П Р А В И Л Н И К

о додјељивању похвала, признања и награда ученицима

Основне школе “Вук Карџић“ Омарска

 

На основу Статута школе, члан 23, став (с), Школски одбор дана 22.03.2012 године доноси

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују услови, начини и надлежности за додјељивање похвала, признања и награда.

Члан 2.

Циљ додјељивања похвала, признања и награда јесте васпитно  дјеловање на ученике, истицање позитивног примјера , подстицање ученика на што боље учење, владање и постизање што бољих резултата у наставним и ваннаставним активностима ученика.

Члан 3.

Похвале, признања и награде се додјељују ученицима појединцима, одјељенским заједницама, организацијама, друштвима, секцијама и групама.

Члан 4.

Похвале признања и награде додјељују се за; постигнуте резултате у учењу и примјерном владању, остварене резултате у ваннаставним активностима, примјерном односу према наставницима и ученицима, правилном односу према школској имовини, учешће и остварене резултате на општинском, регионалном,  и републичком такмичењу.

Члан 5.

Похвале, признања и награде могу бити усмене и писмене у виду диплома, признања, значки, медаља, књига, опреме или прибора за одговарајући наставни предмет, новчана награда, те посебна награда “Вукова диплома” за ученика генерације на крају основног школовања.

Члан 6.

Иницијативу за појединачне и колективне похвале, награде и признања може покренути:

•             Одељенски старјешина и вођа секције, групе и сл.

•             Савјет ученика школе,

•             Одјељенско вијеће,

•             Наставничко вијеће,

•             Савјет родитеља,

•             Школски одбор школе,

•             Директор школе.

Члан 7.

Приједлози се достављају комисији од 5 чланова са директором или педагогом школе у писменој форми. Ранг листу из члана 4. Комисија доставља и образлаже Наставничком вијећу, Школском одбору и директору школе.

Члан 8.

Одлука Наставничког вијећа, Школског одбора и директора школе о проглашењу појединачних и колективних награда су коначне, као и одлука о избору награда.

Члан 9.

Похвале, признања и награде се јавно саопштавају и излажу се на паноима школе.

Похвале, признања и награде се саопштавају и додјељују поводом значајних датума, Дана школе, годишњица, јубилеја, те на крају првог и другог полугодишта, а могу се додјелити и током школске године.

Члан 11.

Личне похвале, признања и награде ученици задржавају код себе и са њима располажу, док све колективне награде остају у школи и заједнички их користе.

Колективне награде могу се користити за:

•             одлазак на једнодневне или вишедневне екскурзије,

•             посјети позоришту, биоскопу или другим научним и културним представама,

•             куповини опреме или прибора за своју секцију.

Члан 12.

Појединачне похвале, признања и награде додјељују се на основу слиједећих критерија и укупног броја освојених бодова:

 

а) Учење и владање:

•             за сваку школску годину одличан успјех x 20 =бодова

( у години додјеле, похвала, признања и награда узима се и успјех са полугодишта ),

За ученике од I разреда, који се описно оцјењују, за сваку школску годину, уколико је ученик у потпуности усвојио програмске садржаје из свих наставних предмета x 20 = бодова ( вреднује се и успјех са полугодишта )

•             за сваку школску годину примјерног владања x 2 бодова.

 

б) Такмичење ученика у области научно-предметног подручја:

•             учешће на општинском такмичењу ( бр.области x 10 бодова )

•             учешће на регионалном такмичењу ( бр.области x 15 бодова )

•             учешће на републичком такмичењу ( бр.области x 20 бодова ).

ц) Такмичење ученика у литерарном, техничком, ликовном, културно- умјетничком стваралаштву, спортским активностима и осталим облицима:

•             учешће на општинском такмичењу ( бр.области x 5 бодова ),

•             учешће на регионалном такмичењу ( бр.области x 10 бодова ),

•             учешће на републичком такмичењу ( бр.области x 15 бодова ).

д) За освојена мјеста из научно-предметног подручја :

•             општинско такмичење:

1. мјесто x 10 бодова.

2. мјесто x 7 бодова.

3. мјесто x 5 бодова.

•             регионално такмичење:

1. мјесто x 20 бодова.

2. мјесто x 15 бодова.

3. мјесто x 10 бодова.

 

•             републичко такмичење:

1. мјесто x 40 бодова.

2. мјесто x 30 бодова.

3. мјесто x 20 бодова.

е) Број освојених мјеста у литерарном, ликовном, техничком, културно-умјетничком стваралаштву, спортским и осталим областима:

•             општинско такмичење:

1. мјесто x 6 бодова.

2. мјесто x 4 бодова.

3. мјесто x 2 бодова.

•             регионално такмичење:

1. мјесто x 15 бодова.

2. мјесто x 10 бодова.

