PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U MSŠ KALESIJA

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

I.OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kućni red Javne ustanove Mješovite srednje škole Kalesija (u daljnjem tekstu Škola).

Član 2.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihovog boravka u školi (školskoj zgradi, radionici, sportskoj dvorani.)

Član 3.

S odredbama ovoga Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje, a direktor Nastavničko vijeće i radnike Škole. Po jedan primjerak ovoga Pravilnika ističe se na vidnom mjestu kod ulaznih vrata i na svakom spratu Škole

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Član 4.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada, a izvan radnog vremena samo uz prethodno odobrenje direktora.

Član 5.

U prostoru Škole nije dozvoljeno:

 • Prezentacija i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,
 • Unošenje oružja, sredstava, opreme i uređaja koji mogu ugroziti život učenika i radnika Škole, izazvati požar ili eksploziju,
 • Unošenje, konzumiranje i rasparčavanje raznih sredstava ovisnosti (alkohola, cigareta, i narkotičkih sredstava),
 • Sudjelovanje u nastavnom procesu pod uticajem alkohola ili narkotičnih sredstava,
 • Unošenje knjiga neprimjerenog sadržaja,
 • Igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
 • Pušenje u prostoru Škole i u krugu Škole,
 • Ometanje nastavnog procesa,
 • Korištenje mobitela i ostalih tehničkih naprava za vrijeme nastave,
 • Pisanje po zidovima i inventaru Škole,
 • Bacanje izvan kanti za otpatke papira, opušaka, žvakaćih guma i slično,
 • Međusobno vrijeđanje i nasilno ponašanje,
 • Nepredstavljanje i lažno predstavljanje,
 • Davanje neovlaštenih izjava.

Učenici ne smiju bez odobrenja direktora dovoditi u Školu strane osobe.

Član 6.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, brinuti se o imovini Škole prema načelu dobroga domaćina. Ukoliko počine štetu na imovini nadoknadit će je prema Pravilniku o naknadi štete.

Član 7.

Radnici i učenici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspologanje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obavezni su prijaviti dežurnom nastavniku, domaru ili sekretaru.

Član 8.

Radnici i učenici Škole dužni su se ponašati prema pravilima lijepog ponašanja i kulturnog ophođenja. Odnos među članovima kolektiva mora se zasnovati na međusobnom poštovanju, toleranciji, kulturnoj komunikaciji i ponašanju. Svaki oblik nasilja, vrijeđanja, prikrivanja istina i pogrešaka, nekulturnog i nekorektnog ponašanja članova kolektiva štete osobnom ugledu svakog člana kao i cjelokupnom ugledu Škole.

Član 9.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate, kompjutere i zaključati praktikume, kabinete i druge radne prostorije.

Član 10.

Radnici Škole naročitu pozornost trebaju pokloniti osiguranju dnevnika, matičnih knjiga te ostale evidencije o učenicima i radnicima, a koji po završetku radnog vremena moraju biti osigurani i zaključani. Učenicima nije dozvoljeno nošenje imenika, razrednih knjiga ili druge važne školske dokumentacije, a uvid u iste učenici i roditelji mogu imati samo uz prisustvo odgovorne osobe iz Škole.

 

III.RADNO VRIJEME

Član 11.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla u vrijeme utvrđeno odlukom direktora o rasporedu radnog vremena.

Član 12.

U slučaju spriječenosti dolaska na posao radnik je dužan obavjestiti upravu Škole o razlozima spriječenosti odmah ili kada mu to uslovi dozvoljavaju.

Član 13.

Nastavnici moraju tačno započeti s nastavom prema utvrđenom rasporedu sati i ne smiju napustiti učionicu prije zvona Kod organizirane kabinetske nastave nastavnik je prisutan u kabinetu i brine o njemu. Nakon posljednjeg časa nastavnik iz učionice ili kabineta izlazi zadnji i može zadržati učenike radi sređivanja radnog prostora.

Član 14.

Raspored vremena direktora, sekretara, referenta i stručne službe predviđen za prijem stranaka obavezno se ističe na ulaznim vratima gore navedenih.

Član 15.

Radnici Škole su dužni dati učenicima, tražene informacije, obavjesti i objašnjenja, vrijeme predviđeno za rad sa učenicima (raspored)

Član 16.

Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u danima predviđenim za konsultacije sa roditeljima ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.

Član 17.

Nastavni i ostali radni materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz prethodno odobrenje direktora.

Član 18.

Radnik mora poslove radnog mjesta i druge mu povjerene poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi, drugih zakona i propisa, te općih akata Škole.

 

IV. UČENICI

Član 19.

Učenik je dužan:

 • Kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje,
 • Učenici nastavnike, ostale uposlenike Škole i općenito starije osobe u učionici pozdravljaju pristojnim ustajanjem, a na drugim školskim i izvan školskim prostorima pristojnim pozdravom,
 • Dolaziti u školu uredno i pristojno odjeveni,
 • U dvorani za tjelesni i zdrastveni odgoj boraviti isključivo u propisanoj sportskoj odjeći i obući,
 • Mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave
 • Uljudno se odnositi prema drugim učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole,
 • Svoje mjesto u školskoj klupi nakon završetka nastave ostaviti uredno i čisto.
 • Održavati čistima i urednima ostale prostore Škole, (hodnici, sanitarni čvorovi, svlačionice, garderobe, kabinet i dr.)

