Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HNK

GRAD  MOSTAR

JU IV OSNOVNA ŠKOLA

SALKE ŠESTIĆA  23

TEL: 551 463 554 225 554 226

FAX:551 463

e-mail ivosnovnamo@yahoo.com

www.cetvrtamo.com

 

 

IZVJEŠTAJ

Projekt „Izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini“

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom

6

2.3.1 Razvojni plan i program JU IV osnovne škole 2012/2016.

 • PODRŠKA SVAKOM DJETETU S POSEBNIM FOKUSOM NA NADARENE,TAKMIČENJA U ZNANJU I VJEŠTINAMA (2012-2016)
 • STIMULACIJA ZA NASTAVNIKE/CE KOJI OSTVARUJU USPJEŠNE REZULTATE NA TAKMIČENJIMA I USPJEŠNE PROJEKTE ZA ŠKOLU (2012)
 • KONTINUIRANO APLICIRANJE NA SVE DOSTUPNE PROJEKTE U CILJU POBOLJŠANJA UVJETA RADA U ŠKOLI (2012-2016)
 • POKRETANJE RADA PRODUŽENOG, POLUDNEVNOG BORAVKA I RADIONICA RAZLIČITOG TIPA (STRANI JEZIK, KREATIVNE, MUZIČKE, MATEMATIČKE RADIONICE….) OD 2012. (uspješno se implementira i evaluira)
 • SANACIJA SPORTSKE SALE (2012-2016)
 • INSTALIRANJE VIDEONADZORA (realizovano-implementacija-monitoring)
 • IV osnovna – sigurna škola (2013-2014)-izrađeni instrumenti sa kriterijima za praćenje
 • POKRETANJE AKTIVNOSTI ZA NABAVKU ŠKOLSKOG VOZILA (2012-2016)
 • REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG OZVUČENJA, ŠKOLSKA MUZIKA ZA VRIJEME ODMORA (2012-2013)-realizovano
 • KONTINUIRANO POTENCIRANJE I REALIZACIJA SAMOFINANSIRANJA
 • DANI ZDRAVE HRANE, POKRETANJE ŠKOLSKE KUHINJE-PROMOTIVNI OBROCI I NAPICI (nabavka mikovalnih pećnica)
 • ŠKOLSKE UŽINE ZA UČENIKE I NASTAVNIKE
 • STALNO PRIKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA (PAPIR,PLASTIKA…)
 • IZNAJMLJIVANJE SALE, TRENING CENTRA (MULTIFUNKCIONALNI PROSTOR) I REKLAMIRANJE DOZVOLJENIH PROIZVODA U ŠKOLSKOM PROSTORU
 • DAN PORODICE-RODITELJA
 • DAN KOMŠIJA, UREĐENJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA I PARKIRALIŠTA, PJEŠAČKE ZONE
 • DANI MIRA,TOLERANCIJE, DAN EVROPE, POTRAGA ZA EU PARTNERSKOM ŠKOLOM ZA PROJEKTE (kontinuirano se realizuje “Festival prijateljstva“)
 • ALTERNATIVNI TEATAR OSNOVACA, ŠKOLSKO KINO, POTENCIRATI PODUZETNIŠTVO, FOTOBIZNIZ POSLOVE (implementacije u kontinuitetu)

MISIJA ŠKOLE:

Kvalitetno obrazovanje i odgoj za svako dijete; kvalitetna evaluacija znanja učenika i nastavnika; postizanje što boljih rezultata; njegovati i unaprijediti specifičnosti škole, poticati i koordinirati kvalitetan rad školskih tijela, pedagoško – instruktivni rad, studijsko – analitički rad, savjetodavno – medijatorski rad, demokratsko – participativni način organizacije, realizacije i evaluacije, produktivnim i proaktivnim ponašanjem bit ću svojevrsni uzor uz uključenost svih za svakodnevno funcionisanje škole kao kompleksne organizacije.

