Sastanak Savjeta roditelja

Dana 1.11.2012. godine održan je sastanak Savjeta roditelja. Odziv roditelja je bio na nivou.

 

Dnevni red:


1. Analiza realizacije zaključaka sa prethodne sjednice;
2. Konstituisanje Savjeta roditelja;
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta roditelja;
4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Savjeta roditelja uz prijedlog mjera za unapređenje i Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole za školsku 2011/2012. godinu uz prijedlog mjera za unapređenje;
5. Program rada Savjeta roditelja i Godišnji program rada škole sa aneksima za školsku 2012/2013. godinu;
6. Mišljenje NVO “Zdravo, da ste” o realizaciji projekta: “Škola, sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje”;
7. Tekuća pitanja.

           Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, aktivnost roditelja je bila na nivou. Svojim diskusijama i prijedlozima bili su izuzetno konstruktivni. Cilj prisutnih je unapređenje rada škole i stvaranje boljih uslova za boravak učenika.

            Zadovoljni su Izvještajima o realizaciji pomenutih programa. Posebno iskazuju zadovoljstvo završetkom finansijske konstrukcije sportske dvorane, izmirenjem duga prema JP Gradska toplana, organizacijom produženog boravka, uspješnom realizacijom projekata, rezultatima takmičenja, rekonstrukcijom sistema grijanja…