Član 20.

Na znak početka nastave učenici su obavezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor koji se traži programom. Učenici se za vrijeme praktične nastave i laboratorijskih vježbi moraju pridržavati mjera zaštite na radu i biti obuveni i odjeveni u skladu sa nastavnim planom i programom. Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promjeniti samo uz dopuštenje razrednika. U kabinete učenici ulaze zajedno s nastavnikom.

Član 21.

Nastava počinje u 7:00 sati. Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 5 minuta nakon završetka školskih obaveza. U slučaju održavanja nultih (osmih)  časova učenici su se dužni pridržavati odredbi iz stavka 2. ovog člana.

Član 22.

Kašnjenje učenika nije dozvoljeno, osim ako postoje opravdani razlozi. U tom slučaju trebaju tiho ući u učionicu i izviniti se nastavniku. O tome nastavnik u dnevnik rada unosi napomenu razredniku.

Član 23.

Za vrijeme nastave u učionici mora vladati red, mir i radna atmosfera. Učenik koji želi nešto pitati  ili saopštiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Nastavnici svoje primjedbe na rad i ponašanje učenika iznose razredniku ili pomoćniku direktora.

Član 24.

Učenici za vrijeme nastave ne smiju otići sa časa ili drugog odgojno-obrazovnog rada osim u izuzetnim slučajevima i po odobrenju nastavnika. Ostali izostanci s nastave odobravaju se na temelju odredbi Statuta Škole.

Član 25.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, kancelarije, kabinete, biblioteku, kabinet direktora i sekretara. Ako trebaju nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku.

Član 26.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 15 minuta. Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u prostorijama Škole.

Član 27.

Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari. Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

Član 28.

U odjeljenju se sedmično određuju dva redara. Dužnosti redara su sljedeće:

 • Pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu tablu i prema potrebi donose nastavna sredstva i pomagala,
 • Izvještavaju dežurnog nastavnika ili stručnu službu o prisustvu nastavnika na nastavi,
 • Prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog časa učenike koji nisu prisutni,
 • Izvještavaju dežurnog nastavnika, sekretara, pomoćnika direktora o uočenim nepravilnostima, oštećenjima, nađenim predmetima u učionici prije i nakon završetka nastave.

Član 29.

Za vrijeme malog odmora jedan od redara obavezno mora biti u učionici i održavati red. Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je dužan prijaviti dežurnom nastavniku.

 

Član 30.

Redare određuje razrednik prema abecednom redu u razrednoj knjizi.

Član 31.

Za vrijeme nastave ne mogu se odvijati nikakvi ostali poslovi i aktivnosti bez odobrenja direktora.

Član 32.

Učenici imaju pravo i dužnost učestvovati u kulturnim, sportskim i drugim korisnim aktivnostima Škole, te osnovati sekcije i raditi u njima.

Član 33.

Učenici su dužni održavati čistim i urednim prostorije Škole i oko nje. Učeničke i ostale prostore Škole mogu estetski uređivati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, razrednikom i direktorom.

V. DEŽURSTVA

Član 34.

U Školi za vrijeme rada dežuraju nastavnici i učenici. Raspored i obaveze dežurnih nastavnika određuje direktor, a raspored dežurstva učenika na portirnici direktor u saradnji s razrednikom a dežurstvo učenika u garderobama i svlačionicama predmetni nastavnici. Raspored dežurstva objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Član 35.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje direktor.

Član 36.

Dežurni nastavnik:

 • Dolazi u Školu 10 minuta prije nastave i obavlja dežurstvo do završetka nastave, u smjeni u kojoj dežura,
 • Za vrijeme odmora vodi brigu o disciplini na hodnicima, obilazi učionice i upozorava učenike na red i disciplinu,
 • Vodi brigu o tome da li dežurni učenik i redar obavlja svoju dužnost te na kraju radnog vremena potpisuje Knjigu dežurnih učenika i Knjigu dežurstva Škole,
 • Vodi brigu o poštovanju odredbi Pravilnika o kućnom redu i izvještava direktora o kršenju tih odredbi.

 

 

Član 37.

Dežurni učenik:

 • Dolazi u Školu 10 minuta prije nastave i obavlja dežurstvo do završetka nastave, u smjeni u kojoj dežura,
 • Otvara i zatvara ulazna vrata Škole prema uputama domara,
 • Vodi evidenciju ulaska u Školu roditelja, staratelja i drugih osoba,
 • Daje im potrebne obavjesti i upućuje na traženu osobu,
 • Prenosi obavjesti učenicima Škole putem oglasne knjige ili ih usmeno saopštava.

Član 38.

Dežurni učenik vodi Knjigu dežurstva. U Knjigu dežurstva upisuje podatke koje odredi direktor.

VI.KRŠENJE  KUĆNOG REDA

Član 39.

Postupanje prema odredbama ovog pravilnika sastavni je dio radnih obaveza radnika i učenika Škole. Radnici i učenici koji postupe suprotno odredbama ovoga Pravilnika odgovorni su prema statutu i općim aktima  Škole.

VII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Pravilnik radili:

Mujanović Enes

Mujanović Aida