 

Učešće svih aktera

Partnerstvo škola-porodica

 

Graditi partnerski odnos sa porodicom kako bi se osigurala optimalna podrška za dječije razvojne i obrazovne potrebe. Rad u učionici i vannastavni rad

Saradničke metode rada

Materijalni,edukativni finansijski Mjesečno Svi zainteresovani roditelji, volonteri, članovi ROV, VRŠ, roditelji, prijatelji i partneri škole Realizovane aktivnosti planirane kroz Program saradnje sa roditeljima

8.2. Plan i program rada direktorice
– Saradnja sa svim relevantnim vladinim i nevladinim institucijama
– Savjetodavni rad sa učenicima, roditeljima i saradnja sa društvenom sredinom i stručnim          institucijama
8.3. Plan i program rada pomoćnice direktorice
-Koordiniranje u cilju unapređenja rada VRŠ.(Plan aktivnosti za šk.2014/15 god).
-Saradnja sa roditeljima,planiranje i priprema roditeljskih sastanaka
-Unapređivanje zaštite zdravlja kod mladih osnovaca,zaposlenika i roditelja
-Saradnja s društvenom sredinom i stručnim institucijama
8.4.1 Godišnji program rada školskog pedagoga
ZADACI:
-Pružanje podrške roditeljima, odnosno starateljima na jačanju njihovih odgojnih kompetencija i razvijanju saradnje porodice i ustanove po pitanjima značajnim za odgoj i obrazovanje učenika,
-Saradnja sa institucijama, lokalnom samoupravom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspješan rad ustanove,

V RAD S RODITELJIMA/STARATELJIMA
 

1. Organizovanje i učestvovanje na opštim i grupnim roditeljskim sastancima u vezi sa organizacijom i ostvarivanjem odgojno-obrazovnog,

2.Priprema i realizacija roditeljskih sastanaka,tribina,radionica sa stručnim temama,

3. Uključivanje roditelja, staratelja u pojedine oblike rada ustanove (odgojno – obrazovni rad, odnosno nastava, sekcije, predavanja, projekti…) i participacija u svim segmentima rada ustanove,

4. Pružanje podrške roditeljima, starateljima u radu sa učenicima  sa teškoćama u učenju, problemima u ponašanju, problemima u razvoju, profesionalnoj orijentaciji,

5. Upoznavanje roditelja, staratelja sa važećim zakonima, konvencijama, protokolima o zaštiti djece, odnosno učenika od zanemarivanja i zlostavljanja i drugim dokumentima od značaja za pravilan razvoj dece, odnosno učenika u cilju predstavljanja koraka i načina postupanja ustanove,

6.Pružanje podrške i pomoći roditeljima  u osmišljavanju slobodnog vremena  učenika,

7.Rad sa roditeljima, odnosno starateljima u cilju prikupljanja  podataka o djeci,

8. Saradnja sa VRŠ, po potrebi, informisanjem roditelja i davanje predloga po pitanjima koja se razmatraju na VRŠ

 

 

VIII SARADNjA SA NADLEŽNIM USTANOVAMA, ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENjIMA I LOKALNOM ZAJEDNICOM

1. Saradnja sa obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim, naučnim, kulturnim i drugim  ustanovama koje doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka odgojno-obrazovnog,

2.Učestvovanje u istraživanjima naučnih, prosvjetnih i drugih ustanova,

3. Osmišljavanje programskih aktivnosti za unapređivanje partnerskih odnosa porodice, ustanove i lokalne samouprave u cilju podrške razvoja djece i mladih,

4.Aktivno učestvovanje  u radu stručnih društava, organa i organizacija,

5. Saradnja sa kancelarijom za mlade i drugim udruženjima građana i organizacijama koje se bave programima za mlade,

6. Učešće u radu i saradnja sa  komisijama na nivou lokalne zajednice, koje se bave unapređivanjem položaja djece i učenika i uslova za rast i razvoj,

 

8.4.2 Godišnji program rada školske psihologinje
-Saradnja sa stručnim službama dječjih vrtića
-Savjetovanje roditelja kod prijevremenog i odgođenog upisa djeteta u školu
-Savjetodavno razgovarati s roditeljima učenika te ih upućivati u metode i
tehnike efikasnog učenja s obzirom na specifičnu razvojnu poteškoću

5.  SARADNJA SA RODITELJIMA
 •  5.1. Utvrđivanje stanja učenika provođenjem  anamnestičkog intervjua
 • 5.2. Individualni savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditelju u razumijevanju razvojnih potreba djeteta
 • 5.3. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama  u području prepoznatih teškoća
 • 5.4. Radionice za roditelje

 

