Prepoznatljiva skola

Po čemu smo prepoznatljivi? Još školske 2002./3. dobili 6000 KM za projekat „Školska medijateka“. Sredstva su namijenjena za opremaje knjižnice i modernizaciju nastave. Nastava podržana kompjuterima je od tada zaživjela u našoj školi i kontinuirano se radi na tome da svi nastavnici uvedu kompjuter u svoju nastavu. Na razini škole educirali su se svi djelatnici da mogu koristiti kompjuter u nastavi.
Projekat „Kvalitetna škola, uspješna škola, škola za sve“ je sljedeći koraku u korištenju modernih tehnologija i kvalitetnom poučavanju svih učenika bez obzira na njihove sposobnosti. Nastavnici se pripremaju i za djecu sa teškoćama u razvoju iza djecu koju ubrajaju u nadprosječne i darovite.
Najnoviji projekat „Prepoznatljiva škola-interesna škola“ ponovo stavlja akcenat na modernizaciju nastave, na sve više suradnja sa roditeljima i širom društvenom zajednicom. Poanta je u školskom kurikulumu, koji je u okvirima kurikuluma Brčko distrikta ali sa uvođenjem specifičnih oblika rada nove nastavne tehnologije, posebnih priprema nastavnika kojima je za realizaciju nastavnih i izvannastavnih sadržaja potrebno mnogo komunikacije sa kolegama, roditeljima, širom društvenom zajednicom. Stavljanjem učenika u središte nastavnog procesa prevazit ćemo monotoniju tradicionalne nastave, motivirati učenike za aktivno i suradničko učenje, razvijati kompetencije koje su mu potrebne u 21. stoljeću.U aktivnom i kreativnom procesu učenici će ispoljiti i razviti svoje potencijale do maksimuma , uključujući i kreativno ponašanje.
Integrativna nastava je u našoj školi odavno zaživjela. Osim orijentacije na proces-metode u nastavi, sadržaji pojedinih predmeta razmatraju se interdisciplinarno. Sadržaji su integrirani oko globalnih tema. Plodovi zemlje –dani kruha, Knjiga, Dan planete Zemlje, Svjetski Dan voda- su samo neke od tema oko kojih se integriraju sadržaji iz različitih predmeta i izvannastavnih aktivnosti.