“Lista prioriteta za razvoj škole 2012-2016 godina”

Red

Br.

 

PROBLEM

PRIO-

RITET

VRIJEME

REALIZACIJE

NAČIN RJEŠAVANJA

SREDSTVA

PLAN.

UTROŠ.

PLAN.. OSTVAR.
  A     OPREMANJE              
1 Izmjena podova u PO Gomjenici 1 2013/2014   Ministarstvo – projekat -grant 3 5000.00 KM    
2 Renoviranje sale za fizičko vaspitanje u CŠ 2 2014/15   Opština 100 000.00 KM    
3 Popravka postojeće ograde oko CŠ 3 2013   Projekat-grant-Minisatrstvo-Opština  50 000.00KM  
4 Izgradnja prilazne rampe za invalidna lica u CŠ 4 2014   Projekat-grant-Minisatrstvo 3 000.00KM    
5. Osposobljavanje sporednog ulaza za prilaz velikim vozilima 5 2013   Projekat-grant-Minisatrstvo 5 000.00KM    
6 Sanacija igrališta u CŠ 6 2015   Projekat-grant-Minisatrstvo-Opština 10 000.00KM    
7 Sanacija igrališta u  PO Gomjenica 7 2015/16   Projekat-grant-Minisatrstvo-Opština 10 000.00KM  
                 

20122016

                                LISTA PRIORITETA U RJEŠAVANJU PROBLEMA

Za poboljšanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada škole

Red

Br.

 

PROBLEM

PRIO-

RITET

VRIJEME

REALIZACIJE

NAČIN RJEŠAVANJA

SREDSTVA

PLAN.

UTROŠ.

PLAN.. OSTVAR.
  A     OPREMANJE              
9 Dopunjavanje  biblioteke u PO Gomjenica 9 2013   Škola- donacije 2800.00    KM    
10 Opremanje kabineta i specijalizovanih učionica u mat. Šk.

a)      hemije i biologije

b)      fizike i matematike

c)      istorije i geografije

d)     muzičke i likovne kulture

e)      stranih jezika

f)       sale za fizičko vaspitanje- nabavka sprava

g)      tehničkog obrazovanja

10 2012

2013

2014

2015

2016

  Projekat-grant-Minisatrstvo  

 

1000.00 KM

1000.00 KM

1000.00 KM

1000.00 KM

500.00 KM

12000.00 KM

600.00 KM

   

 

Pored naprijed navedenog, neophodno je i slijedeće:

 

  • obezdjediti permanentno stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika u cilju daljeg unapređenja nastave i vaspitno-obrazovnog procesa
  • izraditi interni plan i program stručnog usavršavanja nastavnika za period od 4 godine
  • redovno provoditi vrednovanje i samovrednovanje rada škole
  • kontinuirana edukacija nastavnika za primjenu novih nastavnih tehnologija uz povećanje informatičke pismenosti nastavnika
  • obezbjediti adekvatnu pedagoško-psihološku podršku i pomoć učenicima, roditeljima i nastavnicima
  • vršiti istraživanja u cilju uočavanja i rješevanja postojećih problema i nedostataka
  • ostvariti pozitivnu saradnju sa drugim školama iz regiona, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom, vladinim i nevladinim organizacijama, isl.
  • učestvovati, ali i organizovati različite kulturno javne manifestacije
  • Uključivanje roditelja u život i rad škole
  • Edukacija roditelja škole