8.14. Plan rada Vijeća roditelja

Redni broj Dnevni red Vrijeme
1. 1. konstituisanje Vijeća roditelja za školsku 2014/15. godinu Oktobar
2. razmatranje Izvještaja o realizaciji GPRŠ za prošlu školsku godinu
3. upoznavanje sa značajnijim aktivnostima iz GPRŠ za školsku 2014 /15. godinu kao i prijedloga Programa rada Vijeća roditelja u ovoj školskoj godini (uz izvještaj o radu u protekloj školskoj godini)
4. upoznavanje sa Poslovnikom o radu Vijeća
5. identifikacija potreba škole i roditelja – mogućnosti uključivanja roditelja
2. 1. usvajanje zaključaka sa prethodne sjednice Novembar
2. informacije o uspjehu učenika i realizaciji GPŠ za protekli period
3. potrebe i poteškoće po razredima i odjeljenjima i mogućnosti rješavanja istih
3. 1. usvajanje zaključaka sa prethodne sjednice Januar
2. razmatranje izvještaja o uspjehu učenika u učenju i vladanju kao i realizacija GPRŠ na kraju 1. Polugodišta
3. razmatranje aktivnosti na rješavanju teškoća po razredima
4. prijedlog aktivnosti i sadržaja organizacije Dana roditelja u školi
 

4.

 

1. usvajanje zaključaka sa prethodne sjednice

 

 

 

Mart

2. razmatranje izvještaja o uspjehu učenika i realizacija GPRŠ za predhodni period
3. rezultati učenika i škole na dosadašnjim takmičenjima
4. pripreme za realizaciju Dana roditelja – program i zaduženja
5. 1. usvajanje zaključaka sa prethodne sjednice Juni
2. analiza uspjeha i realizacije GPRŠ škole
3. analiza saradnje sa roditeljima sa posebnim akcentom na Dane roditelja
4. analiza rada Vijeća roditelja i prijedlozi za unapređenje

8.25 Program saradnje sa porodicama
Porodica je prva društvena grupa sa kojom se dijete susreće i kojoj pripada. Razvoj djeteta ne može se posmatrati odvojeno od porodice u kojoj ono živi. To je uzajaman odnos djelovanja među pojedinim članovima. Upravo u tome se ogleda značaj porodičnih odnosa u obrazovno-odgojnom procesu i sazrijevanju dječije ličnosti. Ukoliko su odnosi u porodici nesređeni veoma često se to odražava na uspjeh u učenju i vladanju, ali i obratno. Upravo iz tog razloga, u našoj Školi osmislili smo Program saradnje sa porodicom.
Veoma je bitno da su roditelji svjesni kako svoje odgovornosti, tako i odgovornosti škole, kako bi saradnja bila kompletna i kvalitetna.
Odgoj mlade zrele ličnosti, spremne na samostalan život, zadatak je upravo te dvije institucije.

Cilj programa:
– unapređenje obrazovno-odgojnog procesa učenika
– uspostavljanje povjerenja između roditelja i škole
– poboljšanje odnosa u porodici
– prevazilaženje eventualnih psihosocijalnih problema roditelja

Realizacija: prvenstveno kroz predavanja za roditelje, roditeljske sastanke, konsultacije, informacije, spontane razgovore roditelja sa stručnim timom u školi, ciljane razgovore sa pojedinim roditeljima.

U realizaciju Programa, osim roditelja koji imaju osnovnu ulogu u ovom programu uključeni su:
– školska psihologinja
– školski pedagog
– nastavnici i razrednici koji su u direktnom svakodnevnom kontaktu sa djecom
– stručni saradnici iz Zavoda za javno zdravstvo
– stručni saradnici iz Centra za socijalni rad
– stručni saradnici iz centra za maloljetničku delinkvencuju
– pomoćnica direktorice i direktorica

Tokom predavanja za roditelje koji bi se organizovali bilo na roditeljskim sastancima bilo ciljano, bit će obrađene teme vezane prvenstveno za porodicu, uspostavljanje dobrih odnosa u porodici, sprečavanje emotivnih krahova pojedinih članova porodice, teme koje će premostiti generacijski jaz, ali i teme sa zdravstvenim predznakom u cilju prevencije zdravlja djece i edukacije roditelja u tom smijeru. Ono što ćemo ovim programom nastojati implementirati u šk. 2014/2015. god. je:
– uspostavljanje povjerenja roditelja sa Školom
– identifikacija eventualnih problema vezanih za pojedinog učenika
– prevencija emocionalnog disbalansa roditelja i učenika
– poboljšanje odnosa u porodici uzrokovano generacijskim jazom
– suzbijanje problematičnog ponašanja učenika u Školi
– unapređenje obrazovne komponente sazrijevanja ličnosti učenika
Očekujemo da će pravilna realizacija ovog programa polučiti dobru saradnju sa porodicom, što će se pozitivno odraziti na obrazovno-odgojnu ulogu porodice i Škole u odrastanju i sazrijevanju budućih naraštaja.
BITNE ZADAĆE I SADRŽAJI RADA

