Iz našeg Godišnjeg programa rada škole 2012/2013…

“У претходној школској години школа је израдила Школски развојни план за наредних пет година (2011-2015) у којем се опредијелила за осавремењивање наставног процеса савременим наставним средствима као и побољшање квалитета наставе у сваком погледу  и усмјерила сав труд у правцу реализације тог циља. Дијелом донацијама а дијелом из сопствених средстава школа је опремила двије мултимедијалне учионице које раније није имала (рачунар,пројектор,платно,ТВ) и то једну у ЦШ а другу у ПО Миљевина. У овим учионицама реализован је велики број часова тако да је потврђена потреба школе и наставника за другачијим облицима наставе. Дугорочни циљ је да свака учионица посједује рачунар,пројектор и платно и школа ће настојати да учешћем у пројектима и на друге начине то и постигне.Већ у току претходне школске године школа је у оквиру пројекта “Образовање за одрживи развој на Западном Балкану” поднијела пријаве за три гранта које додијељује Финска Влада а који се тичу управо унапријеђења наставног процеса кориштењем модерних технологија.Сва три гранта су одобрена у августу 2012.године тако да ће се пројекти реализовати у новој школској години.На један од пројеката школа је аплицирала самостално (опремање кабинета биологије) док су друга два била условљена прекограничном сарадњом те је школа остварила сарадњу са школама из Ужица и Колашина.Друга два пројекта тичу се опремања кабинета за стране језике као и набавку још савремене опреме за мултимедијалну учионицу (интерактивна табла). У сва три пројекта веома је заступљено учешће ученика и наставника у смислу едукација(семинара,обука,медијског представљања) као и посјета пријатељским школама у Србији и Црној Гори.У претходној школској години школа је на све начине покушала да учешће ученика у раду школе подигне на што виши ниво и да се што више медијски представи.Велика пажња посвећена је раду Савјета ученика и Савјета родитеља и резултати нису изостали.Ученици су се и сами ангажовали и укључивали у разне акције,оставрили сарадњу са удружењима,институцијама,испробали се у учешћу у размјенама са другим градовима и на тај начин отворили школу и свој рад према широј друштвеној заједници.Захваљујући Министарству просвјете у школи је опремељено 7 електронских учионица,а оно што је значајно истаћи јесте да је за обуку за рад у овим учионицама био заинтересован већи број радника него што је то било предвиђено обуком.Обуку је прошло 15 радника школе,као и руководство школе које ће настојати да се овај пројекат имплементира на најбољи могући начин сматрајући га великим изазовом и начином мотивације ученика за постизање што бољих резултата.Бавећи се током цијеле године доношењем разних подзаконских аката (Кодекс понашања у школи и сл.) чланови Школског одбора су у сарадњи са директором школе настојали да се укључе у испуњавање свеобухватне визије школе као једне модерне установе отворене за сталне друштвене промјене и напредак.”