SARADNJA SA OMBUDSMENOM ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 21. septembra 2012. godine obratili smo se Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH kako bismo Instituciju Ombudsmena obavijestili o novom Kućnom redu škole te smo zatražili da se da stručno mišljenje u vezi sa eventualnim kršenjem nekog od prava djeteta. Odgovor smo dobili 31. oktobra 2012. godine.

Institucija Ombudsmena upoređujući odredbe sadržane u Kućnom redu naše škole sa odredbama relevantnih zakonskih propisa kojima se uređuje oblast dječijih prava navodi da  je  Kućni red u potpunosti  sadržinski prožet Konvencijom UN-a o pravima djeteta, jer su istim obuhvaćene sve bitne odrednice, prvenstveno najbolji interes djeteta iz člana 3. Konvencije, zatim pravo na participaciju djece iz člana 13. Konvencije implementiranu u članu 41. Kućnog reda, te pravo na zaštitu od različitih oblika zloupotrebe, zanemarivanja i zlostavljanja iz člana 19. Konvencije implementirane u poglavlju IX, X, XII Kućnog reda škole. Takođe Institucija Ombudsmena smatra krajnje pohvalnu i činjenicu da su u izradi samog akta učestvovali i sami učenici (preko Savjeta učenika), te da je isti vidljiv i dostupan svima u JU OŠ “Desanka Maksimović” Trn.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH izuzetno je pohvalila način obraćanja Instituciji, tražeći stručno mišljenje u vezi sa pomenutim aktom, te školi stoji na raspolaganju za sve buduće slučajeve.