1. Djelovati na edukaciji i informisanju roditelja
– grupni roditeljski sastanci
– roditeljski sastanci odgojne skupine (tematski, informativni, radionice)
– kutići za roditelje
– javne izložbe i nastupi
– javni mediji (radio, novine, plakati…)
– izrada edukativnih brošura za roditelje

2. Unapređivati individualnu saradnju s roditeljima
– svakodnevni kontakti
– individualne informacije

3. Pobuđivanje interesa kod roditelja za aktivnim sudjelovanjem u radu
– sudjelovanje roditelja u planiranju zajedničke saradnje
-sakupljačke aktivnosti
– izrada didaktičkog materijala i sredstava za igre i aktivnosti
– sudjelovanje u priredbama, svečanostima, proslavama, obilježavanju praznika (interno i javno), druženja u školi i prirodi
– sudjelovanje u nabavi potrošnog materijala
– sponzorstva
– zajedničke akcije na uređenju vanjskog i unutrašnjeg prostora
– sudjelovanje u pismenim i usmenim anketama u cilju što boljeg organizovanja rada školske ustanove
4. Savjetovalište za roditelje
– individualan rad sa roditeljima , svaku prvu srijedu u mjesecu od 17 do 19 sati (stručni saradnici)
– individualne informacije za roditelje jedanput mjesečno, stručni saradnik psiholog, praćenje i interesa roditelja za pojedino područje odgojno-obrazovnog rada

5. Radionice sa roditeljima

VRIJEME ODRŽAVANJA TEMA NOSIOCI
Oktobar Roditeljstvo – vještina koja se uči Učiteljice I razreda, pedagoško-psihološki tim
Novembar Potrebe roditelja – brige o sebi Pedagoško-psihološki tim
Decembar Podsticanje optimalnog razvoja djece Kolegij razrednika VI razreda
Januar Stvaranje pozitivne porodične dinamike Kolegij razrednika I-IX razreda
Februar Umijeće komunikacije Kolegij razrednika I-IX razreda
Mart Priroda konflikata i njihovo rješavanje Kolegij razrednika i nastavnici I-IX razreda
April Uloga temperamenta u razvoju ličnosti Kolegij razrednikaVIII-IX razreda

6. Interesna grupe za roditelje

IZLETI
Cilj programa: kvalitetno organizovano vrijeme za djecu i roditelje uz poticanje važnosti zajedničkog druženja, kao i promovisanje jednog od zdravih načina življenja.

Zadaci:
– upoznati bližu i dalju okolinu, sa svim svojim specifičnostima
– poticati pozitivan odnos prema prirodi, ponašanje u prirodi, te potrebu za očuvanjem prirode i njenih karakteristika
– upoznati osnove planinarenja (što je potrebno za planinarenje, vrsta i naziv opreme, markacije i čemu služe)
– poticati socijalne vještine (pomaganje jedan drugome, dijeljenje, suosjećanje…)

Voditelji interesne grupe izrađuju operativni plan i program rada grupe.
Svjesni važnosti međusobne saradnje i usklađenosti delovanja porodice i obrazovno-odgojne ustanove na djetetov razvoj, organizovali smo različite aktivnosti.

1. Deteljno informisanje roditelja o programima i aktivnostima koje deca prolaze u školi kao i temama koje se obradjuju, kako bi roditelji bili spremni i otvoreni za pitanja koja će djeca otvarati kod svoje kuće. Informisanje se realizuje kroz:
– Godišnji plan i program koji se daje roditeljima na početku školske godine, a tiče se programa koje će njihovo dijete prolaziti tokom školske godine u školi
– Mjesečni izveštaji o temama i aktivnostima koje su realizovane tokom proteklog meseca
– Tromesečni izveštaji o radu i razvoju deteta
– Roditeljski sastanci koji se organizuju tri puta godišnje (septembar, januar, maj)

2. Organizovanje seminara “Umijeće roditeljstva” sa ciljem razrješenja dilema vezanih za odrastanje i vaspitanje dece.

3. Komunikacija putem web sajta – Od ove školske godine roditelji će, uz korišćenje posebne šifre, moći da se informišu o svim važnim detaljima u vezi sa boravkom njihovog deteta u školi i putem elektronske komunikacije, odnosno web sajta.

