JU Druga osnovna (demokratska) škola, Brčko

DEMOKRATSKA ŠKOLA
–  Demokratija je riječ koja potiče od grčkih riječi: demos-narod i kratos vladati, odnosno najčešće se prevodi kao vladavina naroda.

–  II osnovna škola je aplicirala na niz konkursa, a jedan od njih je i projekat za izbor „najdemokratičnije škole“.
 
– Postoji više razloga zbog čega smo se prijavili na ovaj konkurs koji raspisuje centar za civilne poslove CIVITAS,  navest ćemo samo neke:

– Učestvovanje učenika u radu škole
Učestvovanje roditelja u radu škole
Promocija škole
Isticanje vlastitih sposobnosti kroz razne aktivnosti koje se provode u sklopu projekta

– Pored takmičarskog duha, mnogo važniji cilj ovog projekta je da našu školu učini što demokratičnijom.
–  Da bi škola uistinu bila demokratična, preduzeli smo niz aktivnosti kako bismo u rad škole i u donošenje odluka bitnih za njen rad uključili učenike, roditelje te  lokalnu zajednicu. U tom smjeru smo uradili sljedeće:

Formirali smo Vijeće učenika koje ima svoju radnu strukturu – predsjednika, potpredsjednika…

– Zatim sedam timova koji imaju različite aspekte svog djelovanja počevši od promovisanja humanosti, ekološke osvijštenosti, razvoja preduzetništva, tima za informisanje, međureligijiskog dijaloga i sl. 
Inicijatori smo i pokretanja Zajednice Vijeća Učenika na nivou Brčko distrikta, a inicijativni sastanak je održan u prostorijama naše škole.

– Godišnjim planom rada škole učenicima je omogućeno da svoj rad, sugestije, molbe i zahtjeve iznesu na sjednici Nastavničkog vijeće i tako čitav kolektiv upoznaju sa svojim radom.

– Da učenici uistinu učestvuju u radu škole, odnosno da su nosioci aktivnosti govori niz projekata:
Formiranje Vijeća učenika
Organizovanje niza humanitarnih akcija Crveni krst/križ, Djeca daruju djeci.
Organizovanje zabava „Bal pod maskama“, „U susret Novoj godini“ i „Kad ljubav (ne) zakasni“

Priredba u našoj školi povodom Dana otvorenih vrata
Sedmica preduzetništva u našoj školi
Posjete raznim seminarima: Jahorina, Neum, Sarajevo, Banja Luka…
Sve ove aktivnosti činimo kako bismo našu školu učinili što „toplijom“, odnosno, kako bismo učenicima omogućili da iskažu sve svoje sposobnosti i da shvate da mogu biti nosioci promjena.
Vjerujemo da smo u tome i USPJELI..
VELIKI POZDRAV iz Brčko distrikta!!!