Obrazovni proces

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HNK

GRAD  MOSTAR

JU IV OSNOVNA ŠKOLA

SALKE ŠESTIĆA  23

TEL: 551 463 554 225 554 226

FAX:551 463

e-mail ivosnovnamo@yahoo.com

www.cetvrtamo.com

 

 

 

IZVJEŠTAJ

Projekt „Izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini“

Obrazovni proces

6

ČAS VJERONAUKE

 Predmet: Islamska vjeronauka

Nastavna jedinica: Domovina se gradi ljubavlju

Tip časa: Ponavljanje naučenog gradiva i proširivanje stečenog znanja

14 15

Metode podučavanja promovišu učenje koje je aktivno, eksperientalno, kooperativno i usmjereno na rješavanje problema i  istraživanje

Nastavne metode: Monološka, dijaloška, tekst-metoda, demonstracija, ilustracija

18 19 20 21 16 17

 

Učenici učestvuju u definiranju ciljeva, zadataka, tema, sadržaja i metoda OLJP

Cilj časa: Da učenici prošire znanje o svojoj domovini i da u sebi još više razviju pozitivne emocije : ljubav prema domovini i patriotizam.

22 23

Škola:                                                         JU IV OSNOVNA ŠKOLA  MOSTAR

Razred:                                                       I2

Datum:                                                       14. 10. 2014.godine

Nastavni predmet:                                   Moja okolina

Nastavna oblast:                                      Prava djeteta

Tip časa:                                                     usvajanje novih znanja

 Nastavna jedinica :                                 Prava djeteta

Nastavna metode:

Verbalne metode; usmeno izlaganje (monološka), razgovor i diskusija (dijaloška),vizuelne metode; multimedijalna prezentacija, pokazivanje i demonstracija, metoda grafičkih i ilustrativnih radova, nastavni listići, samostalni radovi učenika, Step by Step, RWCT, vježbe kooperativnosti; razmijeni u paru i izlazne kartice.

Nastavna sredstva i pomagala: Osnovna nastavna sredstva, auditivna; živa riječ nastavnika i učenika, tekstualna;, računar, projektor, A4 papiri, magneti, chart-tabla, crteži, kolaž,  markeri i samoljepljivi stikeri.

Međupredmetna korelacija:           Bosanski jezik, matematika, likovna i muzička kultura.      

CILJEVI I ZADACI

CILJ: Upoznavanje sa pravima i obavezama učenika;  Pomoći učenicima da shvate opravdanost principa zajedništva pri  rješavanju  što više pitanja kako bi njihov uspjeh, ali i uspjeh cijelog odjeljenja, bio što bolji.

ZADACI:

KOGNITIVNI   (znati):

– razvijanje osjećaja za vlastita prava, ali i dužnosti; poštivanje prava drugih,

– nabrojati osnovna prava djeteta

– identificirati prava koja nisu zadovoljena u tekstu

KONATIVNI (moći)  :

– uočiti koje su učeničke obaveze u odnosu na prava

-razvijati kritičnost u procjeni vlastitog rezultata.

-primijeniti stečena znanja

AFEKTIVNI (razumjeti)

-razvijati smisao za kolektivnu igru i zajedništvo

-važnost postojanja prava djece

STRUKTURA ČASA

EVOKACIJA

DJEČIJA PRAVA I DJEČIJE ODGOVORNOSTI

Pravo Odgovornost
Djeca imaju pravo

Da budu vedra i zdrava

Da rastu i mirišu

K`o cvijeće, kao trava

Ali neka se potrude

I djeca oko zdravlja,

Da im se „Peri ruke!“

Sto puta ne ponavlja.

Djeca imaju pravo

Na bistar potok i rijeku

I kao leptirići

Na cvijetnu livadu meku.

I djeca neka pomažu,

Neka se više brinu

Da svi imamo lijepu

I zdravu okolinu.

Djeca treba da žive

S onima koje vole

Djeca najbolje rastu

Voljena i kad vole.

Onome ko te voli

Pokaži poštovanje,

Tvoja ljubav i pažnja

Njemu je radovanje.

Ovo treba da znaju

svaka mama i tata:

djeca imaju pravo

na sestru i na brata.

Lijepo je kad se braća

I sestre dobro slažu,

Dok mlađa djeca rastu,

Starija da im pomažu.

Djeca imaju pravo

Na škole i na knjige,

U njima da nađu radost,

A ne velike brige.

Za đake mnogo je bolje

Da uče i da znaju,

Za sve što ih zanima

Pitanja da postavljaju.

Djeca imaju pravo

Na igru do mile volje,

Sa drugom da se druže,

S drugom je uvijek bolje.

Djeca treba da znaju

Dokle je prava međa,

I da ono što čine

Ne smije drugog da vrijeđa.

Odrasli, sada čijte,

Ne treba da vas čudi,

Ako ste u duši djeca

Bićete bolji ljudi.

Zamlja koja poštuje

Ova dječija prava

Biće najviše srećna,

Biće najviše zdrava.

RAZUMIJEVANJE ZNAČENJA

Analizirati pjesmu:

Povezati dječija prava i dužnost (odgovornost);

Djeca imaju svoja prava.

Djeca imaju pravo da idu u školu, pravo na zdravstvenu njegu, pravo na život,…

Dječija prava se na žalost često krše. Ko ne poštuje dječija prava; odrasle osobe, ali i sama djeca.

Šta su vaše dužnosti? (da dolazite u školu na vrijeme, da dolazite čisit i uredni, da pazite na času, da radite zadaću, da pravilno odlažete smeće…..)

Rad u grupi – podjela kartica Dječija prava. Pažljivo pogledajte slike. Šta mislite koje pravo je prikazano na svakoj od tih slika? Razgovor.

REFLEKSIJA

Razmisli pa odgovori:

Sva su djeca išla na izlet u park. Dvije djevojčice su pokupile smeće.

  • Da li je to pravedno? Zašto?

Mali dječak je gurnuo većeg dječaka od sebe. To nije namjerno uradio. Veliki dječak je udario malog dječaka.

  • Da li je to pravedno? Zašto?

Dva dječaka su pisala po zidu susjedove kuće. Njihova mama ih je natjerala da očiste zid.

  • Da li je to pravedno? Zašto?

Nekoliko dječaka i djevojčica okupilo se pred zgradom. Djeca su predlagala šta da se igraju. Maja je odjednom naredila: ”Igrat ćemo se žmire. Idite se svi sakriti.”

  • Da li je to pravedno? Zašto?

 

Memorisati pjesmu:

PRAVA DJETETA

SVAKO DIJETE IMA PRAVO

IMA PRAVO

DA JE ČILO DA JE ZDRAVO

DA MU SUNCE SIJA VJEČNO

DA JE SREĆNO

DA JE SREĆNO

Zadaća: Nacrtati prava djece na čistu okolinu i na dom, radni udžbenik, 18.str.

24