“Nebo je naša granica-podrška nadarenoj djeci”

Ovo je jedan od odobrenih projekata u toku 2011/2012 godine,a sa čijom realizacijom smo započeli u šk. 2012/2013 godini.

“Ovdje dajemo osnovne podatke o projektu (izvode iz projekta) i slike sa prvog sastanka u Kolašinu gdje su dogovorene projektne aktivnosti.

Na osnovu rezultata više analiza koje su radjene u tri škole – škola u Kolašinu, Foči i Užicu, uočeno je da je postignuće učenika na nivou škola nezadovoljavajuće. Kao jedan od razloga tome jeste nedovoljna podrška nadarenoj djeci. Škole i Lokalne zajednice ne motivišu djecu na pravi način, nastavnici nijesu dovoljno obučeni za identifikaciju i rad sa tom djecom kao ni roditelji da im pruže adekvatnu podršku. Škole nijesu dovoljno opremljene, a darovitost se najčešće veže za uspjeh iz matematike, koji se veoma visoko vrednuje.

Saradnja između ove tri škole i opštine je nastala kao rezultat prepoznavanja zajedničkih problema i kroz razmjenu primjera dobre prakse jedan od načina da se ti problemi riješe.

Projekat je zamišljen tako da se opšti cilj – doprinos u postignuću učenika na nivou sve tri škole ostvari kroz pružanje podrške nadarenoj djeci i spremnost Lokalnih zajednica da daju doprinos u motivaciji tih učenika, a samim tim i ostalih. Aktivnosti su osmišljene tako da uključuju saradnju između nastavnika i učenika iz te tri škole, podstiču kako takmičarski, tako i kooperativni duh. Festival Nebo je naša granica omogući će “vidljivost” nadarene djece u Lokalnoj zajednici.

Ideja projeka je u skladu sa temom br. 1 – unapređenje nastave i učenja, kao i sa konceptom održivog razvoja.

Kroz nabavku nastavnih sredstava, edukaciju nastavnika o radu sa

nadarenom djecom, sa posebnim osvrtom na funkcionalno učenje,

organizaciju takmičenja na nivou škola i između škola, Festivale nauke

Nebo je naša granica,obuhvaćene su sve podteme u okviru prioritetne oblasti Unapređenje nastave i učenja ( 2.2. Ciljevi (cilj 1) i 2.5.Prioritetne teme i aktivnosti (Unapređenje nastave i učenja)) u okviru Poziva.

 

Kroz realizaciju projekta želimo da damo doprinos u povećanju postignuća učenika na nivou škola u Kolašinu, Užicu i Foči.

Doprinos u povećanju postignuća učenika ćemo dati kroz:

1.Pruženu podršku nadarenoj djeci u sve tri škole kroz unapređenje nastave i učenja i razmjenu primjera dobre prakse;

2. Uspostavljen zajednički sistem motivacije nadarenih, a i ostalih učenika u Lokalnim zajednicama.

Aktivnosti u projektu su zamišljene tako da promovišu  obrazovanje za održivi razvoj, a odnose se na nadarenu djecu koja i jesu  na neki način marginalizovana grupa, jer im se ne pruža dovoljno podrške. Pri odabiru djece će se voditi računa i o polu, tako da će biti uključen isti broj dječaka i djevojčica, tamo gdje to bude moguće.

Što se tiče održivosti projekta, ona će biti ostvarne prvo kroz edukaciju nastavnika – koji će svoje znanje primjenjivati na druge učenike. Zatim, identifikovanje i motivisanje nagrađene djece će pozitivno uticati na njihovu sliku o sebi, na njihov razvoj i pozitivno uticati na njihova postignuća. Sardanja između tri škole i opštine će se nastaviti i nakon završetka projekta i otvoriće se mogućnosti za pisanje drugih zajedničkih projekata. Očekujemo da  kvizovi Znanjem do neba, aktivnosti „Boje duge“, „Zanimljivi eksperimenti“, „Pjevaj i prikaži“, kao i Festival Nebo je naša granica i zajednički fond za nagrade učenicima postanu tradicionalni.

Rezultati ovog projekta se mogu isoristiti za neke druge projekte, npr. uključivanje većeg broja škola i opština u Festival, dodatne obuke za nastavnike i roditelje, promocija nadarenosti kroz neke druge aktivnosti isl.”