HISTORIJAT ŠKOLE

 

Prva osnovna škola u Konjicu osnovana je 1956.godine, kada je Narodna osnovna škola u Konjicu podijeljena na Prvu i Drugu osnovnu školu. Septembra 1965.godine škola je preseljena u novu zgradu i dobiva novi naziv, OŠ «3.mart», po danu oslobođenja grada Konjica od fašističke okupacije. Toj centralnoj školi pripalo je sedam područnih škola : Bijela, Borci, Turija, Zaslivlje, Trešnjevica, Bulatovići i Repovci, od čega danas egzistiraju tri, i to: Bijela, Repovci i Bulatovići. Po završetku ratnih dejstava u BiH, škola ponovo dobiva prvobitni naziv „Prva osnovna škola“, koji nosi i danas. Površina škole iznosi 3.689 m2, raspolaže sa 26 učionica, fiskulturnom salom i školskim igralištem.

U školi već nekoliko godina egzistira i uspješno radi Vijeće roditelja i škole i Vijeće učenika.

Od 2005. godine to je jedina škola u HNK u kojoj je riješeno pitanje “dvije škole pod jednim krovom”, na način da se u istoj radi po dva NPiP (NPiP na bosanskom jeziku i NPiP na hrvatskom jeziku). Obzirom na dugogodišnju i bogatu tradiciju u učenju i podučavanju, kao i do sada postignute značajne rezultate, može se reći da naša škola sa pravom nosi svoj naziv, uz spoznaju da joj svakako predstoji konstantan razvoj  ka boljem i kvalitetnijem.

Struktura i broj zaposlenih :

Učenika: 648

Kombinovano odjeljenje za djecu sa posebnim potrebama 4 grupe 18

Smjena: 2

Stručna zastupljenost: VSS = 19, VŠS = 44,  SSS = 6, VKV = 1 i NK = 8,

Broj nastavnika: 57,

Volonteri i pripravnici u dnevnom centru 8

Stručne službe:2 pedagoga, psiholog, defektolog, defektolog- logoped i bibliotekar,

Broj nenastavnog osoblja: 21

JU „Prva osnovna škola” Konjic, kroz različite projekte razvila je vrlo dobru saradnju sa nizom organizacija i institucija  na obostrano zadovoljstvo . U tom smislu izdvajamo uspješnu saradnju,  prvenstveno na lokalnom nivou; ,  sa Centrom za socijalni rad, Općom bolnicom Konjicom , MUP-om, Općinom Konjic, Centrom za prava djece i omladine, Udruženjem roditelja djece i omladine sa posebnim  potrebama „i „ Konjic (partner u projektu uvođenja individualnog  programa za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ), a zatim i sa brojnim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, ambasadama stranih država akreditirane u Bosni i Hercegovini i dr. Posebno smo ponosni na uspostavljenu saradnju sa Turskom, Norveškom ( Komuna Sund –partner u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju), predstavnicima Civitas-a , koja zahtjeva poseban elaborat , kako kroz brojne projekte koje je ova škola pripremila i realizovala u sklopu takmičenja Projekt građanin ( šest puta 1. mjesto na općinskom i kantonalnom takmičenju),  tako i kroz stručno usavršavanje našeg nastavnog kadra , te nama posebno dragu onu prijateljsku saradnju . Stoga ne možemo a da ne spomenemo posjetu  delegacija iz partnerskih centara iz Kalifornije i Republike Ghane , kao i 30 edukatora Građanskog obrazovanja  koji su prisustvovali  oglednom času iz predmeta Demokratija i ljudska prava koji je pripremila nastavnica Demokratije , Sanela Talović.
Naša škola kroz veoma razvijene humanitarne aktivnosti u lokalnoj zajednici,  prepoznatljiv angažman njenih uposlenika u školi i vanškolskim aktivnostima,  uživa dosta dobar ugled među roditeljima čija djeca pohađaju ovu školu , te važi kao pouzdan partner u svim aspektima djelovanja .
U školi su zastupljene i poštuju se različitosti bez obzira na spol , nacionalnu pripadnost , vjeroispovjest ,  psihofizičke poteškoće u razvoju , kulturno , socijalno naslijeđe i dr. Naša  škola prednjači u projektima inkluzivne nastave sa  djecom sa posebnim potrebama , ne samo na području općine Konjic , već i u cijeloj regiji sjeverne Hercegovine. Socijalna empatija spram djece i omladine sa posebnim potrebama nije ostala neprimjetna niti u lokalnoj zajednici , niti kod međunarodnih organizacija i institucija koje pružaju različite oblike pomoći u tom pravcu . „Prva osnovna škola ” ima namjeru postati regionalnim liderom u tom aspektu obrazovanja , odnosno mjestom permanentne edukacije mladog osoblja koje će biti osposobljeno da se uključi u obrazovni proces sa ovim socijalnim skupinama djece i omladine .
Nastava u školi odvija se po NPiP na bosanskom , NPi P na hrvatskom i NP i P za djecu ometenu u psihofizičkom razvoju .
Naša  škola je prvi zagovornik i realizator formiranja Vijećea roditelja i škole u osnovnim školama HNK , te bilježi brojne akcije i zavidne rezultate u domenu rada ovog organa , kako po pitanju samostalno organizovanih aktivnosti , tako i u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice ,  a sve u cilju poboljšanja uslova rada i kvalitete odgoja i obrazovanja  učenika naše škole , te razvoja svijesti lokalne zajednice .
Naša škola je ustanova u kojoj se stječu znanja , vještine , stavovi i vrijednosti koje će učenici znati primjeniti i razvijati kroz život .Škola u kojoj se misli i stvara , gdje se razvijaju individualne i kolektivne sposobnosti . Nastava je put i način istraživanja, stvaralaštvo i umjetnost. Nastavni kadar je stručan, stalno se usavršava , primjenjuje nove nastavne metode u skladu sa potrebama i sklonostima učenika kao i zahtjevima koje razvoj društva pred njih postavlja . Efikasna , otvorena škola , zajednica čiji se identitet oblikuje procesom kontinuiranog dogovaranja nastavnika , učenika i roditelja , a okosnicu mu čine razvoj  tehnika efikasnog usvajanja znanja , razvoj komunikacijskih vještina i vještina rješavanja problema , te aktivna suradnja sa lokalnom zajednicom .
Škola u kojoj nastavnici , učenici i roditelji udruženi u ideju prijateljstva , odgovornosti i kvalitete sarađuju na postizanju odgojno obrazovnih ciljeva na način da svaki njihov pojedinačni doprinos ujedno predstavlja rast i razvoj osobnosti i unaprijeđenje njihove socijalne zajednice .
Poštuje se i promovira osjećaj jednake vrijednosti , uvažavanje različitosti . Promovira se želja za stjecanjem i primjenom znanja , kao i kreativnost i razvoj stvaralačkog duha .Učenje briše predrasude o nepoznatom . Znanje , izgrađeno samopouzdanje i osnovne ljudske vrijednosti sigurna su karta za bolju i svjetliju budućnost .