4. Druženje i zabava kroz aktivnosti: ”Turnir očeva”, takmičenje majki u pravljenju kolača…

RODITELJSKI SASTANCI
– Roditeljski sastanci – govori o planovima rada, individualni i grupni, kratkoročni i dugoročni ciljevi. Roditeljima se predstavljaju dječiji radovi, napredovanje, odnosno problemi koje su imali u proteklom periodu. Zajedničkim razgovorom dolazimo do najboljih rješenja.
– Individualni roditeljski sastanci – pojedinačni sastanci sa roditeljima/starateljima, na kojima se govori o pitanjima i temama koje su bitne za njihovo dijete.

VIJEĆE RODITELJA
Polazeći od činjenice da današnja djeca odrastaju u vrijeme velikih i ubrzanih promjena, neophodno je da nastavnici i stručni saradnici ostvaruju bolju saradnju sa roditeljima radi zajedničkog angažmana na ostvarivanju uslova koji su neophodni za stvaranje pozitivne atmosfere u školi i ostvarivanje boljeg uspjeha kod djece.

Ciljevi programa:
– Podizanje nivoa kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za rad sa roditeljima
– Razvijanje senzibiliteta kod nastavnika i stručnih saradnika za rad sa roditeljima
– Upoznavanje sa osnovnim problemima roditelja djece različitih uzrasta
– Osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika da primenjuju tehnike komunikacije kojima ostvaruju uspešan odnos sa djecom i odraslima
10.4 Program unapređenja psihosomatskog sazrijevanja i pozitivne orjentacije mladih u pubertetu
Posmatrajući učenike IV osnovne škole, te probleme sa kojima se susreću tokom odrastanja, u našoj Školi provodi se programom koji je objedinio sve aktuelne teme mladih u pubertetu. S obzirom na pozitivne rezultate i pomake od prošle godin program će se provoditi i u narednoj godini.
Program unapređenja psihosomatskog sazrijevnja i pozitivne orjentacije mladih u pubertetu je upravo jedan takav program.
Pubertet i adolescencija predstavljaju najsenzibilnije razdoblje u životu. Najčešće tada, ako se na vrijeme ne identifikuje problem, dolazi do razvoja velikog spektra devijantnih ponašanja kod mladih, psihičkih problema, različitih vrsta strahova i sl. Upravo iz tog razloga, odlučili smo se da na području naše Škole djelujemo (makar) preventivno.
Cilj programa je dakle, pravilan socijalni, pedagoško-psihološki razvoj mladih, te pružanje pomoći u okviru odgojno-obrazovnih aktivnosti.
Realizacija programa osmišljena je kroz različita predavanja, filmove, radionice, isl.
Podrazumijeva angažovanje stručnog kadra širokog spektra, te interdisciplinarni pristup rješavanju eventualnih problema. Također aktivno su uključeni i mladi kojima je program namijenjen, kao i njihovi roditelji.
Dakle, u realizaciju direktno su uključeni:
– djeca,
– roditelji (staratelji),
– školska psihologinja,
– školski pedagog,
– stručni saradnici iz Centra za socijalni rad,
– stručni saradnici iz Centra za maloljetničku delinkvenciju (MUP),
– nastavnici i razrednici koji su svakodnevno u direktnom kontaktu sa djecom,te
– pomoćnica direktorice Škole.

