadržaje za slobodno vrijeme između određenih aktivnosti.

Sve inicijative Savjeta učenika i Savjeta roditelja uprava škole podržava i daje doprinos njihovoj realizaciji. Članovi Savjeta učenika obučeni su da rade projekte prema Nevladinim organizacijama i budžetu Skupštine opštine Brod. Uradili su dva projekta i to – “Uređenje školskog dvorišta kod Centralne škole i područne škole Zborište”. U sastavu škole je i Područna škola Kolibe Gornje gdje su djeca povratnici pripadnici bošnjačke populacije. Sa ovom djecom i roditeljima imamo izuzetno dobru saradnju. U više navrata bili su domaćini promocija Udruženja “Demokratija”, Brod. Tom prigodom učenici su izveli, za roditelje i pripadnike udruženja, kao i predstavnike Lokalne zajednice, prigodan kulturno-umjetnički program. 

S obzirom na mnoštvo sekcija slobodnih aktivnosti svi značajni datumi i jubileji obilježavaju se u ovoj školi kulturno-umjetničkim programima, izložbama likovnog,  literarnog i tehničkog stvaralaštva.

Učenici naše škole članovi su sportskih klubova koji djeluju na teritoriji grada, kao i KUD “Duško Trifunović”, Brod.

Naši učenici postižu rezultate evropskog i svjetskog nivoa u karateu (Dragana Ristić) i šahu (Sara Jaćimović).

Škola ima izuzetno dobru saradnju sa obrazovnim institucijama na lokalnom nivou, nivou Aktiva direktora Osnovnih škola, Republičkim pedagoškim zavodom, Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Ministarstvom finansija RS. Sarađujemo i sa obrazovnim institucijama sa nivoa FBiH i Brčko Distrikta.

Donatore smo imali iz zemalja evropskog okruženja.

Gosti naše škole 10.10.2012. godine bila je norveška delegacija. Isti su učestvovali u rekonstrukciji školskog objekta, donaciji internet-kluba, računara za kabinet informatike, prateće opreme za realizaciju nastave i namještaja.