Školske norme, prioriteti i planiranje

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HNK

GRAD  MOSTAR

JU IV OSNOVNA ŠKOLA

SALKE ŠESTIĆA  23

TEL: 551 463 554 225 554 226

FAX:551 463

e-mail ivosnovnamo@yahoo.com

www.cetvrtamo.com

 

IZVJEŠTAJ

Projekt „Izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini“

1

Nakon Javnog poziva osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini – “Izbor najdemokratičnije škole”, u organizaciji  Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu. Školski tim uputio je Prijavni obrazac za učešće na projektu  ”Izbor nademokratičnije škole” , sa podacima o predstavnicima Vijeća učenika, Vijeća roditelja i nastavnika JU IV osnovne škole.

Izbor za najdemokratičniju školu, obuka je realizovana 11. i 12.3.2015. godine u Zavodu za školstvo u Mostaru. U obuci učestvuju predstavnici Vijeća učenika ( Almedina Ždralić ), Vijeća roditelja ( Dženana Zalihić), nastavnika/ca ( Amira Husnić ), i školskog menadžmenta ( zamjenica direktorice Azra Dužević ), tim još sačinjavaju školski pedagog Mirza Trbonja i nastavnica Belma Hubana.

2

Nakon obuke Tima za demokratizaciju  škole, na sjednici  Nastavničkog vijeća  nastavno osoblje je  upoznato sa projektom. Formirano je    deset timova, koji su  izvršili samoevaluaciju  na osnovu instrumenta za samovrednovanje, uključujući  i Vijeće  roditelja i Vijeće učenika.

U  mjesecu  aprilu  timovi su napravili samoevaluaciju , uvidom u  određenu  dokumentaciju  škole.

3

U našoj školi realizovan sastanak predstavnika timova u realizaciji projekta  ”Izbor najdemokratičnije škole”. Tema sastanka bila je snimanje početnog stanja, uvidom u dokumentaciju i resurse kojima škola trenutno raspolaže. U instrumentariju za procjenu demokratičnosti školske klime koji je razvio Civitas definisano je deset relevantnih oblasti sa odgovarajućim kriterijima i indikatorima kao elementima za procjenu u oblastima posmatranja.

4

Na osnovu    izvještaja i zaključaka  timova proizašle su  ideje , prijedlozi  i urađen je  plan akcije da bi naša  škola bila što demokratičnija.

Školski tim realizovao radni sastanak, pripremne aktivnosti za izradu akcionog plana u okviru projekta “Izbor najdemokratičnije škole u BiH”. Paralelno sa pripremnim aktivnostim, realizovane aktivnosti informisanja učenika, roditelja i nastavnika o aktivnom učešću u projektu navedenih članova.

5

Informacije  možete vidjeti facebook i web stranici škole, a izvještaj možete preuzeti ovdje:

1. Skolske norme, prioriteti i planiranje

 

Oblast posmatranja: Školske  norme, prioriteti i planiranje razvoja.

Uvidom u  dokumentaciju Status  škole i  Godišnji  plan i program razvoja škole, utvrđeno je  da:

1.1.Ljudska prava su  eksplicitno  uključena u ciljeve obrazovanja školskog statuta:

Čl.2, čl.3, čl.23., čl.26.,čl.40., čl.101., čl.116.,čl.118., čl.120.,čl.121.,čl.126.

1.2.Školski statut jasno definiše prava i obaveze učenika, nastanika i ostalog ,školskog osoblja ,kao i roditelja:

Č.14., čl.15., čl.17., čl.18., čl.24., čl.25., čl.26., čl.35., čl.38., čl.39., čl.65.,čl.74., čl.89., čl.93.,čl.95., čl.112.,čl.115., čl.133.,čl.135.

1.3.Rad škole je vođen prioritetima koji su definisani školskim  strateškim planom razvoja , koji je u skladu sa državnim, entitetskim ,kantonalnim strteškim razvojnim planovima i lokalnim potrebama;Obrazovanje za ljudska prava je eksplicitno navedeno kao  prioritet u školskom razvojnom  planu:

Čl.30., čl.34., čl.42., čl.43., čl.76., čl.111.,čl.122., čl.123., čl.130., čl.132.

1.4. Procedure i mjere strateškog razvojnog  plana za uvođenje  Obrazovanja za  ljudska prava su  protkane kroz sve dimenzije rada škole:

Čl.50., čl.53., čl.56., čl.57., čl.58., čl.59., čl66., čl.67., čl.71., čl.72., čl.79., čl.80., čl.82., čl.100., čl.103., čl.104., čl.105., čl.106., čl.114.

Svi navedeno se nalazi  u dokumentaciji  za „ Izbor najdemokratičnije  škole u Bosni I Hecegovini“.