Tako će pojedine teme biti obrađene:
– na časovima odjeljenske zajednice,
– kroz rad kolegija razrednika,
– na roditeljskim sastancima ili
– organizovanim predavanjima za djecu i roditelje i sl.
Aktuelne teme objedinjene Programom su:

– Osnovne informacije o psihosomatskim karakteristikama puberteta
– Samokontrola u svakodnevnim situacijama i međuljudski odnosi
– Unapređenje odnosa u porodici
– Zdravstveni problemi mladih uzrokovani psihičkim smetnjama koje se mogu javiti tokom  pubertreta
– Mogući uzroci emocionalnog disbalansa kod mladih
– Svakodnevne traume mladih i detraumatizacija

Planiramo implementirati u škol. 2014/2015. godini vezano za Program, jeste:

– Identifikacija mladih sa problematičnim ponašanjem,
– Otkrivanje uzroka ovakvog ponašanja,
– Upoznavanje mladih sa psihosomatskim promjenama tokom pubeteta,
– Identifikovanje osnovnih problema mladih naše Škole,
– Poboljšanje odnosa u porodici uzrokovano generacijskim jazom,
– Angažiranje mladih u korisnim aktivnostima,kao i
– Izrada evidencijskog kartona pojedinog učenika vezanog za sve aktivnosti učenika, što    podrazumijeva rad stručnog tima Škole sa učenikom, roditeljem, preporuke pogoršanja i    poboljšanja ponašanja.

10.7. „0% tolorancije nasilju u školi“
U toku 2014./2015. šk. godine planiran je nastavak realizacije Akcionog plana za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, u svim segmentima odgoja i obrazovanja, a u okviru programa „0% tolerancije nasilju u školi“ . Fokus će biti na pozitivnim aktivnostima kroz časove odjeljenske zajednice, edukativne radionice, takmičenja, sportske susrete, druženja. Planirane aktivnosti će realizovati učenici kroz rad Vijeća učenika, roditelji aktivnom saradnjom i partnerstvom, Menadžment škole, pedagoško – psihološki tim škole, Koordinacioni tim za prevenciju nasilja, nastavnici/ce, predstavnici sportskih kolektiva, MUP HNK-a, Centar za socijalni rad. Principi na kojima se zasnivao Akcioni plan prevencije nasilja u šk.2013./2014. godine ( pravo na život, opstanak i razvoj; najbolji interes djeteta, uz obezbjeđivanje povjerljivosti podataka; sprječavanje diskriminacije, aktivno učešće učenika/ca ), će biti dopunjeni, Maslowljevom hijerarhijom potreba, među kojima je potreba za sigurnošću.

1

Maslowljeva hijerarhija

26.9.2014. godine učenici IX razreda, zajedno sa razrednicima posjetili su memorijalni centar u Potočarima, gdje su ih dočekali učenici IX razreda iz Srebrenice. Učenici i nastavnici su na primjeren način odali počast žrtvama. U okviru školskog programa “Škola – Školi, Mostar – Srebrenici “,učenici, nastavnici i roditelji naše škole, poklonili su novčanu donaciju Prvoj osnovnoj školi Potočari (područna škola).

2 3 4

29.9.2014. u okviru programa “Zdravi stilovi života” i “Posjeta sportskih kolektiva našoj školi”, realizovana prezentacija Karate kluba “Student”, za učenike, nastavnike/cei roditelje naše škole koji su imali priliku uživo vidjeti zanimljivu demonstraciju borilačkih vještina koje služe isključivo za samoodbranu.

5 6 7 8

U našoj školi, prvačići zajedno sa učiteljicama obilježili “Međunarodnu sedmicu djeteta”, na zaista djeci zanimljiv i blizak način, izradom i razmjenom slatkih paketića.

9 10 11 12

Posjeta NLB Banke, povodom 31. oktobra Dana štednje. Zaposlenice su podijelile kasice, balone, promotivni materijal, slatkiše, razgovarale s učenicima o vrijednosti štednje i pozvale ih u posjetu banci.

13 14

U realizaciji IV osnovne škole, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice uspješno realizovana mala škola-pripremno odjeljenje.

15 16 17

5.12.2014. godine u Sarajevu, učenici naše škole, zajedno sa školskom psihologinjom Belmom Turajlić, učestvovali su na Galeriji volonterizma i prezentovali volonterske aktivnosti realizovane u našoj školi. Organizator projekta je Centar za razvoj omladinskog aktivizma Croa.

