“Program rada vijeća PNP”

ПРОГРАМ РАДА ВИЈЕЋА ПНП-а

 

Вијеће ПНП-а је стално тијело Школског одбора чија је основна дјелатност превенција неприлагођеног понашања у школи. Чине га два наставника, стручни сарадници, два представника Свјета ученика, три представника Савјета родитеља, представник општине или мјесне заједнице и представник Школског одбора.

Надлежности Вијећа ПНП-а:

¨      пратити појаве неприлагођеног понашања (ученика и наставника)

¨      донијети програм превентивног дјеловања (у сарадњи са одјељенским заједницама и наставничким вијећем)

¨      пратити провођење Правилника о понашању ученика у школи

¨      предлагати доношење и изрицање васпитно-дисиплинских мјера у складу са Правилником о оцјењивању ученика и Правилником о понашању ученика

¨      укључити Центар за социјални рад и надлежну станицу полиције у програм превенције насиља међу ученицима

¨      анализирати постигнуте резултате у превенирању насиља

¨      орагнизовати родитељску партнерску службу у школи

¨      организовати предавање за ученике на тему „Спријечимо насиље“

¨      организовати и реализовати програм обуке ученика, родитеља и наставника

¨      организовати индивидуални и/или групни рада са насилницима и жртвама насиља и њиховим родитељима (ако су у питању дјеца)

program rada vijeca PNP

Program preventivnog djelovanja

Poslovnik o radu – vijeće PNP

izvjestaj PNP

analiza upitnika za roditelje