3. мјесто x 5 бодова.

•             републичко такмичење:

1. мјесто x 30 бодова.

2. мјесто x 20 бодова.

3. мјесто x 10 бодова

ф) Број бодова по сваком наступу x 1 бодова.

 

Члан 13.

Појединачне похвале, признања и награде додјељују се ученицима поводом Дана школе или ванредним приликама током школске године.

а) Централна школа:

1. по једном ученику од I – V разреда

2. по једном ученику од VI – IX разреда.

б) Подручне школе:

1. по једном ученику од I – V разреда

Критерији се примјењују из члана 12. овог Правилника.

Члан 14.

Колективне награде из члана 3. овог Правилника организацијама, друштвима, секцијама и осталим групама се додјељују на основу слиједећих критерија:

а) Такмичење ученика у области научно-предметног подручја:

•             учешће на општинском такмичењу (бр.области x 10 бодова),

•             учешће на регионалном такмичењу (бр.области x 15 бодова),

•             учешће на републичком такмичењу (бр.области x 20 бодова).

б) Такмичење ученика у литерарном, техничком, ликовном, културно- умјетничком стваралаштву, спортским активностима и остали облицима:

•             учешће на општинском такмичењу (бр. области x 5 бодова),

•             учешће на регионалном такмичењу (бр. области x 10 бодова),

•             учешће на републичком такмичењу (бр. области x 15 бодова).

За освојено мјесто из научно-предметног подручја:

•             Општинско такмичење:

1.мјесто 10 бодова

2.мјесто 6 бодова

3.мјесто 4 бода

•             Регионално  такмичење:

1.мјесто 20 бодова

2.мјесто 15 бодова

3.мјесто 10 бодова

 

•             Републичко  такмичење:

1.мјесто 40 бодова

2.мјесто 30 бодова

3.мјесто 20 бодова

 

За освојено мјесто из литерарног, ликовног, културно-умјетничког стваралаштва, спортских активности и осталих облика

•             Општинско такмичење:

1.мјесто 5 бодова

2.мјесто 4 бода

3.мјесто 2 бода

•             Регионално такмичење:

1.мјесто 10 бодова

2.мјесто 7 бодова

3.мјесто 5 бодова

•             Републичко  такмичење:

1.мјесто 30 бодова

2.мјесто 20 бодова

3.мјесто 10 бодова

Члан 15.

Колективне награде из члана 3.овог Правилника, одјељенским заједницима се додјељују на основу слиједећих критерија. Бира се по једна одјељенска заједница из разредне и предметне наставе.

1. У учењу:

а) За чиста одјељења:

На основу просјечне средње оцјене одјељења на претходном полугодишту.

б) За комбинована одјељења:

На основу просјечне средње оцјене свих разреда на претходном тромјесјечју.

– Средња оцјена одјељења се множи коефицијентом 10.

ц) За ученике од I разреда, који се описно оцјењују, код  додјеле колективних награда (одјељенској заједници), вреднује се број ученика у одјељењу за које постоји евиденција да су у потпуности усвојили  програмске садржаје из свих наставних предмета.

Број ученика  x 4 _____ бодова

Вреднује се успјех на претходном полугодишту.

 

2. Владање ученика:

а) Број похваљених ученика од стране одјељенског старјешине x  1 бод, стручних органа школе x 2 бода.

б) Број негативних бодова ученика којима је изречена дисциплинска  мјера од стране одјељенског старјешине, стручних органа школе, директора школе и Наставничког вијећа школе x 2, 4, 6, 8.

ц) Број негативних због неоправданих изостанака по часу x 0,10 бодова.

 

3.Успјех одјељенске заједнице у активностима и реализацији наставних и ваннаставних активности.

а) Број ученика на јавним наступима x  1 бод по наступу.

Признаје се наступ ученика у највише двије секције.

Члан 16.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Избор и проглашење ученика генерације врши се у складу са Правилником о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи ( Сл. Гласник РС;  41/09)

 

Члан 17.

Колективне и појединачне похвале, награде и признања се додјељују и за остварена хумана дјела у оквиру школе и ван ње

а)       Иницијативу за похвале, награде и признања покреће Одјељењска заједница, Савјет ученика школе, Наставничко вијеће и директор школе.

б)      Одлуку о додјељивању и избору похвала, признања и награда доноси Наставничко вијеће .

Члан 18.

О додјељивању похвала, награда и признања се води слиједећа документација:

а)       Похвале, признања и награде евидентирају се у ђачкој књижици и разредној књизи.

б)       Посебној књизи похвала и награда у школи.

ц)       У љетопису школе.

Члан 19.

О извршењу одлука овог Правилника стараће се директор школе.

 

 

Члан 20.

Измјене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку по којем је донесен овај Правилник.

Члан 21.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Школског одбора

Љубица Бабић