181920 21

Na inicijativu Vijeća roditelja i Vijeća učenika JU IV osnovne škole u Mostaru uspješno je realizovan projekat „Škola-Školi, IV osnovna-Prvoj osnovnoj , Mostar-Maglaju.
Učenici, roditelji i nastavnici IV osnovne škole su učenicima Prve osnovne škole za uspješniju Novu 2015 – u godinu poklonili 353 dječija paketića da izmame toliko dječijih osmijeha.
Cilj ove akcije je realizovan .Ostvarili smo prijateljsku vezu u periodu poplave i sada kada je Prva osnovna škola u Maglaju obnovljena.
Aktivnosti Škola-Školi je uspješno realizovana zahvaljujući dobrim, humanim ljudima koji su spremni pomoći jedni drugima. Posebna zahvalnost BHTelecom doo Mostar za omogućen prevoz poklona. Prijateljstvo ove dvije škole će se nastaviti i u budućnosti.
Slike iz Mostara i Maglaja govore o uspješnosti akcije.

22 23 24

U realizaciji JU IV osnovne škole, nastavnika, učenika i roditelja održan Zimski bazar u prostorijama naše škole.

25 26 27 28 29

Danas je u našoj školi u Trening centru realizovan “Otvoreni sat”, za učenike (V i VI razreda), koji su postigli odličan uspjeh iz svih predmeta. Učenici su razgovarali o temama: “Šta me motiviše da budem odličan/na?”, “Prednosti i specifičnosti JU IV OŠ”, jedno ugodno druženje sa direktoricom i školskim pedagogom, uz prigodne kolače. Cilj Otvorenog sata je motivisati učenike da nastave sa odličnim rezultatima, ali i da iskoriste priliku da budu još bolji.

30 31 32

Učenici ( članovi Vijeća učenika ), naše škole, zajedno sa nastavnikom Aldinom Osmanovićem posjetili prostorije BH Telecom-a, i tom prilikom uručili slike i zahvalnicu rukovodstvu. Zahvalnice su uručene povodom uspješno realizovane humanitarne aktivnosti “Škola – Školi, IV OŠ Mostar – Prvoj OŠ Maglaj”, zaposlenici BH Telecom-a su zajedno sa roditeljima i nastavnikom Aldinom organizovali i omogućili prevoz prikupljenih paketića za učenike Prve osnovne škole Maglaj.

33 34 35

U našoj školi u Trening centru realizovan “Otvoreni sat”, za učenike ( V i VI razreda ), koji su postigli odličan uspjeh iz svih predmeta. Učenici su razgovarali o temama: “Šta me motiviše da budem odličan/na?”, “Prednosti i specifičnosti JU IV OŠ”,jedno ugodno druženje sa direktoricom i školskim pedagogom, uz prigodne kolače. Cilj Otvorenog sata je motivisati učenike da nastave sa odličnim rezultatima, ali i da iskoriste priliku da budu još bolji.

36

Posjeta Javnoj kuhinji  Crvenom križu Grada Mostara

37 38 39

Vesela olimpijada “Dan očeva

Olimpijada za očeve je realizovana u okviru uspješne saradnje škole i porodice. Važna uloga očeva kao modela sa kojim se djeca identificiraju. Očevi, tate, babe su danas pokazali osobine, samouvjerenost, spremnost za druženje, međusobno uvažavanje, snagu, ali i nježnost. Danas su djeca bodrila očeve u igrama: “nađi slovo”, “prepoznaj svoje dijete”, “presvuci bebu”, “konop”, “kokice”, “trcanje vezanih nogu – trcanje na tri noge”,”štafetna igra” i “ispijanje soka”.

40 41 42 43 44

Učenici IX 1 zajedno sa razrednicom organizovali prodajnu aktivnost u holu naše škole. Zdravi, domaći i ukusni ( slatki i slani ) obroci kao promocija zdravih stilova života.

45 46

Učenici naše škole povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena su pripremili prigodan program sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima te glumom, recitacijama, plesom i pjesmom obilježili ovaj značajan dan. Istom prigodom je Kreativna sekcija priredila prodajnu izložbu. Posjetoci su mogli da vide radove nastale zahvaljujući radu u dječijoj kreativnoj radionici.

47 48

Učenici naše škole, zajedno sa nastavnicima i prijateljima škole, obilježili Dan komšija.

49 50

51

Učenici naše škole su uključeni u aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo HNK-a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana voda 22.3. Kratko predavanje realizovala je gđa Lejla Hodžić.

52 53

Izbor za najdemokratičniju školu, obuka je realizovana 11. i 12.3.2015. godine u Zavodu za školstvo u Mostaru. U obuci učestvuju predstavnici menadžmenta,nastavnika Vijeća učenika, Vijeća roditelja.

