Rad na projektu “Pravda za svako dijete” pod pokroviteljstvom UNICEF-a

U našoj školi već drugu školsku godinu radi se na ovome projektu. Pored edukacija za učenike, nastavnike i roditelje pristupilo se kreiranju školskoga akcionoga plana za prevenciju vršnjaškoga nasilja za šk. 2012/ 2013. godinu. Planirane aktivnosti su namijenjene roditeljima, učenicima i nastavnicima i realiziraju se u obliku radionica i edukacija. Cilj aktivnosti je prevencija nasilja, smanjenja broja konflikata među učenicima i rješavanje problema na prihvatljiv način. Akcioni plan je usvojen na Nastavničkom vijeću i sastavni je dio Godišnjeg programa rada škole. Usvojen je i Protokol o postupanju u slučajevima međuvršnjačkoga nasilja. Koordinatori sprovođenja projekta su Biro za ljudska prava Tuzla i treneri Danijela Čajić, voditeljica učeničkoga vijeća i Jadranka Đurić, pedagoginja naše škole. Daljnje aktivnosti će biti zabilježene u narednom periodu.