Civitas sekcija

 

S

E

K

C

I

J

A

 

Naša škola u ulozi stvaranja

demokratskog građanina

 

Civitas sekcija u saradnji sa Savjetom učenika

 

Posjete bivših učenika našoj školi

 

Od ove školske godine Savjet učenika Medicinske škole je odlučio da svake godine gosti škole budu bivši učenici koji su postali poznati u svojoj profesiji, kao političari i učesnici javnog i političkog života koji učestvuju u kreiranju i stvaranju politike ne samo na lokalnom nego i na državnom nivou.

Na ovaj način, mi učenici želimo da komuniciramo sa ličnostima od autoriteta, da razmjenjujemo iskustva kako bi i mi sutra mogli primjeniti naučeno u svakodnevnom životu.

Gost naš škole 02.02.2012. bio je bivši učenik Medicinske škole, Dalibor Đurić, sada poslanik u Narodnoj skupštini RS. U toku diskusije koja je bila jako dinamična i vođena u jednoj demokratskoj atmosferi uz međusobno uvažavanje i toleranciju, Đurić je počeo diskusiju kako je on zastupao interese mladih, kako je počeo sa svojim aktivnostima, kako je učestvovao u rješavanju problema u lokalnoj zajednici (naveo je konkretan primjer). Istakao je kako mladi mogu da postanu odgovorni i produktivni članovi svoje zajednice, kako bi mogu uzeti učešće u rješavanju problema i donošenju odluka. Okosnica pitanja od strane učenika odnosila se na:

–          Ulogu političkih stranaka u demokratskom društvu?

–          Zašto je važno da svako društvo ima višepartijski sistem?

–          Kako funkcioniše zakonodavna vlast?

–          Kako motivisati mlade da se uključe u rješavanje problema?

–          Kako mladi ostvaruju svoja prava?

–          Kako se uče odgovornosti?

–          Kako funkcioniše vladavina zakona?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroz ovu posjetu učenici su spoznali da je vladavina zakona, poštovanje ljudskih prava, tolerancija osnova za funkcionisanje demokratskog društva. Kroz ovu posjetu javila se motivisanost učenika da se aktivnije angažuju u procesu donošenja odluka i rješavanja problema, kako u školi tako i van škole. Razmjena iskustava, učenja jedni od drugih a sve sa ciljem da svoj lični život i život svoje zajednice učinimo ljepšim i bogatijim.

Gost Savjeta učenika Medicinske škole  u organizaciji Civitas sekcije 

Prvi predsjednik Savjeta učenika Sanja Vulić

 Prvi predsjednik Savjeta učenika, Sanja Vulić, bila je gost Savjeta učenika 05.03.2012. Sanja Vulić se obratila prisutnim članovima Savjeta učenika Medicinske škole prenoseći svoja iskustva koja je ona imala, kao izuzetno vrijedna i predana osoba, koja se maksimalno angažovala u rješavanju problema u školi, kao što je opremanje vanjskog dijela školske zgrade. Ukazala je na značaj osnivanja Savjeta učenika o procesu demokratizacije u školi; o funkciji Savjeta učenika; o izgradnji demokratskih odnosa u školi; promovisanju aktvizma; zaštiti prava i promovisanju interesa učenika; komunikaciji sa upravom i nastavnicima škole; promovisanju interesa škole u društvenoj zajednici; predstavljanju stavova učenika.

Ona je istakla da je zadatak, kako Savjeta učenika tako i svih učenika da svako od njih da svoj doprinos na unapređenju rada u školi, da budu istrajni u svojim stavovima i u donošenju odluka, da se njihov glas mora čuti i uvažavati, da budu informisani kako bi učestvovali u rješavanju problema, da sami stvaraju atmosferu u svojoj školi kako bi im bila ugodnija. U svim tim aktivnostima učenici treba da preuzmu odgovornost i na taj način poboljšaju proces demokratizacije i sistem obrazovanja. Učenici trebaju da koriste sve vidove komunikacije, a da rad Savjeta učenika bude transparentan. Pitanja članova Savjeta učenika odnosila su se uglavnom na dužnosti, obaveze i prava učenika, komunikaciju sa predstavnicima izvan škole, rad sa medijima, učešće u realizaciji projekata.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Omladinske organizacije lokalne zajednice Doboj, Suad Kulovac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Još neke od realizovanih aktivnosti ove sekcije:

  • 5-10.oktobra – izložbena postavka na temu “Prava djeteta” u holu škole
  • Obilježavanje 9.decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Recimo NE korupciji! Borba protiv korupcije je građanska odgovornost koja: jača demokratiju, promoviše pravdu, podupire obrazovanje, doprinosi ekonomskom, intelektualnom i svakom drugom prosperitetu građana i društva
  • Obilježavanje 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava-učenici su svojim radovima na inovativan način skrenuli pažnju na kršenje ljudskih prava u BiH
  • Učestvovanje na EUFOR-ovom školskom takmičenju (mart, april 2012.) na temu: Olimpijski duh-duh zajedništva. Svrha takmičenja je promocija stabilne, sigurne i multietničke BiH na putu prema članstvu u EU, te da se omladini u BiH pruži više informacija o Evropskoj uniji i njenim članicama.
  • Učestvovanje na diskusiji na temu: Evropska unija u školi, povodom Dana Evrope, koju je organizovao Centar za promociju evropskih vrijednosti -Europlus iz Doboja u saradnji sa Direkcijom za socijalne integracije BiH