Rad Savjeta učenika

Na inicijativu Savjeta učenika naše Škole, izvršeno je anketiranje učenika na temu

o pravilima ponašanja u školi i na osnovu dobijenih rezultata i Pravilnika o vaspitno-disciplinskim mjerama

i odgovornosti učenika sačinjen je  priručnik pod imenom “Pravila moje škole su i moja pravila”

sa kojim su se svi učenici škole upoznali i usvojili na svojim odjeljenjskim zajednicama, nakon čega je

pomenuta publikacija štampana za svakog učenika Škole.Pravila moje skole-tekst