Motivaciono pismo

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

 JU OSNOVNA ŠKOLA “6. mart”

           HADŽIĆI

Tel. 033/420-120

Broj:__________

Datum: 08.09.2011. godine

 

OBRAZOVNI CENTAR ZA DEMOKRATIJU I  LJUDSKA PRAVA CIVITAS

 Prijava za učešće na projektu „Izbor najdemokratičnije škole“

 Motivaciono pismo

Kao što je i savremeno društvo prisiljeno nositi se sa složenim reformama, pitanjima i problemima tako je i naša škola. Za rješavanje tih problema u našoj školi su udruženi napori svih partnera u obrazovanju. Na stvaranje demokratičnije klime u našoj školi se gleda kao na društvenu i funkcionalnu potrebu a ne samo kao na ljudsko pravo.
Djelujući vlastitim primjerom, uvrštavajući kroz  nastavne sadržaje  svih predmeta i sadržaje „Obrazovanje za mir“,  „Prevencija nasilja kroz obrazovni sistem BiH“, „Nacionalne manjine u BiH“ za čiju su primjenu naši nastavnici prošli edukaciju, djelujući kroz sadržaje odjeljenskih zajednica, realiziranjem pedagoško-psiholoških radionica kojima je težište na ljudskim pravima, toleranciji, međusobnom uvažavanju i poštivanju, kroz različite međuodjeljenske debate i vannastavne aktivnosti naši učenici uče kako da ispune svoju ulogu u zajednici. Dakle, naši učenici osim kroz predmet Demokratija i ljudska prava  i kroz ostale nastavne i vannastavne sadržaje imaju priliku upoznati i primjeniti osnovne pojmove i pitanja vezana za demokratiju i ljudska prava (učešće, identitet, jednakost, odgovornost, prava i slobode, različitost i pluralizam, konflikt, pravila i propisi, vlast i politika, mediji…).

Edukaciji  i stručnom usavršavanju nastavnika se posvećuje mnogo pažnje polazeći od znanja da o entuzijazmu i stručnosti naših nastavnika ovisi kvaliteta odgoja i obrazovanja te da novi koncept učenja i obrazovanja podrazumijeva i nove uloge nastavnika i učenika. U našoj školi se kroz odgoj i obrazovanje odražava stvarni život tako što se nastoji biti dio njega, dakle, učenje o demokratiji, ljudskim pravima, slobodama se odmah u školi kao životnoj sredini – primjenjuje. Naša škola je „demokratski aktivna škola“ u kojoj je sloboda izražavanja  svih uposlenika, učenika i partnera u obrazovanju postala neophodna kako bi se izrazili interesi i ponudile ideje za rješavanje svih pitanja i problema te unaprijedio odgojno-obrazovni rad. Smatramo da su škole odraz društva i s tim saznanjem planiramo, organiziramo i realiziramo odgoj i obrazovanje naših učenika.

Učenici naše škole već duži niz godina postižu zapažene rezultate i uspjehe na  općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima i u okviru sekcije Civitas. Na primjer, u prethodnoj školskoj godini 2010/11. naši učenici  su postigli prvo mjesto na kantonalnom takmičenju , učestvovali na finalnoj smotri u Sarajevu i ljetnom kampu u Brčko distriktu.

 

 

 

 Direktorica škole,

Alispahić Đenana, prof.

 

 

Dodatne informacije tražene Javnim pozivom:

 Historijat škole:

Godine 1910. se počelo sa izgradnjom škole, a završeno je u junu 1911. godine.

Naziv škole: Državna osnovna škola u Hadžićima

Rad u njoj počeo je u septembru 1911. godine.

Od 1951. godine škola je prerasla u šestogodišnju školu i dobila naziv:

Narodna šestogodišnja škola u Hadžićima

1 septembra 1953. g. Narodna šestogodišnja škola u Hadžićima prerasla je u:

Državnu osmogodišnju školu u Hadžićima

Školske 1953/1954. otvorena je i Radnička višegodišnja gimnazija u sastavu ove škole.

