Formiranje Vijeća roditelja za školsku 2012/2013. godinu

Vijeće roditelja održao je svoj prvi sastanak za školsku 2012/2013. godinu dana 13.09.2012. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka

2.Konstituisanje novih članova u Vijeće roditelja

3.Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2011/2012. godine

4.Informacija o pripremljenosti početka nove školske 2012/2013. godine

5.Informacija o organizovanju maturalne ekskurzije za školsku 2012/2013. godinu