54 55

Pod sloganom “Voda i održivi razvoj“, danas je u Mostaru na trgu Musala obilježen Svjetski dan voda. Učenici naše škole, zajedno sa nastavnikom Miralemom Grahom obilježili Dan voda, na gradskom trgu Musala, prezentacijom i prigodnim brošurama za građane. Manifestaciju je organizirao Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a u saradnji s tri osnovne škole s područja Grada Mostara, a to su IV Osnovna škola, Osnovna škola “Bijelo polje” i “Zalik”.

56 57

PROGRAM MANIFESTACIJE „SEVDAH U IV OSNOVNOJ ŠKOLI“

U našoj školi danas je realizovana manifestacija pod nazivom “Sevdah u IV osnovnoj školi”. Aktivnost planirana u Godišnjem programu rada škole, realizovana je u cilju promocije i očuvanju tradicije. Učenici i nastavnici su uspješno realizovali ovu aktivnost, a tome svjedoči odaziv učenika, nastavnika, zaposlenika u penziji, roditelja i prijatelja IV OŠ, kao i aplauzi podrške prisutnih.

58 59 60

3.4.2015. godine članovi Vijeća učenika, Vijeća roditelja, nastavnika/ca naše škole, školskog menadžmenta i pedagoško-psihološkog tima posjetili su prijateljsku školu u Maglaju. Nakon nezapamćenih razaranja ( u maju 2014. godine ) uzrokovanih poplavom i prostorije Prve osnovne škole su pretrpjele oštećenja. Učenici, roditelji i zaposlenici naše škole pružili su ruku podrške i svako na svoj način poklonio finansijsku pomoć ili poklone za učenike Prve osnovne škole

61 62 63

13.5.2015 godine održan je „Savjet za zaštitu ljudskih prava“. Na sastanku Vijeća roditelja, Vieća učenika i nastavnika, sa ciljem promovisanja ljudskih prava i odgovornosti, pravednosti, jednakosti, kulturnih različitosti, saradnje, solidarnosti i nenasilja, osnovan je Savjet za zaštitu ljudskih prava.

64

21.5.2015 godine je održan Dan škole.

u okviru dana škole je ostvaren i projekat „Kulturne razlike u našoj školi. U okviru programa Dana škole, učenici/ce, roditelji i zaposlenici/ce su pripremili zakusku za goste i učesnike, u stilu tradicionalnih jela iz različitih država svijeta. A sve je zaokruženo nastupom naših učenika/ca koji su osim sevdalinke “Mostarski dućani”, otpjevali Navedene aktivnosti se mogu povezati i sa Svjetskim danom kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj koji se obilježava 21.5.

65 66 67

Seminar na temu ”Trauma u procesu pomirenja”

68

Trauma centar, kao jedan od osam društveno potrebnih i korisnih projekta HKO “Kruh sv. Ante“, realizira seminare s ciljem edukacije psihologa, pedagoga, prosvjetnih i socijalnih radnika, medicinskih radnika, vjerskih službenika i studenata o osnovama traume i njenom utjecaju na osobu, obitelj i društvo. Na ovaj način žele doprinijeti širenju informacija o traumi, kao i podići svijest o važnosti educiranja o ovoj problematici u procesu pomirenja i izgradnje mira.

Budući da u postkonfliktnom društvu dolazi do psiho-biološke degeneracije koja se ogleda u porastu nasilja na svim nivoima i oblicima, te povećanju broja ovisnika i oboljelih od posttraumatskog stresa ovim seminarima nastoje pružiti bazično znanje osobama koje se u svom radu susreću sa ovom problematikom kako bi bili spremniji adekvatno odgovoriti zahtjevima svog poziva.Trodnevni seminar baziran je na situacionom, afektivnom i interaktivnom učenju, a tematski je vezan za sljedeća područja: komunikacija – temelj odnosa, razlika i sličnost između stresa i traume, neurobiologija PTSP-a, simptomi PTSP-a, ciklus počinitelja i žrtve, narativi, trans-generacijski prijenos traume, izabrane traume i slave, prevencija profesionalnog sagorijevanja.

Suglasnost za realizaciju Projekta organizatori su dobili od resornih ministarstava FBiH, a ostvarili su i suradnju sa vjerskim institucijama.

Edukaciji prisustvovali članovi školskog stručnog tima.