ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

У изради  се полази од :

–          Сазнања  о превенцији  насиља у породици

–          Истраживања ставова ученика  школе о насиљу у породици  и анализе  овог проблема у Школи

–          Постојећих програма  који се  остварују у Школи , а односе се, дијелом, на активности превенције насиља у породици :

  • Програм васпитног рада у одјељенској заједници , од 1-4 разреда
  • Програм сарадње   школе и породице , посебно дио  педагошког образовања родитеља
  • Програм развоја вјештина  ученика 1.разреда са идентификованим  ризичним ( и насилним ) понашањима
  • Програм   оснаживања- подршке ученицима  жртвама вршњачких  насилних понашања у школи
  • Програм сарадње школе са локалном заједницом

 

Циљ:

–          Освијетлити ученицима,родитељима , наставницима-посебно одјељенским старјешинама проблем насиља у породици

–          Подизати  свијест  о  постојању  насиља у породици – код ученика, родитеља  и наставника и потреби превенције

–          Подизати  ниво знања и вјештина ученика, родитеља, наставника    о могућим  начинима превенције  насиља у породици

–          Подизати ниво свијести о потреби  пријављивања насиља у породици

 

Акциони план активности

Програм Програмски садржаји Носилац,задужен за  реализацију Вријеме  реализације  
1.Програм васпитног рада у одјељенској заједници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

1.раз.

-насиље и превенција

-врсте насиља и коме се обратити за помоћ

-Коминикација

-Притисак вршњака

-Управљање емоцијама ,галерија Е,

– доношење одлука

2.раз.

 

– и вербално насиље боли

-како помоћи пријатељу у невољи

-самопоуздање, притисак вршњака, реаговање на увјеравање

– одговор на притисак

– мијењање осјећања

– ја сам неко ко…

3.раз

– развој сампоуздања

– властите вриједности

– развој самопоштовања

– комуникација

-плакање у себи

4.раз.

– комуникација, Ја говор“

-одвајање од блиских особа

– идентификација са позитивним узорима

– процјењивање себе

– моје улоге

– однос са родитељима

-приватност

-усамљен сам

 

Одјељ. старјешине

Септембар – јуни  
 

2.Идентификација одјељења

првог разреда , а затим и

ученика   са индикаторима  насилног понаашања

 

  Педагог, психолог  у сарадњи са предметниом наставницима и одјељенским старјешинама Септембар, октобар  
Истраживање присуства облика  насиља идентификованим одјељењима  првог разреда

 

Израда упитника, примјена  и обрада,  

психолог

 

Новембар  
Додатна  радиoница за идентификована одјељења 1,2 разреда “ Ненасилна  комуникација- активно слушање, емпатија,кораци NNK Педагог, психолог Новембар -фебруар  
Информисање родитеља  о присуству  облика насилног-неприлагођеног понашања , активности Резултати истраживања у одјељењу , активности школе  , на развоју вјештина комуникације  и очекивања – задаци  родитеља-породице Педагог ,психолог  са одјеље. старјешинама Децембар-фебруар  
Педагошко  образовање родитеља

А)тематски  родитељски састанци у одјељењима 1,2.раз.

 

Б)педагошки кутак за родитеље

 

-Презентација “ Насиље  у породици , ненасилна комуникациија,2.раз,

 

– Радионица „ Родитењске вјештине комуникације са адолесцентом „1.2.раз

 

-Насиље у породици- информације

 

Одјељ.е старјешине

Психолог,педагог

 

Педагог/психолог

 

 

Фебруар-март

 

Фебруар –март

 

Јануар – јуни“

 
Радиониаца“ Насиље у породици , не затварајмо очи  „ -израда писмене припреме  радионице, НУП – не затварајмо очи „

-истраживање информација

-дискусија – расправа  у ОЗ

-израда портфолија у ОЗ

Одјељенске старјешине  

Фебруар, март

 
Изложба портфолија „

Насиље у породици „

-Постављање  Изложбе „ Насиље у породици“најуспјешнијих  портфолија Педагог са

Ученицима

 

Март- април

 
Мирна протестна шетња „ Против насиља у породици „ Припрема Савјет ученика , координатрор, директор  

мај

 
Рад на пројкту“ Насиље у породици „ –          Истраживање, презентација  у школи , СО

–          Упуићивање иницијатива СО: а)за  повезивање субјеката  налокалном нивоу   и  б)досљедним провођењем  улоге и задатака  свих субјеката

Наставник Демократије и људских права Фебруар-мај  
         

Приједлог програма : Радмила Циглер, проф. педагог