Iste školske godine ostvarena je i Radnička večernja gimnazijau nastavi ove škole.

Od 27. augusta 1962. godine škola nosi naziv: „Slobodan Princip-Seljo“.

01.10.1969. u Binježevu  počelo sa radom kombinovano odjeljenje I i II razred.

07. 03. 1996. godine na osnovu člana 117 i 218 Statuta Skupštine općine Hadžići (sl. list br. 10/28, 16/84, 25/85, 19/89, 3/90) organa za vrijeme rata Načelnik općine Hadžići donosi odluku o izmjeni naziva OŠ „Slobodan Princip Seljo“ u OŠ „6. mart“ Hadžići.

Danas, OŠ „6. mart“ Hadžići je najbrojnija škola na Kantonu sarajevo sa 1250 učenika i više od 100 uposlenika. Područje djelovanje osnovne škole je odgojno-obrazovni rad sa djecom uzrasta od 6 do 15 godina. Između ostalih značajnih programskih ciljeva i zadataka koje škola svojim Godišnjim programom rada planira, organizira i realizira a koji su ujedno i vizija osnovne škole „6. mart“,  u  svom radu škola kontinuirano programski provodi aktivnosti s ciljem aktivnog učenja o demokratiji i ljudskim pravima.

 

U sklopu OŠ „6. mart“ nastava se realizira i u područnoj školi Binježevo koja ima 5 odjeljenja od I do V razreda sa ukupno 80 učenika.

 

U našoj školi pored redovnih nastavnih aktivnosti provode se različite i sadržajno bogate vannastavne aktivnosti. U razrednoj nastavni u svakom odjeljenju se realiziraju po dvije sekcije slobodnih aktivnosti (dramsko- recitatorska, literarna, likovna, mali kreativci…), te ritmičku sekciju i mali hor i svi učenici su uključeni u sadržaje slobodnih aktivnosti, dok u predmetnoj nastavi pored dodatne nastave iz  bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti, matematike, fizike, informatike, hemije…, realiziraju se i sljedeće slobodne aktivnosti: Civitas, dramsko-recitatorska sekcija, novinarska sekcija, literarna sekcija, prva pomoć, ekološka sekcija, mali hor, veliki hor i orkestar, maketarska sekcija, sobraćajna sekcija, sekcija za geografiju, šahovska sekcija, mladi historičari, ekonimika ishrane, arebica, građevinska sekcija, atletika, košarka, odbojka…, u koje je uključena većina učenika.

 

Etnička i gender struktura škole:

Uposlenici: 100 uposlenika bošnjačke nacionalnosti, 1 uposlenik hrvatske nacionalnosti, 2 uposlenika bosanske nacionalnosti i 1 uposlenik koji izjašnjava kao hercegovac.

 

Učenici: 1231 učenik bošnjačke nacionalnosti, 10 učenika romske nacionalnsoti, 5 učenika bosanske nacionalnosti, 3 učenika pravoslavne nacionalnosti, 1 učenik katoličke nacionalnosti.

 

Naša škola ispunjava sve uslove tražene Vašim Javnim pozivom, a to su:
1.  u školi se organizuju i izvode aktivnosti iz oblasti unapređenja demokratije i ljudskih prava

2.  odluka za učešće u projektu Izbor najdemokratičnije škole je uvrštena u Godišnji program rada za 2011./12. I 2012./13. šk. god.

3.  škola ima konstituisano Vijeće roditelja

4. škola ima konstituisano Vijeće učenika

5. škola ima web stranicu i spremna je tokom procesa takmičenja periodično i transparentno na njoj objavljivati informacije o aktivnostima i rezultatima koji nasšu školu čine  najdemokratičnijom školom.

 

 

Direktorica škole,

Alispahić Đenana, prof.