Koraci projekta

IZBOR NAJDEMOKRATIČNIJE ŠKOLE

Poštovani,

U septembru 2011., godine donesena je odluka na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika  da apliciramo i na projekat CIVITAS-a  „Izbor najdemokratičnije škole“  jer želimo da izmjerimo demokratičnost u našoj školi u poređenju sa drugim školama u BiH. Naime, stalno ističemo da smo mi demokratska škola  i da život u školi planiramo s pravom svih da odlučuju,  a da li je to tako  možemo i znati ako imamo „pogled izvana“. Cilj ovog novog i jedinstvenog edukativnog modula je osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Prema ovom modulu, demokratične škole se odlikuju aktivnim učešćem nastavnika/ica, pedagoga/ica, učenika/ica i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te poticanjem samosvijesti, kritičkog razmišljanja, cjeloživotnog učenja, slobode izbora, interkulturalnog dijaloga, poštivanja različitosti i inkluzivnosti, te kulture mira. Nakon aplikacije koja je zahtjevala i vremena i truda uslijedila je edukacija. Dva predstavnika Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća  prošli su edukaciju 17. i 18. marta 2012., a 19. marta 2012. godine održana je i orijentaciona sesija za direktore škola gdje su upoznati sa projektnim aktivnostima i to:

Jedan od koraka u ovom projektu je samoevaluacija demokratičnosti škole iz ugla nastavnika/ica, predstavnika/ica Vijeća roditelja i predstavnika/ica Vijeća učenika. Školski tim (dva učenika – Lejla Crnčalo, Berin Halilović, dva roditelja – Edina Fazlić, Amra Dugonjić,  dva predstavnika školskog osoblja – Aida Muminović, Almira Hadžić-Gološ, voditelj projekta – Nermina Sabljica) su proveli početnu  evaluaciju  prema  „Instrumentu za samovrednovanje demokratske škole“ i to učenici članovi tima na sastanku Vijeća učenika, predstavnici nastavnika na Nastavničkom vijeću, a predstavnici roditelja su smatrali da bi se uz popratno pismo direktorice roditeljima treba poslati  istrument da popune i isti vrate u školu. Realizaciju predviđenih aktivnosti potvrđuju i fotografije:

Slika 1 Popunjavanje upitnika na Vijeću učenika

Slika 2 – Kopija Zapisnika Nastavničkog vijeća

Slika 3 – popratno pismo direktorice škole uz

“Istrument za samovrednovanje demokratske škole” 3. 5. 2012. godine.

Slika 4 – popunjavanje upitnika na Nastvničkom vijeću 19. 4. 2012. godine.

Nakon prikupljenih istrumenata 14. 5. 2012. godine uradili smo analizu. Rezultate evaulacije sačinila je psihologica Nina Bulajić. Analiza rezultata dobijenih primjenom Instrumenta za samovrednovanje demokratske škole je ispunjavalo 106 ispitanika. Ovim instrumentom se vrednuje 10 segmenata ocjenama od 1 do 5. Instrument je primijenjen na 49 nastavnika/ica, 27 predstavnika/ica Vijeća roditelja te 30 predstavnika/ica Vijeća učenika i dobijeni su sljedeći rezultati:

Najveću srednju ocjenu su dobili sljedeći segmenti:

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom, koja obuhvata slijedeće indikatore: uključenost roditelja u školski život, saradnja škole s roditeljima, lokalnom zajednicom i civilnim društvom, organizacija seminara za stručno usavršavanje, dostupnost resursa u lokalnoj zajednici, angažman u dobrotvornim aktivnostima u školi, izvještavanje roditelja o rezultatima u oblasti demokratske kulture škole, informisanost roditelja o aktivnostima Vijeća roditelja (4.6).

Rukovodstvo i menadžment škole, sa sljedećim segmentima: uvezanost škole kao tima, podrška razvoju demokratske škole od strane direktorice i školskog odbora i donošenje odluka od strane učenika/ica(4.57).

Segment Saradnja sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama je ocijenjen sa 4.57 i vrednovan je sljedećim indikatorima: originalnost i inovativnost škole te saradnja sa stručnim organizacijama dok je Kultura u razredu i školi dobila ocjenu 4.53 a mjeri ove indikatore: promocija demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, nivo individualne i kolektivne odgovornosti unutar škole, odnosi među nastavnicima, učenicima i drugim osobljem, poštovanje različitosti, otvorenost u komunikaciji, promovisanje nenasilnih načina rješavanja sukoba i stepen sigurnosti unutar škole. Segment Prioriteti i razvojni plan škole je ocijenjen sa 4.49 i vrednuje sljedeće indikatore: uključenost demokratije i ljudskih prava u ciljeve obrazovanja školskog statuta, školske dokumente, školski razvojni plan i rad škole. Segment Resursi obuhvata sljedeće indikatore: posjedovanje, dostupnost i osiguravanje resursa za demokratizaciju škole i ocijenjen je sa  4.41. Kompetencije i motiviranost nastavnika/ica su ocijenjene sa 4.35, a obuhvataju sljedeće indikatore: nadogradnja znanja i vještina nastavnika/ica u oblasti demokratske škole, motiviranost nastavnika/ica za postizanje ciljeva i zadataka demokratske škole i saradnja među nastavnicima/icama o uključivanju elemenata demokratske škole u redovni rad. Nešto niže srednje ocjene su dobili sljedeći segmenti: Proces poučavanja i učenja/udžbenici je ocijenjen sa 3.77 i mjeri sljedeće indikatore: zastupljenost principa demokratske škole unutar školskih predmeta, metode podučavanja i definiranje sadržaja i metoda nastavnog i vannastavnog rada. Segment Praćenje, vrednovanje i izvještavanje je ocijenjeno ocjenom 4.06 a određuju ga sljedeći indikatori: praćenje i vrednovanje ciljeva i zadataka demokratske škole, uključenost učenika u njihovo vrednovanje i transparentnost rezultata o demokratičnosti škole. I na kraju,  Nastavni planovi i programi su ocijenjeni ocjenom 4.06 i mjere sljedeće indikatore: zastupljenost demokratije i ljudskih prava u nastavnom planu i programu, promovisanje ovih vrijednosti kroz školske predmete i vannastavne aktivnosti. Svi podaci se nalaze u tabeli 1.

Tabela 1 – INSTRUMENT ZA SAMOVREDNOVANJE DEMOKRATSKE ŠKOLE

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da i nastavnici/ice, i predstavnici/ice Vijeća roditelja i predstavnici/ice Vijeća učenika smatraju da naša škola pokazuje izuzetno visok stepen demokratičnosti te da se kroz njene aktivnosti promoviraju demokratija i ljudska prava.

Školski projektni tim je akcenat stavio na najslabije ocijenjen segment Istrumenta, te je u toku izrade Godišnjeg programa rada Škole isplanirao polje djelovanja.